درخواست مشاوره رایگان

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 4 آذر 1399


ثبت صورتجلسات تغییرات در شرکت های سهامی خاص همچون دیگر شرکتها در قالب تنظیم صورتجلسه شرکتها و در مرجعیت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت می رسد. این صورتجلسه مربوط به مجمع عمومی فوق العاده بوده و پس از امضا حداقل دوسوم اعضا ی شرکت که دارای بیش از نیمی از سهم شرکت هستند اعتبار میابد. جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص با واحد روابط عمومی ثبت شرکت ایلیا ارتباط برقرار نموده و اطلاعات تکمیلی را کسب نمایید.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

 

تغییرات

 

تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

انتخاب مدیران و بازرسان شرکت به وسیله تنظیم نمودن صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صورت می پذیرد.تا زمانی که مدیران و بازرسان شرکت انتخاب نشده اند و قبولی خود را ابلاغ ننموده اند نمی توان شرکت را یقینا تشکیل شده پنداشت.افرادی که به سمت مدیران انتخاب میشوند برای مدت زمان محدودی تعیین می شوند و مدت زمان ماموریت آن ها هر گز نباید از دو سال بیشتر باشد و پس از دو سال هم می توان مدیران را تمدید و یا تغییر نمود.تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص باید به ثبت برسد.

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………………………..  ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ……………………………… و شناسه ملی ………………………………  و سرمایه ثبت شده ……………………………… ریال در تاریخ ……………………………… ساعت 10 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا با رعایت مادده 101 لایحه قانون تجارت:

1-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت رئیس جلسه

2-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت  ناظر جلسه

3-خانم ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت ناظر جلسه

4-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند .

 دستور جلسه: اصلاح ماده اساسنامه

در خصوص اصلاح ماده اساسنامه مقرر گردید : تعداد اعضای هیئت مدیره به ………….. الی  ……. نفر  تغییر یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای …………………………. احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید .

 

نام شرکت : ……………………………..  سهامی خاص

به شماره ثبت : ……………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………… ریال 

شناسه ملی : ……………………………

متن صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                             سهامی خاص ثبت شده به شماره                    در تاریخ                                  ساعت                         با حضور كلیه / اكثریت سهامداران در محل قانونی شركت(در صورتی كه مجمع در غیر محل شركت تشكیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شركت نوشته شود) تشكیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1- خانم / آقای                                                                 به سمت رییس جلسه

2- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

3- خانم / آقای                                                                 به سمت ناظر جلسه

4-خانم / آقای                                                                   به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

ب: دستور جلسه تغییر محل شركت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شركت از آدرس                           

خیابان                        كوچه                           پلاك                                كد پستی                               به آدرس                            خیابان                                 كوچه                              پلاك                             كد پستی                                  تغییر یافت و ماده                               اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای                                          احدی از مدیران یا سهامداران یا وكیل رسمی شركت وكالت داده میشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضا اعضای هیات رئیسه جلسه

رئیس جلسه                                ناظر جلسه                               ناظر جلسه                           منشی جلسه

تذكرات:

1-در صورتی كه هیئت مدیره طبق اساسنامه شركت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره نسبت به تغیر محل اقدام شود.

2-در صورتیكه تغییر محل از یك شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در آن شهرستان دقیقا” قید شود و پیگیری شود كه پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد.

3- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و كلیه صفحات به امضای هیات رئیسه برسد و یك نسخه آن تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

4- در صورتی كه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شركت  و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(  ماده 99) الزامی است.

5- در صورتیكه مجمع با حضور اكثریت سهامداران تشكیل شده  اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

6- نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یك لیست نوشته و به امضا آنها برسد و هیئت رییسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحیل اداره ثبت شركتها شود.

