درخواست مشاوره رایگان

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص✔️

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     جمعه، 3 بهمن 1399


در شرکت کاهش سرمایه زمانی مهم تلقی می شود که بستر فعالیت در شرکت به صورت مناسبی وجود نداشته باشد و یا شرکت مورد نظر به هر دلیلی از جمله وارد شدن ضرر و زیان در آن نتواند امورات خود را به درستی انجام دهند و شرکت با کمبود بودجه مواجه شود . در این موقع با کاهش سرمایه سهامداران می توانند سود را بین خود تقسیم کنند . در ادامه به بحث در مورد کاهش سرمایه در شرکت اشاره خواهیم کرد . پیشنهاد می شود برای تکمیل اطلاعات خود در زمینه کاهش سرمایه در ادامه این مقاله همراه با ما باشید.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

تغییرات

 

صورتجلسه کاهش سرمایه

نام شرکت:............................................................................. شماره ثبت شرکت: ................................................... سرمایه ثبت شده: .................................................
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................................................................................................................ سهامی خاص ثبت شده به شماره ................................................................ در ساعت ..................................... مورخ ............................................. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

نمونه صورتجلسات شرکت سهامی خاص 

 خانم / آقای ................... سمت رئیس جلسه
خانم / آقای.............................................. به سمت ناظر رئیس.............................

 خانم / آقای ................................................................................................... به سمت ناظر جلسه

 خانم / آقای.............................................................................................................. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.


ب) پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ .......................................................................... ریال منقسم به ..................................... سهم .................... ریالی به ............................................... ریال منقسم به ........................ سهم ............................................. ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده ۱۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
ج) ماده: ...................................... اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.
د) به خانم/ آقای ..................................................................................................................... (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضای هیئت رئیسه:

 1. رئیس جلسه ...................................................................
 2.  ناظر جلسه ............................................
 3.  ناظر جلسه ..................................................
 4. منشی جلسه...................................................

فرم خام گزارش توجیهی افزایش سرمایه

                    بسمه تعالی

نام شرکت: ……………………………

شماره ثبت شرکت: ……………………………

 سرمایه ثبت شده: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای  …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………………………… ریال به مبلغ …………………………… ریال از محل ( ۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائی های ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج: به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………………………… ریال و یا تا میزان مبلغ …………………………… ریال و یا تا مبلغ واریزی …………………………… حداکثر دو مدت  …………………………… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ـ رئیس جلسه ……………………………

۲ـ ناظر جلسه ……………………………

۳ـ ناظر جلسه ……………………………

۴- منشی جلسه ……………………………

موارد مهم در زمینه تشکیل مجامع و ثبت صورتجلسه 

در خصوص نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص
 اصل روزنامه هایی رسمی و کثیرالانتشار که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 گواهی از مرجع قضای مربوطه دایر بر عدم وصول دادخواست اعتراض به کاهش سرمایه) به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 صورت جلسه هیئت مدیره دایر بر عملی نمودن کاهش سرمایه به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 لیست سهامداران و تعداد سهام آنها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 صورت جلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضای هیئت رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده ۹۹) الزامی است.
 در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
به نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهامی آنها در یک لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رئیسه مجمع صحت آنها تأیید و به همراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 صورت جلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

نمونه صورتجلسه سهامی خاص

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری

 

در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای…………........………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت  مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ............................ ریال منقسم به ...............  سهم ..............  ریالی به ....................... ریال منقسم به ..............  سهم ....................... ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
ج: ماده: ..............  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.
د: به خانم/ آقای ...................................... (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:
1ـ رئیس جلسه ......................... 2ـ ناظر جلسه ...................
3ـ ناظر جلسه........................... 3ـ منشی جلسه...................

بسمه تعالی

نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکت های سهامی خاص

 

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف:  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال منقسم به ………… سهم  …….................…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.
ب: ماده …………  اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم/ آقای …….................…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:
1ـ ................................       2ـ................................       3ـ................................       4ـ................................      

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص

 

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                    
سرمایه ثبت شده : …………….……………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای………….....……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………....... ریال منقسم به ………… سهم …………....... ریالی به مبلغ…………....... ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت.
ج : ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
د: به خانم / آقای ………….....……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت  اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:
1ـ رئیس هیات جلسه...............................   2ـ ناظر جلسه...............................  
3ـ ناظر جلسه ......................................        4ـ منشی جلسه...............................  

نکات مهم در تنظیم صورتجلسه شرکت های سهامی

 • تمامی صورتجلسات دعوت به مجمع باید روی سربرگ مخصوص به شخصیت حقوقی از امضا افراد ذی صلاح به همراه مهر شرکت
 • زمان دعوت به مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز است
 • تعیین زمان و محل دعوت از سهامداران
 • دستورجلسه مجامع تعیین شود
 • مقامات دعوت کننده اعضا مشخص شوند
 • در دو صورتجلسه جدا از هم تغییرات اعلام گردد
 • تمامی اقدامات برای ثبت صورتجلسات باید در سایت اینترنتی اداره ثبت شرکت ها انجام پذیرد
 • برای دستیابی به تمام اطلاعیه ها و بخشنامه های و اطلاع از نحوه رسیدگی به پرونده و نیز تاسیس شرکت ها می توانید به سایت اداره ثبت به نشانی http://sherkat.ssaa.ir  مراجعه کنید .

خدمات تخصصی ایلیا

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام شرکت و برند در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ) ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع ایلیا

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
 • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR
ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص✔️

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید