لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

حقوق مکتسبه چیست؟


امروزه توجه به وضعیت حقوق مکتسبه اشخاص و شناسایی تدابیری در حمایت حقوق موصوف در هر نظام حقوقی ، به عنوان معیاری جهت ارزیابی کشورها تلقی می گردد به گونه ای که شناسایی تدابیر وسازو کارهایی در آن خصوص، می تواند موجبات برقراری عدالت اجتماعی و پیشرفت علمی و اقتصادی یک جامهه را به دنبال داشته باشد. حقوق مالکیت فکری نیز به عنوان بخشی از علم حقوق از این امر مستثنا نمی باشد و شناسایی تدابیر وساز و کارموثر و کارآمد در توجه به چنین حقوقی،می تواند آثار موصوف را به دنبال داشته باشد.

حقوق مکتسبه چیست؟ و تعریف حقوق مکتسبه

حقوق مکتسبه خود یک لفظ عام وکلی بوده و دربرگیرنده مصادیق متعددی است که می توان در عرصه حقوق مالکیت صنعتی، آن را واجد سه معنای عام، خاص و اخص یافت. در معنای عام که به خصیصه یا مشخصه بارز همه مصادیق آن حقوق، یعنی اکتسابی بودن باز می گردد، به معنای حقوق کسب شده یا تحصیل یافته است.در معنای خاص که مربوط به رایج ترین کاربرد اصطلاح موصوف در علم حقوق یعنی تعارض قوانین اعم از زمان و مکان می باشد به معنای محترم شمردن و استمرار حقوق ایجادی استقرار یافته علی رغم تغییر مکان یا تغییر قوانین می باشد. توضیح آن که طرح موضوع حق مکتسبه به موجب تعارض قوانین درزمان، به هنگامی است که حقی در زمان اقتدار قانون سابق حاکم در داخل مرزهای یک کشور کسب گردیده باشد و اکنون با تحولات قانون گذاری، بخواهیم بدانیم حقوق مکتسبه سابق با تحولات قانون گذاری از چه وضعیتی برخوردار است که در این خصوص اصولاً عقیده غالب براین مبناست که چنین حقی بایستی محترم شناخته گردد. همچنین ممکن است طرح موضوع حق مکتسبه ناشی از تعارض قوانین در مکان صورت پذیرد. قسم اخیر که در حقوق بین الملل خصوصی تحت عنوان تعارض متحرک از آن یاد می شود، به هنگامی پیش می آید که واقعه حقوقی معینی در حکومت چند قانون متعارض از کشورهای مختلف قرار می گیرد و اکنون بخواهیم حق مکتسبه ایجاد گشته در کشور محل ایجاد، چه وضعیتی در سایر کشورها دارد وبه علاوه قابلیت استناد در خارج از مرزهای جغرافیایی ایجاد حق دارند یا خیر. در معنی اخص در فرض ایجاد اختلاف یا مقایسه میان دو حق فکری پدید می آید که اتخاذ تصمیم نسبت به اولویت یا تقدم بخشیدن به یکی از آن ها به معنای تائید وجود حق مکتسبه نسبت به آن است. در واقع مرادمان از حقوق مکتسبه در این معنا، حقوق کسب شده واجد تقدم یا اولویت می باشد. قسم اخیر که مدنظر اصلی ما در کتاب حاضر می باشد، از مباحث حائز اهمیت در مباحث نقض و دعاوی حقوق اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری به شمار می رود که وجود تدابیری از ناحیه متولیان حمایت از حقوق مالکیت صنعتی یعنی ادارات مالکیت صنعتی و مراجع قضایی گامی مهم در جهت پیشرفت علمی و اقتصادی هر جامعه به شمار می رود.