7-صورتجلسه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

نحوه تغییر مدیرعامل شرکت سهامی خاص

از وظایف هیئت مدیره شرکت سهامی خاص،انتخاب،عزل و تغییر مدیرعامل شرکت می باشد.اعضای هیئت مدیره در اداره شرکت اختیار کامل دارند.ولی مدیرعامل،میزان وحدوداختیارات خود را از هیئت مدیره شرکت می گیرد و به غیر از اختیارات اعطا شده به او حق مبادرت دیگری را در شرکت ندارد.مدیرعامل شرکت،در حدود اختیارهایی که به وسیله هیئت مدیره به او واگذار شده است نماینده شرکت شمرده می شود و از جانب شرکت حق امضا دارد.مطابق روال اداره ثبت شرکت ها و قانون تجارت،جهت تغییر مدیرعامل شرکت باید صورتجلسه تنظیم گردد و این صورتجلسه به امضای اعضای هیات مدیره شرکت برسد.

تغییر مدیرعامل شرکت سهامی خاص

از اختیارات هیئت مدیره شرکت سهامی خاص انتخاب،عزل و تغییر مدیرعامل می باشد.اعضای هیئت مدیره شرکت در اداره شرکت دارای اعتبار مطلق می باشند.در محدوده اختیاراتی که به وسیله هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت واگذار شده است،مدیرعامل نماینده شرکت می باشد و از جانب آن ها حق امضا هم دارد. برای اینکه شرکت این توانایی را داشته باشد تا خود را با تحولات داخلی و خارجی هماهنگ کند به تغییراتی نیازمند است.تغییر مدیرعامل شرکت سهامی خاص هم یکی از این تغییرات می باشد.برای تغییر مدیرعامل شرکت سهامی خاص نخست باید صورتجلسه ای پس از تصویب اعضای هیات مدیره تنظیم شود،سپس همراه با روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت به همراه رونوشت کارت ملی اعضای شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

تغییرات شرکت

به موجب ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:

 • تغییر اساسنامه
 •  تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
 •  انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
 • تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
 • تغییر اسم شرکت
 • و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

مراحل خروج از هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

با توجه به ماده 33 اساسنامه شرکت های سهامی خاص هر یک از اعضای هیئت مدیره باید داری یک سهم از سهام شرکت باشد و باید برای انتخاب این اعضاء به این موضوع توجه داشت و تنها مدیرعامل است که می توان خارج از سهامداران او را انتخاب کرد.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل خروج از هیئت مدیره شرکت سهامی خاص و نحوه تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص می توانید فرم مشاوره آنی رایگان را کامل کنید تا مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا با شما تماس بگیرند.

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

 • تغییر نام شرکت
 • تغییر موضوع شرکت
 • تغییر محل شرکت
 •  نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیات مدیره باشد)
 • نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت : …………...............………………
شماره ثبت شرکت : …………………………                                 
سرمایه ثبت شده : …………………………
شناسه ملی : ......................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     ناظرجلسه………………
منشی جلسه ........................
امضا اعضای هیئت مدیره :
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………
امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل

جهت ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص از کجا شروع کنیم ؟

پیش ازهر اقدامی در خصوص ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص می بایست با مشاوران حقوقی و ثبتی حاذق و کارآزموده ایلیا ارتباط برقرار نموده و کسب اطلاع نمایید.پروسه ی مشاوره در مجتمع حقوقی و ثبتی ایلیا بصورت کاملا رایگان صورت می پذیرد لذا پیشنهاد می گردد. جهت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت خود پیش از هر اقدامی از مشاوره کارشناسان این مجتمع بهره جویید .همچنین در ادارمه توضیحات کامل جهت ثبت صورتجلسه تغییرات در شرکتهای سهامی خاص ارائه شده است.

ثبت صورتجلسات تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

شرکت‌ها متشکل از دو نهاد تصمیم گیرنده و اداره کننده هستند:

1-مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی

2- جلسه هیأت مدیره .

تغییرات در شرکت سهامی خاص با عنایت به نوع تغییر در حیطه مسئولیت هریک از این نهاد ها می باشد.

• مجمع عمومی فوق العاده

ایجاد تغییردر نام شرکت، تغییر محل و مکان،تغییر در متن اساسنامه، الحاق به موضوع فعالیت و تغییر در موضوع شرکت، ورود و خروج سهامداران ، ادغام و انحلال شرکت در حوزه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

• مجمع عمومی عادی

تنظیم صورت حسابها و بیلان مالی و مالیاتی و انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است .

• جلسه هیات مدیره

اعمال هر گونه تغییر در تعداد یا سمت اعضای هیأت مدیره، انتخاب و تغییر مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای شرکت درصلاحیت جلسات هیأت مدیره است .

برای اعمال هرگونه تغییر در شرکت سهامی خاص لازم به تنظیم صورتجلسه شرکت برای تغییرات مربوط به همراه روزنامه رسمی ثبت شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت به انضمام فتوکپی کارت ملی کلیه اعضای شرکت به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد .

برای انجام برخی از این تغییرات لازم است به طورهمزمان دو یا چند صورتجلسه‌ ‎ که مکمل یکدیگر هستند تنظیم گردد. به عنوان مثال هنگام خروج سهامدار شرکتی که از 3 نفر اعضا تشکیل شده است ، ابتدا باید عضو جدیدی وارد شود تا تعداد نفرات شرکت از حد نصاب قانونی کمتر نشود. بنابراین ابتدا صورتجلسه ورود عضو جدید تنظیم و ثبت شده و سپس صورتجلسه خروج تنظیم و ثبت می گردد. در این حالت تنظیم و ارجاع صورتجلسه خروج نفر اول بدون تنظیم صورتجلسه ورود نفر جدید امکانپذیر نخواهد بود .

ثبت و انجام تغییرات فوق الذکر توسط مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا ظرف حدود 10 الی 15 روز کاری انجام می‌گیرد .

تغییرات در شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص می توان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از :

 • تغییر اسم شرکت
 • تغییر موضوع فعالیت شرکت
 •  تغییر مکان شرکت
 •  نقل و انتقال سهام (در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد)
 • نقل و انتقال سهام (در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد)
 • برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه
 • انجام انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

در ذیل به هر یک از موارد صورتجلسه تغییرات شرکتهای سهامی خاص جداگانه خواهیم پرداخت :

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص

برای تغییر نام شرکت سهامی خاص مدارک ذیل لازم است :

الف-قبل از امضا صورت جلسه تغییر نام، متقاضی باید برای پرداخت حق الثبت نام اقدام کرده و سپس به واحد تعیین نام در اداره ثبت شرکتها ، جهت اخذ و ثبت ، اسم جدید برای شرکت مراجعه نماید .

ب-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تدوین صورت جلسه آن به همراه امضاء هیات رئیسه در ذیل آن

ج-رعایت ملزومات اداری دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت

د-بعد از تنظیم صورت جلسه ، اصل صورت جلسه و فهرست سهامداران حاضر در جلسه که صورتجلسه را امضاء نموده اند ، فیش بانکی واریز مبلغ حق الثبت جهت تغییر نام و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت از مجمع و مجوز اخذ شده به ثبت شرکت ارائه خواهد شد ، و بعد از تحویل کلیه مدارک و قبول و تائید نام جدید ، به وسیله مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تغییر نام میسر خواهد بود .

ثبت صورتجلسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص

برای تغییر موضوع شرکت سهامی باید مراحلی را طی و شرایطی را فراهم نمود که عبارتند از :

الف- برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه مشعر بر امضاء هیات رئیسه

ب-اخذ مجوز برای موضوع جدید اعلامی در صورت نیاز( بنا بر نظر کارشناس)

ج-پس از تدوین صورت جلسه اصل صورت جلسه و اسامی سهامداران حاضر در جلسه که به صورتجلسه را امضا نموده اند ، و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت از مجمع و مجوز اخذ شده جهت موضوع جدید به اداره ثبت شرکتها تحویل داده خواهد شد.

ثبت صورتجلسه تغییر مکان یا آدرس شرکت سهامی خاص

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تغییرآدرس شرکت سهامی:

الف-برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به همراه امضاء هیات رئیسه

ب-رعایت تشریفات اداری دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت . قابل ذکراست هر گاه وفق اساسنامه هیات مدیره شرکت درتغییر مکان شرکت مخیر باشد ، قادر است با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام نماید . و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، ( تغییر شماره ثبتی نیاز باشد ) باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با تقاضای هیات مدیره به همراه تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد .

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام ،در صورتی که در اساسنامه این امر بر عهده هیات مدیره باشد.

مراحل و مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهام

 1.  تشکیل جلسه هیات مدیره با عنایت به مفاد اساسنامه در خصوص حد نصاب اکثریت اعضاء
 2.  تدوین صورت جلسه که امضاء اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان در ذیل آن درج شده باشد.
 3. رونوشت از شناسنامه صاحبان سهام جدید الورود.
 4. اخذ برگ مفاصا حساب و گواهی انتقال سهم از اداره دارایی.
 5. لیست اسامی صاحبان جدید و پیشین سهام.
 6. ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام ،در صورتی که در اساسنامه این مهم بر عهده مجمع عمومی فوق العاده گذاشته شده باشد.

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام در این شرایط عبارتند از :

الف-برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بدین منظور و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فرشنده سهام رسیده باشد.

ب-فتوکپی از مدارک احراز هویت سهامدار یا سهامداران جدید.

ج- اخذ گواهی تقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور . ( گواهی مفاصا حساب)

د-فهرست اسامی سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال

ط-فهرست جداگانه ای از صاحبان سهام پس از انجام نقل و انتقال. در تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ برگزاری جلسه ، نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام منتقل شده درج گردیده و به امضای همگی آنها رسیده باشد.

ه- در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت صاحبان سهام به حد نصاب رسیده باشد، روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن منتشرشده است باید همراه با صورتجلسه تنظیم شده و سایر مدارک فوق الذکر توسط وکیل قانونی شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه شده و بعد از ثبت صورت جلسه ذیل دفاتر ثبت امضاء شود.

ثبت صورتجلسه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

 • مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تهیه گزارش هیات مدیره ، ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی و گزینش هیات مدیره جدید تشکیل می شود . جهت ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مدارک مورد نیاز ذیل باید تهیه و مراحل ذیل رعایت شود.
 • تشکیل مجمع عمومی عادی و تنظیم صورت جلسه آن با امضای هیات رئیسه.
 • تنطیم لیستی از سهامداران حاضر در مجمع که به امضای سهامداران حاضر رسیده باشد.
 • کپی از شناسنامه بازرسین در صورتی که جدیدا گزین شده اند.
 • در صورتی که مجمع عمومی عادی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد، تحویل اصل روزنامه، دعوتنامه و انجام سایر تشریفات مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت ضروری است.
 • نماینده شرکت بعد از تنظیم صورت جلسه،آن را به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تحویل داده و با پرداخت هزینه های قانونی ، ذیل دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود.

ثبت صورتجلسه انتخاب داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

برای برگزار ی انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص بدین ترتیب عمل می گردد:

الف- برگزاری جلسه و تنظیم صورت جلسه آن که به امضا ی کلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد .

ب-اگر جلسه با حضور اکثریت تشکیل شود دعوت با عنایت به اساسنامه شرکت و قانون تجارت صورت گرفته و بایستی مدارک مثبته آن به صورت جلسه الصاق شود .

ج-مدارک به اداره ثبت شرکتها تحویل و ثبت خواهد شد و ذیل دفاتر ثبت توسط نماینده شرکت امضاء خواهد شد .

د-اگر قرار باشد که یک نفر ببا تصمیم مجمع ریاست هیات مدیره و سمت مدیر عاملی را تصدی نماید باید این موضوع در مجمع عمومی عادی با رعایت ماده 124 قانون تجارت به تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع برسد. ماده 124 قانون تجارت مقرر میدارد: هیات مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی رابه مدیریت عامل شرکت برگزیند و چارچوب اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را مشخص سازد . در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره نیز باشد دوره مدیریت عامل او برابر با مدت عضویت او در هیات مدیره خواهد بود. مدیر عامل شکت نمیتواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی .

تبصره : هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را برکنارنماید .

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال ومسئله ای می توانید فرم مشاوره آنی رایگان را کامل کنید تا با شما تماس بگیرند هم چنین می توانید با شماره تلفن های 32137-026 و 26655119-021 تماس بگیرید. 

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
امیر ابدالی
درخواست تغییرات شرکت سهامی خاص
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید