لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از علامت و برند تجاری(لیسانس)


اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از موضوعات علامت( لیسانس)

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از علامت و برند تجاری(لیسانس)

ممکن است مالک مارک یا علامت به جای انتقال حقوق ناشی از مالکیت علامت، اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از موضوعات یک علامت را به دیگری واگذار کند.

اجازه بهره برداری(لیسانس) از موضوعات یک علامت ممکن است انحصاری یا غیرانحصاری باشد. به طور مثال شرکت ژاپنی سونی که انواع لوازم الکترونیکی تولید و به جهان عرضه می کند ، ممکن است امتیاز تمامی یا قسمتی از تولیدات خود را به یک یا چند شرکت کره ای واگذار کند یا اجازه تولید بعضی از محصولات شرکت خود را به شرکت یا شرکت های کشورهای مختلف بدهد یا به شرکت یا شرکت های داخلی ژاپن اجازه تولید محصولات خود را با مارک سونی بدهد. در فرانسه یا کشورهای دیگر نیز وضع به همین منوال خواهد بود.

اگر اجازه تولید با مارک خاص چه به صورت انحصاری وچه به صورت غیرانحصاری از طرف صاحب و مالک مارک به دیگری داده شود ،باید در قرارداد تنظیمی خصوصیات و مشخصات و حدود اجازه، کاملا ً مشخص باشد. بنابراین لیسانس تولید، منحصر به موادی است که در قرارداد مشخص شده است و دارنده لیسانس حق تولید موارد مشابه موضوع قرارداد را ندارد. در فرانسه طبق قسمت اخیر ماده 1-714 قانون مالکیت صنعتی، انتقال حق مالکیت علامت و یا اجازه بهره برداری از مارک، باید به موجب قرارداد کتبی انجام گیرد والا قرارداد باطل خواهد بود. نوع قرارداد واگذاری مجوز بهره برداری از یک مارک یا علامت درماده 1-714 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه مشخص نشده است. بنابراین طبق اصل آزادی قراردادها به نظر می رسد که لازم نباشد به موجب عقد خاص یا قراردادی یا نام معین امتیاز بهره برداری از یک مارک صنعتی یا خدماتی به دیگری واگذار گردد ولی عده ای از حقوق دانان و اساتید فرانسه براین عقیده اند که قرارداد مزبور مشابه قرارداد اجازه اشیاء است و بر اساس ضوابط این عقد، قرارداد بهره برداری منعقد خواهد شد که به موجب آن صاحب یک مارک ثبت شده و حتی شخصی که درخواست ثبت علامتی را کرده است، اصولا به صورت معوض، تمام یا قسمتی از حقوق ناشی از مارک را به منظور بهره برداری از موضوع یا موضوعات آن، به ثالث واگذار می کند. قرارداد بهره برداری یا لیسانس تولید کالا یا ارائه خدمات یا آرم یا علامت ثبت شده باید دارای شرایط و اوصاف اساسی به شرح زیر باشد:

1. اهلیت طرفین قرارداد

یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد لیسانی یا مجوز بهره برداری از یک مارک، اهلیت طرفین قرارداد است. این شرط مخصوص قرارداد مزبور نیست بلکه یک شرط عمومی و کلی است که رعایت آن در تمام قراردادها از جمله قرارداد لیسانس مارک که به عقیده عدیده ای در ردیف اجازه اشیاء قرارداد، ضروری است.

2. موضوع قرارداد

شرط دیگر صحت لیسانس وجود موضوع آن است:

موضوع قرارداد لیسانس عبارت از نشان ها، علائم، مارک ها یا آرم های تولیدی یا خدماتی است. بنابراین اگر در موقع انعقاد قرارداد لیسانس یا مجوز بهره برداری، علامت موضوع قرارداد وجود نداشته باشد یا اظهارنامه درخواست ثبت علامت مبنی براشتباه باشد قرارداد به علت فقدان موضوع آن، باطل است و همچنین وقتی که مدت اعتبار گواهی نامه ثبت علامتی منقضی شده و در مهلت قانونی تمدید نشده باشد یا اگر مارک موضوع گواهی ثبت، ابطال شده باشد ،قرارداد بهره برداری به علت فقدان موضوع باطل خواهد بود.

استمرار وجود موضوع قرارداد لیسانس بهره برداری، نیز یکی شروط اساسی صحت قرارداد محسوب است بنابراین اگر بعد از انعقاد قرارداد به نحو صحت، گواهی نامه علامت یا مارک ثبت شده بر هر علت قانونی ابطال گردد، چنین ابطالی موجب بطلان قرارداد لیسانس بهره برداری از علامت است. در این زمینه شعبه تجارت دیوان عالی کشور فرانسه، چنین قراردادی را همانند موردی که واگذارنده مالک مارک موضوع قرارداد نبوده ،باطل اعلام کرده است.

3. مدت قرارداد

باتوجه به این که قرارداد لیسانس بهره برداری از علائم یا مارک های صنعتی، تجارتی یا خدمات مشابه قرارداد اجازه اشیاء در فرانسه است لذا باید مدت بهره برداری مشخص گردد یا این که لااقل میزان تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی در قرارداد لیسانس معلوم باشد والا قرارداد یا مدت مجهول قراردادی غرری است که طبق قواعد کلی قراردادها معامله باطل است.

4. ذکر حدود و قلمرو و حق لیسانس

در قرارداد لیسانس بهره برداری نوع بهره برداری یعنی استفاده یا بهره برداری انحصاری یا غیرانحصاری و قلمرو منطقه ای و سرزمینی ملی یا محل بهره برداری در تمام یا قسمتی از سرزمین فرانسه و همچنین قلمرو بین المللی بهره برداری از علائم و مارک ها از جمله قلمروآن در اتحادیه اروپا باید مشخص گردد.

ممکن است مالک علامت یا مارک متعهد گردد که از علامت شخصاً بهره برداری نکند یا به دیگری چنین مجوزی واگذار ننماید. بنابراین اگر در قرارداد منعقده، انحصاری یا عدم انحصار بودن لیسانس بهره برداری مشخص نشده باشد، اصولاً صاحب مارک می تواند با وجود واگذار لیسانس بهره برداری به صورت مطلق، شخصاً نیز از مارک مزبور برای تولید کالا یا ارائه خدمات استفاده کند و یا مجوز بهره برداری از آن را به دیگران بدهد. دیوان عالی کشور فرانسه در رای صادره تصریح کرده است که واگذاری لیسانس بهره برداری از یک مارک به صورت انحصاری ، صاحب مارک را ممنوع می کند که شخصاً از مارک مزبور استفاده کرده ویا مارک مزبور به تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع مارک اقدام نماید. در این زمینه تفاوتی، وجود ندارد که مدت قرارداد و میزان عوض یا اجرت قرارداد کم یا زیاد باشد مگر این که در قرارداد شرط خلاف شده باد.

5. ثبت قرارداد لیسانس و انتشار آن

ثبت قرارداد لیسانس بهره برداری از موضوع یا موضوعات یک مارک با این که صراحتاً در مواد 1-714 و 7-714 قانون و ماده 2-2-714 آئین نامه اجرایی قانون مالکیت صنعتی فرانسه پیش بینی نشده است ولی نظر به این که لیسانس بهره برداری به نوعی انتقال حق مالکیت مارک یا علامت تجاری، صنعتی یا خدماتی محسوب می شود، بنابراین به نظر عده ای از حقوق دانان ثبت قرارداد لیسانس و انتشار مفاد آن ازطریق آگهی، برعدم ثبت و انتشار آن مرجح است و توصیه شده است که قرارداد لیسانس ثبت شود، زیرا در صورت ثبت قرارداد لیسانس در اداره یا موسسه ملی ثبت مارک ها، دارنده لیسانس به آسانی قادر خواهد بود که در برابر افراد ثالث نسبت به حقوق خود اعتراض کندو علیه کسی که اقدام به جعل علامت یا مارک موضوع قرارداد لیسانس، کرده است ، اقامه دعوی نماید و یا اقدام به شکایت کیفری کند و یا محصولات با آرم یا مارک جعلی را با حکم قضایی، توقیف نماید و حتی در صورتی که به موجب قرارداد، حق لیسانس انحصاری بهره برداری کسب کرده باشد، نسبت به ثبت مارک مشابه اعتراض کرده و علیه صاحب مارک اگر از آن بهره برداری کرده باشد، اقامه دعوی نماید، مشروط این که در قرارداد خلاف آن شرط نشده باشد( ماده 4-712 قانون مالکیت صنعتی فرانسه)

6. حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد لیسانس

قرارداد لیسانس یا اجازه بهره برداری از ماک ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی، برای طرفین قرارداد آثار حقوقی متعددی در بردارد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت ظزح صنعتی و اختراع و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از علامت و برند تجاری(لیسانس)

اجازه بهره برداری از تمام یا قسمتی از موضوعات علامت( لیسانس) - اجازه بهره برداری(لیسانس) از موضوعات یک علامت ممکن است انحصاری یا غیرانحصاری باشد. به طور مثال شرکت ژاپنی سونی که انواع لوازم الکترونیکی تولید و به جهان عرضه می کند ، ممکن است امتیاز تمامی یا قسمتی از تولیدات خود را به یک یا چند شرکت

استعلام علامت تجاری

استعلام علامت تجاری - یکی از مهمترین کارها قبل از ثبت علامت تجاری ، استعلام علامت تجاری می باشد. در این مقاله به بررسی نحوه استعلام قبل از ثبت خواهیم پرداخت.

ثبت برند 🥇 مشاوره رایگان【سریع و کم هزینه ✔️】

ثبت برند در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه های ثبتی جهت مشاوره رایگان در خصوص ثبت برند و علامت تجاری با کارشناسان ما در تماس باشید یا شماره خود را ثبت کنید تا ما با شما در تماس باشیم

ثبت علامت تجاری با راه کار تخصصی

بعد از ثبت علامت تجاری برمبنای قانون ثبت علائم تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی محق شناخته می شوند ، به تبع آن کلیه فعالان کسب و کار قادر هستنداز کالاهای شبیه

جدول طبقه بندی کالا

توضیحات کامل و جامع درباره جدول طبقه بندی کالا

ثبت علائم تجاری

ثبت علائم تجاری - با توجه به ماده 39 ق.ث.آ.ط.ع و مواد 126 تا 130 آئین نامه اجرایی ، پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علائم اعم از علامت فردی یا جمعی و انتشار آگهی مربوط به درخواست ثبت مارک یا علامت جهت اطلاع عموم و تحویل دادن نسخه ای از آکهی منتشر شده و یا منعکس شده در سایت روزنامه رسمی توسط متقاض

علائم و نشانه های جغرافیایی

علائم و نشانه های جغرافیایی - در این گفتار از کلیات، تعاریف، خصوصیات، فوائد و حمایت از نشانه های جغرافیایی به شرح آتی بحث خواهد شد: کلیات علائم و نشانه های جغرافیای علائم و نشانه های جغرافیایی یکی از انواع مالکیت صنعتی است که از دیرباز در کشورهای پیشرفته صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه،

ثبت علامت تجاری فوری و سریع

ثبت علامت تجاری فوری وسریع - مراحل ثبت علامت در ثبت ایلیا با کمترین هزینه و با کمترین زمان ثبت می گردد.جهت ثبت سریع علامت تجاری با ایلیا همراه باشید.

طبقات ثبت برند 🥇【طبقات ثبت علامت تجاری ✔️】

طبقه بندی علائم تجاری ،طبقات برند ،طبقات ثبت علامت تجاری، طبقه بندی کالاها در ثبت برند ،لیست طبقات ثبت برند ،

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری)

قوانین ثبت علامت تجاری (برند، لوگو، آرم، نام تجاری) - قانون ماده30ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:ماده31ـ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.ماده32ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید