طبق قوانین تجارت پس از ثبت و راه اندازی شرکت یا موسسه باید جهت تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی مربوط به محل فعالیت خود ، اقدام نمود. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا ۲ ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و واریز هزینه ابطال تمبر سرمایه( مالیات سرمایه) می باشد. تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که مالیات شرکت تازه تاسیس به سازمان امورمالیاتی اعلام شود وطبق قانون دو درهزار سرمایه اولیه شرکت به عنوان مالیات ثبت شرکت پرداخت گردد درغیراین صورت صاحبان شرکت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهند شد. به عبارت دیگر می توان گفت درصورت عدم تشکیل پرونده و پرداخت حق التمبردارایی ظرف دو ماه پس از ثبت شرکت یا موسسه ، به جای ۲ در هزار ، معادل ۶ در هزار سرمایه ثبت شده باید پرداخت نمایید .

لازم به ذکر است که به تازگی و بر اساس طرح جامع مالیاتی، اداره کل مالیات بر درآمد پس از تکمیل و تشکیل پرونده دارایی ، جهت ارائه مفاصا حساب مالیاتی، از اداره کل مالیات برارزش افزوده نیز استعلام می کند. لذا می بایست دراداره کل مالیات برارزش افزوده نیز برای تشکیل پرونده اقدام نمود.

در مرحله اول باید به منظور تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایید. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از مغایرت آدرس اعلامی با کدپستی داده شد به سازمان امور مالیاتی ، کد پستی دقیق خود را نیز از اداره پست جهت استعلام شرکت انجام میدهد. چرا که در صورت مغایرت آدرس اعلام شده با کدپستی، برای درخواست کد اقتصادی با مشکل مواجه خواهید شد .

تشکیل پرونده مالیاتی

نکته: در قرارداد اجاره بایستی در قسمت مستاجر مشخصات اشخاص حقوقی (شرکت)درج شده باشد. چنانچه شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی مبادرت به تنظیم قرارداد نموده، بایستی در ضمن قرارداد اجاره و یا طی نامه مجزایی این موضوع اعلام گردد .

معرفی نامه کتبی از شرکت به همراه لیست حقوق یا گواهی واحد مالیاتی/ وکالتنامه به نام شرکت

نسخه اصل و فتوکپی کارت بازرگانی (در صورتی که کارت بازرگانی دارند)

اصل و تصویر مجوز تاسیس کارگاه یا کارخانه(در صورت دارا بودن)

اصل و تصویر پروانه بهره برداری(در مورد معادن پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج)در صورت وجود.

لطفا توجه داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت باید تشکیل پرونده مالیاتی انجام شود وعدم فعالیت شرکت و به تبع آن عدم پرداخت مالیات به اداره دارایی اعلام گردد زیرا درغیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی خواهید شد .

اگر مکان دفتر شرکت به صورت سوری یا غیرواقعی اعلام شده باشد نمی توان برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کرد . جهت تشکیل پرونده مالیاتی حتما نیاز به اجاره نامه و یا سند مالکیت به نام شرکت دارید. و دراغلب واحدهای مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که درروزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود .

الیات بردرآمد اشخاص حقوقی

براساس گزارشات رسانه ی مالیاتی ایران ، مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده در قانون ، مکلف هستند که نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. زیرا عدم انجام این تکالیف نه تنها موجب می گردد که جریمه مالیاتی شوند ، بلکه محرومیت از معافیت های مالیاتی نیز برای آنان خواهد داشت. به همین دلیل ، در این قسمت به بررسی برخی از مفاد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد شرکتها می پردازیم .

  • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

1- کلیه ی شرکت ها و موسسات تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی که مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت ها را طی نموده و دارای شماره ی ثبتی می باشند . مشمول مالیات بر درآمد این فصل می باشند .

2- درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی مربوط به مجموع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که حاصل از منابع مختلف داخل یا خارج از ایران می باشد ، پس از تعیین زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسورات مرتبط با معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد ،مشمول مالیاتی به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود .

تبصره (1) در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند ،یعنی در بدو تاسیس غیر انتفاعی بوده اما دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از منبع کل مالیات متعلق به درآمد حاصل از فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

3- تکلیف اشخاص حقوقی

الف. ارائه ی اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده 110

طبق ماده 110 اشخاص حقوقی موظف هستند اظهار نامه ، ترازنامه حساب سود و زیان تایید شده توسط دفاتر اسناد را به همراه مدارک خود حداکثر تا چهار ماه پس ازسال مالیاتی همراه با لیست مشخصات شرکاء و سهامداران و حسب مورد میتوان سهم الشرکه یا تعداد سهام و آدرس هر یک از آنها را به حوزه مالیاتی مربوط به محل فعالیت اصلی شخص حقوقی ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارایه ی اولین فهرست مزبورتنها ارایه فهرست تغییرات در سالهای بعد کفایت می کند.

محل تحویل اظهار نامه مالیاتی و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است .

حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت از مالیات نیز اجرا می گردد.

ب. دفاتر پلمپ یا دفاتر قانونی

کلیه شرکتها و موسسات غیر تجاری بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتردر اداره ثبت شرکتها نمایند ،بدین معنی که برای عملکرد سال 1395 , ویا 1397 مودیان موظفند که تا پایان مهلت 29/12/93 برای ثبت نام جهت پلمپ دفاتر مبادرت ورزند.

ج. پرداخت حق تمبر

اشخاص حقوقی باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی ، مالیات بردرآمد دو در هزار حق ابطال تمبر سرمایه را پرداخت نمایند . لازم به ذکر است شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند، مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ی ثبت شرکتها مثل اداره ثبت شرکتها در کرج نسبت به پرداخت مجدد حق تمبر اقدام نمایند .

د. ارایه ی لیست حقوق بگیران

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق پرسنل خود ، مالیات بر در آمد متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و از مبلغ مالیات پرداختی خود کسر کنند و طی سی روز کاری فهرست کارمندان خود را به همراه مشخصات آنها شامل نام و نشانی حقوق بگیران و میزان دستمزد و حقوق آنها به اداره مالیات مربوط ضمن پرداخت مالیات حقوق آنها ارائه نمایند. در ماه های بعد فقط تغییرات تعداد دریافت کنندگان حق و یا میزان حقوق دریافتی را اعلام نمایند .

مهلت رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی (شرکت ها)

– در صورت ارایه اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده 110 ، یک سال

– در صورت عدم ارایه اظهار نامه مالیاتی پنج سال

4- روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

الف) رسیدگی از طریق دفاتر

اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر( ظرف مدت 2 ماه پس از ثبت ) اقدام به ارایه ی اظهار نامه ، ترازنامه، صورت سود و زیان ، ارائه ی دفاتر پلمپ (روزنامه و کل) و اسناد و مدارک ثبت شرکت نمایند و درآمد خود را اعلام نمایند پس از آن رسیدگی از طریق دفاتر صورت می گیرد .

ب) رسیدگی از طریق علی الراس

در صورتی که اشخاص حقوقی از ارایه ی اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و هم چنین نسبت به انجام سایر تکالیف مالیاتی خویش کوتاهی کنند. رسیدگی به مالیات آنها از طریق علی الراس انجام می پذیرد .

در دفاتر از سوی هیات بند 3 ماده ی 97 قوانین مالیات مستقیم به علت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر

5- ارجاع پرونده به هیات بند 3 ماده 97 ق.م.م

در صورت عدم رعایت آیین نامه ی تحریر دفاتر ، به عنوان مثال : تاخیردر پلمپ دفاتر و یا تأخیر ثبت وقایع مالی و یا اگر فاکتورهای فروش فاقد سریال چاپی باشند یا اسناد درآمدی مورد قبول سازمان امور مالیاتی نباشد یا اینکه دفاتر به هر دلیلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل رسیدگی نباشد ( مثلاً شرکت تولید ی محاسبه ی قیمت تمام شده را انجام ندهد و یا شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد) پرونده مالیاتی شرکت به منظور رسیدگی به هیأت بند 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع داده می شود .

در صورت ارجاع پرونده به هیات بند 3 دو ماه به مهلت رسیدگی اضافه می گردد .

6- معافیت مالیاتی شرکتهای تازه تاسیس

ماده 132تصریح می دارد که واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پرونده ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی معافیت خواهند داشت .

معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع سیصد کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود .

صد درصد درآمد شرکت های ذیل معاف از مالیات می باشد : تعاونی روستایی ، عشایری ، کشاورزی ، صیادان ، کارگری ، کارمندی ، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها .

هم چنین با استناد به ماده ی 138 آن قسمت از درآمد شرکت تعاونی و خصوصی که برای توسعه ، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود البته در صورتی که قبلاً اجازه ی توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط را اخذ کرده باشند .

در صورتی که هزینه ی عملیاتی کردن طرح های یاد شده درهرسال مازاد بر سود همان سال باشد و یا از هزینه ی طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه ی مالیات سود ابزاری سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده ی هزینه ی اجرای کامل طرح برخوردار گردد .

وفق تبصره ی 3 ماده ی 138 کارخانه های واقع در محدوده ی آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از محدوده سیصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معافیت خواهند داشت .

7- مقررات مالیاتی مربوط به شرکت های ترکیبی یا ادغامی

اطلاعات بیشتر درباره مالیات شرکتها

چه افرادی مشمول مالیات هستند ؟

۱ – کلیه مالکين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران

۲ – هر شخص حقيقی ايرانی مقيم ايران نسبت به کلية درآمدهايی که در ايران يا خارج از ايران تحصيل می نمايد .

۳ – هر شخص حقيقی ايرانی مقيم خارج از ايران نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران تحصيل می کند .

۴ – هر شخص حقوقی ايرانی نسبت به کليه درآمدهايي که در ايران يا خارج از ايران تحصيل می نمايد .

۵ – هر شخص غير ايرانی ( اعم از حقيقی يا حقوقی) نسبت به درآمدهايي که در ايران تحصيل می نمايد و همچنين نسبت به درآمدهايي که بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک هاي فنی و يا واگذاری فيلم های سينمايی (که به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها می گردد) از ايران تحصيل می کند .

تشکیل پرونده مالیاتی

چه کارهایی برای امور مالیاتی خود باید انجام بدهیم

۱ – تنظیم دفاتر قانونی

۲ – تنظیم تخصصی اظهارنامه مالیاتی

۳ – انجام کلیه امور حسابداری شرکتها

۴ – دفاع مالیاتی

۵ – معافیت مالیاتی

در موارد زير درآمد مشمول جریمه عدم تشکیل پرونده مالیاتی معین خواهد شد :

۱ - در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان ، به اداره امورمالیاتی ارائه ‌نشده باشد .

۲ – در صورتی که زمانی به درخواست کتبی اداره امور مالياتی ‌مربوط از ارائة دفاتر و يا مدارک حساب در محل کار خود ( دفتر مرکزی شرکت ) خودداری ‌نمايد.

در اجرای اين بند هر گاه مؤدي ازارائه قسمتي از مدارک حساب ‌خودداري نمايد .چنانچه این مدارک به هزينه مربوط باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مدارک مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس‌ مشخص خواهد شد .

۳ – درصورتی که دفاتر واسناد و مدارک ارائه شده براي محاسبه ‌درآمد مشمول ماليات از نظرادارة امور مالياتی به هردلیل غيرقابل رسيدگی ‌تشخيص داده شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانونی و مورد قبول نباشد ، در اين صورت مراتب بايد با ذکردلايل کافي به شکل کتبی به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگی به هيأتی ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس کل سازمان امور مالياتي ‌کشورارجاع گردد. مؤدي باید ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسيدگی و ارائه ‌توضيح کتبي اقدام نمايد . در غیر این صورت هيأت فوق الذکر ظرف ده روز پس ‌از انقضاي يک ماه نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و کافي ‌به ادارة امور مالياتی اعلام می کند تا براساس آن اقدام گردد.. در مواردی که هيأت نظار ادارة امور مالياتی را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مورد پذیرش قرار نمی دهد ، بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتی نيز اعلام نمايد .

تبصره ـ هرگاه بر اساس مدارک و شواهد موجود، ‌امکان تعيين درآمد واقعي مؤدی وجود داشته باشد، اداره امورمالياتی در این شرایط درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به ‌اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر ، تعيين می کند و در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیتهای مکوم مالیات این درآمد از طریق علی الراس مشخص شده و به مبلغ مالیات مربوط به مابقی درآمد افزوده می گردد.

جهت مشاورهای تخصصی به بهترین ثبت شرکت و خدمات اداری ثبت شرکت ایلیا تماس حاصل نمایید.