جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه شکایت استفاده از علامت تجاری

درخواست ابطال علامت تجاری

مجتمع حقوقی ایلیا در مسیر ثبت برند و علامت تجاری راهنمای متقاضیان است و در این مقاله تلاش بر آن دارد تا به مطالبی درباره نمونه درخواست ابطال علامت تجاری بپردازد تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

نمونه درخواست ابطال علامت تجاری

 • تاریخ تنظیم:27/5/82
 • شماره دادنامه :450-451

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ….بوکالت از شرکت…..به طرفیت شرکت….با وکالت خانم ……….و اداره مالکیت صنعتی به خواسته ابطلال اظهار نامه شماره ………مورخ…………..و اظهار نامه شماره 81091042 مورخ 25/9/81 به این خلاصه که وکیل خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی مدعی است که خواهان به موجب تصدیق ثبتی به شماره 100578 و شماره 100579 صاحب علامتAqua و Aquamaxاست که خوانده طی اظهارنامه ای مورد ابطال تقاضای ثبت کلمه Aquaprima را نمودند با توجه به مشابهت آن با علامت های تجارتی خواهان تقاضای ابطال آن را دارند وکیل خوانده دعوی وکلای خواهان را مردود می داند.

دادگاه نظر به این که علامت های تجارتی خواهان با علامت مورد درخواست خوانده، صرفا در کلمه مشترک هستند که از کلمات عام بوده و مشابهت علامت ها درحدی نیست که موجب اشتباه مصرف کننده شود دعوی وکلای خواهان را غیرثابت تشخیص می دهد و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم وبی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رای ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان است.

نمونه ای از درخواست شکایت استفاده از علامت تجاری

 • تاریخ تنظیم 11/3/93
 • شماره دادنامه: 9309970226300173

رای دادگاه: در خصوص دعوی ….بوکالت از شرکت پویا ورزان تجارات سامان به طرفیت…..مبنی برابطال علامت Q3 (تری کیو)

خوانده اول به شماره ثبت……………..مورخ……..وضع استفاده از آن به انضمام کلیه خسارت وارده (خسارت دادرسی) دادگاه از توجه به توضیحات وکیل خواهان به شرح دادخواهی و مستندات ابزاری نظر به ثبت مقدم علام Q3 (تری او) طی شماره…..مورخ……جهت لوازم آرایش بهداشتی در طبقه اختراعات و …نظر به اینکه علامت موخر خوانده اول با تغییر جزئی اضافه نمودن یک خط کوچک روی حرفO وبا توجه به اینکه سایر کلمات و اعداد مندرج در گواهی تری کیو Q3 می باشد که شباهت گمراه کننده ای با علامت خواهان دارد از طرفی کارشناسی منتخب در مرجع کیفری به شباهت گمراه کننده دو علامت نظر داده و براین اساس خوانده به اتهام نقض حقوق صاحب علامت معلوم گردیده است و متعاقب آن مبادرت به ثبت علامت نموده که مجموع اطلاعات بیانگر سوء نیت وی و استفاده از شهرت تجاری خواهان است که این اعمال برابر ماده10 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی از مصادیق رقابت نامشروع تجاری است که ممنوع گردیده و قابل حمایت نمی باشد و نظر به اینکه خوانده اول علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده و ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عملی نیاورده است بنابراین دعوی خواهان وارد، ثابت مستندا به مواد 41،40،21،31 از قانون ثبت اختراعات و… و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و منع استفاده از آن و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی و…در حق خواهان صادر و اعلام می گردد،رای صادره نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم :30/10/92
 • شماره دادنامه :929970226301083

خواسته: 1. منع خوانده از تولید و استفاده از علامت تجاری مشابه علامت خواهان

2. ابطال علامت تجاری

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای …..بوکالت

از شرکت رسته الکترونیک یدکی لیمیته به طرفیت ……….بر ابطال علامت تجاری شماره……………..بنام خوانده اول و الزام خوانده دوم به ابطال علامت تجاری مذکور و ثبت اظهار نامه شماره……..بنام خواهان و منع استفاده خوانده اول از علامت Rasterبه دلیل سبق استفاده موکل و عین بودن با نام تجاری و علامت خواهان با احتساب کلیه خسارت قانونی دادگاه از توجه به توضیحات وکیل خواهان به شرح دادخواست و مستندات ابزاری نظر به اینکه کلمه Raster مقدمتا در تاریخ……. به عنوان اسم تجاری در کشور هنگ کنگ بنام خواهان ثبت شده و حسب مدارک ابزاری دارای سابقه استفاده از این کلمه به عنوان علامت تجاری جهت عرضه کالاهای خود که محصولات الکترونیکی می باشد در ایران بوده اما خوانده اول در تاریخ موخر با وصف استفاده خواهان از علامت مذکور مبادرت به ثبت عین آن جهت محصولات مشابه و مشترک نموده است که علاوه برتضییع حقوق مقدم و مکتبر خواهان از مصادیق رقابت نامشروغ و ثبت علامت توام با سوء نیت است که به موجب مقررات مواد 6و10 مکرر کنوانسیون پاریس ممنوع گردیده و از طرفی مصرف کنندگان دچار اشتباه و گمراهی می شوند و نظر به اینکه خوانده اول علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده بنابراین دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص مستندا به بند ز ماده 32و47و60 قانون نسبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و منع استفاده از آن و نیز پرداخت 435000 ریال بابت هزینه دادرسی و ….. می گردد و خوانده دوم ملزم به ثبت اظهارنامه خواهان و ابطال ثبت علامت خوانده اول پس از قطعیت دادنامه می باشد.رای صادره نسبت به خوانده اول غیابی وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم :27/9/ 80
 • شماره دادنامه :80/1183

رای دادگاه:در خصوص دعوی آقای….به وکالت از شرکت کولاک سهند

به ظرفیت شرکت عالیفرد به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 243 مورخ 8/3/80 نظر به اینکه علامت تجاری خواهان دعوی اصلی با عبارت سن ایچ به معنی شما بنوش با علامت تجارتی استنادی خوانده دعوی اصلی به نام ها ایچ به معنی تا می توانی به نوش در زبان ترکی از لحاظ مفهوم متفاوت می باشد و صرفا کلمه ایچ مشابه می باشند دعوی وکیل واخواه را ثابت دانسته و ضمن فسخ دادنامه واخواسته مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می گردد رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است.

درخواست ابطال علامت تجاری

 • تاریخ تنظیم:19/04/80
 • شماره دادنامه :80/457

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای………..به وکالا از………..به طرفیت شرکت…..با وکالت آقایان……….و………..و………به خواسته ابطال ثبت کلمه آنزیمینت به این خلاصه که وکیل خواهان به شرح دادخواست و صورت جلسه دادگاه مدعی هستند که در تصدیق ثبتی شماره 84375 مورخ 10/2/77 خواهان که مشتمل برکلمه افرند توسکا و تصویر چرخ دنده و دوخوشه گندم و کلمه آنزیمیت است از کلمه آنزیمیت که اسم عام و علمی می باشد استفاده گردیده و موجب انحصار کلمه آنزیمیت برای خوانده ردیف اول شده و موکل وی که تولید کننده آنزیمیت است از استفاده از آن کلمه محروم گردیده اند. لذا تقاضای ابطال و حذف کلمه آنزیمیت را از تصدیق ثبتی فوق دارند وکیل خواندگان دفاعاً عام بودن آن کلمه و اعتراض وکیل خواهان را قانوناً مردود می دانند دادگاه نظر به اینکه قانون حاکم برموضوع دعوی قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات می باشد که موارد اعتراض به ثبت علامت و تصدیق ثبتی و همچنین اشخاص ذی نفع و موعد اعتراض در آن در مواد 9و16و20 تعیین شده و خواهان در زمره آن افراد صرف نظر از اعتراض خارج از موعد قلمداد نمی گردد و قطع نظر از این کلمه آنزیمیت نامی تجاری برای ترکیبی از مواد گوناگون است که خوانده آن را در اختراع وطی گواهی شماره 26406 مورخ 14/12/78 به ثبت رسانیده و استفاده از آن کلمه و تولید محصولات با آن نام و تولید آنزیمیت مطابق مواد 1و23 قانون ثبت علائم و اختراعات در انحصار وی می باشد دعوی وکیل خواهان را فاقد محمل قانونی تشخیص می دهد و مستندا به مواد مرقوم و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاه تهران است.

 • تاریخ تنظیم: 24/04/82
 • شماره دادنامه:630

رای دادگاه: در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ……..وبه طرفیت آقای…….نسبت به دادنامه شماره 1168-15/10/81 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواهان ها به ابطال اظهارنامه 8012705-26/12/80 و محکومیت اداره ثبت شرکت ها به جری تشریفات لازم برای اظهار نامه تجدید نظر خواه به شماره 8104340 اصلاح شده است ودر فرجه نسبت به رای صادرشده تجدید نظر خواهی و عمده اعتراض تجدید نظر خواهان ها با اظهارنامه و مشخصات تجدید نظر خوانده متفاوت است و با کمی دقت تفاوت آن مشخص می شود و حتی خواهان کارشناس برای تعیین تفاوت شده و اعلام داشته تجدید نظر خوانده با وی دشمنی دارد بهانه جویی می کند و خواهان نقض دادنامه شده است که با عنایت به جمیع اوراق پرونده و اینکه همان طور که تجدید نظر خواهان ها اعلام داشته اند رای تشخیص تفاوت دو علامت نیاز به دقت است. حال آنکه اکثر مردم این دقت را ندارند وبا همان تشابه ظاهری جنس مورد نظر را خریداری می نمایند. لذا تجدید نظر خواهی را غیروارد تشخیص و ضمن رد آن رای برتائید دادنامه بدوی صادر می نماید. این رای قانون قطعی است.

 • تاریخ تنظیم:19/1/93
 • شماره دادنامه :9309970226300019

خواسته :ابطال رای کمیسیون ثبت علامت تجاری

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای…………..به وکالت از شرکت تهران دینا به طرفیت اداره ثبت علامت تجاری کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری به خواسته ابطال رای شماره………..مورخ…….کمیسیون مذکور به این خلاصه که خواهان طی اظهارنامه …………مورخ تقاضای ثبت علامت تجاری که شامل کلمات کرانچی تند و آتشین به زبان فارسی و لاتین و تصویر یک میمون فانتزی در حال اسکیت سواری و فلفل قرمز و تعدادی کرانچی و شعله آتش را جهت انواع چیپس، مربا و کمپوت و غیره نموده که پس از بررسی در اداره به علت شباهت آن با علائم کرانچیس و کرانچیس استپک به استناد ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مردود و ثبت تصویر را بلامانع اعلام نموده اند که پس از اعتراض متقاضی کمیسیون یاد شده تصمیم اداره را عینا تائید نموده است. اینک خواهان با ادعای عدم مشابهت درخواست ابطال تصمیم کمسیون را دارد علیهذا دادگاه نظر به اینکه اساس و پایه و وجه مشخصه علامت درخواست شده کلمه کرانچی می باشد وبرخلاف ادعای خواهان کلمات تند و آتشین از مصادیق اوصاف کالا و عام می باشند و قابلیت استفاده انحصاری نداشته و نمی توانند وجه تمایز علائم از یکدیگر باشند وبا توجه به سابقه ثبت مقدم کلمه کرانچی به نام شخص ثالث تصمیم کمیسیون را موجه دانسته ودر نتیجه دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم:9/08/92
 • شماره دادنامه:9309970226300218

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای…………به وکالت از شرکت نوار تیس آگ به طرفیت اداره ثبت اختراعات طرح های صنعتی وعلائم تجاری مبنی برابطال تصمیم شماره …………..مورخ…………کمسیون موضوع ماده 170 ثبت علائم تجاری و تائید افزودن کالاهای طبقه 39،35،44 و 10 به تصدیق ثبتی ……مورخ……دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و صورتجلسه کمسیون مذکور نظر به اینکه علامت معترض عنه تحت عنوان موتیوین از سوی شرکت درمان وداروی پارس درخواست ثبت آن شده به فارسی است و علامت مورد استناد خواهان که به اعتبار آن وبا ادعای شباهت درخواست شده باآن تحت عنوان اوتریوین فقط در دو حرف (الف) و(ر) تفاوت دارد ودر سایر حروف مشترک است و به ویژه اینکه برای کالا و خدمات مربوط به مواد دارویی و بهداشتی است که دارای حساسیت زیادی است که در صورت وقوع اشتباه مصرف کننده لطمات غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت. بنابراین تصمیم کمسیون مبنی بر رو اعتراض خواهان فاقد توجیه قانونی است با احراز شباهت گمراه کننده مستنداً به ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال تصمیم کمسیون و الزام اداره به ثبت افزایش طبقات اظهارنامه خواهان به شماره …صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20روزپس ازابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.

 • تاریخ تنظیم:26/12/93
 • شماره دادنامه: 9209970226301311

خواسته: سایر دعاوی غیرمالی (ابطال آرای کمسیون)

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم………..به وکالت از شرکت چای پیش گامان هزاره سوم به مدیریت ……به طرفیت 1. شرکت چای علی به مدیریت………..2. اداره مالکیت صنعتی مبنی برابطال آرای کمسیون به شماره های………مربوط به اظهار نامه های……والزام اداره مالکیت به ابطال اظهار نامه های فوق به این خلاصه که حسب مفاد دادخواست ومحتویات پرونده و گزارش ثبتی خوانده دوم آقای ……..از طرف شرکت خوانده اول به موجب اظهارنامه های مذکور درخواست ثبت علامت تجاری شامل کلمات علی ری و علی فکور و علی رضی و علی آهنی را جهت چای فله و کیسه ای حبوبات برنج ،قهوه و غیره در طبقات 35،31،30 و 39 نموده که در فرجه قانونی مورد اعتراض آقای…….از طرف شرکت خواهان با استناد به ثبت مقدم علامت کلمات چای علی به فارسی و لاتین که در طبقات 35،31،30،29 و 39 ثبت شده قرار گرفته اما کمسیون موضوع ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی علائم تجاری اعتراض معترض را رد و یا ادامه تشریفات قانونی اظهارنامه های فوق موافقت نموده است اینک خواهان به شرح دادخواست و با استناد به بندهای «ه» و«ز» ماده 32 و 41 و 59 قانون یاد شده و باادعای اینکه علائم علی و چای علی به فارسی و لاتین طی شماره های………جهت چای و قهوه و مواد غذایی در طبقات 35،30،29 و 39 به نامش ثبت شده و با سابقه بیش از 10 سال مخصوصا در تولید چای از علائم مشهوره و شناخته شده می باشدوطی این سال ها با سرمایه گذاری در جهت بسته بندی و پخش مرغوب و تبلیغات موفق شده برند علی را نزد مصرف کننده به عنوان برند برتر چای معرفی نماید.درخواست ابطال کمسیون را نموده است علیهذا دادگاه نظر به اینکه علائم تجاری علی و چای علی به فارسی و لاتین از سال 73 که در مهلت های مقرر قانونی تمدید شده به نام خواهان به ثبت رسیده و مورد استفاده عملی قرار گرفته است و برابر مفاد ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح صنعتی و علائم تجاری واجد حق استفاده انحصاری است و نظر به اینکه وجه مشخصه و اساس و پایه علائم درخواست شده از سوی خوانده اول کلمه «علی»است و پسوندهای مختلف مانع و رافع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نمی گردد و نظر به اینکه جزء اصلی علائم درخواستی خوانده اول کلمه علی است که با توجخ به سابقه ثبت واستفاده مستمر ،معارض حق مقدم مکتسبه خواهان می باشد وبا توجه به مشابهت ویکسان بودن کالاها و خدمات به لحاظ ارتباط کامل، موجب فریب و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدا تولید کالا وخدمات خواهد شد.

و نظر به اینکه خوانده اول علی رغم دعوت از آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت ها در راستای تبصره ماده 76 قانون دادرسی مدنی شناخته نشده که مستندا به ماده مذکور وبه لحاظ ماده 79 همان قانون ابلاغ قانونی مصوب خواهد شد. در نتیجه دعوی مصون از ایراد و اعتراض خوانده مذکور باقی مانده وبنابراین دادگاه تصمیم کمسیون را مخالف و معارض حقوق مقدم خواهان دانسته در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده وبا استناد به مواد مذکور کلمه به ابطال تصمیمات کمسیون وابطال اظهارنامه های خوانده اول صادر و اعلام می گردد. رای صادره نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل دادخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مشابه قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم:20/5/92
 • شماره دادنامه

خواسته: منع خواسته ی از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان

رای دادگاه:در خصوص دعوی خانم………….به وکالت از آقای………..به طرفیت 1. آقای………..2.اداره مالکیت صنعتی به تغییر کلیه مشابهت های مورد استفاده در اسم و علامت تجاری تحت عنوان «نگون» از حیث نوع خط و رنگ طراحی به لحاظ تشابه زیاد با اسم و علامت تجاری خواهان تحت عنوان «نگین» با احتساب خسارت دادرسی که درجلسه رسیدگی خواسته منجزاً به صدور حکم به عدم استفاده از علامت و تصویر مشابه علامت و بسته بندی خواهان تصریح شده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و گزارش ثبتی خوانده دوم نظر به اینکه علامت کلمه نگین به فارسی و تصاویر سه عدد دوک نخ ویک بیضی طبق نمونه طی شماره ………….مورخ 28/6/85 ابتدا به نام خواهان ثبت شده متعاقبا علامت «نگون» به فارسی طی شماره …… مورخ 14/5/85 جهت تولید جوراب به نام خوانده ثبت شده است که با کالا وطبقه علامت خواهان مشابه ومشترک است اما خوانده در عمل از نوع بسته بندی خواهان از حیث رنگ و انعکاس دو عدد دوک در تصویر علامت خواهان نقش بسته وبه ثبت رسیده استفاده می نماید که این عمل مصداق بارز مسئولیت ورقابت نامشروع تجاری است و تصویر وبسته بندی دو علامت که نمونه آن پیوست پرونده است به حدی شبیه هستند که موجبات اشتباه و گمراهی مصرف کننده فراهم می آید و نظر به اینکه مالک علامت مجاز به استفاده از علامت به همان نحوی که ثبت شده می باشد که در مانحن فیه خوانده بدون ثبت تصویر دوک از آن استفاده می نماید و نحوه استقرار تصویر و کلمات در علامت وبسته بندی مورد استفاده خوانده مشابه بسته بندی خواهان است و نظر به این که دعوی سابق ابطال تصدیق ثبتی خوانده بوده است که به لحاظ عدم احراز شباهت به موجب دادنامه …….مورخ 29/5/86 شعبه 25 دادگاه تجدید نظر مردود اعلام گردیده و متفاوت از دعوی فعلی که عدم استفاده از تصویر مشابه علامت خواهان است در نتیجه به لحاظ عدم وحدت موضوع دعوی از اعتبار امر مختومه که مورد ایراد وکیل خوانده قرار گرفته خارج است بنابراین ضمن رد ایراد و مدافعات غیرموثر وکیل خوانده دعوای خواهان را وارد وثابت تشخیص داده مستندا به مواد 6و10 مکرر کنوانسیون پاریس و وحدت ملاک به ماده 47 و بندهای (الف) و(ز) ماده 60،40،32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حکم به عدم استفاده خوانده از تصویر و بسته بندی مشابه علامت خواهان و محکومیت وی پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری وظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم:15/5/93
 • شماره دادنامه:9309970226300360

خواسته: سایر دعاوی غیرمالی(ابطال علامت تجاری)

رای دادگاه:در خصوص دعوی آقای ……….به وکالت ازشرکت کیان شکلات کیمیا به طرفیت 1.آقای……….2.آقای…………..3.اداره ثبت علائم تجاری مبنی برابطال علامت تجاری ثبت شده به شماره……………مورخ………….به جهت عین بودن با علامت خواهان وابطال علامت مذکور به جهت عدم استفاده از آن در مهلت مقرر قانونی 3ساله به استناد ماده 41قانون ثبت علائم تجاری و منع خواندگان از استفاده از علامت تجاری مذکور با احتساب خسارت دادرسی دادگاه از توجه به محتویات پرونده و گزارش ثبتی خوانده سوم و مدافعات خوانده دوم اولا نظر به اینکه علامت در حال حاضر به نام خوانده دوم است و دعوی توجهی به خوانده اول ندارد بنابراین مستنداً به بند 4ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن نسبت به خوانده مذکور صادر می گردد.ثانیاً راجع به ماهیت دعوا نظربه اینکه نوع محصولات خوانده دوم که علامت پارمیدا عرضه می گردد مواد شوینده وبهداشتی درطبقات 16،5،3و21 است که متفاوت از محصولات خواهان که جهت شکلات و ویفر در طبقات 30 ثبت شده می باشد و علامت پارمیدا جزءعلامت مشهوره هم نمی باشد. بنابراین وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کننده منتفی است واز طرفی استشهادیه ارائه شده از سوی خوانده دوم دلالت براستفاده از علامت ثبت شده در شهرستان یزد می نماید و این تکلیف حسب مقررات ماده 41قانون مذکور برعهده خواهان گذاشته شده است. بنابراین دعوی غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

نمونه شکایت استفاده از علامت تجاری

 • تاریخ تنظیم:29/9/93
 • شماره دادنامه :9309970226300772

خواسته:1.الزام به ثبت اظهارنامه شماره 2. ابطلال علامت به شماره ثبت……………..

رای دادگاه: در خصوص دعوی………..به وکالت از شرکت اسپانو به طرفیت 1.شرکت جوراب آذین با وکالت……………2.اداره ثبت علائم تجاری مبنی برابطال علامت اسپینو به شماره ثبت ……………..والزام خوانده ردیف دوم به ثبت اظهارنامه شماره …………..وبه انضمام خسارات دادرسی با این خلاصه که وکیل خواهان با استناد به سابقه ثبت اسپانو به عنوان نام تجاری از سال……….با موضوع تولیدات محصولات نساجی و نخ و اینکه علامت تجاری خوانده شبیه نام تجاری موکل است که دارای سابقه استفاده هم در زمینه جوراب است درخواست صدور رای به شرح دادخواست را دارد. وکیل خوانده اجمالا دفاع نموده که تولیدات موکل جوراب است و خواهان در زمینه تولید پیراهن است.بنا به مراتب درخواست رد دعوی را نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده ومستندات ابرازی با توجه به سابقه ثبت علامت تجاری اسپانو در سال 94 با موضوع واردات و صادرات و حق العمل کاری مربوط به منسوجات و نخ و احراز استفاده از این نام برای محصول جوراب به دلالت استشهادیه پیوست و گواهی مدیرکل صنایع استان تهران به شماره…………..مورخ……………..واینکه نام تجاری را هیچ کس نمی تواند به عنوان نام یا علامت تجاری استفاده کند( مفاد ماده 47 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری)نظر به این که علامت ثبت شده خوانده با تغییر جزئی عین نام تجاری خواهان است وبه واسطه ارتباط کالا و خدمات به منافع مالک قبلی لطمه می زند. بنابراین ضمن رد مدافعات غیرموثر وکیل خوانده اول دعوی مطروحه را وارد وثابت تشخیص داده و مستندا به بندهای (الف)و(ز) ماده 32و40 و47و60 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و محکومیت وی به پرداخت مبلغ000/200/1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و الزام خوانده دوم به ثبت اظهار نامه خواهان وفق مقررات صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم:31/2/1393
 • شماره دادنامه:9309970226300148

رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای …………. به وکالت از شرکت صنایع غذایی دراژه اجمالا با ادعای عام بودن علامت کلمه دراژه و ادعای عدم استفاده از آن از زمان ثبت دادخواستی مبنی برابطال ثبت علامت مذکور ثبت شده به شماره……………مورخ……..به طرفیت1. اداره کل ثبت علائم و اختراعات2.شرکت شوکوپارس با وکالت……………..تقدیم نموده است.دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده دوم و گزارشی ثبتی خوانده اول نظر به اینکه از زمان ثبت علامت مذکور به نام خوانده دوم حدود12 سال می گذرد وپس از انقضاء ده ساله اعتبار تمدید گردیده و حسب مدارک ابرازی (لفاق وبسته بندی کالا) علامت مورد استفاده خوانده قرار گرفته و از طرفی مفاد دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومی جزایی که به تائید شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر رسیده هم دلالت براستفاده از کلمه مذکور می نماید وعلی رغم ادعای خواهان علامت مذکور عام نبوده وبه صورت علامت خاص به نام خوانده ثبت شده چرا که در صورت عام بودن اداره ثبت علائم تجاری مبادرت به ثبت آن نمی نمود. بنابراین دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم:14/2/94
 • شماره دادنامه :9409970226300082

خواسته:ابطال علامت تجاری

رای دادگاه:در خصوص دعوی آقای…………به وکالت از شرکت شهدآفرین پایتخت به طرفیت1.شرکت گلدانه میهن با وکالت……………..2.اداره ثبت علائم تجاری مبنی برابطال علامت تجاری به شماره ثبتی………….مورخ…………..والزام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه مورخ………به نام خواهان به این خلاصه که وکیل خواهان با استناد ثبت مقدم علامت کلمه«کسری»درخواست ابطال علامت خوانده اول را نموده است دادگاه پس از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل خوانده اول و گزارش ثبتی خوانده دوم نظر به اینکه کالاهای تحت پوشش علامت خوانده متفاوت از کالاهای تحت پوشش علامت خواهان است و علامت ثبت شده خواهان هم جز ء علائم مشهوره نمی باشد تا به اعتبارآن بتوان علامت خوانده را به جهت ارتباط کالا و خدمات باطل نمود و از طرفی از ثبت علامت خوانده حدود4سال می گذرد که بدون معارض استفاده می کرده است بنابراین وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان با توجه به تفاوت کالا و خدمات غیر قابل تصور و تضییع حقوق خواهان نیز منتفی است. لذا دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم:25/8/93
 • شماره دادنامه:9309970226300636

خواسته:ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری

رای دادگاه:در خصوص دعوی آقایان…….به وکالت از شرکت زال ایرانیان به طرفیت 1. اداره ثبت علائم تجاری 2.آقای ………….مبنی برابطال علامت ثبت شده و نیز به نام خوانده دوم موضوع اظهارنامه………..شماره و الزام خوانده اول به ثبت علامت به نام خواهان دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و گزارش ثبتی خوانده اول و مدافعات وکیل خوانده دوم اولا چون اظهارنامه ثبت علامت از طرف آقای ………….به وکالت از شرکت خواهان تقدیم اداره ثبت علائم شده و در واقع شرکت متقاضی ثبت بوده است. بنابراین این ایراد از سوی وکیل خوانده دوم غیر وارد و مردود اعلام می گردد اما در ماهیت نظربه اینکه علامت مورد درخواست خواهان «ونیزکافی» بوده که به موجب نامه شماره………….مورخ 3/4/91 از سوی اداره ثبت علائم تجاری به لحاظ این که از نشانه ها و علائم جغرافیایی بوده رد شده است که صرف نظر ازصحت یا سقم آن این تصمیم فوق قسمت اخیر آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ظرف 30 روز قابل اعتراض در کمسیون ماده(170) آیین نامه می باشد.بنابراین طرح آن در دادگاه غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن با استناد به ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی صادر می گردد و نسبت به دعوی ابطال ثبت علامت خوانده دوم چون اجزای کلمات «ونیز» به فارسی و تصویر سه نقطه در کنار آن و تصویر یک مرد با فنجان دردست به صورت فانتزی بوده و متفاوت از علامت مورد تقاضای خواهان می باشد. لذا دعوی در این قسمت غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر واعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم:24/1/93
 • شماره دادنامه:9309970226300036

خواسته :ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری والزام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ……….به وکالت از آی دبلیو اس نامینی به طرفیت1. شرکت به آذین خزر 2. اداره ثبت علائم تجاری مبنی برابطال علامت تجاری شماره…….والزام خوانده دوم به ثبت اظهار نامه شماره………به نام خواهان دادگاه از توجه به توضیحات خواهان به شرح دادخواست و مستندات ابرازی، نظر به اینکه علامت تجاری که عبارت است از تصویر فانتزی خطوط مخفی تودر تو است طی شماره…………مورخ…………….به نام خواهان در ایران ثبت شده ودر مواقع قانونی تمدید شده است لذا ثبت موخر عین علامت به نام خوانده اول هرچند که متفاوت از کالاهای خواهان است موجب تعارض حقوق مقدم خواهان نسبت به عین علامت و از طرفی مانع حق و حقوق خواهان مبنی بردرخواست اضافه کالا و خدمات گردیده است و دفاعیات خوانده مبنی برعدم پذیرش اعتراض خواهان به لحاظ خارج از مهلت قانونی موثر در مقام نیست زیرا مهلت 30 روز اعتراض ناظر به زمان تقدیم اظهارنامه است حال آنکه پس از ثبت علامت خواهان درخواست ابطال آن را نموده است که مستندا به ماده 32 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری دعوی وی قابل استماع است بنابراین ضمن موجه دانستن آن وبا عنایت به ثبت مقدم علامت به خواهان و وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدا تولید کالا و خدمات با استناد به مواد 32و 40 و 41 از قانون مذکور حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و الزام خوانده دوم به ثبت اظهار نامه خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره نسبت به خوانده اول حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظرتهران و نسبت به خوانده دوم غیابی و ظرف مهلت مشابه قابل دادخواهی در این دادگاه می باشد.

 • تاریخ تنظیم:31/4/92
 • شماره دادنامه:9309970226300339

خواسته: ابطال اخطار اداری –ابطال اظهارنامه-ابطال علائم تجاری

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم…………به وکالت از شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به ظرفیت 1.شرکت مهراد چاشنی طوس با وکالا……….2.اداره ثبت علامت تجاری مبنی برابطال علامت تجاری مهراد به شماره های……………….وابطال اظهارنامه شماره……….وابطال اخطار اداری شماره………به شرح دادخواست با احتساب خسارت دادرسی دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و گزارش ثبتی خوانده دوم و مستندات ابرازی خواهان اولا در مورد خواسته های ابطال اظهار نامه و ابطال اخطار اداری با توجه به استرداد خواسته های مذکور به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 18/4/93 مستندا به بند(ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آنها صادر اعلام می گردد.ثانیاً در خصوص ابطال گواهینامه های ثبت خوانده اول نظر به اینکه علامت تجاری مهرام که متخذ از نام تجاری وی است طی شماره های………..در طبقات 29و30 جهت مواد غذایی به نام خواهان ثبت شده و جزء علائم مشهوره می باشد و حق استفاده انحصاری مطابق مواد 31و 47 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و ماده 6مکرر کنواسیون پاریس اختصاص به وی دارد از ثبت موخر کلمه مهراد که با اختلاف جزئی حرف آخر شباهت زیادی با علامت مقدم الثبت علامت خواهان دارد و حوزه فعالیت و نوع کالاها هم مشابه و مشترک است که با این اوصاف وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کننده متصور است و تضییع حقوق مکتسب و مقدم خواهان را نیز در بردارد و نظر به اینکه برابر ماده 47 قانون اخیر، هرگونه استفاده از علامت تجاری توسط اشخاص ثالث و هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود غیرقانونی است و هرچند که تعدادی ازگواهی ثبت خواهان به علت عدم تمدید در مهلت مقرر فاقد اعتبار می باشد اما با توجه به استفاده های خوانده از علامت مشابه موجه و منطبق با قانون نمی باشد و نظر به اینکه وکیل خوانده دفاعیات موثری به عمل نیاورده بنابراین دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 31و32و40و41 و 47و62 از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و ماده 6مکرر کنوانسیون پاریس و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی ححکم به ابطال گواهینامه های ثبتی خوانده اول و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 500000 ریال در حق خواهان صادر واعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم: 7/02/94
 • شماره دادنامه: 94099702263000063

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم…………..به وکالت از شرکت گروه صنعتی نجاتی آناتا به طرفیت1. شرکت صنعتی داداش برادر با وکالت………..2. اداره ثبت علائم تجاری مبنی براعتراض و درخواست ابطال تصمیم کمسیون موضوع ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و ابطال اظهارنامه شماره………….مورخ…………متعلق به خوانده با احتساب کلیه هزینه دادرسی به این خلاصه که خوانده اول به موجب اظهارنامه مذکور درخواست ثبت علامت شامل کلمه آیدین به فارسی و تصویر مربوطه را جهت انواع شکلات و بیسکویت و کیک و غیره در طبقات 30 و 35و 39 نموده است که مورد اعتراض خواهان با استناد به ثبت علامت آناتا و تصویر از حیث شباهت زمینه تصویر قرار گرفته که در نهایت کمسیون اعتراض معترض را به جهت عدم احراز شباهت گمراه کننده رد نموده است. علیهذا نظر به اینکه اساس و پایه علامت را مجموع اجزاء آن تشکیل می دهد که در مانحن فیه علامت درخواست شده که سابقاً هم به نام خوانده ثبت گردیده کلمه آیدین و تصویر است که با توجه به وجه مشخصه آن یعنی کلمه آیدین در مجموعه متمایز از علامت خواهان که وجه مشخصه آن کلمه آناتا است می باشد و به صرف تشابهی جزئی از تصویر موجبات گمراهی مصرف کنندگان فراهم نمی گردد و ملاک و معیار مشابهت هم توجهاً به مفاد ماده 121 آیین نامه قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری تشخیص مصرف کنندگان است که در تمایز کالا دچار اشتباه نشوند. لذا دعوی مطروحه بنا به مراتب غیروارد تشخیص وبا توجه به ماده 59 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال آن صادر و اعلام می گردد .رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم: 7/11/93
 • شماره دادنامه:93099702263000019

خواسته: ابطال علامت تجاری

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای…………به وکالت از شرکت عالیفرد به طرفیت1.شرکت تولیدی طعام گستر بهار با مدیریت آقای………با وکالت آقای………..2.اداره کل مالکیت صنعتی(علائم تجاری)به شرح دادخواست و مستندات پیوست اجمالا با استناد به ثبت مثدم علامت کلمات سن ایچ و سان ایچ درخواست نقض تصمیم کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری به شماره …………….که متضمن رد اعنراض ایشان نسبت به علامت درخواست شده ی خواهان تحت است را نموده دادگاه از توجه به مدافعات وکیل خوانده اول و گزارش ثبتی خوانده دوم و محتویات Sun Seven عنوان پرونده نظر به اینکه علامت مورد نمی باشد و ترکیب این کلمه Sun استناد خواهان است و عیلرغم ادعای وکیل خواهان اساس و پایه علامت موکل کلمه وجه اصلی علامت است که با این ترکیب هم مشهور است به طوری که اگر کلمه ایچ از آن جدا شود قابل شناساییIch با ……طی شماره90/2/9812724 به عنوان علامت مشهور سن ایچ یا سان ایچ نمی باشد و از طرفی معادل فارسی Sun Seven بدون وجود معارض به نام خوانده اول ثبت شده بنابراین تصمیم کمیسیون در رد اعتراض خواهان با این استدلال که شباهت گمراه کننده ای بین دو علامت نیست موجه بوده بنابراین دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

 • تاریخ تنطیم:2/4/93
 • شماره دادنامه: 9309970226300251

خواسته:توقیف ثبتی علامت تجاری

رای دادگاه: در خصوص دعوی …………وپژواک…..به وکالت از شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن به طرفیت1. اداره مالکیت صنعتی 2.شرکت آرین سامان کالا مبنی برتوقیف عملیات ثبتی علامت تجاری در اعتراض به تصمیم کمسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب 1387 وابطال آن به این خلاصه که خواهان متعاقب درخواست ثبت علامت Happy Land از سوی خوانده دوم و با استناد به ثبت مقدم علامتHappy Time به تصمیم کمسیون مبنی بر رد اعتراض وی معترض بوده و درخواست ابطال آن را دارد دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش ثبتی خوانده اول و دفاعیات خوانده دوم نظر به اینکه با وجود ترکیب کلمهHappy با ترکیبات متفاوت بنام اشخاص مختلف به ثبت رسیدن است بنابراین تصمیم کمسیون موجه تشخیص وبنابرمراتب اعتراض خواهان غیروارد ومستنداً به ماده59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قانون تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم 14/7/1392
 • شماره دادنامه 9209970226300656

تقاضای نقض کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

رای دادگاه در خصوص دعوی خانم …………. به وکالت از Omar kassem Alesavi Marketing به طرفیت اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر نقض تصمیم کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرحهای نقضی و علائم تجاری و الزام خوانده به ثبت اظهارنامه به شماره ……………. مورخ …………. به این خلاصه که خواهان به موجب اظهارنامه مذکور در خواست ثبت کلمه Deluna به فارسی و لاتین در یک مستطیل با زمینه سیاه جهت کالاهای مشمول طبقات 29 و30و 31 را نموده است اما اداره خوانده به لحاظ مشابهت آن با علائم تجاری لونا و بلونا از پذیرش درخواست خودداری و پس از اعتراض نسبت به تصمیم اداره کمیسیون یاد شده با این استدلال که بخش اصلی علامت مورد درخواست متقاضی Deluna , Lunaمی باشد که در مقایسه با علامت ثبت شده لونا به شماره ثبت ……….. با لحاظ نوع کالا و طبقات درخواستی 29 و 30 دارای شباهت بسیار نcدیک بوده لذا اخطار اداری اداره ثبت علائم تجاری را در این قسمت تأیید و اما در خصوص کالای درخواستی در طبقه 32 به لحاظ عدم مشابهت گمراه کننده با علامت ثبت شده بلونا با تشریفات قانونی برای ثبت علامت را بلااشکال اعلام نموده علیهذا دادگاه تصمیم کمیسیون را با عنایت به شباهت گمراه کننده علامت در خواستی با علامت Luna که بخش اصلی علامت است و از حیث کالاها و طبقات نیز یکسان می باشد تأیید ودر نتیجه دعوی خواهان را به استناد به ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و تجاری و ماده 97 آیین دادرسی مدنی مردود اعلام دارد و رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم 2/4/93
 • شماره دادنامه: 930997226300251

خواسته: توقیف ثبتی علامت تجاری

رای دادگاه: در خصوص دعوی …………………….. و پژواک …………… به وکالت از شرکت صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن به طرفیت 1- اداره مالکیت صنعتی 2- شرکت آرین سامان کالا مبنی بر توقیف عملیات ثبتی علامت تجاری در اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 و ابطال آن به این خلاصه که خواهان متعاقب درخواست ثبت علامت Happy Land از سوی خوانده دوم و با استناد به ثبت مقدم علامت Happy time به تصمیم کمیسیون مبنی بر رد اعتراض وی معترض بوده و درخواست ابطال آنرا دارد دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش ثبتی خوانده اول و دفاعیات خوانده دوم نظر به اینکه با وجود ترکیب کلمه Happy با کلمات Land و Time وجود شباهت گمراه کننده منتفی است از طرفی کلمه Happy با ترکیبات متفاوت بنام اشخاص مختلف به ثبت رسیده است . بنابراین تصمیم کمیسیون موجه تشخیص و بنابر مراتب اعتراض خواهان غیر وارد و مستنداًبه ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قانون تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد..

 • تاریخ تنظیم 6/2/93
 • شماره دادنامه: 9309970226300069

خواسته: 1- ابطال اخطار اداری 2- ثبت اظهانامه بین المللی

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای …… به وکالت از ویله ویلهلمسن هولدینگ آاس را به طرفیت اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال اخطار اداری شماره ……….. مورخ 18/7/91 و تصمیم کمیسیون 728 مورخ 15/6/1390 و 135 مورخ 12/3/92 و الزام خوانده به ثبت اظهارنامه بین المللی شماره 99932 به این خلاصه که خواهان به موجب اظهارنامه مذکور تقاضای ثبت علامت تجاری شامل حرف W با تصویر پرچم را جهت ماشین و ابزار ماشین و ماشین آلات جوشکاری و در طبقات 1و 7و8و 11و 12 و 35 و 37و 39و 42 از طبقه بندی بین المللی کالا و خدمات را نموده که اداره خوانده را در مورد کلیه طبقات به استثنای طبقه 7 موافقت نموده و در مورد طبقه 7 به لحاظ عین بودن علامت متقاضی با علامت تجاری W تحت شماره 444218 بنام Wirgen Gmbh مخالف و پس از اعتراض متقاضی کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری به لحاظ شباهت دو علامت تصمیم اداره را تأیید نموده است. اینک وکلای خواهان با ادعای عدم مشابهت گمراه کننده و اینکه مالکیت مورد استناد به موجب توافق نامه پیوست رضایت خود را مبتنی بر ثبت علامت موکل اعلامی نموده و از طرفی هر دو علامت خود را در کشورهای مختلف ثبت کرده که موید همزیستی مسالمت آمیز و تراضی طرفین در ثبت و استفاده از علائم تجاری مذکور می باشند درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارند. علیهذا دادگاه دعوی و اعتراض خواهان را بنا به مراتب وارد و ثابت تشخیص داده و تصمیم کمیسیون را با توجه به عدم شباهت گمراه کننده و نیز سابقه ثبت علامت خواهان در کشورهای اتحادیه اروپا مضافاً موافقت مالک علامت سابق جهت ثبت علامت خوانده غیر موجه تشخیص و مستنداً به ماده قانون ماراالذکر ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض تصمیم کمیسیون و الزام خوانده به ثبت علامت موضوع اظهار نامه خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره با توجه به عدم حضور خوانده غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

 • تاریخ تنظیم 30/1/94
 • شماره دادنامه 9409970226300041

خواسته: ابطال تصدیق علامت تجارتی به شماره 178478

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای …………. به وکالت از شرکت صنعتی داداش برادر به طرفیت 1- آقای …………………… 2- شرکت تبریز برگ ریزان با وکالت آقای…………………….3- اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال گواهی ثبت علامت تجاری به شماره …………… به انضمام خسارات دادرسی به این خلاصه که وکیل خواهان با توجه به ثبت مقدم علامت تجاری شونیز طی شماره ……….. و اینکه ثبت موخر عین علامت به نام خوانده موجب وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان می گردد و از مصادیق بارز رقابت نامشروع تجاری است درخواست ابطال آن را نموده است وکیل خوانده دوم اجمالاً به لحاظ تفاوت کالاها و اینکه علامت مذکور بنام اشخاص متعدد ثبت شده و جزء علائم مشهور نمی باشد درخواست رد دعوی دارد واز سوی خوانده دوم هم گزارشی ثبتی واصل شد. علیهذا دادگاه از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی نظر به اینکه علامت مؤخرالثبت خوانده اول که متعاقباً به خوانده دوم متصل شده عین علامت خواهان است و نوع کالاها هم عمدتاً خرد محصولات غذایی و در طبقه 30 مشترک می باشد که به لحاظ ارتباط موجب فریب و همراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدأ تولید کالا و خدمات خواهد شد و به واسطه ثبت مقدم عین علامت بنام خواهان معارض حقوق مقدم و مکتسبه وی نسبت به این علامت است و ثبت متعدد هم نافی حق خواهان برای ابطال علامتی که خواهان معارض حقوق خود می داند نمی باشد و بر خلاف ادعای وکیل محترم خوانده علامت شونیز برای محصولات کاکائو و شکلات با توجه به تولید وسیع و عرضه ی آن جزء علائم مشهوره برای این کالا می باشد که با این اوصاف ثبت مخترعین علامت و تداوم استفاده از مصادیق رقابت مشروع تجاری و مخالف بند ز ماده 33 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری است بنابه مراتب دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص با استناد به بندهای الف و ز ماده 32 و 40 و 41 قانون مذکور و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال ثبت علامت خوانده دوم و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. و نسبت به خوانده اول به لحاظ انتقال علامت و عدم مالکیت وی و در نتیجه عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 82 و 89 از قانون اخیر قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ تجدید نظر تهران می باشد.

 • تایخ تنظیم: 25/12/93
 • شماره دادنامه: 9309970226301092

خواسته : ابطال علامت تجاری

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ……….. به وکالت از شرکت تولیدی و پخش گرم آوران به طرفیت 1-آقای ………………. 2- اداره مالکیت صنعتی و علائم تجاری مبنی بر ابطال علامت ثبت شده به شماره های …………… و 197591 مورخ Riton علامت تجاری دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و گزارش ثبتی خوانده دوم نظرهای شماره های …….. و ……………. Riton و Reton به اینکه علامت تجاری تجاری و جهت کالاهای تحت پوشش طبقات 7و 11 و 35و 39 به نام در طبقات Reton خواهان ثبت شده و متعاقبا در تاریخ های ….. و ……… علامت ثبت شده 7 و 11و 21 و 35 به نام خوانده اول ثبت شده که عین علامت مقدم الثبت خواهان به شماره ……………. و شباهت زیادی با علامت ثبت شده به شماره ………….. خواهان دارد که از حیث کالا و خدمات مشترک می باشد که در نتیجه موجب وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به منشاء تولید کالا و خدمات خواهد شد و مغایر و معارض حقوق مقدم خواهان هم می باشد و نظر به اینکه خونده اول حاضر شده و لایحه ای ارسال نموده است و خوانده دوم هم ضمن ارائه گزارش ثبتی دعوی را متوجه خود ندانسته لذا با وارد بودن خوانده دوم با استناد به بند ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دعوی نسبت به وی دعوی مطروحه عیله خوانده اول را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به ماده 31 و بندهای الف و ه و ز ماده 32 و 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری حکم ابطال ثبت علائم تجاری خوانده اول صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مشابه قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

 • تاریخ تنظیم: 29/9/93
 • شماره دادنامه: 9309970226300773

خواسته: 1- ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری 2- ثبت اظهارنامه

رأی دادگاه: در خصوص دعوی شرکت درین پودر با وکالت خانم …………. که متعاقباً آقای ………….. هم وکالت خواهان را به عهده گرفته 1- شرکت بازرگانی مواد غذایی شکللی با وکالت آقای …………. 2- اداره مالکیت صنعتی و علائم تجارتی مبنی بر اعتراض و تقاضای نقص رای مورخ …………. صادره از کمیسیون علائم تجاری موضوع ماده 170 به شماره 1892 و ابطال علامت تجاری خوانده به شماره ……. به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی و تقدم ثبت علائم خواهان والزام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه مذکور تقاضای ثبت کلمه کرده حیوانی کالین به فارسی و لاتین همراه با یک برگ سبز و 3 دایره تو در تو بالای حرفI قرار دارد و تصویر یک لوزی داخل کادر مستطیل و تصویر گاو جهت انواع کره حیوانی و خدمات و بسته بندی در طبقات 29 و 35 و 39 را نموده اما خوانده دوم بموجب تصمیم 1891 تقاضای خواهان را به لحاظ شباهت با علامت ثبت شده خوانده اول تحت شماره …… از حیث تصویر مردود اعلام نموده و متعاقباً طی تصمیم اصلاحی به شماره …….. از حیث تصویر مردود اعلام نموده و متعاقبا طی تصمیم اصلاحی به شماره ………… علامت موضوع اظهارنامه ی خواهان را به واسطه شباهت آن از حیث تصویر با علائم مقدم الثبت خوانده اول به شماره ……………… و ……….. کلا از حیث چیدمان و در نتیجه به لحاظ وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کننده اعلام نموده است. علیهذا دادگاه با توجه به مدافعات وکیل خوانده اول و گزارش ثبتی خوانده دوم نظر به اینکه تصویر علامت درخواست شده خواهان با مجموعه تصاویر علائم ثبت شده خوانده اول به شماره های ……… شباهت گمراه کننده دارد که به واسطه ثبت مقدم خوانده اول واجد حق استفاده ی انحصاری است و نظر به اینکه علامت موضوع اظهار نامه حین اعتراض خونده اول به شماره ……………. مشتمل بر علامت کلمه تصویر دارای کادر و دو خط قرمز رنگ داخل آن در بالای تصویر عبارت Shaklli Butter به رنگ آبی لاجوردی به لاتین و گاو فانتزی قرمز در سمت راست و روبروی آن که در داخل کلمه شکلی به فارسی به صورت فانتزی به رنگ آبی می باشد. متأثر از علائم سابق الثبت خوانده به شماره های مذکور ثبت شده و خواهان دلیل قانع کننده ای مبنی بر ابطال آن را ارائه ننموده است بنابراین دعوی مطروحه غیر ثابت تشخیص و با موجه دانستن تصمیم کمیسیون در رد اظهارنامه خواهان مستنداً به ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم: 22/7/93
 • شماره دادنامه: 9309970226300523

خواسته: نقض تصمیم

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای …………… به وکالت از Prada.S.A به طرفیت اداره ………….. مبنی بر نقض تصمیم به شماره …………… کمیسیون موضوع ماده 170 قانون ثبت علائم و الزام سازمان مذکور به افزایش کالاهای طبقه 29 و 30 به تصدیق مبتنی به شماره ………………….. به این خلاصi که به موجب تصمیم کمیسیون مذکور اعتراض خواهان به درخواست ثبت علامت Prada از سوی ثالث به جهت تفاوت کالاها مردود اعلام گردید اینک خواهان با توجه به تقدم ثبت عین علامت متقاضی درخواست ابطال رای کمیسیون مبنی به ورود اعتراض خواهان را دارد دادگاه نظر به این که عین علامت مورد درخواست متقاضی طی شماره ……………… به نام خواهان ثبت شده هرچند که متفاوت از طبقات کالاهای متقاضی ثبت علامت می باشد امانظر به اینکه قانونگذار تفاوت کالا و طبقات را ملاک ارزیابی در نشانه یا عدم تشابه دو علامت قرار نداده و نظر به اینکه پذیرش ن …………… علامت ثالث معارض حقوق مقدم خواهان ناشی از نیت علامت تجاری و نام تجاری است و مخالف ماده 47 قانون ثبت اختراعات طرحهای فعلی و علائم ……………. چرا که به موجب این ماده هرگونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث که صرفاً باعث فریب عموم شود غیر قانونی است بنابراین تصمیم کمیسیون رابه لحاظ در نظر نگرفتن حقوق مقدم خواهان ناشی از ………………. عین علامت و نام تجاری موجه نداشته مستنداً به ماده 59 قانون مذکور ضمن تصمیم کمیسیون حکم به الزام خوانده به ثبت از آیین کالا نسبت به تصدیق ثبتی 85814 متعلق به خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم: 12/9/93
 • شماره دادنامه:930997022630071

خواسته:ابطال اخطار اداری و تصمیم کمیسیون ماده 170 قانون ثبت اختراعات

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقایان حسن و محمد هردو بادامچی به وکالت از شرکت یواسون اسلو کو ای ان سی به طرفیت اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال اخطار اداری شماره 4332 و تصمیم کمیسیون ماده 170 آیین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری به شماره …………….. و الزام خوانده محترم به ثبت اظهار نامه ……. به نام خواهان توضیح اینکه آقای حسن بادامچی متعاقب تقدیم دادخواست استعفاء و خانم حنانه سرپرست زاده به وکالت از خواهان وارد دعوی شده است. ماحصل دعوی خواهان عبارت است از امنیت که به موجب اظهارنامه مذکور درخواست ثبت، علامت تجاری به لاتین را جهت نوشیدنی های غیر الکلی که در طبقه 32 از طبقه بندی بین Slow Cow شامل کلمات به شماره ثبتow Bell C المللی کالا و خدمات را نموده است اما خواهده به جهت مشابهت یا علامت تجاری 879248 بنام ثالث از پذیرش درخواست خودداری و پس از اعتراض خواهان کمیسیون مذکور نظر اداره را تأیید نموده است اینک خواهان به لحاظ عدم شباهت گمراه کننده به شرح دادخواست درخواست صدور رای را از Cow bell دارد دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه عنوان کامل علامت استثنا خوانده می باشد و اینکه در تشخیص شباهت دو علامت می بایست مجموع اجزاء علامت را Our Milk Notre Lati در نظر گرفت که در مانحن فیه علامت خواهان از لحاظ تعداد کلمات و شکل ظاهر و تلفظ فاقد شباهت گمراه کننده با علامت مورد استناد خوانده است از طرفی علامت درخواست خواهان بخشی از نام تجاری وی می باشد بنابراین دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستنداً به ماده 59 قانون ثبت اختراعات و …………………. حکم به ابطال تصمیم کمیسیون و الزام خوانده به ثبت علامت موضوع اظهارنامه ی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نشر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم: 31/4/1393
 • شماره دادنامه: 9309970221200524

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی Pt.Mega Surya Mas.Co با وکالت ………….. به طرفیت اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره ………….سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدید نظر خواه بینی بر اعتراض به کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری به شماره ………….. و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره ثبت علائم تجاری Margareta اجمالاً با این استدلال که کارشناس منتخب نیز نظریه کمیسیون مبنی براینکه کلمه مذکورنامه یکی از مشروبات الکلی است مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون مذکور دانسته شده ضمن رد اعتراض به تصمیم کمسیون حکما به رد دعوی صادر شده است اینکه با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکیل تجدید نظر خواهی در این مرحله به حدی نیست که موجبات نقص و به اعتباری دادنامه بدوی را فراهم آورد و جهات تجدید نظر خواهی با هیج یک از شفوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و با توجه به اینکه مارگارین به لاتین نام یکی از مشروبات الکلی و کشورهای غربی است و هم که در ذهن مصرف کننده ایرانی متبادر شود شرکت تولید کننده مشروبات الکلی به بازار ایران راه پیدا کرده چنین تصوری دیدگاه منفی مردم نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت. فلذا چنین علائمی بر خلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه بوده و اداره ثبت مطابق مقررات قانونی اقدام کرده و تصمیم کمیسیون نیز صحیح و غیر قابل خدشه می باشد. و با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بار و اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید و استوار می گردد این رای قطعی است.

 • تاریخ تنظیم: 17/12/92
 • شماره دادنامه: 9209970226301277

رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای ………. به وکالت شرکت شین اینترنشنال ترمیدینک کو ال.ال.سی به طرفیت 1- شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با وکالت آقای مجتبی باقری 2- اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال علامت تجاری اویلا Oila به شماره به جهت عدم استفاده در طبقه 3- بین المللی و ابطال اخطار اداری شماره ………. به جهت عدم شباهت علامت موکل با علامت استنادی و اقدام خوانده دوم به ثبت علامت تجاری موضوع اظهارنامه شماره بنام خواهان با احتساب خسارات دادرسی دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده اول و گزارش ثبتی خوانده دوم اولاً نظر به اینکه علامت موضوع تصدیق ثبتی خوانده و در طبقات 3و 5و 10و 11و35و39 در تاریخ 1/9/82 بنامش ثبت شده و تا تاریخ 16/4/1402 دارای اعتبار می باشد و مورد استفاده عملی در حوزه محصولات تحت پوشش قرار وارد وبه سبب کثرت محصولات و تبلیغ در رسانه ملی جزء علائم مشهوره می باشد و ادعای عدم استفاده در طبقه 3 مؤثر در مقام نیست چراکه مطلق عدم استفاده از علامت تجاری ظرف سه سال از تاریخ ثبت از موجبات ابطال علامت تلقی می گردد. بنابراین ادعای خواهان در این قسمت غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالفت ماده 41 قانون صدرالذکر حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلامی می گردد ثانیاً در مورد خواسته دوماً نظر به اینکه در خواست ثبت علامت تحت عنوان Voila به جهت مشابهت با علامت تجاری خواهان از سوی خوانده دوم مردود و اعلام گردیده که حسب مقررات ماده 121 آئین نامه ثبت اختراعات ای تصمیم ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در کمیسیون مقرر ماده 170 آیین نامه خواهد بود و قبل از مواجه کمیسیون و اتخاذ تصمیم وفق مقررات مراجعه به دادگاه غیر موجه و فاقد محمل قانونی است در مانحن فیه خواهان اعتراض خود را تقدیم کمیسیون مذکور ننموده است علیهذا این قسمت از دعوی قطع نظر از صحت یا تصمیم غیر قابل استماع تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم 25/1/1392
 • شماره دادنامه: 9409970221200066

رأی دادگاه تجدید نظر خواهی شرکت فوجستر جنرال لیمیتید با وکالت آقای علیرضا ……… و خانم ………….. به طرفیت آقای ………….. با وکالت خانم …………… و اداره مالکیت صنعتی و ثبت علائم تجاری نسبت به بخشی از دادنامه شماره …………….. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد است. به موجب آن راجع به دعوی ابطال علامت تجاری General cool به شماره …………. مورخ ……………… و صدور حکم به ممنوعیت خوانده از واردات کالا با برند فوق و فروش آن به انضمام کلیه خسارات قانونی خلاصتاً با این استدلال که علامت تجدید نظر خواه متفاوت است و علاوه بر طبقه 11 در طبقات 7و 8 و 9 و 21و 35و 29 ثبت و حدود 6 سال بلامعارض مورد استفاده بود و کلمه General با پیشوند و پسوندهای دیگر بنام اشخاص مختلف به ثبت رسیده حکم به بطلان دعوی صادر شده است که به جهات ذیل این حکم در مورد تولید، مونتاژ بسته بندی فروش و تبلیغات و صادرات (طبقات 35و 39) و نیز کالاهای طبقه 11 قابل تأیید نمی باشد. چرا که اولا علامت تجاری تجدید نظر خواه O General در طبقه 11 قبلاً به موجب شماره ………… مورخ ………… به ثبت رسمی رسیده و حق انحصاری از این علامت به دلالت ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری برای آن شرکت و برخورداری از حمایت قانونی ثبت گردیده است. ثانیاً علاوه بر سابقه علامت O General در ایران برای دستگاه های خنک کننده و سایر کالاهای طبقه 11 تولیدی تجدید نظر خواه دارای شهرت و معروفیت خاصی است و وجود این عبارت General در علامت تجدید نظر خواه با وجود ترکیبات و الفاظ دیگر مانع رفع شبهه و ممانعت از فریب و گمراهی مصرف کننده در مورد منشاء تولید کالاهای مذکور نمی گردد بنابراین به دلالت بندهای و ز از ماده 32 قانون فوق الذکر به جهت وصف گمراه کنندگی قابل ثبت نمودن علامت تجدید نظر خوانده در این طبقه رجحان دارد ثالثاً به استناد بند و ماده 34 آن قانون با توجه به اینکه ثبت علامت تجدید نظر خوانده در طبقات 35 و 39 بلحاظ معروفیت کالاهای تجدید نظر خواه در ایران باعث لطمه به منافع دارنده علامت مشهور (General)می گردد دعوی ابطال در این قسمت نیز موجه و در خور پذیرش بوده است رابعاً تجویز استفاده از شهرت و معروفیت برندهای مشهور با شبیه سازی علامت و ارائه کالاهای مشابه و به اتکاء الحاق کلمات و الفاظ به علامت مشهور موجبات فراهم شدن فضای رقابت مکارانه و تخطی از مقررات ماده 10 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می گردد و بنابراین به استناد مقررات فوق مواد 358 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در موارد فوق حکم به ابطال علامت تجاری General Cool به شماره 170021 مورخ …….. در طبقات 11 و 35و 39 طبقات جدول کالا و خدمات بین المللی و ممنوعیت تجدید نظر خوانده ردیف اول از واردات و فروش کالا با برند مذکور و پرداخت مبلغ ….. هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدید نظر خواه صادر و اعلام می دارد و ضمن رد تجدید نظر خواهی نسبت به سایر طبقات دادنامه تجدید نظر خواسته در مورد آنها تأیید می نماید این رأی قطعی است.

 • تاریخ تنظیم 29/09/93
 • شماره دادنامه:9309970226300772

رأی دادگاه در خصوص دعوی فاطمه منتظری به وکالت از شرکت اسپانو به طرفیت از 1. شرکت جوراب آذین با وکالت فرشاد …………….. 2. اداره ثبت علائم تجاری مبنی بر ابطال علامت اسپینو به شماره ثبت 157988 و الزام خوانده ردیف دوم به ثبت اظهارنامه شماره 139350140001027781 به انضمام خسارات دادرسی به این خلاصه که وکیل خواهان با استناد به سابقه ثبت اسپانو به عنوان نام تجاری از سال 1349 با موضوع تولیدات محصول نساجی و نخ و این که علامت تجاری خوانده شبیه نام تجاری موکل است که دارای سابقه استفاده هم در زمینه جوراب است در خواست صدور رأی به شرح خواسته را دارد وکیل خوانده اجمالاً دفاع نموده که تولیدات موکل جوراب است و خواهان در زمینه تولید پیراهن فعالیت دارد و نام تجاری متفاوت از علامت تجاری است که خواهان فاقد ثبت علامت است بنا به مراتب در خواست رد دعوی را نموده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی با توجه به سابقه ثبت نام تجاری اسپانو در سال 1349 با موضوع واردات و صادرات و حق العمل کاری مربوط به منسوجات و نخ و احراز استفاده از این نام برای محصول جوراب به دلالت استشهادیه به پیوست و گواهی مدیر کل صنایع استان تهران به شماره 70229 مورخ 28/10/1373 و اینکه نام تجاری را هیچکس نمی تواند به عنوان نام یا علامت تجاری استفاده کنند (مفاد ماده 47 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری) و نظر به اینکه علامت ثبت شده ی خوانده با تغییر جزئی عین نام تجاری خواهان است و به واسطه ارتباط کالا و خدمات به منافع مالک قبلی لطمه می زند. بنابراین ضمن رد مدافعات غیر موثر وکیل خوانده اول دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده مستنداً به بندهای الف و ز ماده 32 و 40 و 47 و 60 از قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و محکومیت وی به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و الزام خوانده ردیف دوم به ثبت اظهار نامه ی خواهان وفق مقررات صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ تنظیم 16/7/93
 • شماره پرونده 9309970226300513

خواسته:ابطال علامت های ثبت شده

رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای امیر شاهی به وکالت از شرکت پرفم پرور به طرفیت آقای جلیل نوری مبنی بر ابطال علامت های ثبت شده به شماره 155612 و 182325 موضوع اظهارنامه های شماره ………… و ………… به نام های Lumani، Lomani دادگاه از توجه به اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست و محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان سابقاًمبادرت به طرح دعوی به همین خواسته نموده که به موجب دادنامه 1261 مورخ 26/12/96 صادره از این شعبه با احراز سبق استفاده خواهان از علامت متنازع فیه در ایران و توجهاً به ثبت مقدم آن در کشور ها فرانسه حکم به ابطال گواهی نامه های ثبت علامت خوانده صادر گردیده و شعبه محترم 12 دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه 919 مورخ 16/12/92 با این استدلال که وفق ملک ماده 125 آیین نامه اجرایی مکلف بوده همزمان با طرح دعوی ابطال برای علامت خود و مطابق قانون و آیین نامه مرقوم مرقوم تقاضای ثبت نموده و گواهی آن را به دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان به این تکلیف قانونی عمل نکرده و در نتیجه دادگاه، دادنامه صادر از این شعبه را نقض و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. پس از این خواهان دادخواست مبتنی بر ابطال علائم مذکور تقدیم نموده که موضوع دعوی حاضر است و مبادرت به تقدیم اظهار نامه ثبت علامت خود در ایران نموده است. بنابراین دادگاه با توجه به دادنامه صادره قبلی به شماره 1261 مورخ 26/12/91 توجهاً به اینکه ایراد شکلی مورد نظر دادگاه محترم تجدید نظر مرتفع گردیده و خواهان در اجرای ماده 125 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مبادرت به تقدیم اظهارنامه ثبت علامت خود نموده است و توجهاً به اینکه عمل خوانده در ثبت علامت Lumani با عنایت به سابقه ثبت در کشور فرانسه (جز کشورهای اتحادیه پاریس) و سابقه استفاده در ایران به دلالت مدارک مضبوط در پرونده کلاسه 284/91 از مصادیق رقابت نامشروع و توام با سوء نیت است که قابل حمایت نمی باشد و از سوی خوانده هم دراین مرحله ایراد و اعتراض موثر نشده کنوانسیون پاریس با لحاظ ماده 9 قانون مدنی و ماده 62 قانون ثبت اختراعات نیز مواد 32 و 40 و 41 از قانون اخیرالذکر حکم به ابطال ثبت علائم خوانده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • شماره دادنامه 9309970226300463

خواسته: ابطال ثبت علامت تجاری

رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای محمد حمید خالقی به وکالت از لاین کورپوزیشن به طرفیت شرکت پارا نوین قشم مبنی بر ابطال ثبت علامت تجاری ………… مورخ …………. و ممنوعیت هر نحو استفاده خوانده از علائم تجاری خواهان دادگاه از توجه به توصیفات وکیل خواهان به شرح دادخواست و مستندات ابزاری نظر به این که علامت تجاری Lion ذیل شماره 41206 و 41288 در طبقات 1 و 3 و 21 از سال 1353 مسبوق به سابقه ثبت به نام خواهان در ایران است، و علامت کلمه Komodo نیز مسبوق به سابقه ثبت در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس است و محصولات بهداشتی خواهان با این علامت در ایران توزیع شده است، مع الوصف تلفیق علائم یاد شده و ثبت آن به نام خوانده با توجه به اشتراک محصولات تحت پوشش علائم مذکور ثبت سوء نیت خوانده در این امر است و الزام خوانده در ثبت علامت مشتمل بر کلماتKodomo Lion با وجود سبق مالکیت و استفاده خواهان جزء مصادیق بارز نامشروع تجاری و مضر به منافع مصرف کنندگان و تعارض با حقوق تقدم و مکتسبه خواهان است، علاوه بر این ثبت علامت خواهان با توجه به این که قسمت انحصاری علامت معترض عنه کلمه Line است، با حقوق ناشی از نام تجاری شرکت خواهان هم در تعارض است و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده و ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، بنابر این دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 6 و 10 مکرر کنوانسیون پاریس با لحاظ ماده 9 قانون مدنی و بندهای الف و ز ماده 32و 41 و 47 از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت خواده و ممنوعیت هر نحو استفاده از آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

 • تاریخ 19/7/93
 • شماره دادنامه 9309970226300515

رای دادگاه: … هرچند که در موعد مقرر قانونی تمدید نشده است، اما بنا به گواهی کسبه و ابزار فروشان و … محصولات شرکت با علامت تجاری «فرا» حدود 25 سال در ایران وارد و توزیع می گردد که با این اوصاف ثبت موخر همان علامت در همان طبقه و کالا از سوی خوانده از مصادیق رقابت نامشروع تجاری و تؤام با سوء نیت است که بر این مواد 6 و 10 مکرر کنوانسسیون پاریس گردیده است و قابل حمایت نمی باشد و مصرف کنندگان هم در تشخیص کالا از یکدیگر دچار اشتباه و گمراهی خواهند شد و استفاده خوانده از شهرت تجاری خواهان هم از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه بوده و تضییع حقوق مقدم و مکتسبه خواهان را در بر دارد و نظر به اینکه مدافعات موثری از سوی وکیل محترم خوانده به عمل نیامده، در نتیجه دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص داده ضمن صدور حکم به بطلان دعوی جلب ثالث با استناد بندهای مواد مذکور و بندهای الف و ز ماده 32، 40، 41، 47 و 62 از قانون ثبت اختراعات، حکم به ابطال ثبت علامت خوانده به محکومیت وی و پرداخت خسارت دادرسی …..

در انتها خاطرنشان می شویم که مجتمع ثبتی ایلیا آماده ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کمترین زمان ممکن می باشد.

برای برقراری ارتباط با مجتمع ثبتی ایلیا فرم مشاوره رایگان را کامل کنید تا مشاوران وکارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا با شما تماس بگیرند هم چنین می توانید با شماره تلفن های 32137-026 و 26655119-021 تماس بگیرید و از مشاوره رایگان جهت شکایت کیفری استفاده از علامت تجاری بهره مند شوید.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سید صمد ایرانشاهی
سید صمد ایرانشاهی
2 سال قبل

سلام من وکیل هستم خواستم واقعا تشکر کنم بابت زحمت جمع آوری اطلاعات دادنامه ای علائم تجاری

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  سید صمد ایرانشاهی
2 سال قبل

سلام عرض کردم ،روزتون بخیر باشه – نگاه شما عالی است .