لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی


مجازات اشخاص دیگر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به مجازات سایر اشخاص مواردی به شرح زیر پیش بینی شده است.

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

اولا - در قانون تجارت بحثی تحت عنوان «در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند» در نظر گرفته شده و مواد ۵۵۱ لغایت ۵۵۸ همان قانون نیز به این مبحث اختصاص داده شده است:

ماده ۵۵۱ قانون تجارت مقرر می دارد در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱ - اشخاصی که عالم به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.

اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ الزام داده باشند.

همچنین برای کسانی که به اسم دیگری یا بنام موهومی تجارت نموده و اعمال مندرج در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده باشند مجازات ورشکسته به تقلب پیش بینی شده است. (م. ۵۵۲ ق.ت(

چنانچه اقوام تاجر ورشکسته - بدون شرکت مشارالیه - اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد (م. ۵۵۳ ق.ت(.

مسئولیت جزایی مدیر تصفیه نیز پیش بینی شده است. به طوری که اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل نماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد (م. ۵۵۵ ق.ت.(.

همچنین «هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد (م. ۶۷۲ ق.م. اسلامی ۷۵(

ثالثا - بموجب ماده ۱۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی: ورثه، شرکاء، خدمه و متصدیان امور تاجر متوفی یا متواری و هر شخصی که بنحوی از انحاء در اموال تاجر ورشکسته تصرف و دخالت دارد مکلف به تسلیم اموال و دفاتر تاجر مذکور گردیده و متخلف از اجرای این تکلیف قانونی به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۲۴ قانون تصفیه، بدهکاران ورشکسته موظف شده اند که در ظرف دو ماه (این مدت برای کسانی که در خارج اقامت دارند قابل تمدید است خود را به اداره تصفیه معرفی نمایند والا به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج به نفع صندوق)ب) مذکور در ماده ۵۴ قانون تصفیه محکوم خواهند شد و در عین حال دادگاه می تواند آنها را به حبس از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نماید.

به طور خلاصه، از مطالعه در مجموع مقررات ناظر به مجازات اشخاص دیگر چنین بر می آید که قانونگذار:

۱- در مورد اشخاص ثالثی که به انحاء مذکور در مواد ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت مرتکب تخلفاتی شده باشند، مجازات ورشکستگی به تقلب را پیش بینی نموده است )م.۶۷۰ ق.م. اسلامی ۷۵(.

۲- مجازات سرقت را برای اقوام ورشکسته مقرر کرده است (م. ۵۵۳ ق.ت.).

3 - مجازات خیانت در امانت را برای مدیر تصفیه معین نموده است (م. ۵۵۵ ق.ت(

۴- برای تبانی مدیر تصفیه در امر ورشکستگی، مجازات حبس یا جزای نقدی را تعیین کرده است (م. ۶۷۲ ق.م. اسلامی ۷۵(

امعان نظر در مقررات جزائی حاکم بر مسأله ورشکستگی این حقیقت را آشکار می سازد که با تغییراتی که در مقررات جزائی به وجود آمده است، اکنون تا چه حد اجرای مجازاتها در مورد بعضی از جرائم مربوط به ورشکستگی ۔ خصوصا در مورد اشخاص دیگر - شدید و بعضا مشکل بوده و لزوم بازنگری در قوانین جزائی ناظر بر امر ورشکستگی را اجتناب ناپذیر ساخته است. نظری به جرائم و مجازات های فعلی مربوط به سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت و تطبیق آنها با جرائم و مجازات های راجع به ورشکستگی، وجود فاصله ای ژرف بین دیدگاه قانونگذار آن زمان - از نقطه نظر دلیل احاله مجازات ورشکستگی به مجازات جرائم مذکور - با نقطه نظرهای قانونگذار امروزی - در مورد فلسفه وضع و اجرای قوانین جزائی در مورد این گونه جرائم - را عیان می سازد.

خلاصه مطالب مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

١ - ورشکستگی به ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تقسیم می گردد.

۲- برای ورشکستگی عادی مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب مجازاتهائی در نظر گرفته شده است.

٣- مجازات های مربوط به ورشکستگی به تقصیر به مجازات های اجباری و اختیاری تقسیم شده اند.

۴- در مجازات های اجباری ورشکستگی به تقصیر، دادگاه پس از تحقق جرم مکلف به تعیین مجازات است (م. ۵۴۱ ق.ت(

۵- در مجازات های اختیاری ورشکستگی به تقصیر، دادگاه - حتی پس از احراز جرم ۔ مکلف به صدور حکم به مجازات نیست. جنبه تخییری آن از کلمه «ممکن است که در ماده ۵۴۲ ق.ت. مذکور است استنباط می گردد.

۶- مجازات ورشکستگی به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است (م.۶۷۱ق.م.اسلامی ۷۵(

۷۔ اعمالی که در ورشکستگی به تقلب صورت می گیرد حکایت از سوءنیت تاجر برای پایمال کردن حقوق طلبکارانش دارد (م. ۵۴۹ ق.ت.(

۸- مجازات ورشکستگی به تقلب از ۱ تا ۵ سال حبس است (م.۶۷۰ ق.م. اسلامی ۷۵(

9- برای اشخاص - به غیر از تاجر ورشکسته . که در امر ورشکستگی مرتکب جرم می شوند طبق مواد ۵۵۱ لغایت ۵۵۶ قانون تجارت، مواد ۱۴ و ۲۴ قانون تصفیه و ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی ۷۵ مجازاتهائی در نظر گرفته شده است.

۱۰- در مبحث مجازاتها، نسبت به موارد جزائی مرتبط با امر ورشکستگی مجازاتهای زیر در نظر گرفته شده اند:

. مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس (مواد ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۲۳، ۵۴۱ ق.ت.؛ م. ۶۷۱ ق.م. اسلامی ۷۵(

- مجازات ۳ ماه تا ۶ ماه حبس (م. ۱۴ ق. تص(

. مجازات ۱ تا ۵ سال حبس (مواد ۵۴۹، ۵۵۱، ۵۵۲ ق.ت.؛ م. ۶۷۰ ق.م. اسلامی ۷۵(.

با توجه به ماده ۲۰۳ ق.م. اسلامی ۷۰، باحتمال قریب به یقین، مجازات ۱ تا ۵ سال حبس (م. ۵۵۳ ق.ت.؛ مواد ۱۹۷ لغایت ۲۰۳ ق.م. اسلامی ۷۰(در مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس (م. ۵۵۵ ق.ت.. م. ۶۷۴ ق.م. اسلامی ۷۵).

. مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس (م. ۵۵۶ ق.ت(

- مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال (م. ۶۷۲ ق.م. اسلامی(

۱۱- با در نظر گرفتن ماده ۲۲ و مواد ۲۵ لغایت ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بعضا امکان تخفیف و یا تعلیق مجازات های مذکور در موارد فوق نیز وجود دارد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا : 32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا : WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا INFO@ ELIYA.IR :

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت )، و ثبت انحلال شرکت خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ثبت شرکت در کرج | ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها

تعارض منافع عمومی و خصوصی در ثبت شرکتها - در نظریه های ذینفع محوره حقوق شرکت ها که در مقابل نظریه های سهامدار محور» قرار می گیرند، هدف و کارکرد شرکت های تجاری فراتر از تأمین منافع مالكان و سهامداران شرکت است و افراد ذینفع زیاد دیگری را در بر می گیرد.

حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع

حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع - اگرچه اصل دسترسی آزاد علمی به منابع ژنتیکی جهان تحت عنوان میراث بشریت، مدتها محور اصلی غالب مذاکرات و معاهدات بین المللی به ویژه معاهده بین المللی فائو در خصوص منابع ژنتیکی گیاه در سال ۱۹۸۳ بوده است، ولی با پیشرفت های سریع فنی در بیوتکنولوژی

تجارت در دوره جدید

تجارت در دوره جدید - از اواخر قرن ۱۵ میلادی و با کشف قاره آمریکا، سوداگران بدنبال تحصيل طلا و ثروت های باد آورده به قاره جدید وارد می شوند و با اختراع قطب نما کشتیرانی رونق بیشتری می گیرد و وسایل سریع السیر مانند هواپیما و قطار اختراع شدند و کارخانجات به صورت تأسیسات عظیم ماشینی در آمده و با جذب

شرایط صادر کننده چک

شرایط صادر کننده چک -چک باید بروی محال عليه صادر شود و چک بر روی خود منع قانونی دارد.چکی که برای پرداخت به خود صادر کننده صادر شده در صورتی قابل پرداخت است که ظهرنویس نشده باشد.ظهرنویسی چکی که گیرنده، صادر کننده نیز می باشد بلااشکال است.

اثر حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی

اثر حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی بموجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی ممکن الصدور است و بر حسب ماده ۲۰ همان قانون شرکتهای تجارتی بر هفت نوع می باشند: ۱- شرکت سهامی. ۲ - شرکت با مسئولیت محدود ۳ - شرکت تضامنی ۴-مختلط غیر سهامی ۵ -مختلط سهامی ۶- نسبي ۷ - شرکت تعاونی

مندرجات برات

تغییر مندرجات برات - تکمیل سند ناقص - شرایط اختیاری صدور برات - شرایط ماهوی برات -به این صورت است که براتکش فرضا براتی صادر می کند به مبلغ هزار ریال، ظهرنویسان بعدی این مبلغ را تا ده هزار ریال تغییر می دهند و تعهد می کنند یا در زمان آن تغییراتی ایجاد می کنند، این مسأله در قانون تجارت ایران پیش بینی

آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه

آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه - روشن شد که تا زمانی که امر تصفیه امور شرکت منحله و یا ورشکسته پایان نیافته، شخصیت حقوقی شرکت باقی است و این امر نتایجی را به دنبال دارد که با نتایج شخصیت حقوقی شرکت در زمان حیات قدری متفاوت است.

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف -ماده ۱۳۰- بدهی های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون ماليات مستقیم مصوب 1366/12/3و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری

حقوق ایران در ضمینه ثبت شرکت تجاری -در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ که اولین قانون تجارت ایران است از شرکت های تجاری صحبت شده است. قانون تجارت ۱۳۰۶ نیز به اختصار مقررات حاکم بر شرکت های سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی را بیان کرده، اما در هیچکدام از این قوانین از ثبت اختیاری یا اجباری شرکت صحبت به میان

مشاوره حقوقی

مجتمع حقوقی ایلیا با فراهم آوردن امکان مشاوره حقوقی رایگان توسط مشاوران متخصص و وکلای پایه یک دادگستری در زمینه مورد نظر شما بر آن است تا بتواند کارگشای

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید