جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

رکن اداره کننده شرکت، هیئت مدیره است و کلیه امور شرکت در اختیار هیئت مدیره قراردارد برای تنظیم نمونه صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود می توانید از تخصص افراد مجرب یه مانند وکلای پایه یک مجتمع ثبتی ایلیا بهره ببرید.

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت تغییرات در شرکت ها هیئت مدیره حداقل از یک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل شده است.

هر جلسه ای که توسط هیئت مدیره تشکیل می شود باید صورت جلسه ای در خصوص آن صادر شود که از این رو ما نمونه صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود را برای شما در این مقاله آورده ایم.

یک فرد در شرکت با مسئولیت محدود می تواند مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هم باشد این امر یاید به وسیله شرکای شرکت تصویب شود. شایان ذکر است که اعضای هیئت مدیره شرکت های با مسئولیت محدود قادر می باشد از شرکت و یا خارج از آن ها انتخاب گردند.

فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت: ……………………………………………………………………………… شماره ثبت …………………………………………………………
سرمایه ثبت شده: …………………………………………………… ریال جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در تاریخ …………………………………………………. ساعت ……………….. با حضور کلیه شرکا / اکثریت شر کا تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای هیئت مدیره) بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد. نام شرکا میزان سهم الشرکه.

خانم / آقای ………………………………. دارای……………………………… ریال سهم الشرکه

2. خانم / آقای ………………………………. دارای ………………………………. ریال سهم الشرکه

3. خانم / آقای …………………… دارای…………………………… ریال سهم الشرکه

4. خانم / آقای ………………………….. دارای…………………………… ریال سهم الشرکه.
با توجه به (انقضای مدت ماموریت مدیران با استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی از مدیران با خروج بعضی از مدیران از شرکت یا عوامل دیگری که باعث تجدید و انتخاب مدیران می شود ذکر گردد.
ا خانم / آقای …………………………………………………………………………….. امضا

2 خانم / آقای ……………………………………………………………………………………. امضا

3 خانم / آقای …………………………………………………………………………………….. امضا
به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ……………………… سال (یا به مدت نامحدود) انتخاب و با امضا ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می نمایند به خانم
………. احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق النسب و امضا ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1اخانم / آقای ……………………………………………………………………………………. امضا

2 خانم / آقای ……………………………………………………………………………………. امضا

3خانم / آقای ……………………………………………………………………………… امضا

  • تذکرات در خصوص نمونه صورت جلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

1. پس از تنظیم صورت جلسه فوق نسبت به تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره به شرح نمونه پیوستی اقدام شود.

2. مدت ماموریت در شرکت های با مسئولیت محدود هم می تواند مقید به زمان و هم می تواند نامحدود باشد. بنابراین به این نکته با توجه به اساسنامه شرکت توجه شود.

3. در صورتی که یک نفر از مدیران سهم الشرکه خود را مستقل نمود و از شرکت خارج شد و یا از سمت خود استعفا دارد بایستی صورت جلسه فوق تنظیم و مدیری بجای فرد خارج شده یا مستعفی انتخاب شود.

4. در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکا وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

5. شر کا اصالتا یا وکالت یا ولایتا نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالتا امضا می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

۶. در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیئت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیئت نظار نوشته شود و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند. .

7. تمام شرکا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند.

8. به صورت جلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.

9. صورت جلسه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

نام شرکت……………………………………….. شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده…………………….. ریال  در تاریخ ……………… ساعت ………..  جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره /  اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

1ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت نایب هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان…………………………………..  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ……………………. احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضای هیات مدیره

1ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

2ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

3ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

4ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

تذکرات:

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ در صورتی که جلسه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شده باشد. رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است.

3ـ صورتجلسه در سه نسخه تهیه و  ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

4ـ در صورتی که سمت اعضای هیئت مدیره تغییر نماید بایستی با تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.

5-کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

6-جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود

 بسمه تعالی

در تاریخ ………………… اولین جلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود …………………………… با حضور کلیه اعضا و شرکا در محل شرکت (در صورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) به آدرس: ………………………………………………………… تشکیل گردیده است و به این شرح تصمیمات ذیل الذکر را به اتفاق آراء و نظرات مورد تصویب قرار دادند:

۱) تقاضانامه ثبت شرکت و شرکت نامه رسمی تنظیم گردیده و به امضا کلیه شرکا رسید.

۲) اساسنامه شرکت مورد مطالعه کلیه شرکا واقع و مشتمل بر ………… ماده و ………… تبصره تنظیم گردید و بعد از تصویب و اعلام موافقت شرکا کلیه صفحات آن توسط تمامی شرکا امضاء می گردد.

۳) اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای شد و به این شرح انتخاب گردید:

الف) آقای / خانم …………………………… به سمت ……………………………

ب) آقای / خانم …………………………… به سمت ……………………………

ج) آقای / خانم …………………………… به سمت ……………………………

اعضای هیئت مدیره مذکور برای مدت ……………… (سال، ماه) انتخاب شدند.

۴) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته، برات، چک و قراردادها با امضاء آقای / خانم …………………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۵) مبلغ …………………………… ریال سرمایه شرکت توسط کلیه شرکاء پرداخت گردید که در اختیار مدیرعامل قرار داده شد و مدیرعامل با امضای این صورتجلسه اقرار به وصول آن نمود.

۶) کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

۷) به آقای / خانم …………………………… (احدی از شرکا یا شخص خارج از شرکت یا وکیل شرکت با حق توکیل غیر) وکالت داده می شود تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

۸) اعضای هیئت مدیره با امضای این صورت جلسه قبول سمت می نمایند.

نام و نام خانوادگی                         سمت                               امضاء

۱- ……………………………               ……………………………           ……………………………

۲- ……………………………               ……………………………           ……………………………

۳- ……………………………               ……………………………           ……………………………

فرمی از نمونه صورتجلسه هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود ساختمان

متن صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره ساختمان به شرح ذیل می باشد:

بنام خدا

جلسه هیئت موسس و مدیره ساختمان باران طبق اطلاعیه قبلی در

ساعت 17 مورخ 94/10/01  تشکیل گردید واعضاء هیئت موسس ومدیره

ساختمان بشرح زیر انتخاب شدند:

1 –  آقای علی حسینی

2 –  آقای رضا مردانی

3 –  آقای محمدجواد رمضانی

4 –  آقای امیر فرهمند

5 –  آقای رجب امینی

مقررگردید هیئت موسس ومدیره ساختمان برای مدت شش ماه تا تاریخ  95/04/01  اقدامات اولیه را جهت تهیه پیش نویس اساسنامه و

مقررات و آئین نامه ساختمان و بازکردن حساب و مشخص نمودن میزان شارژ نماید. اداره ساختمان را بعهده گیرد و سپس اقدام به برگزاری

انتخابات هیئت مدیره طبق اساسنامه نماید.همچنین مقررگردید هیئت موسس دریکی از بانکهای نزدیک ساختمان

اقدام به افتتاح حساب با امضاء آقایان : امیرفرهمند  ، رضامردانی و رجب امینی نمایند.

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 0  سرمایه ثبت شده: 0 ریال  شناسه ملی: 0

در تاریخ 1394/01/01 ساعت 12:00 مجمع عمومی عادی (سالیانه/بطور فوق العاده) شرکت ………. (مسئولیت محدود) با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به دستور جلسه با موضوع انتخاب اعضاء هیأت مدیره و تصویب ترازنامه مالی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار بشرح ذیل باتفاق آراء اتخاذ تصمیم شد.

ضمناً مجمع از کلیه صورتجلسات ثبت نشده و بلا اقدام و معلق خود اعلام انصراف نمود .

نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها
1_ ………. به کد ملی 0 دارنده 0 ریال سهم الشرکه
2_ ………. به کد ملی 0 دارنده 0 ریال سهم الشرکه
در خصوص دستور جلسه پس از بحث و تبادل نظر، مجمع با اتفاق آراء ،

اولاً : مجمع ، نامبردگان ذیل را به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت نامحدود انتخاب نمود ونامبردگان با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.
………. با کد ملی 0
………. با کد ملی 0
اعضای هیأت مدیره اقرار نمودند، مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و سابقه سوء کیفری ندارند

ثانیاً : ترازنامه مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 0 مورد تصویب و تایید قرار گرفت.

ثالثاً : روزنامه کثیرالانتشار ………. جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت معین شد.
به ………. ( احدی از مدیران) وکالت با حق توکیل الی الغیر و لو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء حضار مجمع و مهر شرکت

2.3/5 - (3 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها