درخواست مشاوره رایگان

هیئت مدیره و مدیرعامل در ثبت شرکتها

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     جمعه، 3 بهمن 1399


توضیحاتی در خصوص هیئت مدیره و مدیرعامل در ثبت شرکتها

هیئت مدیره و مدیرعامل در ثبت شرکتها

انتخاب هیات مدیره موقت شرکت ها

در برخی از موارد مشاهده می گردد که مدیران به صورت موقت و بدون درج مدت تصدی، توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می گردد که به نظر انتخاب مدیران به صورت موقت، با توجه به آثار سمت مدیران و نامشخص بودن مدت تصدی و مدت زمان اعمال وظایف و اختیارات، ثبت این دسته از صورتجلسات موجبات آثار منفی از جمله عدم شناسایی مدیر دارنده حق امضاء و قبول مسئولیت آن ها را درپی خواهد داشت.

لزوم انتخاب همزمان مدیران

در ثبت شرکت های تجارتی یکی از ایرادات شکلی که در هنگام ارائه و تنطیم صورتجلسات شرکت متضمن انتخاب مدیران از سوی ادارات ثبت عنوان می شود، انتخاب همزمان تعداد هیات مدیره می باشد. به نحوی که به طور مثال اگر تعداد هیات مدیره 5 نفر باشد و مجمع چهار نفر از آن را انتخاب نماید از سوی اداره ثبت شرکت ها، ایراد عدم رعایت ماده اساسنامه مبنی برانتخاب همزمان مدیران شرکت گرفته می شود.

از طرفی برخی از مدیران در زمان انتخاب ممکن است با ممنوعیت و یا محدودیت های قانونی از جمله عدم احراز شرایط مدیریت توسط بانک مرکزی در خصوص شرکت های پولی و بانکی و یا عدم احراز صلاحیت مدیران، توسط سازمان بورس در خصوص شرکت های نهادهای مالی و بورسی قرار گیرند که در این صورت تعداد افراد معرفی شده به ثبت از تعداد اساسنامه کمتر خواهد بود که به نظر در این گونه از صورتجلسات مانع قانونی مبنی برثبت صورتجلسات شرکت وجود ندارد و لزومی مبنی برمعرفی همزمان تمامی اعضای هیات مدیره در قانون تصریح نشده است.

قائم به شخص بودن سمت مدیران شرکت

در مورد نحوه رابطه حقوقی مدیران با شرکت و سهامداران اختلاف نظر وجود دارد، عده ای مدیران را نماینده و وکیل شرکت سهامداران می دانند. برخی دیگر از حقوقدانان، آنان را نماینده شرکت(شخصی حقوقی)می دانند که به نام وحساب او عمل می کند(ماده107 لایحه اصلاحی قانون تجارت).اما عده ای دیگر از دکترین نیز براین باورند که مدیران جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی ویکی از ارکان های آن محسوب می شوند و قائل به نظریه رکن برای هیات مدیره می باشند.

از جمله مباحث مربوط به صورتجلسات و انتخاب هیات مدیره چگونگی امضاء صورتجلسات مبتنی برآن می باشد.

سوال اول این است که آیا می توان قیم و یا ولی ویا وکیل سهامدار ویا شریک به عنوان مدیر شرکت انتخاب گردد؟ در پاسخ به این سوال می توان مقررات مربوطه در انتخاب مدیران را به دودسته تقسیم نمود.

در شق اول،

وصف هیات مدیره همراه با سهامدار بودن می باشد به طور مثال در شرکت سهامی که انتخاب هیات مدیره (نه مدیرعامل)می بایستی از بین سهامداران باشد که در این صورت ویژگی سهامدار بودن ، بی واسطه وبدون ارتباط نماینده با سهامدار در نظر گرفته شده است و از طرفی بر طبق مواد 111و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت محجورین نمی توانند به سمت هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب شوند و لذا در دسته بندی امکان انتخاب مدیران از بین قیم و یا ولی و یا وصی سهامدار محجور به تبع آن به نظر امکان پذیرنمی باشد.

عملا در مراجع ثبتی نیز چنان چه هیات مدیره قیم سهامدار باشد انتخاب آن به ثبت نمی رسد. البته به نظر می رسد با توجه به این که در خصوص سهامدار حقوقی نماینده آن می تواند به عنوان مدیران برطبق ماده 110 لایحه اصلاحی انتخاب بشود انتخاب نماینده شخص حقیقی نیز با وحدت ملاک از آن بلااشکال می باشد.

در شق دوم،

در برخی از شرکت ها، وصف اساسی مدیران الزام به شریک ویا سهامداربودن نمی باشد، در این صورت به نظر انتخاب قیم یا ولی فارغ از رابطه جانشینی و قائم مقامی به عنوان هیات مدیره ویا مدیرعامل امکان پذیر می باشد و جهت شناسایی مسئولیت اصلی می بایستی انتخاب قیم به عنوان مدیر به صورت اصیل آگهی ثبتی شود نه از طرف شخص محجور که در این حالت شخص قیم و یا ولی اصالتاً مسئول وظایف مدیریت خود می باشد.

هیئت مدیره و مدیرعامل در ثبت شرکتها

سوال دوم در این خصوص این است که حال هر شخص نماینده، وکیل ویا اصیل به عنوان هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب گردید آیا پس از انتخاب می تواند وظایف و اختیارات خود را در هیات مدیره را به دیگری تفویض نماید؟

درپاسخ به این سوال برابر سوابق مراجع ثبت شرکت ها، مشاهده می گردد اعضای هیات مدیره برای امور مربوط به حضور در جلسات هیات مدیره ویا سایر تکالیف به دیگری وکالت در امضاء اسناد شرکت و یا حضور در جلسات هیات مدیره را ارائه می نمایند. همچنین امضاء برخی از صورتجلسات هیئت مدیره و همچنین انتخاب سمت های اجرای از جمله تعیین رئیس هیات مدیره و نایب رئیس ویا انتخاب مدیر عامل توسط اعضای اشخاص حقیقی هیات مدیره، اصالتا صورت نمی پذیرد بلکه این صورتجلسات با امضاء وکلای آن ها به مراجع ثبت شرکت ها واصل می گردد که این امر موجب اختلافات و دعاوی زیادی در مراجع قضایی گردیده است.

به نظر می رسد برطبق اصول قانون تجارت سمت هیات مدیره قائم به شخص می باشد و همچنین موضوع وکالتی بودن سمت مدیران چندین بار در شورای مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی مطرح گردیده و صراحتا اعلام گردیده است برخی از افراد به منظور سوء استفده با وکالت از افراد عادی نسبت به تاسیس شرکت هایی می پردازند در حالی که مشخصات افراد اصلی همیشه پنهان می باشد که این امر موجب اختلال در مباحث اقتصادی گردیده است که از جمله می توان به پرونده اختلاس های بزرگ چند سال اخیر که با سمت های وکالتی ایجاد شده نام برد.

مراتب این دسته از مشکلات به منظور رفع ابهامات حقوقی مورد پیگیری واقع گردید. برطبق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره نامه 1525/92/7مورخ 13/8/1392 مقررگردید :( اعضاء هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که به آن ها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگر تفویض نمایند. لذا سمت مدیران مباشرتی می باشد و مانند سمت مقامات اجرایی قائم به شخص است. صورتجلسات هیات مدیره با امضاء وکالتی قابل پذیرش و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نمی باشد).

این موضوع در پیش نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت مورخ 1382 و1392 نیز بیان شده است که سمت مدیریت در شرکت قائم به شخص بوده و غیرقابل واگذاری به دیگران می اشد. لیکن، مدیر یا مدیران شرکت درچارچوب مقررات قانونی و اساسنامه مجاز به تفویض بخشی از وظایف و اختیارات خود به دیگری می باشند. مدیران شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، نسبتب ه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت ویا تصمیمات مجمع عمومی یا شرکا برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه تجارتی حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین می کند.

یکی دیگر از موضوعات در خصوص مدیرعامل نص صریح در ماده 126 لایحه اصلاحی که مقرر نموده است هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد جهت اجرای این مقررات، دستگاه متولی در نظر گرفته نشده است و هرچند ضمانت اجرای آن درماده 127 پیش بینی شده است لکن عملا این ضمانت اجرا عامل بازدارنده نمی باشد وبه طور عملی مشاهده می گردد یک شخص مدیرعامل چندین شرکت است. لذا به نظر می رسد با اصلاح قانون و همچنین ابزارهای الکترونیکی در مرجع ثبت شرکت ها می توان اجرای این محدودیت را به صورت الکترونیکی و از طریق مراجع ثبتی اعمال نمود، تا این معضل و مشکل به نحوی حل گردد.

در صورت نیاز به ثبت شرکت ، ثبت برند ،ثبت علامت تجاری ، ثبت تغییرات شرکت با ثبت شرکت ایلیا همراه باشید.

هیئت مدیره و مدیرعامل در ثبت شرکتها

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها ) و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی کلیه دادگاه های ) سراسر ایران

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
هیئت مدیره و مدیرعامل در ثبت شرکتها

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید