تدوین و تنطیم ثبت تغييرات در موسسات غیر تجاری

نحوه ثبت و اجرا تغییرات در موسسات غیر تجاری دقیقا همانند شرکتهاست. انواع تغییرات در موسسه شامل موارد ذیل است :

 1. تغییر نام موسسه
 2. تغییر نشانی
 3. تغییر موضوع فعالیت
 4. افزایش و کاهش سرمایه موسسه
 5. تغییرات تعدادهیات مدیره
 6. نقل و انتقال سهم الشرکه

برای انجام هر یک ازتغییرات مذکورضمن برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه ای در دو نسخه تنظیم شده و ببه امضای کلیه اعضای حاضر در مجمع می رسد. سپس به همراه شناسنامه و کارت ملی شخص مدیر عامل و مدارک ثبتی شرکت و سایر مدارک متناسب با نوع تغییرات به اداره ثبت شرکتها ارجاع می گردد .

ثبت تغییرات موسسه

صورتجلسه تغییرات در موسسه

تغییرات در موسسات غیر تجاری با توجه به اساسنامه، در حیطه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است که با برگزاری این مجمع و تنظیم صورت جلسه پس از تصمیم گیری در مورد تغییرات نسبت به انجام تغییرات اقدام خواهند نمود .

انواع صورتجلسه تغییرات در موسسه

1- تغییر زمینه فعالیت موسسه

2- تغییر آدرس موسسه

3- تغییر نام

4- کاهش سرمایه موسسه

5- افزایش سرمایه

جهت آشنایی بیشتر شما با مراحل و شرایط تغییرات در موسسات غیر تجاری بطور جداگانه به شرح هر یک از آنها می پردازیم :

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع موسسه غیر تجاری

جهت تغییر در موضوع موسسه رعایت نکات و تسلیم مدارک ذیل الزامی است :

الف-برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

 • ب- تهیه و تدوین صورت جلسه د ر2 نسخه که به امضاء کلیه شرکا خواهد رسید .
 • ج-مراجعه به واحد ارجاع اداره ثبت و تحویل صورت جلسه به همراه سایر مدارک
 • د-کارشناس مربوطه پس از بررسی اولیه وقت مراجعه را تعیین نموده و فیش رسید صورتجلسه را صادر و به متقاضی تحویل می دهد .
 • ط-مدارک به همراه پرونده متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت بررسی کارشناسی به ممیز تعیین شده ،تحویل داده خواهد شد .
 • ع-ممیز مربوطه بعد از بررسی مدارک و در صورت عدم وجود نقص ، آگهی لازم را تهیه و پس از امضای رئیس واحد مربوطه ، آگهی تغییرات تحریر می شود .
 • ه-احدی از شرکاء و یا وکیل آنها جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت و اخذ رسید واریز وجه مجددا به ثبت شرکتها مراجعه و مسئول ثبت رسید را از متقاضی اخذ و امضاء نموده و در دفتر ثبت امضای ذیل ثبت را گواهی می نماید .
 • ی-آگهی تغییر موضوع توسط مسئول مربوطه امضاء و ممهو ر شده که پس از پرداخت حق الدرج در دفتر آگهی به ذیفنع تحویل می گردد .

ثبت صورتجلسه تغییر نام موسسه غیر تجاری

جهت تغییر نام موسسه ( انتخاب نام شرکت ) غیر تجاری مراحل ذیل باید انجام شود :

 • الف-برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تهیه صورت جلسه مربوط به آن در 2 نسخه با امضاء تمامی شرکاء حاضر در مجمع .
 • ب-رجوع به واحد تعیین نام و تایید و اخذ نام جدید
 • ج-تحویل صورت جلسه امضا شده به قسمت (پذیرش)اداره ثبت
 • د-طی مراحل مذکور در بند 1( تغییر موضوع )

در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی در خصوص ثبت تغییرات موسسات با کارشناسان مجرب مجتمع ثبت ایلیا در ارتباط باشید.