درخواست مشاوره رایگان

نمونه صورتجلسه تغییر محل ( صورتجلسه تغییر آدرس ✔️ ) در شرکت مسئولیت محدود

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 6 آذر 1399


آدرس شرکت، محلی است که به عنوان نشانی معتبرواصلی برای هرگونه ارسال در نظرگرفته می‌شود.پس از ثبت شرکت، در هر زمان می توان نسبت به تغییرآدرس شرکت اقدام نمود. تغییرآدرس در تمامی شرکتها و موسسات غیرتجاری توسط سهامداران یا شرکاء طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود.

برای اطلاع از مراحل و شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدودبه لینک ثبت شرکت با مسئولیت محدود فوری مراجعه کنید . 

متن صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ...........................................................................................

شماره ثبت ...........................................................................................

سرمایه ثبت شده ........................................... ریال

در تاریخ ................................................................

ساعت ......................................................................

مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا/ اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا میزان سهم الشرکه .

. 1خانم / آقای ........................................ دارای ..................................... به ریال سهم الشرکه

۲. خانم / آقای .......................................... دارای .......................................... ریال سهم الشرکه

3. خانم / آقای .............................................. دارای.......................................... ریال سهم الشرکه

۴. خانم / آقای ..................................... دارای ................................... ریال سهم الشرکه
محل شرکت از (آدرس قبلی) تهران ...............................

خیابان............................. .................................... کوچه......................................................................

پلاک ................................................... کدپستی ..................................................

تلفن ..........................................................

به آدرس جدید
): تهران ........................................................... خیابان ............................................................................ کوچه
......................................................................... پلاک..................................................... کدپستی

............................................. تلفن.................................................

انتقال یافت در نتیجه ماده .................................................................... اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای .................................................................. احدی از شرکت (یا مدیر عامل در صورتی که از بین شرکا باشد)

یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
١. خانم / آقای......................................... امضا

2 خانم / آقای....................................................... امضا

3خانم / آقای ......................................................................... امضا

4.خانم/اقای............................................امضا

 

نکاتی که باید  برای تنظیم صورتجلسه تغییر محل شرکت مسئولیت محدود انجام داد چیست ؟

 1. در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
 2. شرکای اصالتا یا وکالتا یا ولایتا نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالتا امضا مینمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
 3. در صورتی که تعداد شرکت از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیئت نظار (مرکب از سه نفر از شرکا) الزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیئت نظار نوشته شود در ذیل صورت جلسه امضا نمایند.
 4. امضا ذیل تمام صفحات صورت جلسه الزامی است.
 5. صورت جلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 6. در صورتی که اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیئت مدیره باشند صورت جلسه هیئت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود.

نمونه صورت جلسه تغییر مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت............................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال

  در تاریخ .................. ساعت ...........  جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره /  اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

1ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت نایب هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان.........................................  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ......................... احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضای هیات مدیره

1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء

2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     

3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    

4ـ خانم / آقای ..................................   امضاء

 

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
 2. در صورتی که تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظارت در صدر صورت جلسه ضروری است و هیات نظار می بایست ذیل صورتجلسه مزبور را امضاء کنند.
 3. مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها جهت اعلام درخواست تغییر نام به اداره ثبت شرکت ها
 4. ارسال مدارک از طریق پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش
 5. امضاء ذیل دفاتر ثبت پس از موافقت مسئول مربوطه
 6.  ثبت آگهی

مراحل صورتجلسه تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
 2. در صورتی که تعداد شرکاء 12 نفر باشد می بایست طبق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضاء هیات نظارت در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود و آنان ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود 

 1. صورتجلسه ی تغییر آدرس تنظیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره (با توجه به تصمیم گرفته شده) رسیده باشد.
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای شرکت ( چنانچه شرکت هیات نظار داشته باشد، کپی مدارک کلیه اعضای هیات نظار )
 3. کلیه ی مدارک ثبتی شرکت
 4. کلیه ی مدارک تغییرات شرکت (در صورت وجود تغییرات)
 5.     تصویر مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت ( هیئت مدیره و سهامداران)
 6.     تصویر روزنامه تاسیس شرکت
 7.     تصویر آگهی تاسیس شرکت
 8.     آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود)

پس از ثبت شرکت و تنظیم اساسنامه ،هر شرکتی بنا بر دلایل مختلف ممکن است مجبور با ایحاد تغییرات در مواد اساسنامه شود، معمولا اعمال تغییرات برای شرکت ها بلامانع می باشد لذا موظف هستند تمامی این تغییرات احتمالی را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع داده و به ثبت برسانند. ثبت این تغییرات با تنظیم صورت جلسه با رعایت اصول و ضوابط از سوی هیئت مدیره و ارائه آن به مراجع ثبت امکان پذیر می باشد.
از جمله رایج ترین این تغییرات ، تغییر آدرس شرکت می باشد. این آدرس که به نشانی محلی در اساسنامه به عنوان محل فعالیت شرکت معرفی شده است اطلاق می شود بنا به دلایل بسیاری ممکن است تغییر نماید و اعلام آن به مرجع ثبت اجباری می باشد.
بنابراین در این مقاله شرایط اعلام تغییر آدرس پس از ثبت شرکت را بررسی می نماییم:
تغییر ادرس در تمامی شرکت ها به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده قا بل ثبت  است البته لازم به ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در ثبصره بند 3 اکثر اساسنامه های شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود به هیا ت مدیره نیز واگذار شده است در این تبصره امده است که هیات مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلت است ادرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید پس تغییر ادرس توسط تصمیم هیات مدیره ( در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیات مدیره داده شده باشد ) و یا مجمع عمومی فو ق العاده بلامانع می باشد.

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 1.     تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده با حضور کلیه یا اکثریت سهامدارن شرکت (در صورت حضور اکثریت سهامداران می بایست تشریفات دعوت وفق اساسنامه رعایت شود)
 2.     تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس
 3.     امضا کلیه صفحات صورتجلسه توسط حاضرین
 4.     ثبت صورتجلسه تغییر آدرس در سامانه ثبت شرکت ها و دریافت تاییدیه
 5.     ارسال مدارک و تاییدیه سامانه به سازمان ثبت شرکت ها توسط باجه های پستی منتخب
 6.     دریافت پیش نویس آگهی تغییر آدرس
 7.     مراجعه به اداره ثبت و امضای پیش نویس آگهی و پرداخت حق الثبت به میزان 5 هزار تومان
 8.     انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمی کشور

مجمع عمومی فوق العاده در شرکت مسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی عادی و فوق العاده داشته باشد. در مورد تصمیمات راجع به شرکت، قانون دو قسم اکثریت رای را پیش بینی نموده است. یکی اکثریت در مورد سرمایه و دیگری در مورد اکثریت عددی تعداد شرکاء است.
1- اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می شود و اگر در جلسه اول اکثریت حاصل نشد، در مرحله بعد، اکثریت با حضور نصف عده شرکاء خواهد بود، اگرچه نصف سرمایه را هم نداشته باشند. ولی اگر اساسنامه غیر از این ترتیبی پیش بینی کرده باشد، اساسنامه معتبر است. این موضوع در ماده ( 106) قانون تجارت اشاره شده است. همچنین در ماده ( 107 ) قانون تجارت چنین مقرر می دارد که : " هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند دارای رای خواهند بود؛ مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد ". منظور از سهم همان حصه و مقدار سرمایه ای است که هر یک در شرکت دارند. البته روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر، مقررات خاصی نباشد؛ تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.
2- اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه اعم از جزئی و کلی باید بدین ترتیب انجام شود که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هم داشته باشند؛ مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. این نوع اکثریت امکان دارد در اغلب موارد حاصل نشود مثلاَ :
یک نفر 75% و دو نفر دیگر هر کدام 10% و 15 % از سرمایه شرکت را دارند. در این صورت نفر اول اکثریت سه ربع سرمایه را دارد ولی اکثریت عددی را در برابر دو نفر دیگر ندارد و نفر دوم و سوم هر یک به تنهایی نه اکثریت سرمایه ای را دارند و نه اکثریت عددی را و اگر با هم باشند اکثریت عددی دارند ولی اکثریت سرمایه را ندارند.
اگر یک شرکت چنین وضعی داشته باشد و دارنده سه ربع سرمایه بخواهد اساسنامه را تغییر دهد؛ ولی دو نفر دیگر حاضر نباشند ، طبق اصول قانون تجارت این امر امکان پذیر نیست.
ولی معمولاَ در این گونه موارد در شرکت های سرمایه ای، آن که سرمایه بیشتر و اکثریت سرمایه را در اختیار دارد؛ تصمیم می گیرد و سایر شرکاء هم برای این که شرکت منحل نشود؛ بالاجبار تسلیم می شوند. چنان که در انحلال شرکت بامسئولیت محدود اشاره می شود. مثلاَ در صورتی که عده ای از شرکاء که بیش از نصف سهم الشرکه را دارند، رای به انحلال بدهند.

مجمع عمومی فوق العاده برای ثبت چه تغییراتی در شرکت مسئولیت محدود انجام می شود؟

صاحبان شرکت با مسئولیت محدود می توانند در چارچوب اختیارات اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات ذیل مبادرت ورزند که عبارتند از:

 1.     تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود
 2.     افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
 3.     تغییر موضوع شرکت و یا افزودن مواردی به موضوع
 4.     نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
 5.     تغییر عنوان شرکت
 6.     کاهش سرمایه شرکت یا خروج شریک
 7.     تغییرات و اصلاح مفاد اساسنامه
 8.     افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
 9.     کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
شماره تماس ثبت ایلیا 

( به لبخندتان برترینیم )

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
 • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR
ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
نمونه صورتجلسه تغییر محل ( صورتجلسه تغییر آدرس ✔️ ) در شرکت مسئولیت محدود

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید