لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص 🥇


به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه انجام می شود.تا زمانی که سرمایه قبلی شرکت به صورت کامل پرداخت نشده باشد،افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نمی باشد.مجمع عمومی فوق العاده قادر می باشد به هیات مدیره این اجازه را بدهد تا طی مدت مشخصی که نباید از 5 سال بیشتر باشد ،سرمایه شرکت را تا مقدار مبلغ مشخصی به یکی از شیوه ها افزایش بدهد.

برطبق ماده 4 اصلاحیه قانون تجارت

شرکت های سهامی به دونوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شوند

شرکت های سهامی عام شرکتی است که موسسین و سهامداران ، سرمایه مورد نیاز شرکت را از راه فروش سهام به دیگر افراد تامین می کنند.

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص، باید به ثبت برسد. برای این منظور لازم است که مدارک ذیل به مرجع ثبت تسلیم گردد:

 • اظهارنامه که امضای رئیس وکلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
 • اصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر، صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
 • یک نسخه از روزنامه ای که آگهی افزایش سرمایه در آن درج شده است.
 • اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید.(در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود. این اظهارنامه نیز باید به امضای رئیس وکلیه اعضای هیات مدیره برسد)
 • در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد، باید تمام آن تحویل گردیده و قیمت آن با جلب نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، مربوط به قیمت آورده های غیرنقدی، نیز باید به همراه مدارک مزبور، به مرجع ثبت شرکت تسلیم گردد.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنبد.

صورت جلسه

 

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه

بسمه تعالی

نام شرکت: .....................................................................

شماره ثبت شرکت: ..................................................................... سرمایه ثبت شده:.............................................................
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت .................................................. سهامی خاص ثبت شده به شماره................................

در ساعت................................................... مورخ............................................... با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف) در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

١. خانم / آقای ............................................................................................... به سمت رئیس جلسه

۲. خانم/ آقای ......................................................................... به سمت ناظر رئیس

٣. خانم/ آقای .................................................................................................... به سمت ناظر جلسه

۴. خانم / آقای................................................................................................ به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب) به پیشنهاد هیئت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ....................................................................... ریال به مبلغ ...................................................... ریال از محل (۱. پرداخت نقدی؛ ۲. تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت؛ ٣. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت؛ ۴. تبدیل اوراق قرضه به سهام) مورد تصویب مجمع واقع شد.
ج) به هیئت مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ .................................................. ریال (و یا تا میزان مبلغ ................................................................. ریال و یاتا مبلغ واریزی........................................... حداکثر دو مدت
نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. امضای اعضای هیئت مدیره:

 1. رئيس جلسه...................
 2. ناظر جلسه...................
 3.  ناظر جلسه....................
 4. منشی جلسه....................

نکاتی که در زمان تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص باید انجام داد

 1. قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلا پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورت جلسه تسليم اداره ثبت شرکتها شود.
 2. صورت جلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات به امضای هیئت رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
 3.  در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
 4. در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 5.  نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضای آنها برسد و هیئت رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
 6.  صورت جلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

 

نمونه پر شده اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی................................................. تعداد سهام...........................میزان تعهد..............................

۱- ..............................................................................................

۲- ..............................................................................................

۳- ..............................................................................................

۴- ..............................................................................................

۵- ..............................................................................................

۶- ..............................................................................................

۷- ..............................................................................................

مبلغ ....................... ریال بابت سرمایه شرکت  طی گواهی بانک ................... شعبه ...................... بشماره................مورخ ...................... پرداخت گردیده و مبلغ ............................ ریال در تعهد سهامداران می باشد .

مشخصات آورده غیرنقدی:

..........................................................................................................................................................................................

۶- مرکز اصلی شرکت وکدپستی آن

..................................................................................................................................................................

7- مدت شرکت از تاریخ ....................................................................... بمدت ........................................................................

8- مدیران شرکت واشخاصیکه حق امضاء دارن

.................................................. بسمت رئیس هیئت مدیره ......................................................... بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ............................................. بسمت مدیرعامل و ............................................................................. بسمت عضو / اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای .....................................................   همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری  به امضای ................................. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

9- نام مدیر عامل ، شماره ملی وحدود اختیارات آن در شرکت ....................................................................

آقا / خانم ........................ فرزند .............. شماره شناسنامه .............. صادره ................... محل صدور ......................  کد ملی ...................

آدرس و کدپستی و تلفن ثابت و تلفن همراه .................................................................................................................................

حدود اختیارات : ....................................................................................

10- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت:

آقای /خانم/موسسه  .................................. به شماره شناسنامه/شماره ثبت ........................ به کدملی/شناسه ملی .................................. فرزند .................... صادره ................تاریخ تولد ....................... به نشانی و کدپستی ..........................................................به سمت  بازرس اصلی و  آقای /خانم/موسسه .............................................. به شماره شناسنامه/شماره ثبت........................ به کدملی/شناسه ملی ...................................... فرزند .................... صادره ........................تاریخ تولد ....................... به نشانی و کدپستی ..............................

به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .

11- نشانی کامل شعب وکدپستی شرکت و نام مدیران آن

.....................................................................................................................................................................................................

12- اساسنامه شرکت مشتمل بر................... ماده و:......... تبصره می باشد که درجلسه مورخ ......................... موسسین شرکت به تصویب رسیده است. بتاریخ.......................................

محل امضاء موسسین (درزمان تاسیس) وکلیه اعضاء هیات مدیره (درزمان افزایش سرمایه)

نام ونام خانوادگی ............................................... امضاء

۱- ..............................................................................................

۲- ..............................................................................................

۳- ..............................................................................................

۴- ..............................................................................................

۵- ..............................................................................................

۶- ..............................................................................................

۷- ..............................................................................................

 

نمونه صورتجلسه شرکت


صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ( افزایش سرمایه )

بر طبق دعوت قبلی عمومی فوق العاده شرکت .................. ثبت شده به شماره ................... صبح / بعد از ظهر روز . .............. مورخ .................. با حضور کلیه شرکاء شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- آقای ................. با پرداخت .................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ............. ریال به مبلغ ......... ریال افزایش داد.
2- خانم ............... فرزند ............... شماره شناسنامه ................. صادره ................. ساکن ............ شریک جدید با پرداخت ............. ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء محسوب و سرمایه شرکت از ............. ریال به ............... ریال افزایش یافت .
مجمع به آقای ............... وکالت داد تا با مراجعه
 به اداره ثبت شرکت ها صورت جلسه را به ثبت برساند.

 

فرم افزایش سرمایه

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

نام شرکت: ……………………………

شماره ثبت شرکت: ……………………………

 سرمایه ثبت شده: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای  …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………………………… ریال به مبلغ …………………………… ریال از محل ( ۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج: به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………………………… ریال و یا تا میزان مبلغ …………………………… ریال و یا تا مبلغ واریزی …………………………… حداکثر دو مدت  …………………………… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ـ رئیس جلسه ……………………………

۲ـ ناظر جلسه ……………………………

۳ـ ناظر جلسه ……………………………

۴- منشی جلسه ……………………………

صورتجلسه افزایش سرمایه

صورتجلسه افزایش سرمایه در سهامی خاص 

بر طبق دعوت قبلی عمومی فوق العاده شرکت .................. ثبت شده به شماره ................... صبح / بعد از ظهر روز . .............. مورخ .................. با حضور کلیه شرکاء شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- آقای ................. با پرداخت .................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ............. ریال به مبلغ ......... ریال افزایش داد.
2- خانم ............... فرزند ............... شماره شناسنامه ................. صادره ................. ساکن ............ شریک جدید با پرداخت ............. ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء محسوب و سرمایه شرکت از ............. ریال به ............... ریال افزایش یافت .
مجمع به آقای ............... وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها صورت جلسه را به ثبت برساند.
امضاء شرکا

