جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه انجام می شود از این رو برای تنظیم نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص ما در ادامه متن همراه شماییم.

تا زمانی که سرمایه قبلی شرکت به صورت کامل پرداخت نشده باشد، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نمی باشد.

مجمع عمومی فوق العاده قادر می باشد به هیئت مدیره این اجازه را بدهد تا طی مدت مشخصی که نباید از 5 سال بیشتر باشد، سرمایه شرکت را تا مقدار مبلغ مشخصی به یکی از شیوه ها افزایش بدهد.

صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت: ……………………………………………………………

شماره ثبت شرکت: …………………………………………………………… سرمایه ثبت شده:…………………………………………………….
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………………………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره…………………………..

در ساعت…………………………………………… مورخ……………………………………….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

١. خانم / آقای ………………………………………………………………………………….. به سمت رئیس جلسه

۲. خانم/ آقای ………………………………………………………………. به سمت ناظر رئیس

٣. خانم/ آقای ………………………………………………………………………………………. به سمت ناظر جلسه

۴. خانم / آقای…………………………………………………………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب) به پیشنهاد هیئت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………………………………………………………….. ریال به مبلغ ……………………………………………… ریال از محل (۱. پرداخت نقدی؛ ۲. تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت؛ ٣. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت؛ ۴. تبدیل اوراق قرضه به سهام) مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج) به هیئت مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ………………………………………….. ریال (و یا تا میزان مبلغ ……………………………………………………….. ریال و یاتا مبلغ واریزی……………………………………. حداکثر دو مدت …. نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. امضای اعضای هیئت مدیره:

رئیس جلسه……………….
ناظر جلسه……………….
ناظر جلسه………………..
منشی جلسه………………..

مدارک مورد نیاز برای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

 • اظهارنامه که امضای رئیس وکلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
 • اصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر، صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
 • یک نسخه از روزنامه ای که آگهی افزایش سرمایه در آن درج شده است.
 • اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید. (در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود. این اظهارنامه را باید رئیس و همه اعضای هیات مدیره امضا کنند.
 • در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد، باید تمام آن تحویل گردیده و قیمت آن با جلب نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.

صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

فرم افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت: ……………………………

شماره ثبت شرکت: ……………………………

سرمایه ثبت شده: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای  …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………………………… ریال به مبلغ …………………………… ریال از محل ( ۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج: به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………………………… ریال و یا تا میزان مبلغ …………………………… ریال و یا تا مبلغ واریزی …………………………… حداکثر دو مدت  …………………………… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ـ رئیس جلسه ……………………………

۲ـ ناظر جلسه ……………………………

۳ـ ناظر جلسه ……………………………

۴- منشی جلسه ……………………………

روش افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به صورت قانونی

ماده 157-سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158-تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:

 • پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.
 • تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
 • انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
 • تبدیل اوراق قرضه به سهام.

افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

ضمناَ پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید در شرکت های سهامی عام بصورت نقدی است ولی در شرکت های سهامی خاص چنین پرداختی در قالب آورده غیر نقدی نیز مجاز می باشد؛ مضافاَ اینکه انتقال اندوخته قانونی شرکت به سرمایه ممنوع است.

البته باید توجه داشت تا زمانیکه سرمایه قبلی پرداخت نشده باشد افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت شرکت: ……………………………

سرمایه ثبت شده: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای  …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………………………… ریال به مبلغ …………………………… ریال از محل ( ۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج: به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………………………… ریال و یا تا میزان مبلغ …………………………… ریال و یا تا مبلغ واریزی …………………………… حداکثر دو مدت  …………………………… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ـ رئیس جلسه ……………………………

۲ـ ناظر جلسه ……………………………

۳ـ ناظر جلسه ……………………………

۴- منشی جلسه ……………………………

روش افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه در شرکت ها  به طرق زیر امکان پذیر است :

 • پرداخت کردن مبلغ اسمی سهم به صورت نقدی
 • تبدیل نمودن دریافتی های وصول شده از مشتریان شرکت.
 • انتقال سود و یا اندوخته حاصل از انتقال ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
 • تبدیل کردن اوراق قرضه شرکت به سهام

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

افزایش سرمایه در شرکت تجاری سهامی خاص باید از طریق انتشار سهام جدید در روزنامه کثیر الانتشار شرکت به اطلاع صاحبان سهام رسانده شود.

در این آگهی باید اطلاعاتی که در ذیل ذکر شده است وجود داشته باشد:

 •  مبلغ افزایش سرمایه.
 •  مبلغ اسمی سهام جدید.
 •  حذف مبلغ ارزش سهم.
 •  تعداد سهامی که هر سهام دار نسبت به خرید آنها تقدم دارد.
 • مهلت پذیره نویسی.

چندین نکته مهم افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

تنها در شرکت های سهامی خاص و به صورت غیر نقدی افزایش سرمایه ممکن است.

انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

در صورتی که افزایش مبلغ اسمی سهام برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش مبلغ اسمی ممنوع می باشد، مگر اینکه همه راضی باشند.

هیأت مدیره با اجازه مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت شرایط قانونی می تواند سرمایه شرکت را تا میزان معینی افزایش دهد.

در صورتی که افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی باشد صد در صد افزایش سرمایه باید به صورت نقدی پرداخت شود.

برای پاسخ به هر سوالی در زمینه افزایش سرمایه شرکتتان تنها نیاز است با مجتمع ثبتی ایلیا تماس گرفته و به سوالات خود پاسخ دهید.

5/5 - (2 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هاشم
هاشم
1 ماه قبل

سلام در افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص بازرس الزامی هست و سمت آن در جلسه چه باید باشد ناظر رئیس یا ناظر جلسه

شماره تماس:
9362865287
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  هاشم
1 ماه قبل

درود بر شما در شرکتهای سهامی کوچک انتخاب حداقل 1بازرس الزام است. بازرس در شرکت سهامی اختیار نظارت بر اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر را دارد و حق دارد در امور جاری و مالی شرکت اظهارنظری را ابراز کند.

حیدری
حیدری
1 ماه قبل

سلام برای افزایش سرمایه باید کل میبلغ به حساب واریز شود یا فقط 35 درصد

کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  حیدری
1 ماه قبل

درود بر شما در زمان افزایش سرمایه سهامی خاص شرکت سهام جدید را صادر میکند و آن را به فروش گذاشته و در ازای آن مبلغ رابه صورت نقدی از خریداران دریافت می کند.

سید دین اله نجیبی
سید دین اله نجیبی
4 ماه قبل

عالی بود

شماره تماس:
9171171160
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
ویرایشگر
پاسخ به  سید دین اله نجیبی
4 ماه قبل

درود با تشکر از همراهی شما موفق باشید