اخذ رتبه انبوه سازان

دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان

دستور العمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به شرح زیر می باشد :

ماده 1- سازنده انبوه مسکن وساختمان به شخص حقیقی و حقوقی گفته می شود که بتواند مسئولیت آفرینش طرح ها و اداره آنها ، تامین وجذب سرمایه لازم،مدیریت ساخت وعرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از تکنولوژی جدید درصنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان برعهده داشته و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ کرده باشند .

ماده2 -شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه شخصیتهای حقوقی انبوه ساز مسکن وساختمان

2-1- شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی با توجه به فاکتورهای زیر تعیین می گردد :

2-1-1- تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت انبوه ساز.

2-1-2- سوابق کاری شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره .

2-1-3- توان مالی،و توانایی مدیریت مطلوب تامین و جذب سرمایه .

2-1-4- موفقیت کارهای مدیریت شده وعملکرد بهینه در سوابق کاری.

2-1-5- ثبت شرکت انبوه سازی مسکن در اداره ثبت شرکتها و اداره مالکیت صنعتی ،ارائه آگهی تاسیس ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور وداشتن اساسنامه که انجام یکی یا برخی یا تمامی خدمات مصرح در ماده 1 دستوالعمل حاضر در آن ذکرشده باشد .

امتیاز تحصیلی برای دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ضریب دو محاسبه می شود .

- شناسه های ارزیابی توان مالی و توانمندی تامین و جذب سرمایه به قرار زیراست:

- آورده غیر نقدی شرکت ، شرکا یا سهام داران به ازای هر یک میلیارد ریال _ 2نمره _ دریافت تسهیلات واعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ استفاده ازتامین سرمایه جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _1نمره _ میزان سرمایه گذاری های پیشین منوط بر روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 3نمره

ارزیابی موفقیت کارهای مدیریت شده و عملکرد مطلوب در سوابق کاری _رعایت مقررات ملی ساختمان بر اساس تایید مراجع نظارت یا دستگاه ذیربط تا 10نمره _ بر حسب مورد تحویل گواهی عدم خلافی یا گواهی پایان کار و یا مدرک مستند مبنی بر انجام تعهدات تا 10 نمره _

اجرای عملیات ساختمانی و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در 10 نمره .قرار دادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر ازیک چهارم مدت تعیین شده _ باز پرداخت به موقع وام های بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز تا 20 نمره ، بهره گیری ازفناوری های تازه در صنعت ساختمان(رعایت سبک سازی،بهینه سازی مصرف انرژی و...) تا 20 نمره

2-2 تعیین گرید (پایه) حدود صلاحیت شرکتهای انبوه ساز مسکن وساختمان

پایه سازندگان حقوقی ساختمان براساس نتایج حاصله از ارزیابی جدول شماره 1 تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان در چهار پایه یا رتبه 1،2،3 و ارشد صادر می گرددد و این اشخاص حقوقی به منظور اخذ این رتبه ها به ترتیب به حداقل امتیاز 45،30 ،65 ،85 امتیاز یا بالاتر احتیاج دارند و اعتبار پروانه های صادره سه سال است. هرگونه تغییر در اعضاء هیات مدیره یا مدیران شرکت می بایست ظرف مدت 15 روز به دبیرخانه به صورت کتبی اعلام گردد. حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه 3 استان صادر کننده پروانه رتبه و در پایه های حقوقی 1،2 و ارشد سراسر کشور است .تبصره:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب قوانین مصوب در انجام وظایف قانونی خود نیاز به احراز صلاحیت مطروحه در این ماده ندارد .

ماده 3- شروط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان .

3-1- شرایط احرازصلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار ،سوابق کاری، توان مالی،مدیریت منابع مالی، موفقیت کارهای مدیریت شده و عملکرد مطلوب مشخص می شود. ساخت و سازحقیقی لزوما"باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ،کاردانی ویا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان باشد.

3-2 سازنده حقیقی برای کسب شروط مورد نیاز برای دریافت پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه اشخاص حقوقی را اخذ کند ، ودر هر حال به سازنده حقیقی انبوه مسکن و ساختمان پروانه اشتغال رتبه 3 تعلق می گیرد .

3-3- حدود مجاز ساخت و ساز برای سازندگان حقیقی،مدیریت حداکثر 20 واحد مسکونی ویا 3000 مترمربع زیر بنا هرنوع واحد ساختمانی در هر مقطع زمانی بر اساس سایر ضوابط این دستورالعمل می باشد .

3-4- اشخاص حقیقی،استان صادر کننده پروانه است .

ماده 4- صلاحیت وظرفیت طراحی یا اجرا یا طرح وساخت بدین شرح می باشد : انبوه سازان مسکن وساختمان به صورت حقیقی ویا حقوقی برای فعالیت درزمینه طراحی یا اجرا یا طرح وساخت بایستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف شده ذی صلاح براساس قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآئین نامه اجرایی آن استفاده کنند ودر مواردی که بخواهند شخصا درزمینه های فوق فعالیت نمایند می بایست ، صلاحیت مضاعف را در محدوده ضوابط قانون مذکور دریافت نمایند.لیکن درصورتی که دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یک دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که برطبق مقررات مربوط تعیین شده،خدمات طراحی یا اجرا یا طرح وساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه ویا بیمه نامه مسئولیت وکیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط موسسات ضمانت کننده یا شرکتهای بیمه گر قابل قبول وتضمین باشد، اقدام کنند .

ماده 5- پروسه گردش کارصدورپروانه اشتغال ، تشخیص صلاحیت و تعیین پایه سازندگان انبوه مسکن وساختمان :

5-1- مراجعه متقاضی به دبیر خانه کمیته و دریافت لیست مدارک مورد نیاز :

5-2- تکمیل وارائه مدارک به دبیرخانه .

5-3- دبیرخانه پس از بررسی مدارک متقاضی مراتب را به کمیته تعیین صلاحیت ابلاغ می نماید .

5-4- کمیته تشخیص صلاحیت موظف است طی مدت 15روز نسبت به بررسی مدارک در خصوص تشخیص صلاحیت وتعیین پایه متقاضی اعلام کند و درهرصورت ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل وارسال مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار به سازمان مسکن وشهرسازی استان اقدام کند .

5-5- دبیرخانه کمیته درمحل انجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان (سازندگان انبوه مسکن و ساختمان) واقع می باشد.

5-6- کمیته تشخیص صلاحیت از افراد ذیل تشکیل می شود: ازرئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان (رئیس کمیته) ،رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان (سازندگان انبوه مسکن وساختمان) ،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس کانون کاردانهای فنی وساختمان استان ویک نفرازانجمن صنفی انبوه سازان (به عنوان دبیر کمیته) ودو نفر صاحب نظر به انتخاب کمیته .

5-7- مرجع تجدید نظر شامل افراد زیر می باشد: نمایندگان وزارت مسکن وشهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان وهیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان کشور می باشد .

مدارک لازم جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه انبوه سازی

1- مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا

2- روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه

3- تحویل مدارک مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران

4- ارائه مدارک و اسناد مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی

5- تحویل مستندات مبتنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها

6- تسلیم مستندات مرتبط با تعیین تکلیف وام و تسهیلات بانکی

7- ارائه مستندات مبنی بر کیفیت طرح های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی – بهینه سازی مصرف سوخت و ... )

8- تحویل مدارک نشان دهنده اجرای به موقع طرح های ساختمانی قبلی .

9- ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی (اشخاص حقوقی) به منظور دریافت پروانه مضاعف

نکته : لازم است فتوکپی برابر اصل همه مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی تهیه گردد.