 

نمونه صورتجلسه

 

روش افزایش سرمایه شرکت به صورت قانونی

ماده 157-سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158-تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4-تبدیل اوراق قرضه به سهام

افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند. ضمناَ پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید در شرکت های سهامی عام بصورت نقدی است ولی در شرکت های سهامی خاص چنین پرداختی در قالب آورده ی غیر نقدی نیز مجاز می باشد؛ مضافاَ اینکه انتقال اندوخته قانونی شرکت به سرمایه ممنوع است. البته باید توجه داشت تا زمانیکه سرمایه قبلی پرداخت نشده باشد افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                     
 سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ…….....… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ……….......…… ریال به مبلغ ……….......…… ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت  مورد تصویب مجمع واقع شد.  
ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که  نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ……….......……ریال ( و یا تا میزان مبلغ ……….......……ریال و یا تا مبلغ واریزی ……….......…… حداکثر دو مدت……….......…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

1ـ رئیس جلسه……......… 2ـ ناظر جلسه…….....…… 3ـ ناظر جلسه……....……  4- منشی جلسه…….....……  

تذکرات:

1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
2- قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد و در اجرای رعایت ماده 161 شرکت بازرس داشته باشد و گواهی لازم به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.  
3- صورتجلسه درچند نسخه تنظیم کلیه صفحات  به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
4- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99)  الزامی است.
5- در صورتیکه مجمع با  حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.  
6- نام سهامداران حاضر در مجمع  و تعداد سهام آنها در  یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.  
7- در صورتیکه افزایش سرمایه از محل تجدید نظر ارزیابی دارائیهای ثابت باشد ارائه تائید حسابرسی قانونی و لیست اموال منقول و غیرمنقول الزامی است .
8- در صورتیکه افزایش سرمایه از محل سود انباشته باشد تعهد هیئت مدیره مبنی بر اینکه به سهامداران به نسبت سهمشان به آنها سود تعلق گرفته الزامی است .
9- در صورتیکه افزایش سرمایه وفق مواد 167 و 168 لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد نیاز به تشریفات مواد 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد .
10- در موارد 7 و 8 نیاز به تفویض اختیار به هیات مدیره نمی باشد.
11- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
12- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود .

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه

بسمه تعالی

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت شرکت: ……………………………

 سرمایه ثبت شده: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای  …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………………………… ریال به مبلغ …………………………… ریال از محل ( ۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج: به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………………………… ریال و یا تا میزان مبلغ …………………………… ریال و یا تا مبلغ واریزی …………………………… حداکثر دو مدت  …………………………… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ـ رئیس جلسه ……………………………

۲ـ ناظر جلسه ……………………………

۳ـ ناظر جلسه ……………………………

۴- منشی جلسه ……………………………

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص و عام

در شرکت های سهامی خاص پس از تصمیم به افزایش سرمایه در شرکت از طرق انتشار سهام باید از راه انتشار آگهی در روزنامه به تمامی سهامداران شرکت اطلاع خواهند داد . در آگهی درج شده در مورد افزایش و کاهش سرمایه و با توجه به مبلغ اسمی سهام و در نظر گرفتن مبالغ اسمی به صورت نقدی و یا انتقال اندوخته های غیرنقدی انجام می گیرد . در زمانی که سرمایه تعهد شده قبلی پرداخت نشده باشد افزایش سرمایه امکان پذیر نیست .

روش افزایش سرمایه شرکت سهامی

برطبق ماده 157قانون تجارت ، شرکت ها برای بالا بردن مبالغ اسمی خود در شرکت اقدام به افزایش سرمایه خواهند کرد .

افزایش سرمایه در شرکت ها  به طرق زیر امکان پذیر است :

 • پرداخت کردن مبلغ اسمی سهم به صورت نقدی
 • تبدیل دریافتی های وصول شده از مشتریان شرکت
 • انتقال سود و یا اندوخته حاصل از انتقال ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
 • تبدیل کردن اوراق قرضه شرکت به سهام

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید در روزنامه کثیر الانتشار شرکت به اطلاع صاحبان سهام رسانده شود. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به:

 •  مبلغ افزایش سرمایه
 •  مبلغ اسمی سهام جدید
 •  حذف مبلغ ارزش سهم
 •  تعداد سهامی که هر سهام دار نسبت به خرید آنها تقدم دارد
 • مهلت پذیره نویسی ذکر گردد.
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

در آگهی افزایش سرمایه به اطلاع صاحبان سهام بی نام رسانده می شود که برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که در آن حق تقدم دارند ظرف مهلتی که نباید کمتر از ۲۰ روز باشد به مرکزی که از طریق شرکت مشخص شده مراجعه کنند و برای صاحبان سهام با نام گواهینامه حق خرید باید توسط پست سفارشی فرستاده شود.

افزایش سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی فقط در شرکتهای سهامی خاص جایز است.

انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

در صورتی که افزایش مبلغ اسمی سهام برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش مبلغ اسمی ممنوع می باشد، مگر اینکه همه راضی باشند.
هیأت مدیره با اجازه مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت شرایط قانونی می تواند سرمایه شرکت را تا میزان معینی افزایش دهد.

 در صورتی که افزایش سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی باشد صد در صد افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شود.

کاهش سرمایه شرکت سهامی عام

این کاهش به عهده مجمع عمومی فوق العاده است.
کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد.
کاهش اختیاری سهام از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی صورت می گیرد.
هر گاه به دلیل زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کنند تا در خصوص انحلال یا کاهش سرمایه شرکت تصمیم بگیرند و در صورت رأی به کاهش سرمایه، این کاهش نباید سبب کمتر شدن سرمایه از سرمایه اولیه شرکت شود. این کاهش اجباری است در صورتی که این کار انجام نشود هر ذی نفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار انحلال شرکت را بخواهد.

کاهش اختیاری سهام نباید به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نماید و سرمایه شرکت از حداقل قانونی کمتر شود.

پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه شرکت باید حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان یا بازرس تسلیم گردد.

در خصوص کاهش اختیاری سرمایه شرکت، دارندگان اوراق قرضه و طلبکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی باشد می توانند اعتراض کنند.

سهام شرکت

وقتی کسی سهمی از شرکت می خرد در اجزاء و اموال شرکت شریک نمی شود بلکه طلبکار شرکت شناخته می شود و به موجب این حق، حقوق دیگر از جمله حق رأی و حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان را پیدا می کند.
همه این حقوق مذکور در برگ بهاداری به نام ورقه سهم تجلی پیدا می کند.

سهم عبارت است از قطعاتی که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.
سهم بیانگر میزان مشارکت، تعهدات، و منافع صاحبان آن است.

ثبت شرکت و برند ایلیا

 

تذکرات

١. در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضای تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است.
۲. صورت جلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل گردد.
3. صورت جلسه در چند نسخه تهیه و به امضای اعضای هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انواع سهام در شرکتهای سهامی

سرمایه هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که به هریک از آنها سهم می گویند، بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آنها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. انواع سهام در شرکتهای سهامی : سهام با نام - سهام بی نام - سهام ممتازه

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص - تذکرات در خصوص نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه ١. دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیئت آن را امضا و به همراه

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

توضیحات کامل درباره ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص✔️

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص و با پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده که باید توسط اشخاص متخصص انجام پذیرد .

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص سریع

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص سریع همین حالا با مجتمع حقوقی ایلیا در ارتباط باشید.

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص 🥇

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه،نمونه پر شده اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص و روش افزایش سرمایه شرکت به صورت قانونی

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید