قبل از هر اقدام جهت انحلال شرکت خود متن ذیل را به دقت مطالعه نموده و یا با ارتباط گرفتن از مشاوران مجرب ثبت شرکت ایلیا می توانید از فرایند انحلال شرکت خود آگاه گردید.

توضیحاتی تکمیلی در خصوص ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در این بخش در خصوص انحلال شرکت با مسئولیت محدود مطالبی توسط کارگروه توسعه و تحقیق مجتمع ثبت شرکت ایلیا تدوین گردیده شده است.

مسئولیت مدنی و جزایی در شرکت با مسئولیت محدود

در شرایطی که مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در فرآیند تصمیم گیری های خود از ضوابط موجود تخطی نموده و بانی زیان برای شرکا یا شخصیت های طرف قرار داد گردند ،برابر قانون مدنی افراد متضرر قادرند با معین ساختن میزان زیان شان میتوانند برگشت سرمایه ی از دست رفته را از دادگاه صلاحیت دار درخواست  نمایند.

در حالتی که شرکا با عنایت به رای مجامع به کلاهبرداری اقدام نمایند براساس ضوابط قانون مجازات اسلامی با آنان برخورد خواهد شد.

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود به ترتیت زیر آمده است:

 • زمانیکه با توجه به بند های 1،2 و3 ماده 93قانون تجارت برای هدفی که برایش تعیین شده فعالیت ننماید.
 • در حالتی که با توجه به اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود برای مدتی معین تشکیل گردد و آن مدت منقضی گردد.
 • در حالت ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود .حجر به منزله ی ورشکستگی نمی باشد .
 • زمانیکه چند تن از شرکا که مجموع سهم الشرکه هایشان بیش از نصف سرمایه است تصمیم به انحلال شرکت با مسئولیت محدود بگیرند.
 • در حالتی که بر اثر مجموع زیان های وارد شده به شرکت با مسئولیت محدود میزان سرمایه ی اولیه ی شرکت به نصف آن تنزل یابد و یکی از شرکا درخواست انحلال شرکت با مسئولیت محدود نماید و از نظر دادگاه های صلاحیتدار در خواست او مورد تایید واقع شود ودیگر شرکا راضی به پرداخت سهم و ی و خروجش از شرکت نشوند.
 • براساس ماده های 93 و114 قانون تجارت در شرایطی که در اساسنامه اینطور پیش بینی گردد که فوت یکی ازشرکت مساوی با انحلال شرکت با مسئولیت محدود باشد.

 

تصفیه ی بعد از انحلال شرکت 

بعد از انحلال شرکت با مسئولیت محدود افراد موظف به انجام امور تصفیه می باشد.تصفیه مراحل ذیل را در برمیگرد:

 • وصول مطالبات شرکت
 • نقد کردن دارایی شرکت
 • پرداخت دیون شرکت
 • تقسیم دارایی با قی مانده شرکت بین شرکا

عملیات تصفیه در شرکتهای با مسئولیت محدود بعهده ی مدیران می باشد این امر به موجب ماده 213قانون تجارت شکلی عینی به خود می یابد.تنها زمانی تغییر پیدا می کند که در اساسنامه یا نظر مجمع عمومی مقرره ی دیگر وضع گردد.

مدیران تصفیه می بایستی نام خود را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نموده . وکیل شرکا بعداز انحلال شرکت با مسئولیت محدود مدیر تصفیه می باشد.مدیر تصفیه می تواند از سوی مراجع ذی صلاح انتخاب گردند.

 

وظایف مدیر تصفیه در زمان انحلال شرکت

 • رسیدگی به کلیه ی حسابهای شرکت
 • تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان در زمان انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • اجرای تعهدات و وصول مطالبات
 • نقد کردن کردن کلیه ی سرمایه شرکت
 • پرداخت دیون شرکت وتقسیم دارایی باقیمانده بین شرکا  

در صورتی که مدیران تصفیه بانی ضرر و زیان بشوند و در طول دوران مدیریتی خود تخلف نمایند اشخاص محق می توانند بعداز اثبات ادعای خودشان نسبت به خسران مالی ایجاد شده اعاده ی حق نمایند واین موضوع از حقوق مدنی وجزایی مدیران تصفیه می باشد.

از منظر قانون جزا جرم مدیران تصفیه ای که کلاهبرداری می نمایند نوعی خیانت در امانت محسوب می شود.وبراساس قوانین مجازات می شوند.

 • در پایان کلیه همکاران مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا لازم می دانند از اینکه این وب سایت را جهت مطالعه خود انتخاب نمودید تشکر و قدردانی نمایند.