لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال


طریق تصفیه

مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال

قانون گذار در لایحه قانونی 1347 برای شرکتهای سهامی طریق قانونی تصفیه را پذیرفته است و ، برخلاف قانون فرانسه ، طریق قراردادی تصفیه را نپذیرفته است . امر تصفیه با مدیران تصفیه است که اگر در اساسنامه معین شده باشد ممکن است تحت نظارت ناظر ، عمل کنند .

الف ) مدیر تصفیه

مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال

مسائل عمده ای که در مورد مدیر تصفیه می توان مطرح کرد بدین شرح است :

1- انتخاب مدیر تصفیه .

مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال

چون شرکت از زمان انحلال در حال تصفهیه است ، از همان زمان هم وظیفه مدیران شرکت خاتمه پیدا می کند و وظیفه مدیر یا مدیران تصفیه شروع می شود ( ماده 211 لایحه قانونی 1347 ) . در شرکتهای سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است ، مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که به انحلال شرکت رأی می دهد ترتیب دیگری مقرر کرده باشد ( ماده 204 لایحه قانونی 1347 ) . با توجه به اینکه « انحلال شرکت ، مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد ، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است » ( ماده 210 لایحه قانونی 1347 ) ، می توان گفت اقدمات مدیر تصفیه نیز ، اگر انحلال شرکت آگهی نشده باشد ، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است .

متأسفانه قانون گذار ما ، آن طور که در مواد 111 و 126 لایحه قانون 1347 در مورد مدیران و مدیر عامل شرکت پیش بینی کرده است ، برای احراز سمت مدیریت تصفیه ، ممنوعیتهای قانونی مقرر نکرده است ؛ به همین دلیل ، هر شخصی را می توان به مدیریت تصفیه انتخاب کرد ؛ نقص عمده ای که قانون گذار ما باید آن را رفع کند .

قانون گذار ایران در مورد تعداد مدیران تصفیه پیش بینی خاصی نکرده است ؛ بنابراین ، برحسب اهمیت شرکت در حال تصفیه می توان یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه منصوب کرد . علاوه بر این ، معین نکرده است که در صورت تعدد مدیران اقدمات آنان باید جمعی باشد ، یا به طور انفرادی نیز می توانند عمل کنند . در حقوق فرانسه ، راه حل این است که هر کدام از مدیران تصفیه می توانند به طور جداگانه عمل کنند ( ماده 275 آیین نامه قانون 1966 ) . به نظر ما چنین راه حلی در حقوق ایران قابل قبول است . در واقع ، به موجب ماده 212 لایحه قانونی 1347 ؛ « مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه ... دارا می باشند ... محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است » . عبارت « کلیه اختیارات » شامل اختیار عمل به تنهایی نیز می شود و این اختیار را نیز نمی توان محدود کرد .

2- مدت مأموریت مدیر تصفیه .

مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال

قانون گذار به منظور جلوگیری از طولانی شدن مدت تصفیه در ماده 214 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : « مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند . اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند » . در ماده 215 لایحه مذکور نیز اضافه کرده است : « هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان ، با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 با دادگاه خواهد بود » . در صورتی که مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی خود ، بدون آنکه تمدید مدت مأموریت خود را تقاضا کند به عملیات تصفیه ادامه دهد ، به مجازات مندرج در ماده 268 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد .

همان مرجعی که مدیر تصفیه را انتخاب کرده است ( مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا دادگاه ) او را عزل خواهد کرد ( ماده 216 لایحه قانونی 1347 ) .

مدیر تصفیه می تواند از سمت خود استعفا کند ، مشروط بر آنکه با توجه به اوضاع و احوال قضیه ، استعفای او همراه با سوءنیت و بی موقع نباشد ، وگرنه بر اساس قواعد عام ممکن است به پرداخت خسارت ناشی از خطای خود به شرکت محکوم شود و در هر حال رعایت مقررات مندرج در ماده 230 لایحه قانونی برای مدیر تصفیه ضروری است.

در صورتی که حوادثی پیش آید که انجام امر تصفیه برای مدیر تصفیه ممکن نباشد مأموریت او خاتمه یافته تلقی می شود ؛ مانند زمانی که مدیر تصفیه فوت می کند ، محجور یا ورشکسته می شود .

در صورت وقوع حوادث اخیر ، « اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را انتخاب کند ، یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد ، مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلف اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند . اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد ، در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه ، در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد ، هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید ، یا در صورتی که مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد ، هر ذی نفع می تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد » ( ماده 231 لایحه قانونی 1347 ) .

3- نقش مدیر تصفیه .

مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال

وظایفی که به مدیر تصفیه داده شده متعدد است ؛ این موارد عبارتند از :

الف ) به محض شروع وظایفش باید صورتی از دارایی و بدهی شرکت تهیه کند و اقدامات لازم را برای حفظ حقوق شرکت انجام دهد ؛ اقداماتی مانند تمدید اجاره – اگر لازم باشد - ، تمدید قراردادهای بیمه ، و تمدید ضمانت نامه ها ( مستنبط از ماده 208 لایحه قانونی 1347 ) .

ب ) باید تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنان را ظرف پنج روز به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا برای اطلاع عممی آگهی شود ( ماده 209 لایحه قانونی 1347 ) . هرگاه مدیر تصفیه ظرف یک ماه پس از انتخاب به این وظیفه خود عمل نکند به کیفر مقرر در ماده 268 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد ( بند یک همین ماده ) .

ج ) باید مطالبات شرکت را وصول کند ؛ این مطالبات اعم است از مطالبات شرکت از اشخاص ثالث ، یا – احیاناً- مطالبات شرکت از شرکا ، بابت آورده هایشان که هنوز به شرکت تسلیم نکرده اند ( ماده 208 لایحه قانونی 1347 ) .

د ) باید دارایی شرکت را نقد کند و برای این کار از اختیارات لازم برخوردار است – حتی می تواند طرح دعوی کرده ، دعوی را به داوری ارجاع کند یا سازش نماید . برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی نیز می تواند وکیل تعیین کند . محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه باطل و کان لم یکن است ( ماده 212 لایحه قانونی 1347 ) . مع ذلک ، قانون گذار مدیران تصفیه را از انجام دادن بعضی امور منع کرده است ؛ برای مثال ، « انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم » . در ماده 213 لایحه قانونی 1347 ضمن پیش بینی این قاعده مقرر شده است : « هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود » . به عکس ، انتقال دارایی به صاحبان سهام مجاز است ، مگر آنکه صاحب سهم خود مدیر تصفیه باشد که در این صورت به نظر ما ، انتقال دارایی به او به این دلیل که صاحب سهم است مجاز نیست . انتقال دارایی شرکت به مدیران سابق ، برخلاف آنچه در حقوق فرانسه پیش بینی شده است ، در حقوق ایران ممنوع نیست .

هـ ) باید تعهدات شرکت را انجام دهد و بدهیهای آن را بپردازد ( مواد 208 و 224 لایحه قانونی 1347 ) . چون مقررات ورشکستگی بر پرداختها حاکم نیست ، مدیر تصفیه می تواند به تدریج بدهیهای شرکت را بپردازد . پرداخت به هر صورتی مجاز است ؛ برای مثال ، می توان طلب یکی از طلبکاران از شرکت را با بدهی او به شرکت تهاتر کرد . طلبکارانی که هنوز موعد طلبشان نرسیده است نمی توانند قبل از موعد طلب خود را مطالبه کنند . با این حال ، مدیر تصفیه می تواند با توافق با این گونه طلبکاران و گرفتن تخفیف طلب آنان را بپردازد . مدیران تصفیه در عمل ، قبل از شروع به پرداخت دیون ، وضع مالی شرکت را بررسی می کنند و اگر معلوم شود که دارایی آن برای پرداخت تمام دیون کافی نیست ، صدور حکم ورشکستگی شرکت را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا می کنند . در صوتری که حکم ورشکستگی شرکت در حال تصفیه صادر شود ، پرداخت طلب طلبکاران شرکت بر اساس مقررات ورشکستگی انجام خواهد شد ( ماده 203 لایحه قانونی 1347 ) .

و ) « مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده و صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذکور تسلیم کنند » ( ماده 217 لایحه قانونی 1347 ) . هرگاه مدیر تصفیه به این وظیفه خود عمل نکند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد ( بند 3 ماده 268 لایحه قانونی 1347 ) .

ز ) باید تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت کند و وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور آن و مدتی را که برای پایان دادن به امر تصفیه لازم می داند به اطلاع مجمع عمومی برساند ؛ در غیر این صورت ، به مجازات مندرج در ماده 268 لایحه قانونی 1347 محکوم خواهد شد ( بند 2 ماده اخیر ) .

ح ) باید در صورت انقضا آن قسمت از دارایی نقدی شرکت را که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم کند ، مشروط بر آنکه حقوق بستانکاران را ملحوظ و معادل دیونی را که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع کرده باشد ( م اده 223 لایحه قانونی 1347 ) . قانون گذار ایران معین نکرده است که هرگاه مدیر تصفیه به این تکلیف خود عمل نکند چه باید کرد . به نظر می رسد در صورت اخیر ، هر ذی نفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار تقاضا کند مدیر تصفیه را به این امر ملزم کند . علاوه بر این ، قانون گذار مقرر نکرده است که تصمیم به تقسیم قبل از ختم تصفیه باید در روزنامه آگهی شود ؛ در حالی که با این آگهی طلبکاران از این امر آگاه شده ، می توانند به موقع به چنین پرداختی اعتراض کنند . در هر حال ، اگر پرداخت به صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران شرکت انجام شده باشد ، باطل است و کسانی که چنین مبالغی را دریافت کرده اند باید آنها را مسترد کنند .

مراحل و چگونگی تصفیه شرکت بعد از انحلال

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مراحل اخذ وام برای شرکت های ثبت شده

مراحل اخذ وام برای شرکت های ثبت شده - یکی از ابزار های کمک به شرکت های ثبت شده در جهت رسیدن به اهداف شرکت، اعطای تسهیلات و وام به شرکت ها و موسسات ثبت شده است. البته هر بانکی به فراخور قوانین خود برای اعطای وام به شرکتها و موسسات شرایط خاصی را اعلام می‌کند. اما هنگام اخذ وام برای شرکتها و موسسات..

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از طریق وکلای مجرب و کارآزموده ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

سهام وثیقه مدیران در شرکت ها

سهام وثیقه مدیران در شرکت ها - این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا برشرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و ...

صورتجلسه و ثبت تصمیمات شرکتهای تعاونی

صورتجلسه و ثبت تصمیمات شرکتهای تعاونی - نظر به اهمیت و مفید واقع شدن مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی و با توجه به این که مصوبات مجامع مبنا و مستند کار هیأت مدیره و سایر امور و مسائل شرکت قرار می گیرد، تنظیم صورتجلسه ای از آن ضروری است.

وضعیت شرکت های غیرفعال در ایران

توضیح در خصوص اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را از مرکز حقوقی و معتبر ایلیا جویا گردید.

شناخت شرکت های دولتی

شناخت شرکت های دولتی - شرکت های دولتی در ماده(4) قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366، بدین شرخ توصیف شده است :شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران - شرایط اخذ نمایندگی پوشاک از جمله ترکیه - دستورالعمل شرط اول این است که شرکت صاحب برند، حکم اعطای نمایندگی

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع شما را یک قدم به معافیت و کسرخدمت سربازی و تسهیلات کسری نظام وظیفه نزدیکتر کند. مزایای ثبت اختراع در سربازی و خرید اختراع برای معافیت سربازی

بازداشت سرمایه و یا سهام شرکتها

بررسی حقوقی مراحل و شرایط بازداشت سرمایه و یا سهام شرکت ها در ایران - از لحاظ حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، بازداشت دارایی و اموال شرکت با بازداشت سرمایه ثبتی متفاون است . اموال و دارایی شرکت به اموال منقول وغیر منقول و املاک و ادوات و منافع و حقوق شرکت گفته می شود که به طور مستقیم قابل بازداشت می باشد.

ثبت شعب داخلی

ثبت شعب داخلی را زا طریق کارشناسان و مشاورین ثبت شرکت و برند ایلیا تجربه نمایید همین حالا با مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشید

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید