لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

دادگاه صالح و وظایف آن در حوزه طرح صنعتی و برند


دادگاه صالح و وظایف آن

در این مقاله فرایند امور دادگاهی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و ثبت برند و علامت تجاری را در دادگاه ها مطالعه می نماییم .دادگاه صالح و وظایف آن-دادگاه صالح - استثنائی بودن ضابطه مذکور در آیین نامه - وقوع موضوع دستور در خارج از تهران

دادگاه صالح و وظایف آن در حوزه قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و ثبت برند و علامت تجاری

پس از بررسی ارکان دستور موقت (متقاضی، موضوع و زمان طرح درخواست)، آخرین موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت دادگاه صالح برای صدور قرار دستور موقت در این قانون و وظایف آن است که هر یک جداگانه بررسی می شود.

دادگاه صالح

با توجه به مواد ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و ماده ۱۷۹ آیین نامه آن از نظر ذاتی دادگاه عمومی و از نظر محلی شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران که با تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با این قانون و آئین نامه را دارد. در ماده ۱۸۳ نیز می خوانیم «در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی از مراجع قضایی اعم از دادگاه یا دادسراکه پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقص حقوق ادعایی و تقاضای صدور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را نماید. ». آنچه از ظاهر ماده مذکور و مشخصا عبارت «از مراجع قضایی ... که پرونده در آنجا مطرح است...» بر می آید این است که صدور دستور موقت در صلاحیت مرجعی است که پرونده دعوای اصلی در آن جا مطرح می باشد؛ دعوای اصلی نیز وفق مواد ۵۹ قانون و ۱۷۹ آیین نامه مذکور در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران است. از این رو دادگاه عمومی تهران صلاحیت صدور این قرار را دارد. با توجه به امکان تقاضای صدور این دستور قبل از طرح دعوای اصلی در این فرض نیز باید دادگاه مذکور را صالح به صدور قرار دستور موقت دانست. با این حال، دو سوال در مورد ضابطه ای که ماده ۱۸۳ آیین نامه برای تعیین دادگاه صالح مشخص کرده به ذهن می رسد که در ادامه ضمن مطرح کردن این پرسشها پاسخ آنها نیز روشن می گردد.

استثنائی بودن ضابطه مذکور در آیین نامه

اولین سؤالی که قابل طرح است این که آیا ضابطه مذکور در ماده ۱۸۳ آیین نامه برای تعیین دادگاه صالح با آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هماهنگ می باشد یا خیر؟ توضیح این که ماده ۱۸۳ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد صالح جهت صدور دستور موقت می داند آیا در قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین قاعده مجری است؟ قبل از بیان پاسخ توجه به یک مقدمه ضروری است: در قانون آیین دادرسی مدنی ما با دو ماده در این خصوص مواجهیم. ماده ۳۱۱: « چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد». ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می گوید: «هرگاه موضوع در خواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد در خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد». بنظر می رسد استادان و نویسندگان آیین دادرسی مدنی در این خصوص که اصل صلاحیت مرجع قضایی در کدام یک از مواد مذکور بیان شده اتفاق نظر ندارند. برخی اصل و قاعده عام را صلاحیت مرجعی می داند که اصل دعوا در آن مطرح است یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. (ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی) مگر این که موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاه های غیر دادگاه های یاد شده باشد (ماده ۳۱۲ قانون مذکور) . اما بنظر می رسد با توجه به لحن امری ماده ۳۱۲ قانون مذکور و ظاهر مواد مذکور باید نظری را تایید نمود که قاعده عمومی را که استثنا هم ندارد ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی میداند. به عبارت دیگر دادگاهی که در حوزه قضایی آن موضوع دستور موقت واقع شده همان دادگاه صلاحیت رسیدگی و صدور این دستور را دارد. ماده مذکور با قید عبارت «... در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد...» در مقام بیان این نکته مهم است که صلاحیت دادگاه های صالح به رسیدگی به اصل دعوا به شرح ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی با این فرض است که موضوع دستور موقت در مقر آن دادگاهها یعنی دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارند یا در حال رسیدگی به دعوای اصلی هستند قرار داشته باشد و اگر موضوع دستور موقت در حوزه قضایی دادگاههایی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد نباشد دارای صلاحیت رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت نمی باشند."
پس از بیان این مقدمه در پاسخ به سؤال باید گفت: اگر ما قاعده را در قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاهی که در اصل دعوا صالح است بدانیم حکم مذکور در ماده ۱۸۳ آیین نامه در این خصوص مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی خواهد بود و اگر ما قاعده را در قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاهی بدانیم که موضوع دستور موقت در آن واقع است حکم مذکور در ماده ۱۸۳ آیین نامه استثنایی بر اصل می شود.

وقوع موضوع دستور در خارج از تهران

توجه به این نکته ضروری است که در هر حال صلاحیت دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه قضایی آن واقع است حداقل به عنوان استثناء در ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده است. اما در خصوص ماده ۱۸۳ آیین نامه این ابهام وجود دارد که اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی دادگاه تهران باشد آیا باز هم صلاحیت

رسیدگی و صدور دستور موقت با این دادگاه است؟ در پاسخ به سؤال دو احتمال قابل طرح است. احتمال اول این که از ظاهر ماده ۱۸۳ صلاحیت دادگاه عمومی تهران که در اصل دعوا نیز صالح است مستفاد می باشد و تفکیکی میان فرضی که موضوع دستور موقت در حوزه قضای دادگاه عمومی تهران باشد و یا نباشد صورت نپذیرفته است و ممکن است گفته شود حکم ماده ۱۸۳ آیین نامه مخصوص دعاوی مربوط به قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه آن است از این رو به همین خاص عمل می شود. احتمال دوم این که با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۸۳ آیین نامه که صدور دستور موقت را وفق مقرر است آیین دادرسی میداند و با عنایت به ماده ۳۱۲ قانون آیین مدنی به شرحی که گذشت، باید صلاحیت محلی دادگاهی که موضوع دستور موقت در آن واقع است پذیرفته شود و بیان داشت حکم ماده ۱۸۳ مربوط به زمانی است که موضوع دستور موقت نیز در تهران باشد. در مقام ارزیابی، احتمال اول قوی تر بنظر می رسد زیرا همان اهمیتی که باعث انتخاب شعبه خاصی در دادگاه عمومی تهران شد به قیاس اولویت در دستور موقت نیز وجود دارد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

قانونگذاری داخلی درخصوص حقوق مالکیت صنعتی

قانونگذاری داخلی درخصوص حقوق مالکیت صنعتی - قانونگذاری داخلی یا بومی بر طی تمام مراحل فرایند قانونگذاری در در داخل قلمرو یک کشور و با الهام از نیازمندیها و مقتضیات آن در همان کشور تاکید دارد، کاری که به نظر می رسد امروزه دشوار و حتی محال است .امروزه حتی در داخلی ترین امور یک کشور سعی می شود در قانون

تجارت در دوره قرون وسطی

تجارت در دوره قرون وسطی -از حدود قرن دهم میلادی، ایتالیا مرکز مهم تجارت آسیا و اروپا می شود و جمهوری های «فلورانس»، «ونیز»، «ژن» و «بیزانس» شهرت فراوانی پیدا می کنند، در این زمان اتحادیه صنفی مرکانزيا» که از حقوق صنفی خود دفاع نموده و دارای محاكم اختصاصی خاصی بودند، شکل می گیرد. به همراه رشد و توسعه

انواع چک و مندرجات الزامی چک

انواع چک و مندرجات الزامی چک - چک عادی و چکهای تضمین شده - مندرجات الزامی چک1- دستور پرداخت مبلغ چک که باید بدون قید و شرط باشد و آوردن هر گونه قيد و شرط در آن كأن لم يكن محسوب می شود.۲- مبلغ چک: اگر مبلغ در چک قید نشود چک فاقد اعتبار است.

مسئولیت در برات

مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در برات - مطابق ماده ۲۴۹ ق.ت: برات دهنده و ظهرنویس ها در مقابل دارند، برات مسئولیت تضامنی دارند که وجه تمایز برات با حواله می باشد. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به تمامی آنها و یا هر کدام از آنها که بخواهد رجوع نماید.

مندرجات قانونی برات

مندرجات قانونی برات - الف) صورت برات - *در حال حاضر برات به صورت چاپی توسط وزارت دارایی تنظیم و در اختیار افراد قرار داده می شود.*پر کردن جاهای خالی برات، به وسیله دست یا تایپ را قانون الزامی نمی داند و نوشتن برات توسط خود براتكش نیز لازم نیست.

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

مجازات اشخاص دیگر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به مجازات سایر اشخاص مواردی به شرح زیر پیش بینی شده است.

منع مداخله ورشکسته در اموال خود

منع مداخله ورشکسته در اموال خود -به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدير تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران - حمایت قضایی از صاحب حق اختراع یا دارنده مجوز بهربرداری از آن ایجاب می کند تا علاوه بر اعطای حق اقامه دعوا عليه ناقض این حقوق، اقدامات تامینی لازم در حاشیه دادرسی نیز جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع به عمل آید.

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب -اگر ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب واقع شود ضمانت اجرای جزائی به آثار حقوقی حکم ورشکستگی اضافه خواهد شد ولی چون ورشکستگی به تقصیر با ورشکستگی به تقلب تفاوت دارد هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی حق اختراع - در سطح بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بطور برجسته ای با انعقاد موافقت نامه تریپس متحول شد. تا قبل از موافقت نامه تریپس کشورها در پذیرش و اعمال سیاست های مربوط به استثنائات حق اختراع و تعیین حدود و ثغور آن آزاد بودند چراکه کنوانسیون پاریس

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید