جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه واگذاری امتیاز بیلبورد

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

تنظیم قرار داد بر اساس نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

این قرارداد فیمابین شرکت …………….. به شماره ثبت ……………. و نشانی : ………………….. خیابان ……….. نبش ………………. پلاک …………… با نمایندگی آقای ……………. «به عنوان مجری» از یک طرف و موسسه ……………… به شماره ثبت …………… به نشانی …………….. پلاک …………… شماره تلفن…………. .. با نمایندگی آقایان ……………. و …………. «به عنوان متقاضی »از طرف دیگر برابر شرایط ذیل منعقد گردید؛ و طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی از این قرارداد می باشند.

ماده1. موضوع قرارداد

واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی تابلوی بیلبورد واقع در …………… (به صورت دوطرفه با کد ……………… )

ماده 2. مبلغ قرارداد

2-1.مبلغ قرارداد …………….. ریا ل معاد ل ……….. تومان می باشد.

2-2.بدیهی است هرگونه تغییر و افزایش قیمت در تعرفه پخش آگهی در طول مدت قرارداد، شامل مبلغ این قرارداد نخواهد شد.

ماده 3. نحوه پرداخت

3-1. متقاضی پس از کسر کسورات قانونی به شرح ذیل متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد طی اقساط ذیل می باشد.

قسط اول : مبلغ …………… ریال معادل ……….. تومان هم زمان با نصب تابلو از سوی متقاضی به مجری، و در مقابل دریافت یک فقره ………………. بانکی به همین مبلغ به عنوان تضمین حسن انجام کار از سوی مجری، پرداخت می گردد. بدیهی است این ……………… در پایان مهلت قرارداد و در صورت تأیید نماینده متقاضی از حسن انجام کار مجری به ایشان مسترد خواهد کرد.

قسط دوم : مبلغ …………………. ریال معادل ………….. پس از گذشت ………… ماه از تاریخ نصب تابلو

قسط سوم: مبلغ …………….. ریال معادل …………..تومان در پایان مهلت ………… ماهه نصب تابلو و در صورت تأیید و گواهی نماینده متقاضی نسبت به حسن انجام کار مجری.

ادامه مطلب
اخذ کارت بازرگانی در گلستان

3-2. متقاضی برابر ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مکلف به کسر 5% مالیات تکلیفی از مبلغ قرارداد و واریز آن به اداره دارایی می باشد. بدیهی است متقاضی قبض 5% مالیات پرداختی را حداکثر یک ماه پس از اتمام قرارداد، تحویل مجری می نماید.

3-3. متقاضی برابر ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مکلف به کسر و نگهداری 5% مبلغ قرارد تا پایان سال مالی می باشد. بدیهی است متقاضی در پایان سال مالی و پس از ارایه گواهی مفاصای بیمه تأمین اجتماعی از سوی مجری، اقدام به پرداخت مبلغ مکسوره به ایشان می نماید؛ درغیر این صورت متقاضی مکلف به پرداخت مبلغ مذکور به سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

3-4. متقاضی مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر و پرداختت 3% مبلغ قرارداد می باشد.

قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

ماده 4. مدت قرارداد

4-1. مدت قرارداد به مدت ………… ماه از تاریخ نصب تابلو آگهی در محل بیلبورد موضوع قرارداد می باشد.

4-2. تاریخ شروع و نصب بیلبورد، به فاصله …………… ساعت پس از تحویل تابلو تهیه شده از سوی متقاضی به مجری و در صورتی که تهیه تابلو توسط مجری انجام می پذیرد، به فاصله …………… ساعت پس از رویت و تأیید کتبی تابلو تهیه شده توسط متقاضی بانماینده وی می باشد.

4-3. پایان قرارداد با احتساب دوره کامل بند 4-1 از تاریخ نصب تابلو خواهد بود. بدیهی است هرگونه وقفه پیش بینی نشده که در طول مدت قرارداد به استثنای موارد فورس ماژور پیش آید ، جزو مدت قرارداد محسوب نشده و مجری متعهد به نصب تابلو به میزان مدت مورد توافق می باشد.

4-4. شرکت مجری متعهد می شود به ازای هر ……… شب خاموشی، یک روز به تاریخ قرارداد اضافه نماید.

ادامه مطلب
رتبه بندی انبوه سازان - اخذ گرید انبوه ساز

قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

ماده 5. نحوه پخش آگهی تبلیغاتی از طریق نصب تابلو

شرکت مجری متعهد می باشد که پس از تحویل تابلوی تبلیغات مورد نظر متقاضی (با رعایت شرایط بند 4-2) اقدام به نصب تابلو در محل موضوع قرارداد نماید.

بدیهی است درصورت نیاز، شرکت مجری پس از اخذ مجوز های لازم از وزارت ارشاد و سازمان زیبا سازی شهر ………….. اقدام به نصب تابلو آگهی مورد نظر می نماید. لازم به ذکر است که مجری متعهد به نصب و نگهداری تابلو آگهی متقاضی به صورت تمام وقت در محل مورد توافق و در طول مدت قرارداد می باشد.

ماده 6. فورس ماژو ر و مناسبت های خاص

چنانچه بر اساس حوادث غیر مترقبه از قبیل: قطع برق، تعمیرات ، زلزله، آتش سوزی، طوفان، بارش برف، سیل، اعتصاب، اشکال فنی و غیره یا بر اساس تصمیمات مراجع قانونی و قضایی، یا تصمیم وزارت ارشاد و سازمان زیبا سازی شهرداری ……………… یا تصمیم مقامات شهری برای نمایش رویدادهای ملی، مذهبی وغیره پخش آگهی به تعویق افتد.

شرکت مجری متعهد است پس از رفع موارد اضطرار و بعد از پخش مناسبت های خاص، بلافاصله نسبت به نصب مجدد تابلو آگهی و جبران زمان قطع آگهی اقدام نماید؛ به نحوی که تمامی زمان طول مدت قرارداد به اجرا درآید.

قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

ماده 7. فسخ قرارداد

چنانچه هر یک از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود استنکاف نماید، طرف مستنکف با اخطار ………. روزه طرف مقابل مکلف به رفع مشکل و انجام تکالیف و تعهدات خود می باشد . در غیر این صورت طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته و همچنین طرف مقصر ملزم به جبران خسارات وارده به طرف مقابل می باشد.

ادامه مطلب
قانونگذاری داخلی در خصوص حقوق مالکیت صنعتی

ماده 8. حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجرای موضوع این قرارداد یا در تفسیر مفاد و مندرجات قرارداد حاضر، طرفین این قرارداد ابتدا از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام می نمایند، چنانچه طی مدت…………………. روز مذاکرات مستقیم نسبت به رفع اختلاف نگردید، طرفین از طریق حکمیت و با تعیین یک داور مرضی الطرفین نسبت به رفع اختلاف اقدام می نمایند و رای داور برای طرفین قرارداد قطعی و لازم الاجرا می باشد.

قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

ماده 9. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد بر مبنای مواد 10 و 219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی لازم الوفاء و لازم الاجرا بوده، همچنین قرارداد حاضر در ………… ماده و طی ………… نسخه بین طرفین امضاء و مبادله گردید و کلیه نسخ قرارداد دارای اعتبار یکسان می باشند.

امضاء و مهر نماینده قانونی شرکت امضاء و مهر نماینده قانونی مؤسسه

به مدیریت به مدیریت

قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا (ثبت ایلیا) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل (ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح، همچنین امور حقوقی (دعاوی کیفری، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران (جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.)

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها