لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود


نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص به شماره ثبت …………………………… شناسه ملی …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

دستور جلسه: ضرورت تاسیس شعبه در شهرستان …………… مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …… تعیین و خانم / آقای …………………………… فرزند …………………………… متولد ……………… به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای …………………………… (احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

۱ـ رئیس هیات جلسه ……………………………

۲ـ ناظر جلسه ……………………………

۳ـ ناظر جلسه ……………………………

۴ـ منشی جلسه ……………………………

نمونه صورت جلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت: ................................................................................................

شماره ثبت................................................................................................

سرمایه ثبت شده: ................................................................ ریال
در تاریخ ........................... ساعت ................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکا و میزان سهم الشرکه

1.. خانم / آقای ....................... دارای................... ریال سهم الشرکه

۲. خانم / آقای .................................. دارای .................................... ریال سهم الشرکه

3. خانم / آقای .................................. دارای..................................... ریال سهم الشرکه

۴. خانم / آقای ........................................ دارای.................................. ریال سهم الشرکه
ضرورت تأسیس شعبه در شهرستان ..................................................................... مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان ....................................................... به آدرس: خیابان................................................................................................. کوچه ............................................................. پلاک .................................................. تعیین و خانم / آقای .................................................. فرزند .................................................... متولد .................................به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.
به خانم / آقای .................................................................................. احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق النسب و امضا ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
١. خانم / آقای ......................................................................................... امضا

۲. خانم / آقای ............................................................................................... امضا

٣. خانم / آقای .............................................................. .. امضا

4.خانم/اقای..............................................................................امضا

 

صورتجلسه تاسیس شرکت

 • تمامی صورتجلسات باید بر روی سربرگ های شخصیت حقوقی با تایید سمت و تعیین شخصیت حقوقی ارسال می گردد.
 • یک برگه از تصویر صورت جلسه تاسیس شعبات و هم چنین یک برگه از اساسنامه و اظهارنامه و کپی از شناسنامه و کارت ملی مدیر شرکت باید به اداره ثبت هر استان فرستاده شود .
 • بعد از تنظیم صورتجلسه و طی زمان مشخص به اداره ثبت محل تاسیس شرکت مراجعه کرده و برای اخذ شماره ثبت اقدام شود
 • صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت ها باید ظرف مدت معلوم یک ماهه از زمان تشکیل جلسات به اداره ثبت تسلیم شود .
 • در صورت تشکیل مجمع با اکثریت اعضا باید رعایت تشریفات مجمع بر طبق اساسنامه شرکتانجام پذیرد
 • تمامی مدارک و نیز صورتجلسات باید از طریق سایت اینترنتی www.irsherkat.ssaa.ir  انجام پذیرد

برای دستیابی به بهترین راه برای تنظیم صورتجلسات ثبت شرکتها تنها کافی است با شماره تماس های مجتمع تخصصی ثبتی و حقوقی ایلیا تماس گرفته و با مشاوره و با توجه به بهره مندی این مجتمع از کارشناسان مجرب در امر تنظیم نمونه صورتجلسه عادی ، نمونه صورتجلسات ثبت شرکتها با ارائه چند نمونه صورتجلسه برای متقاضیان تشکیل مجامع و نیز تغییر در اساسنامه شرکتها همراه شما خواهد بود . بی تعلل با شماره تماس های مجتمع حقوقی ایلیا تماس حاصل فرمایید .

 

تذکرات در خصوص نمونه صورت جلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

1. تصویر یک نسخه از صورت جلسه و تصویر اساسنامه و شرکت نامه و تقاضانامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه در آنجا تأسیس میشود به همراه مدارک تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

۲. پس از ثبت صورت جلسه و گذشتن مدتی به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت ثبت و اخذ شماره ثبت و اخذ آگهی تأسیس شعبه مراجعه شود.

3. صورت جلسه حداکثر در ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۴. در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکا وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

۵. شر کا اصالتا یا وکالتا یا ولایت نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالت امضا مینمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

۶. در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیئت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیئت نظار نوشته شود و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند.

۷. تمام شرکا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند.

۸ صورت جلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

9. در صورتی که تأسیس شعبه وفق اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره باشد نسبت به تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره با استفاده از متن فوق اقدام شود.

نمونه صورت جلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

 • شعبه کرج: 137 32 – 026
 • شعبه تهران :119 55 266 – 021
 • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
 • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
 • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام شرکت و برند در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ) ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود - جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در تاریخ .......................................................... ساعت .................... با حضور کلیه شرکا / اکثریت شر کا تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای

روش انحلال (منحل کردن ✔️) شرکت با مسئولیت محدود به همراه هزینه و مدت زمان

🥇ساده ترین روش انحلال شرکت با سریع ترین زمان ممکن به همراه مدارک و شرایط منحل کردن شرکت با مسئولیت محدود .

ثبت تغییرات شرکت محدود

توضیحاتی در خصوص ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدوددر راستای ارائه صورتجلسه به اداره ثبت در مجتمع حقوقی ثبت ایلیا بصورت کاملا تخصصی انجام می پذیرد.

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه با ورود شریک در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی، نسبی - ریال در تاریخ ......................... ساعت ................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد. نام

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدودتضامنی، نسبی) ریال در تاریخ .......................... ساعت ................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا………میزان سهم الشرکه

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تدوین و ثبت صورتجلسات تغييرات شرکتهای با مسئوليت محدود - ایجاد تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از مفاد آن -ارگان تصمیم گیرنده درشركت مح

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود می تواند همراه با انتقال سهم کاهش یا افزایش سرمایه باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مجتمع ایلیا تماس بگیرید.

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود - در تاریخ ........................... ساعت ................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود - جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره / اکثریت اعضای هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضا اتخاذ تصمیم شد.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود فوری و سریع

جهت ثبت تغییرات شرکت بصورت فوری و سریع می توانید پس از اجماع آرا در رابطه با تغییر درخواستی با مراجعه به ثبت ایلیا مبادرت به ثبت سریع تغییرات شرکت نمایید

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید