لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

حق انتصاب نماینده در مجامع عمومی شرکت ها


حق انتصاب نماینده

مراحل تشکیل مجامع عمومی شرکت

حق انتصاب نماینده در مجامع عمومی شرکت ها

با توجه به این که برخی از اعضاء به دلایلی مثل مسافرت یا بیماری فرصت یا امکان حضور در مجامع را ندارند، لذا قانونگذار با درنظر قرار دادن مصالح و منافع آن­ها و اصول کلی مربوط به وکالت، امکان اختیار وکیل یا قائم مقام قانونی را از جانب آنان پذیرفته است تا این افراد به جای آن ها در مجامع شرکت نمایند.

در همین راستا ماده­ی 30 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 مقرر می دارد که «مجمع عمومی از اجتماع اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آن­ها تشکیل می شود...»

تفویض حق حضور در مجامع عمومی و اعطای وکالت، منحصر به اعضاء شرکت نمی باشد و هر عضوی می تواند این حق را به عضو دیگر تعاونی و یا افراد غیر عضو تفویض کند.

با توجه به همین امر است که آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی،مقرر می دارد:« هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی، به یک نماینده­ی تام الاختیار- ازمیان اعضاء یا خارج آنها- واگذار کند.

این ماده اضافه می کند که «تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.»

بدین ترتیب بر خلاف آنچه که سابقاً در آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی مصوب 1377 وجود داشت، در مقررات جدید آیین نامه مصوب 1387 بین زمانی که نماینده از بین اعضاء انتخاب می شود و زمانی که نماینده عضو تعاونی نیست تمایز قائل شده است؛

بدین ترتیب که در صورت عضویت در شرکت تعاونی حداکثر سه رأی و در غیر این صورت تنها یک رأی وکالتی دارد. چنین رویه ای منطقی به نظر می رسد زیرا باید تا حد ممکن از قرار گرفتن سرنوشت شرکت در دست کسانی که عضو تعاونی نیستند، جلوگیری به عمل آید.

«نکته­ی مهمی که در اینجا لازم به ذکر می باشد آن است که با توجه به احتمال عدم شناخت مقام دعوت کننده از وکلای غیر عضو و احراز صحت و سقم وکالتنامه های عادی، ضروری است وکالتنامه به صورت محضری و رسمی بوده یا اینکه در حضور هیأت مدیره­ی شرکت تنظیم گردد تا از تردیدها و اختلافات بعدی جلوگیری به عمل آید.»

در موردی نیز که شرکت سهامدار غیر عضو دارد با وجودی که در قانون تصریحی درمورد امکان اعمال حق رأی و حضور از طریق انتصاب نماینده وجود ندارد، ولی با توجه به اصول کلی وکالت می توان قائل به وجود چنین حقی برای او شد.

اساسنامه­ی ثبت شرکت تعاونی می تواند شیوه­ی اعمال و میزان رأی وکالتی که هر سهامدار غیر عضو - در صورتی که به عنوان وکیل انتخاب شده باشد- را تعیین نماید؛ به طور مثال در تبصره­ی 3 ماده­ی 16 اساسنامه­ی نمونه شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستان مصوب 1391 به این اشخاص نیز اجازه داده است تا حق رأی و حضور خود را از طریق انتصاب یک نماینده اعمال نمایند.

برابر این تبصره، «هر یک از اعضاء یا سهامداران غیر عضو شرکت تعاونی می تواند استفاده از حق خود برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی را به یک عضو یا سهامدار غیر عضو و یا شخص ثالث با وکالت واگذار کند؛ در این صورت به استثنای عضو یا سهامدار غیر عضو که اصالتاً از 10 درصد کل آراء تعاونی را دارد و یا وکیل وی-که هیچ یک از آن­ها نمی تواند وکیل دیگری هم باشد- در سایر موارد قبول وکالت و اعمال رأی اصالتی خود تا 10 درصد کل آرای مجاز است.»

واگذاری حق حضور و رأی فقط باید در موارد ضروری صورت گیرد و قانون سعی کرده است با محدود ساختن آن به حداکثر سه رأی برای هر عضو و یک رأی برای هر غیر عضو، محدودیتی برای اعمال آن ایجاد کند. تدبیر قانون این بوده است که اعضاء را از اعمال حق از طریق وکالت محروم نکند و در عین حال راه برای کسانی که به عللی واقعاً نمی توانند در مجمع حاضر باشند جهت ابراز رأی مفتوح باشد و از طرف دیگر با تحدید آن به حداکثر سه رأی برای هر عضو و یک رأی برای هر غیر عضو،محدودیتی در استفاده از آن به وجود آید. همچنین از جمع آوری احتمالی رأی جهت ابراز در مجمع از طرف برخی از اعضاء برای منظورهای خاص جلوگیری شود.

تأیید نمایندگی های مذکور با مقامی است که مجمع عمومی را برای تشکیل دعوت کرده است مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیأت مدیره باشد و موضوع دستور جلسه­ی مجمع عمومی انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به تخلفات آن­ها باشد یا این که هیأت مدیره با برگزاری مجمع عمومی مخالفت کرده باشد؛ در این صورت اصالت نمایندگی های تام الاختیار با تأیید اکثریت بازرسان حاضر و در مواردی که تعداد بازرسان دو نفر باشد، با تأیید یکی از آن­ها معتبر خواهد بود.

تأیید نمایندگی های تام الاختیار و وکالتنامه های اعضاء بدین معنا است که مقام دعوت کننده یاسایر مقامات موضوع تبصره­ی 1 ماده­ی 16 تصدیق نمایند که وکالتنامه­ی ارائه شده دارای اصالت است و قطعاً چنین نمایندگی یا وکالتی از طرف موکل به وکیل یا نماینده­ی مورد نظر اعطا شده است این امر نیز مستلزم آن است که قبلاً هویت طرفین احراز گردد و وجود رابطه میان وکیل و موکل تصدیق شود.

این نکته مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد که احراز اصالت امضاء عضو هم از جمله وظایف مقام دعوت کننده است. زیرا امضایی که انتساب آن به موکل محرز نیست نمی تواند مبنای تأیید نمایندگی و وکالت قرار بگیرد و همیشه با این خطر مواجه است که با ادعای جعل و انکار موکل روبرو شود.

شایان ذکر است در مواردی که وکالتنامه­ی حضور در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد نیازی به رعایت تشریفات مزبور برای مهر و امضاء آن و صدور ورقه­ی ورود به جلسه­ی مجمع نخواهد بود.

نکته­ی آخر این که برابر تبصره­ی5 ماده­ی 19 آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی مصوب 1387، حضور توأم عضو و نماینده­ی وی در جلسه ممنوع است و در صورتی که حضور توأم عضو نماینده در حصول نصاب رسمیت جلسه مؤثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است ولی در صورتی که جلسه مجمع عمومی بدون حضور توأم نیز رسمیت داشته است صرفاً به تعداد حضور غیر قانونی، از تعداد کل آراء مأخوذ در هر تصمیم کسر خواهد شد. در مورد انتخابات کسر آراء نسبت به کلیه­ی کاندیداها اعمال می گردد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تنظیم اساسنامه شرکت تضامنی

جهت کسب اطلاعات تکمیلی خود در خصوص تنظیم اساسنامه با دپارتمان های تخصصی مجتمع ثبت شرکت ایلیا تماس حاصل نمایید و ازمشاوره تخصصی کارشناسان بهره مند گردید.

راهنمای گام به گام ثبت انواع شرکت ها

شرکت های تجارتی برای امور بازرگانی، خدماتی، تولیدی، و پیمانکاری تشکیل می شوند و شرکت اجتماع حقوق شرکاء است به قصد منفعت

ثبت شرکت بازرگانی

مراحل ، شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکتهای بازرگانی در ایران - متقاضیان ثبت شرکتهای بازرگانی میتوانند فرآیند ثبت خود را به دو صورت توسط خود و یا وکیل ثبتی

مراحل ثبت شرکت و مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها

توضیحات کامل و جامع درباره مراحل ثبت شرکت،مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها،نحوه ثبت شرکت،ثبت شرکت وتاسیس شرکت.

هیئت موسس چیست ؟

تشکیل هیئت موسس برای ایجاد یک شرکت سهامی لازم می باشد. شرکت های سهامی عام و اکثر شرکت های سهامی خاص دارای مجمعی به نام مجمع عمومی موسسین می باشند. دراین مقاله به توضیحاتی بیشتر در مورد هیئت موسس می پردازیم لطفا مطالعه نمایید.

مدارک و مدت زمان لازم برای ثبت شرکت

در این مقاله به بررسی مدارک و زمان لازم برای ثبت شرکت برای کلیه شرکتها پرداخته و در ادامه مراحل ثبت شرکت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مشاوره ثبت شرکت

مشاوره ثبت شرکت - مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا، مجری انحصاری خدمات ثبتی از قبیل ثبت شرکت، ثبت برند، تغییرات شرکت، اخذ انواع مجوز، اختراع، طرح های صنعتی و غیره

ارزانترین ثبت شرکت

ثبت شرکت مانند هر موضوع خدماتی دیگری هزینه های خود را دارد و فرایندی است که مدت زمانی حدود دوهفته حداقل زمان بر است و شامل مراحلی است که به شکل اینترنتی

ثبت شرکت تضامنی فوری و سریع

ثبت شرکت تضامنی فوری و سریع - ثبت شرکت تضامنی که با نامی معین بین دو یا چند نفر شکل می گیرد.مسئولیت در این نوع شرکتها بصورت تضامنی می باشد.

ثبت اسم تک سیلابی شرکت

توضیح در خصوص ثبت اسم تک سیلابی -ثبت ایلیا برای صاحبان کسب و کار که علاقه مند به ثبت اسم تک سیلابه شرکت هستند راهکار خوبی را در نظر گرفته است-با ما تماس .

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید