لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه


آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه

آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت ها در زمان تصفیه

روشن شد که تا زمانی که امر تصفیه امور شرکت منحله و یا ورشکسته پایان نیافته، شخصیت حقوقی شرکت باقی است و این امر نتایجی را به دنبال دارد که با نتایج شخصیت حقوقی شرکت در زمان حیات قدری متفاوت است.
  • ۱- نام شرکت:

شرکت اگرچه در دوران تصفیه از نام خود برخوردار بوده و از آن استفاده می کند ولی در همه موارد باید عنوان «در حال تصفیه» در کنار نام شرکت قید شود و همچنین در تمام اوراق و آگهی های مربوط به شرکت باید نام مدیر یا مدیران تصفیه ذکر شود. در ماده ۲۰۶ ل.ا.ق.ت مقرر شده است: «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد».
در قانون تجارت اگرچه در مورد لزوم قید «در حال تصفیه» در کنار نام شرکت حکمی مقرر نشده است اما در عمل با استفاده از مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، عبارت فوق قید شده و رعایت می شود.

  • ۲- اقامتگاه شرکت:

قانون تجارت اگرچه در مورد حفظ اقامتگاه شرکت در دوران تصفیه حکمی مقرر نکرده است و شاید علت آن بداهت امر باشد ولی مطابق ماده ۲۰۷ ل. . ق. ت، نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده با حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

  • ۳- اهلیت شرکت:

اگرچه در مقررات قانونی به حفظ اهلیت شرکت در زمان تصفیه تصریح نشده است ولی این امر از مواد متعدد قانون تجارت مانند مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ و همچنین ماده ۲۰۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت قابل استفاده است. زیرا در مواد فوق به مدیران تصفیه اجازه داده شده است که در صورت ضرورت معاملات جدیدی انجام داده، تعهدات شرکت را به مورد اجرا گذاشته و همچنین از طرف شرکت اقامه دعوی نمایند. بدیهی است انجام هر یک از امور فوق مستلزم وجود اهلیت می باشد. البته اهلیت شرکت در این دوران از نظر قلمرو آن با اهلیت شرکت در زمان حیات خود متفاوت است به طوری که از اهلیت شرکت در دوران تصفیه به اهلیت ناقص تعبیر می شود و در نتیجه اقدامات مدیر یا مدیران تصفیه محدود به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت می شود و فقط به صورت استثنائی و به شرطی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد می توانند معاملات جدید انجام دهند (ماده ۲۰۸ ق. ت و ماده ۲۰۸ ل. 1. ق. ت(
اگرچه مرجع تشخیص لزوم انجام معاملات جدید برای اجرای تعهدات شرکت مشخص نگردیده است ولی با توجه به اصول کلی حقوقی، مرجع تشخیص خود مدیر یا مدیران تصفیه بوده و در صورت وجود اختلاف دادگاهها مرجع حل اختلاف می باشند. بنابراین هرگاه ثابت شود که معاملات جدید انجام گرفته از سوی مدیر یا مدیران تصفیه برای اجرای تعهدات شرکت ضرورت نداشته است این معاملات در حق شرکت در حال تصفیه نافذ و معتبر نخواهد بود. زیرا مستفاد از مقررات قانونی این است که مدیر یا مدیران مزبور در اینگونه موارد سمت و اختیاری از جانب شرکت نداشته اند تا بتوانند معاملات مزبور را انجام دهند و هیچ مرجعی نیز نمی تواند این معاملات را برای شرکت تنفیذ نماید زیرا شرکت در حال تصفیه اساسا به غیر از موارد استثنائی مقرر شده در قانون، برای انجام معاملات جدید اهلیتی ندارد تا اركان شرکت بتوانند آن را اعمال نمایند.
نتیجه آنکه اگر از جانب این قبیل معاملات به اشخاص ثالث ضرری وارد شده باشد، مدیر یا مدیران تصفیه به دلیل تعدى از حدود اختیارات خود باید مسئول جبران آن باشند و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

  • ۴- ورشکستگی شرکت:

یکی از نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکتهای منجله در دوران تصفیه این است که اگر در این دوران مشخص گردد شرکت از تادیه دیون خود متوقف بوده است هم طلبکاران شرکت می توانند به طرفیت شرکت منحله اقامه دعوی ورشکستگی بنمایند و هم مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به درخواست ورشکستگی شرکت از دادگاه می باشند. ماده اول لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور ورشکستگی در این باره مقرر می دارد: «مدیران شرکتهای بازرگانی و مدیران شرکتهای منحله مکلفند مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت و مواد ۲۱ و ۱۴ قانون امور ورشکستگی را اجرا نمایند در غیر این صورت ....
تبصره ماده مزبور مقرر داشته است: «مقصود از مدیران مسئول در شرکت سهامی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در سایر شرکت ها، در صورت نداشتن مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، مدیرانی که اوراق و استاد مالی شرکت را امضا مینمایند میباشد.
صدور حکم ورشکستگی شرکت بعد از انحلال می تواند در معاملاتی که شرکت در دوران بعد از توقف انجام داده (معاملات مذکور در ماده ۲۲۳ ق. ت) و همچنین معاملات قبل از توقف تاجر به شرح ماده ۲۲۴ قانون تجارت اثرگذار باشد.

اقامه دعوی:

شرکت منحله در حال تصفیه به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی هم می تواند با استفاده از مدیر تصفیه علیه دیگران مانند بدهکاران شرکت اقامه دعوی نماید و هم اشخاص ثالث می توانند علیه شرکت اقامه دعوی نمایند. برای نمونه اگرچه در شرکتهای تضامنی، شرکای شرکت در قبال تعهدات و بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند ولی تا زمانی که امر تصفیه شرکت خاتمه نیافته طلبکاران شرکت نمی توانند شرکای شرکت را طرف دعوی قرار داده و مطالبات خود از شرکت را از آنان مطالبه نمایند.

بنابراین ماده ۱۲۴ ق. ت که مقرر می دارد: «مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند ...» باید با توجه به مواد دیگر قانون تجارت مانند ماده ۱۲۶ و ۲۰۸ تفسیر شده و به ظاهر آن اکتفا نشود. چنانچه در قسمتی از ماده ۱۲۶ ق. ت مقرر شده است: «... اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض أن كفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکا ضامن مطالبه کنند ...».
بدیهی است زمانی می توان گفت که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نیست که امر تصفیه شرکت به اتمام رسیده و قسمتی از طلب طلبکاران باقی مانده باشد و بر همین اساس طلبکاران به محض انحلال شرکت حق مراجعه به شرکا را به دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت نخواهند داشت.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا ( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی - ثبت اختراع .

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مشاوره حقوقی

مجتمع حقوقی ایلیا با فراهم آوردن امکان مشاوره حقوقی رایگان توسط مشاوران متخصص و وکلای پایه یک دادگستری در زمینه مورد نظر شما بر آن است تا بتواند کارگشای

قوانین در حمایت از ذخایر ژنتیکی ثبت اختراع

قوانین ملی وضع شده در حمایت از ذخایر ژنتیکی و انعکاس رهنمودهای بین المللی در قوانین داخلیثبت اختراع - قانون گذار ایرانی در زمینه تدوین قوانین مرتبط با بحث زیست فناوری انسجام و دقت در خود این عرصه از علم نداشته، که البته به دلیل جدید بودن این شاخه از علم و نداشتن متخصصان حقوقی در این زمینه، تا

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

مجازات اشخاص دیگر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به مجازات سایر اشخاص مواردی به شرح زیر پیش بینی شده است.

دارایی های مشاع فکری در قوانین

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان -در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری قانونگذار کشورمان در ماده ۶ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ی ۶ مقرر می دارد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آماده باشد و کار یکایک آنها جدا ومتمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی

آداب تجارت در اسلام

آداب تجارت در اسلام - "شهيد ثانی" در جلد سوم "شرح لمعه" آداب تجارت را طی دستورات بیست و چهارگانهای مورد بحث قرار داده است: ۱- برای تشخیص عقد صحیح از فاسد و پرهیز از ربا تاجر باید به احکام فقهی آگاهی داشته باشد. در این مورد به سوره توبه آیه ۱۲۳ مراجعه فرمایید.٢- تاجر باید بین متعاملين با عدل

حمایت از نام تجارتی در حقوق ایران

حمایت از نام تجارتی در حقوق ایران - نام تجاری از جمله مالکیتهای فکری، محصول ابتکار و خلاقیت تاجر در روند فعالیتهای تجارتی و معرف توانمندیهای او در عرصه تجارت است. این نوع از اموال ناملموس در حالی که به انحاء مختلف در حمایت از خود تاجر ونیز مصرف کنندگان محصولات و خدمات مورد عرضه نقش بسزا و منحصر به

ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه در حقوق ایران

ضابطه استرداد سود تحصیل شده اختراع و مالکیت صنعتی توسط ناقض و قواعد مشابه در حقوق ایران - هیچ یک از قوانین و مقررات مالکیت فکری کشورمان، به صورت صریح یا حتی ضمنی به ضابطه مذکور اشاره نکرده اند. به همین جهت گفته شده: «چون در حقوق ایران راهکار مطالبه سود تحصیل شده ناقض پیش بینی نشده است

اثر حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی

اثر حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی بموجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی ممکن الصدور است و بر حسب ماده ۲۰ همان قانون شرکتهای تجارتی بر هفت نوع می باشند: ۱- شرکت سهامی. ۲ - شرکت با مسئولیت محدود ۳ - شرکت تضامنی ۴-مختلط غیر سهامی ۵ -مختلط سهامی ۶- نسبي ۷ - شرکت تعاونی

قانونگذاری داخلی درخصوص حقوق مالکیت صنعتی

قانونگذاری داخلی درخصوص حقوق مالکیت صنعتی - قانونگذاری داخلی یا بومی بر طی تمام مراحل فرایند قانونگذاری در در داخل قلمرو یک کشور و با الهام از نیازمندیها و مقتضیات آن در همان کشور تاکید دارد، کاری که به نظر می رسد امروزه دشوار و حتی محال است .امروزه حتی در داخلی ترین امور یک کشور سعی می شود در قانون

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها - در نظریه های ذینفع محوره حقوق شرکت ها که در مقابل نظریه های سهامدار محور» قرار می گیرند، هدف و کارکرد شرکت های تجاری فراتر از تأمین منافع مالكان و سهامداران شرکت است و افراد ذینفع زیاد دیگری را در بر می گیرد.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید