ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود

به منظور انجام تغییرات در شخصیتهای حقوقی قانون تجارت مواردی را مقرر نموده است. یکی از این موارد تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده به اتفاق آرا می باشد. پس از توافق و تصویب نمودن تغییرات لازم است صورتجلسه تنظیم شده و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات شخصیت حقوقی را به ثبت رساند. ثبت تغییرات به مثابه مجوز اعمال تغییرات در شرکتها و موسسات می باشد.

ورود و خروج شريک در شرکتهاي با مسئوليت محدود

در شرکتهاي با مسئوليت محدود ورود و خروج شرکاء به دو صورت امکان پذير است 

الف ) ورود و خروج از طريق نقل و انتقال سهم الشرکه: در اين مورد مي بايست نسبت به تنظيم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه اقدام نموده و با مراجعه به يکي از دفترخانه

هاي اسناد رسمي نسبت به اخذ صلح نامه اقدام نمود ،اخذ صلح نامه منوط به استعلام هايي که توسط دفترخانه از اداره ثبت شرکتها و دارايي مربوطه انجام مي پذيرد مي باشد.

پس از اخذ صلح نامه مذکور از دفترخانه مي توان نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمو

ب) ورود و خروج شريک از طريق صورتجلسات افزايش و کاهش سرمايه : در اين مورد مي توان ابتدا در صورتجلسه افزايش سرمايه شخص جديد را جزو شرکاء کرد و سپس در

صورتجلسه کاهش سرمايه نسبت به خروج شريک اقدام نمود.

در اين گونه از ورود و خروج شريک نياز به مراجعه و يا استعلام از دارايي نمي باشد.

ورود و خروج شريک در شرکتهاي سهامي خاص :

در مورد شرکتهاس سهامي خاص مقوله ورود و خروج با دو نوع اول متفاوت است زيرا در اين شرکتها اگرچه ورود شريک همراه با افزايش سرمايه امکان پذير است اما خروج

شريک و کاهش سرمايه وجود ندارد به همين منظور بهترين و تنها راه براي ورود و خروج سهامداران شرکتهاي سهامي خاص نقل و انتقال سهام مي باشد.

ورود و خروج شريک در موسسات غير تجاري :

با توجه به اينکه نوع سرمايه در موسسات همانند شرکت مسئوليت محدود مي باشد (سرمايه نقدي ) پس موارد مربوط به ورود و خروج شريک در وسسات دقيقا همانند شرکتهاي با مسئوليت محدود مي باشد.

همانطور که پیشتر گفته شد ورود و خروج شریک در شرکتها می تواند با تغییرات سهام همراه باشد ، لکن توجه داشته باشید که  صورتجلسه ورود به همراه افزایش سرمایه یا انتقال

سهم باید جداگانه تنظیم شود تا سبب رد صورتجلسه نگردد ونیز صورتجلسه خروج با کاهش سرمایه یا انتقال آن نباید در یک ورق واحد تنظیم شود. مانند سایر تغییرات ثبت تغییرات

ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود تهیه  و تنظیم صورتجلسه و یا صورتجلسات  مربوط به نوع تغییر و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها  ضروری می باشد. تنظیم

صورتجلسات  و پیگیری روند اجرای تغییرات نیازمند دانش حقوقی و تا حدودی  تخصص در اجرا و پیکیری امور ثبتی  می باشد.

لطفا " توجه داشته باشید که  در صورت خروج اشخاص از شرکت ارائه اصل مدارک شناسایی و حضور در اداره ثبت شرکتها  طبق قانون تجارت  ضروری  می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود

مدارک شناسایی  کلیه ی اعضای شرکت.
 ارایه مدارک شناسایی مربوط به شرکت یامؤسسه
 حضور کلیه شرکا در جلسه و امضا صورتجلسه یا صورتجلسات

 مهر شرکت
.