با توجه به مراتب موصوف وبه جهت روشنی بحث در ذهن مخاطب، در فصل اول پس از ارائه مفهومی از حق مکتسبه و شناسایی مبانی، ماهیت و خصوصیات این گونه حقوق ،با توجه به فقدان طرح موضوع، جایگاه حقوق مکتسبه در منابع حقوقی موجود، به جایگاه و اهمیت این گونه حقوق در قوانین مختلف به همراه سازو کارهای حمایتی از این حقوق پرداخته شد و مشاهده گردید مبنای غیرمستقیم تدوین بیساری قوانین توجه به این گونه حقوق می باشد که قانون گذار براساس تدابیری همچون اعتراض ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری، سعی در شناسایی مکانیزمی در تضمین حقوق این گونه اشخاص نموده که این امر در قانون مصوب 1386 وآئین نامه آن علی رغم عدم هرگونه تعرفی از حقوق مکتسبه قابل مشاهده است. در واقع رویکرد قانون موصوف به سمت شناسایی مصادیق و احکام مربوط به این حقوق از جمله به شرح مواد 15 ، 28، 40 ،65 و... گرایش یافته است.

همچنین در این فصل به یکی از چالش برانگیزترین مسائل حقوق مکتسبه در سایر مرزهای جغرافیایی محل حمایت پرداخته شد و ملاحظه گردید مستنداً به دلایلی نظیر اهلیت تمتع آفرینش های فکری اشخاص خارجی و اصول حاکم برحقوق مالکیت صنعتی، باید درنظام حقوقی ایران قائل براین امر گشت چنانچه دارندگان حق مکتسبه فکری صنعتی از طریق سازو کارهای مربوطه نظیر استفاده از مکانیزم حق تقدم منعکس یافته در کنوانسیون پاریس ویا ثبت بین المللی اقدامی ننمایند، اصولاً نمی توانند به صرف ایجاد حقوق مکتسبه در کشورشان متقاضی حمایت از حق موصوف در کشور ایران وبالعکس گردند. در این راستا مشاهده می گردد که پاره ای از آرای قضایی برخلاف استدلال به عمل آمده مستند به ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس صادر گردیده که متاسفانه به معنای فاصله گرفتن از فلسفه تاسیس اصل تقدم یا لزوم پرداخت حق الثبت و تمدید و... می باشد که خوشبختانه در بحث اختراعات در پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از مالکیت صنعتی به شرح ماده 84 مشاهده می گردد قانون گذار عدم استفاده از حق تقدم ظرف مهلت زمانی مشخصی، موجب سلب مزایای کنوانسیون پاریس دانسته است. البته در مقابل نظر فوق الذکر، طبق مطالعات میدانی و بررسی های به عمل آمده مشخص می گردد مبنای استدلال معتقدین به قابلیت استناد حقوق مکتسبه جهانی و کسب حمایت جهانی حقوق انحصاری در حق صاحبان حق اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری و آن نیز بدون ثبت در کشورهای مختلف، به مبنای حق مالکیت فکری باز می گردد به این معنا که چون جنس این حقوق از نوع حق مالکیت می باشد، فلذا در زمره حقوق طبیعی قلمداد شده ودر سراسر جهان قابلیت حمایت را دارد؛

حقوق مکتسبه چیست؟ و تعریف حقوق مکتسبه

درحالی که به عقیده ما خصیصه دوگانه عمومی و خصوصی ناظر برحقوق مالکیت فکری و در نظر گیری منافع کشورها و ارتباط اعطای حقوق انحصاری به اشخاص به صلاحدید حاکمیت یک کشور منعکس یافته در اصولی نظیر اصل گواهینامه استقلال به موجب کنوانسیون پاریس، می توان دریافت که جنبه عمومی بودن این حقوق آن چنان غلبه دارد که باید عنوان نمود اعطای حق انحصاری جنبه اعتباری به نحو محدود به محل جغرافیایی محل حمایت می گردد. البته به موجب کنوانسیون پاریس در پاره ای موارد شناسایی حقوق مکتسبه در کشورهای عضو پاریس مورد شناسایی واقع گردیده است از جمله در خصوص نام های تجاری به موجب ماده 8آنکه نام های تجاری را علی رغم عدم ثبت قابل حمایت در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس دانسته است ویا در خصوص علائم مشهوره که بدون ثبت نیز قابلیت حمایت را خواهد شد. همچنین چنانچه نماینده یا عامل صاحب علامت تجاری بدون اجازه وی، علامت وی را مورد ثبت قرار دهد، صاحب علامت واقعی به موجب ماده 6 سابع کنوانسیون قابلیت ابطال و عندالاقتضاء انتقال علامت موصوف را بنام خود خواهد داشت.

پس از آشنایی نسبت به کلیاتی از حق مکتسبه، در فصل دوم به مصادیق این حقوق و اختلافات ناشی از ثبت ارائه گردید که جهت درک روشن و ایجاد چارچوب ذهنی با عنایت به گستردگی مصادیق حقوق مکتسبه، آن را به سه بخش ناشی از ثبت و غیرثبتی، در کنار ارائه مصداقی حکمی از حقوق مکتسبه آن چنانچه در معنای خاص از آن یاد می گردد، مورد بررسی قرارگرفت و مشاهده گردید منشاء برخی از حقوق مکتسب به نحو غیرثبت بوده که خود می تواند ناشی از استعمال تحت شرایطی ویا ناشی از طبع خاص حاکم بر برخی حقوق مکتسبه نظیر حق مولفین صورت پذیرد. همچنین در همین مبحث به حقوق مکتسبه ناشی از ثبت اشاره نمودیم و مشاهده گردید قانون گذار اصولاً اعطای حقوق انحصاری به صاحبان حقوق مالکیت صنعتی را در گرو ثبت دانسته است که البته این امر علی رغم وجود برخی اختلافات میان دکترین مانع از ابطال گواهینامه صادره به استناد حق مکتسبه ناشی از استعمال نخواهد بود. در کنار مصادیق اخیرالذکر به قسمی دیگر از حق مکتسبه که از آن تحت عنوان مفهوم خاص به معنای محترم شمردن این حقوق علی رغم تغییر قوانین یاد گردید، پرداخته شد و ملاحظه گردید قانون گذار به موجب ماده 65 قانون مصوب 1386 اصل محترم شمردن حقوق مکتسبه ناشی از قانون سابق(مصوب 1310) را مورد شناسایی قرار داده که مطابق آن نمی توان به استناد نسخ برخی مواد به موجب قانون اخیرالتصویب مدعی استمرار حقوق اکتساب یافته سابق گردید. سپس در مبحث مصادیق اختلافات ناشی از ثبت حقوق مکتسبه مشاهده گردید، بخش اعظمی از اختلافات، ناشی از خود موضوعات مالکیت صنعتی یعنی اختراعات، علائم وطرح صنعتی از حیث وجود یکسانی ویا مشابهت میان خود آن ها مطرح می گردد .البته در خصوص اختراعات و طرح های صنعتی تضییع حقوق مکتسبه از جنبه فوق الذکر ، در قالب فقدان خصیصه جدیدبودن موضوع متنازع فیه تبلور می یابد. همچنین از دیگر مسائل اخلاقی که متاسفانه قانون گذار علی رغم اهمیت نسبت به آن نفیاً واثباتاً حکمی را مقرر ننموده، مربوط به تعارض یا برخورد میان موضوعات مالکیت صنعتی نظیر برخورد علائم تجاری و طرح های صنعتی و... می گردد و مشاهده گردید علی رغم سکوت قانون مصوب 1386 می توان با استفاده از قواعد فقهی و اصول حقوقی نظیر اصل لاضرر، قاعده استیفاء و.... حکم قضیه را به دست داد........امر موصوف در خصوص برخورد حق مکتسبه میان علائم تجاری و نام تجاری مرعی نگردیده و قانون گذار صراحتاً مقرره ای جهت عدم قابلیت ثبت علائم تجاری در صورت برخورد با نام تجاری مشروط به گمراهی مصرف کنندگان نگاشته است. در کنوانسیون پاریس به موجب شق یکم بند ب ماده 6رابع، عدم قابلیت ثبت علائم تجاری در صورت ورود لطمه به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث را مورد شناسایی قرار داده است؛ که بیانگری از اهمیت حفاظت از صاحبان چنین حقوقی است.

حقوق مکتسبه چیست؟ و تعریف حقوق مکتسبه

در نهایت و پس از شناخت مصادیق حقوق مکتسبه و اختلافات راجع به آن، به ثمره عملی اختلافات از حیث بررسی تدابیر وساز و کارهای حمایتی از حقوق مکتسبه صاحبان اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران ارائه گردید که در این راستا تدابیر حمایتی از حقوق مکتسبه صاحبان موصوف را در دو مرحله قبل و پس از ثبت مورد بررسی قرار دادیم. در واقع می توان متولیان حمایت از حقوق مکتسبه دارندگان حقوق مالکیت صنعتی در مرحله قبل و پس از ثبت به ترتیب برعهده اداره مالکیت صنعتی و مراجع قضایی قلمداد نمود. براین اساس ودر بخش تدابیر حمایتی قبل از ثبت، بدواً فرایند ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مورد اشاره قرار گرفت تا خواننده با ذهنی آشنا از نحوه ترتیب ثبت، وضعیت و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در توجه به دارندگان حقوق مکتسبه مالکیت صنعتی به تفکیک پی ببرد ملاحظه گردید توجه به حقوق مکتسبه دارندگان موصوف از دو طریق میسر است. یکی از طریق کارشناسان مربوطه در ادارات ثبت اختراع، اداره علائم تجاری وطرح های صنعتی می باشد، دیگری ازطریق وصول اعتراضات احتمالی از جانب اشخاص ذینفع مبنی برداشتن برخی حقوق مکتسبه از جمله حقوق مالکانه و...از طریق ارجاع امر به کمیسیون شبه قضایی ماده 170 آئین نامه که در این خصوص اعضای کمیسیون با استماع اظهارات معترض و متقاضی و بررسی مدارک اقدام به پذیرش یا رد آن می نماید. درمرحله قبل از ثبت یکی از نواقص قانون مصوب 1386 که به موجب پیش نویس لایحه جامع از مالکیت صنعتی اصلاح گردیده، مربوط به عدم پیش بینی و شناسایی سازو کاری جهت اطلاع اشخاص ذینفع جهت طرح اعتراض نسبت به تقاضای ثبت اختراع وطرح صنعتی همچون نشر آگهی اظهارنامه ثبتی علائم تجاری می باشد. در واقع با این وصف، طریقه اطلاع اشخاص ذینفع در طرح اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت به تقاضای ثبت اختراع یا طرح صنعتی مشخص نگردیده که حتی می توان شائبه درز اطلاعات ثبتی از ناحیه کارشناسان اداره موصوف به بیرون و ایجاد فضای بی اعتمادی را به همراه آورد و بایستی این خلاء را برطرف نمود.

حقوق مکتسبه چیست؟ و تعریف حقوق مکتسبه

پس از مرحله ثبت و مرتبط با مراجع قضایی می توان ملاحظه نمود قانون گذار کشورها از جمله کشورمان تدابیری را در حفاظت از حقوق مکتسبه در قالب ضمانت اجراهای قانونی در اختیار صاحبان مالکیت صنعتی نهاده است که به موجب آن صاحبان موصوف پس از اطلاع از وقوع نقض حقوق مکتسبه شان، با بکارگیری تدابیر اجرایی مراتب جلوگیری از وقوع یا استمرار نقض و جبران ضررهای وارده و... برخوردار می گردند. البته چنانچه اشاره گشت پیش شرط استفاده از تدابیر اجرایی موصوف تحقق نقض حق مکتسبه می باشد که باید بدواً مفهوم نقض حقوق مکتسبه و ملاک های احراز نقض در اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری را مورد بررسی قرار داد که قانون گذار علی رغم اشاراتی اجمالی از حیث ملاک هایی در جهت تحقق نقض حق مکتسبه علائم تجاری ، متاسفانه در خصوص طرح های صنعتی و اختراعاتی هیچ گونه معیاری را ارائه نمی دهد که از این حیث واجد نقیصه بوده وبایستی رفع گردد. این امر در خصوص استثانائات بر نقض حق مکتسبه مشاهده می گردد تا آن جا که قانون گذار به موجب ماده 60 قانون مصوب 1386 آنچنان دامنه حقوق انحصاری صاحبان حق مالکیت صنعتی را گسترش می دهد که به موجب آن هرگونه فعالیتی توسط اشخاص غیر مالک را مشمول عنوان نقض می نماید در حالی که باید از ظاهر ماده دست کشید و تعرض به حقوق انحصاری صاحبان اختراع، علائم و طرح های صنعتی را مشمول عنوان نقض دانست .در این خصوص یکی از دیگر نقایض قانون مصوب 1386 محدودیت استثنائات علائم تجاری در قیاس با طرح های صنعتی و اختراعات می باشد که به نظر می رسد باید در این خصوص شمول استثنائات برنقض علائم تجاری را از جمله در خصوص دارندگان علائم تجاری به موجب سبق استعمال مورد گسترش قرارداد.

در خصوص ضمانت اجرا می توان آن را به دوبخش حقوقی و کیفری تقسیم نمود که قسم اول راجع به تدابیری همچون تدابیر موقتی یا تامینی، ابطال گواهی ، جبران خسارت و تدابیر مرزی یا گمرکی می گردد که با ملاحظه قانون مصوب 1386 و آئین نامه مربوط به آن ملاحظه می گردد ضمانت اجراهای موصوف به خوبی در اختیار صاحب حق مکتسبه گردیده تا آنجا که وی می تواند با توسل به آن، مانع تحقق یا استمرار نقض یا از استمرار نقض به انضمام خسارات وارد برخویش را مطالبه نماید. البته در خصوص جبران خسارات وارده برصاحبان مالکیت صنعتی با عنایت براین که بخش اعظمی از خسارات فکری مربوط به عدم النفع می گردد ملاحظه آئین نامه فعلی و قوانین موضوعه ایران آن را غیرقابل مطالبه تلقی می نمایند که البته در این خصوص با لحاظ نظریات ادارات حقوقی قوه قضایی و آرای اصداری می توان قائل براین امر گشت چنانچه مراد از عدم النفع محرومیت از منافع محقق الوصول باشد، منافع موصوف قابل مطالبه خواهد بود. در خصوص ضمانت اجرای کیفری که شدیدترین نوع تدابیر اجرایی به شمار می رود چنانچه ناقض حق مکتسبه واجد سوء نیت عام از حیث وجود علم و عمد برارتکاب ناقضانه خویش باشد، مشاهده می گردد قانون گذار به موجب ماده 61 وی را مجرم شناخته و مستحق تحمل مجازات را خواهد داشت. البته چنانچه عمل مرتکب در قالب استثنای بر نقض حقوق مکتسبه صاحبان مالکیت صنعتی محسوب گردد ، وی مجرم تلقی نخواهد گردید. همچنین چنانچه عمل ناقضانه مرتکب با حسن نیت و به تعبیری بدون سوء نیت صورت پذیرفته باشد به جهت زوال عنصر معنوی فاقد وصف جزایی خواهد بود. در این خصوص یکی از نقایض قانون فعلی عدم جرم انگاری نسبت به نقض حقوق معنوی دارندگان مالکیت صنعتی می باشد که خوشبختانه امر موصوف در پیش نویس لایحه جامع از حقوق مالکیت صنعتی برطرف گردیده است.

حقوق مکتسبه چیست؟ و تعریف حقوق مکتسبه

راهکارها و پیشنهادها

1- قانونگذار در خصوص تعریفی از حقوق مکتسبه اشخاص و مصادیق آن بالاخص با عنایت به شناسایی این حقوق به موجب کنوانسیون پاریس همت گمارد.

2- قانونگذار در خصوص شناسایی یا عدم شناسایی از حقوق مکتسبه اشخاص عضو کنوانسیون پاریس به زمانی که موضوع مالکیت صنعتی خویش را در ایران به ثبت نرسانده اند، مقرره ای پیش بینی نماید. امر موصوف می تواند منشاء صدور وحدت آرای قضایی و رفع برخی ابهامات در این خصوص را به دنبال داشته باشد.

3-یکی از شروط ماهوی جهت قابلیت ثبت موضوعات مالکیت صنعتی از جمله اختراعات، علائم تجاری وطرح های صنعتی ،عدم برخورد با حقوق مکتسبه اشخاص معرفی گردد. پیش بینی مشابه مقرره ای موصوف را می توان با مطالعه تطبیقی قوانین کشورها از جمله قانون مالکیت فکری کشور فرانسه و کنوانسیون پاریس بالاخص در رابطه با علائم تجاری به دست داد.

4-در خصوص تدابیر حمایت از حقوق مکتسبه راجع به مرحله قبل از ثبت و مرتبط با اداره مالکیت صنعتی به نظر می رسد بسیاری از مشکلات کارشناسان این حوزه ناشی از ابهامات موجود در قانون مصوب 1386 بالاخص در بخش طرح های صنعتی راجع به تفاسیر وبرداشت های مختلف شروط ماهوی ثبتی این گونه حقوق می گردد که به نظر می رسد اعلام همزمانی دو معیار اصیل و جدید بودن از ثبت بسیاری از طرح های صنعتی مشابه جلوگیری به عمل می آورد. همچنین در این مرحله اتصال بانک اطلاعاتی اداره مالکیت صنعتی با اداره ثبت شرکت ها جهت جلوگیری از ثبت علائم متعارض با نام های تجاری به علاوه اتصال بانک اطلاعاتی علائم تجاری با طرح های صنعتی می تواند از بروز برخی سوء استفاده ها و اختلافات جلوگیری نماید. همچنین چنانچه در کتاب حاضر نیز به تفصیل اشاره گشت در این مرحله به موجب قانون و آئین نامه مربوطه، طریقه اطلاع اشخاص نسبت به تقاضاهای ثبت اختراع و طرح های صنعتی وارده به اداره مالکیت صنعتی و عندالاقتضاء سازو کارهای لازم جهت طرح اعتراضات احتمالی اشخاص ذینفع پیش بینی گردیده است که از این حیث قانون مزبور واجد نقیصه است وبایستی همچون علائم تجاری با دو مرحله ای کردن سیستم ثبت و در نظرگیری مرحله انتشار آگهی اظهارنامه تقاضای ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و پیش بینی نحوه وصول اعتراضات احتمالی حقوق مکتسبه اشخاص ذینفع را در نظر بگیرند چرا که این روند موجب گسترش طرح دعاوی اعتراضی در مراجع قضایی خواهد گردید.

5-در خصوص تدابیر اجرایی مربوط به مرحله پس از ثبت، از جمله نقایص و راهکارهای لازم را می توان به شرح ذیل برشمرد:

الف- عدم شناسایی حقوق مکتسبه ناشی از سبق استعمال مستمر علائم تجاری و در نتیجه تعیین تکلیف کمیسیون ماده 170 و مراجع قضایی نسبت به طرح اختلافات از ناحیه صاحبان موصوف برشمرد که به نظر می رسد با عنایت به اقبال عمومی در شناسایی چنین حقوقی از جمله صدور آرای متعدد قضایی در شناسایی چنین حقوقی علی رغم حذف صریح مقرره مشابه سابق، جلوگیری از طرح دعاوی و تشویق اشخاص به ثبت با توجه به مزایای مشابه قانون سابق، جلوگیری از طرح دعاوی و تشویق اشخاص به ثبت با توجه به مزایای مربوطه، به نظر می رسد بایستی ضمن اجباری نمودن ثبت علائم تجاری، مدتی را جهت ثبت از ناحیه دارندگان ناشی از سبق استعمال علائم در نظر گرفته شود که به موجب آن پس از انقضای مدت مذکور حقی مکتسبه برای صاحبان این گونه حقوق در نظر گرفته نشود.

ب- شناسایی مرور زمان جهت طرح دعاوی ابطال موضوعات مالکیت صنعتی بالاخص در حوزه علائم تجاری و همچنین محدود گردیدن دایره نقض حقوق مکتسبه در قانون مصوب 1386 به سمت صرفاً حقوق انحصاری احصایی قانونی؛ بدین نحو که نقض حقوق مکتسبه به معنای تجاوز به قلمرو حقوق انحصاری صاحبان حقوق مالکیت صنعتی معنا یابد و در نتیجه هرگونه فعالیت غیرمجاز به معنای قلمرو نقض شناخته نگردد.در این خصوص عدم پیش بینی استثنائات برنقض علائم تجاری نیز برخلاف استثنائات مورد شناسایی در اختراعات و طرح های صنعتی مشکلات عملی زیادی را در مراجع قضایی ایران به دنبال داشته است وبایستی قانونگذار مواردی همچون قوانین کشورها از جمله کشور انگلستان و فرانسه مورد لحاظ قرار دهد.

ج-پیش بینی قابل مطالبه بودن عدم النفع در دعاوی مالکیت صنعتی با عنایت برآنکه قسمت اعظمی از خسارات وارده به صاحبان موصوف را این قسم تشکیل می دهد.

د- صراحت نسبت به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرائم مالکیت صنعتی با عنایت به ثمرات عملی آن بالاخص درمباحث مرور زمان کیفری، در این خصوص به نظر می رسد با توجه به غلبه حق الناسی این گونه حقوق اصل را برقابل گذشت بودن این گونه حقوق نهاده ودر مواردی که نقض حقوق موصوف با حقوقی نظیر سلامت عمومی جامعه و... می گردد، جرائم موصوف را غیرقابل گذشت تلقی نمائیم.

حقوق مکتسبه چیست؟ و تعریف حقوق مکتسبه

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

حقوق مکتسبه چیست؟

حقوق مکتسبه چیست؟ و تعریف حقوق مکتسبه - امروزه توجه به وضعیت حقوق مکتسبه اشخاص و شناسایی تدابیری در حمایت حقوق موصوف در هر نظام حقوقی ، به عنوان معیاری جهت ارزیابی کشورها تلقی می گردد به گونه ای که شناسایی تدابیر وسازو کارهایی در آن خصوص، می تواند موجبات برقراری عدالت اجتماعی و پیشرفت علمی و اقتصاد

قانون دو در هزار سرمایه

قانون دو در هزار سرمایه به اصطلاح به مبلغ ابطال تمبر سرمایه در زمان تشکیل پرونده مالیاتی شرکتها گفته میشود که از سوی تبت ایلیا قابل انجام است.

استعلام ثبت شرکت - لیست اسامی شرکتهای ثبت شده

جستجو و استعلام شرکت های ثبت شده در ادره ثبت شرکتها و نام شرکت ثبت شده -برای استعلام شرکت های ثبت شده چگونه می توان اقدام کرد - از طریق سامانه استعلام ثبت شرکت - لیست اسامی شرکتهای ثبت شده

اثراث ادغام شرکت های تجاری

کلیه اثراث ادغام شرکت های تجاری را از کارشناسان و مشاورین مجرب و متخصص ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران - شرایط اخذ نمایندگی پوشاک از جمله ترکیه - دستورالعمل شرط اول این است که شرکت صاحب برند، حکم اعطای نمایندگی

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها - ترازنامه شرکت های تجارتی یکی از امور مهم در مباحث اقتصادی و منفعت شرکاء و چگونگی سود وزیان در شرکت می باشد.همچنین تصویب

اصیل یا وکیل به چه معناست؟

اصیل یا وکیل به چه معناست؟ اصیل یا وکیل از اصطلاحات حقوقیست و مشخص می سازد که آیا شخصی خود امور حقوقی اش را انجام می دهد و یا آنها را به وکیل می سپارد

مراحل اخذ وام برای شرکت های ثبت شده

مراحل اخذ وام برای شرکت های ثبت شده - یکی از ابزار های کمک به شرکت های ثبت شده در جهت رسیدن به اهداف شرکت، اعطای تسهیلات و وام به شرکت ها و موسسات ثبت شده است. البته هر بانکی به فراخور قوانین خود برای اعطای وام به شرکتها و موسسات شرایط خاصی را اعلام می‌کند. اما هنگام اخذ وام برای شرکتها و موسسات..

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع شما را یک قدم به معافیت و کسرخدمت سربازی و تسهیلات کسری نظام وظیفه نزدیکتر کند. مزایای ثبت اختراع در سربازی و خرید اختراع برای معافیت سربازی

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از طریق وکلای مجرب و کارآزموده ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید