جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

صورتجلسه تاسیس شرکت

صورتجلسه تاسیس شرکت

زمانی که میخواهید یک شرکت به ثبت برسانید، ابتدا  صورتجلسه ای مبنی بر صورتجلسه تاسیس شرکت تنظیم و به امضای تمام اعضای شرکت برسانید. لازم است بدانید در این صورتجلسه کلیه شروط ثبت بین شرکا، اسامی، موضوع فعالیت، نام های شرکت، سرمایه شرکت میزان سهام هر فرد در آن درج خواهد شد و بعد از آن به اداره ثبت شرکت ارسال می گردد این صورتجلسه به معنای اعلام شما برای ثبت یک شرکت می باشد .

انواع صورتجلسه تاسیس شرکت

براساس قانون تجارت ثبت شرکت انواع مختلفی دارد که عبارتند از : مسئولیت محدود ، سهامی خاص ، سهامی عام ، تعاونی ، تضامنی ، موسسه که برای ثبت هر کدام نیاز به یک نوع صورتجلسه تاسیس داریم زیرا تمام عنوان ها در هر نوع شرکت یکی نمی باشد مثلا در شرکتهای سهامی خاص ما علاوه بر سهام دار بازرس هم داریم ، برای ثبت شرکت تعاونی تعداد افراد بالایی 7 نفر است و یا در شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار وجود دارد در نتیجه برای ثبت هرکدام یک نوع صورتجلسه د  نظر گرفته می شود.

صورتجلسه تاسیس شرکت سهامی خاص

مجمع عمومی موسسین شرکت ……………… سهامی خاص در تاریخ ………………. روز ………………….. ساعت ………………………… با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت واقع در تبریز – خیابان …………………………………………………………………………….. نشکیل و در اجرای ماده 101 قانون تجارا : 1. آقای / خانم ………………… به شماره شناسنامه …………………. به سمت رئیس 2. آقای / خانم ………………… به شماره شناسنامه …………………. به سمت ناظر 3. آقای / خانم ………………. به شماره شناسنامه …………………… به سمت ناظر و یا ……………………………. 4. آقای / خانم ………………….. به شماره شناسنامه …………………….. به سمت منشی  جلسه انتخاب و سپس رئیس جلسه رسمیت مجمع را اعلام و در خصوص موضوعات ذیل بحث و بررسی گردید : 1. تصویب اساسنامه 2. انتخاب اعضای هیات مدیره 3. انتخاب بازرسان 4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت 5. تعیین سهامداران و تعداد سهام هر یک از آنان بعد از بحث و بررسی با اتفاق آراء به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. الف ) اساسنامه شرکت در ………….. ماده و …………. تبصره به تصویب  کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد. ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هبات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 1. 2. 3. 4. ج) در اجرای ماده 147 قانون تجارت آقای / خانم ……… فرزند …………….. شماره شناسنامه ……………. ساکن ……………………………………………………………….. به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام کردند. د) روزنامه کثبرالانتشار ……………………… برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ه) کلیه سهامداران به آقای / خانم …………………( احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت – عضو هیات مدیره ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل ثبن اقدام کند. رئیس جلسه                                                    ناظر جلسه نام و نام خانوادگی و امضاء                                نام و نام خانوادگی و امضاء ناظر جلسه                                                   منشی جلسه نام و نام خانوادگی و امضا                                نام و نام خانوادگی و امضا فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین نام سهامدار – تعداد سهام – درصد تعهدی – درصد پرداخت شده – امضاء سهامداران نام سهامدار     تعداد سهام  درصد تعهدی   درصد پرداخت شده

امضاء سهامداران 1. ……    ………..     …………..     ……………   …………….. 2. ……    ………..     …………..     ……………   …………….. 3. ……    ………..     …………..     ……………   …………….. 4. ……    ………..     …………..     ……………   …………….. 5. ……    ………..     …………..     ……………   …………….. 6. ……    ………..     …………..     ……………   ……………..

صورتجلسه تاسیس شرکت

نمونه صورتجلسه تاسیس مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود

                                                                                                     بسمه تعالی

در تاریخ ………………… اولین جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود …………………………… با حضور کلیه اعضا و شرکا در محل شرکت (در صورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) به آدرس: ………………………………………………………… تشکیل گردیده است و به این شرح تصمیمات ذیل الذکر را به اتفاق آراء و نظرات مورد تصویب قرار دادند:

۱) تقاضانامه ثبت شرکت و شرکت نامه رسمی تنظیم گردیده و به امضا کلیه شرکا رسید.

۲) اساسنامه شرکت مورد مطالعه کلیه شرکا واقع و مشتمل بر ………… ماده و ………… تبصره تنظیم گردید و بعد از تصویب و اعلام موافقت شرکا کلیه صفحات آن توسط تمامی شرکا امضاء می گردد.

۳) اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای شد و به این شرح انتخاب گردید:

الف) آقای / خانم …………………………… به سمت ……………………………

ب) آقای / خانم …………………………… به سمت ……………………………

ج) آقای / خانم …………………………… به سمت ……………………………

اعضای هیئت مدیره مذکور برای مدت ……………… (سال، ماه) انتخاب شدند.

۴) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک و قراردادها با امضاء آقای / خانم …………………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۵) مبلغ …………………………… ریال سرمایه شرکت توسط کلیه شرکاء پرداخت گردید که در اختیار مدیرعامل قرار داده شد و مدیرعامل با امضای این صورتجلسه اقرار به وصول آن نمود.

۶) کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

۷) به آقای / خانم …………………………… (احدی از شرکا یا شخص خارج از شرکت یا وکیل شرکت با حق توکیل غیر) وکالت داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

۸) اعضای هیئت مدیره با امضای این صورت جلسه قبول سمت می نمایند.

نام و نام خانوادگی                         سمت                               امضاء

۱- ……………………………               ……………………………           ……………………………

۲- ……………………………               ……………………………           ……………………………

۳- ……………………………               ……………………………           ……………………………

نمونه صورتجلسه تاسیس شرکت تعاونی

اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاو.نی……………………………………(در شرف تأسیس)طبق آگهی/دعوتنامه مورخ       /      /        در ساعت ……….مورخ     /    /      با حضور ……..نفر از ……..نفر کل داوطلبان عضویت در محل …………………………………………………………………………تشکیل گردید.پس از اعلام رسمیت جلسه به وسیله آقای / خانم………………………………………..به عنوان رئیس سنی ،بدواً نسبت به انتخاب هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقایان/خانمها……………………………….رئیس مجمع و…………………………………………..منشی مجمع و …………………………….و…………………………….  ناظرین مجمع انتخاب شدند،آنگاه دستور جلسه برابر مفاد آگهی/دعوتنامه مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
1-گزارش هیأت موسس در مورد آورده های غیر نقدی و هزینه  های انجام یافته قرائت و به شرح ذیل به تصویب رسید.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در ………….ماده و ……….تبصره با رأی…………..نفر موافق به تصویب رسید و ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت رئیسه مجمع رسید.
3- نسبت به انتخاب …….نفر اعضای اصلی هیأت مدیره و ….. نفر اعضای علی البدل طبق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی به عمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها