جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری

قرارداد جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری 

نمونه قرارداد جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری را می توانید در متن زیر مطالعه فرمایید در صورت پیش آمدن هر سوالی مبنی بر تنظیم قرارداد می توانید با کارشناسان مجتمع حقوقی ایلیا در تماس باشید.

نمونه قرارداد جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری

طرفین قرارداد

1. طرف اول(مالک) آقای…..فرزند…………..متولد………شماره……..شناسنامه صادره از……….به نشانی: ……………… تلفن …………….

2.طرف دوم(مشاورطرح) شرکت…..به شماره ثبت

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اقدامات فنی و مهندسی مشاور و جذب سرمایه گذار به شرح مندرج در بند2 ماده سه قرارداد بر روی اراضی و مستحدثات مورد معرفی مالک به منظور تهیه و اجرای طرح گردشگری و سایر طرح های قانونی مناسب با اراضی موضوع قرارداد که توسط مشاور تهیه و ارائه و تصویب گردد.

آورده طرفین قرارداد نمونه قرارداد مشارکت گردشگری

قرارداد مشاوره فنی و مهندسی در جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری در اراضی و مستحدثات پلاک ثبتی

1. آورده مالک شامل زمین ومستحدثات اولیه کارخانه………..معرفی شده به آدرس:……….با مساحت……….و زمین های اطراف آن که براساس طرح تهیه شده ازطریق دولتی وبا بخش خصوصی به زمین اولیه کارخانه اضافه خواهد شد.

2.آورده مشاور طرح شامل کلیه خدمات فنی، مهندسی، اداری، جذب سرمایه و سرمایه گذار، بازاریابی و فروش وسایر اقدامات لازم که برای تهیه و تصویب طرح و تهیه طرح های اجرایی شامل تمامی فازهای 1و2و3 مراحل اجرایی طرح و مدیریت تبلیغات برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار وسرمایه مورد لزوم و تهیه و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری اجرای طرح وبهره برداری طرح گردشگری ویا سایر طرح های پیشنهادی مشاور طرح، در آورده مالک ضرروت دارد که تفصیل آن به شرح ماده چهار می باشد.

تبصره2. با عنایت به این که اسناد مالکیت مشتمل بر………….هکتار می باشد وبنابر ضرورت یکپارچگی طرح و اعلام مالک مبنی براینکه جذب تفاهم مالکین اراضی مجاور تا سقف مساحت طرح تهیه شده و مصوب گردشگری مندرج در این ماده امکان پذیر می باشد لذا تهیه طرح بر این پایه مورد توافق قرار گرفت.

تبصره3. نقشه کروکی محدوده های اراضی مورد نظر و نقاط پیرامونی که به عنوان پیوست شماره دو قرارداد قلمداد می شود.

تبصره4. اسناد نقشه برداری مسطحاتی در دست تهیه توسط مالک به عنوان پیوست شماره سه قرارداد قلمداد می گرد.

تبصره5. نقشه بناها و مستحدثات موجود کارخانه…………….به عنوان پیوست شماره چهار توسط مالک در اختیار مجری مشاور طرح قرار می گیرد.

تبصره6. تصاویر هوایی محل موضوع قرارداد به عنوان پیوست شماره پنج

ماده4. خدمات مشاور طرح

قرارداد مشاوره فنی و مهندسی در جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری در اراضی و مستحدثات پلاک ثبتی

خدمات مشاور طرح در سه فصل زیر انجام می شود

 •  کنترل نقشه برداری مسطحاتی، نظارت و تائید و تهیه نقشه برداری های تکمیلی توپوگرافی
 •  انجام مطالعات شناخت شامل پروژه شناخت منطقه
 •  انجام بازدیدها و برداشت های محلی ، ایده پردازی و تهیه طرح گردشگری
 •  بررسی های حقوقی ملک در رابطه با اسناد، املاک مجاور و منطقه
 •  انجام اقدامات کارشناسی واداری در ارتباط با ارائه طرح به مراجع ذیربط، دفاع از طرح، انجام بازنگری ها و اخذ تائید و مجوزهای گردشگری
 •  مدیریت مذاکرات و مکاتبات به منظور پاسخگویی و حصول تفاهمات با لحاظ ضوابط قانونی و منافع مالک
 •  انجام مطالعات و تهیه طرح های توجیه اقتصادی
 •  شناسایی ،مذاکره و جذب سرمایه گذاران
 •  انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران
 •  تهیه طرح و نقشه فاز بندی پروژه و زمان بندی اجرای زیر پروژه ها
 •  مدیریت نظارت بر عملیات ساخت واجرا
 •  عقد قراردادهای پیمانکاری، مشاوره در مرحله ساخت
 •  مدیریت تبلیغات
 •  مدیریت بازاریابی و فروش
 •  طراحی مدیریت بهره برداری و نگهداری

وظایف و تعهدات مجری قرارداد مشارکت گردشگری

قرارداد مشاوره فنی و مهندسی در جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری در اراضی و مستحدثات پلاک ثبتی

وظایف و تعهدات مجری در رابطه با عملیاتی شدن خدمات موضوع ماده چهار به قرارزیر توافق گردید.

1. مجری متعهد است برای انجام فعالیت های خود از نیروی کارآمد و متخصص استفاده نماید.

2. مجری متعهد است همواره منافع مالک را در اقدامات خود مدنظر قراردهد.

3. مجری متعهد است در مراحل مختلف تهیه طرح گردشگری،طرح را به مالک ارائه کرده و نظرات او را با لحاظ ملاحظات فنی و قانونی تامین نماید.

4. مجری متعهد است نتیجه مذاکرات و مکاتبات با سازمان ها را در جلساتی به اطلاع مالک رسانده و فعالیت های مربوطه را با هماهنگی او دنبال نماید. برای جلسات فیمابین و تفاهمات، صورتجلسه تنظیم می گردد.

5. مجری متعهد است اطلاعاتی را که از مالک در فرایند کار به دست می آورد محرمانه تلقی نماید.

6. مجری متعهد است در طراحی ها و اجرا به گونه ای رفتار نماید تا از حداکثر ظرفیت های موجود در محل پروژه(بناها و….)استفاده شود و تخریب و جابه جایی نخاله و……..درحداقل باشد.

7. مجری متعهد است در انعقاد قراردادها و حصول تفاهمات با سرمایه گذاران، پیمانکاران و……منافع حداکثری طرفین این قرارداد را رعایت نماید. انعقاد این گونه قراردادها با تفاهم و جلب نظر مالک انجام می شود.

8. مجری متعهد است که بر فعالیت عوامل خود نظارت نماید تا همواره امانت، اخلاق، دقت و سرعت در کار را رعایت کنند.

9.برنامه ریزی وتلاش برای توسعه اراضی به منظور یکپارچه سازی طرح جامع گردشگری منطقه ازطریق اخذ زمین های اطراف از مجاری قانونی (منابع طبیعی و….) دنبال شود.

وظایف و تعهدات مالک

قرارداد مشاوره فنی و مهندسی در جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری در اراضی و مستحدثات پلاک ثبتی

وظایف و تعهدات مالک در رابطه با عملیاتی شدن موضوع قرارداد به شرح زیر توافق گردید:

1. نقشه های مسطحاتی در دست تهیه را در اختیار مشاور قرار می دهد.

2. تصاویر اسناد مالکیت اراضی را در اختیار مشاور طرح قرارمی دهد.

3. نامه های معرفی مشاور طرح یا افراد معرفی شده از طرف وی را به عنوان نماینده مالک به سازمان ها و ارگان های ذیربط(نظیر شهرداری، میراث فرهنگی، منابع طبیعی و..) صادر نماید.

4.ساختمانی را جهت استقرار مشاور طرح و عوامل وی در محل پروژه تجهیز و تحویل نماید.

5. مستندات مربوط به مکاتبات، مذاکرات و تعهدات احتمالی به سایر اشخاص حقوقی و حقیقی در رابطه با اراضی موضوع قرارداد (نظیر شهرداری ومیراث فرهنگی) را در اختیار مشاور طرح قراردهد.

6. به مشاور طرح اختیار دهد تا وفق وظایف و تعهدات مندرج در ماده5 نسبت به پیگیری امور پروژه من جمله در رابطه با سایر سازمان ها و ارگان ها اقدام نماید.

7. از ایجاد تعهدات جدید به سازمان ها و ارگان ها در رابطه با اراضی موضوع پروژه، فارغ از روال مشخص شده در این قرارداد خودداری نماید.

8. اسناد و نقشه های مربوط به سازه های موجود در محل پروژه وسایر اطلاعات که به تهیه طرح و بهبود آن کمک می نماید و در اختیار دارد را به مشاور طرح تحویل نماید.

9. با توجه به اینکه مشاور طرح فارغ از این قرارداد در حوزه های اجرای عملیات ساختمان سازی، راهسازی و………..فعالیت می نماید لذا مالک موافقت دارد تا در صورت واگذاری چنین کارهایی ازطریق پیمانکاری به اشخاص ثالث، در شرایط مساوی کار طی قرارداد لازم به مشاور طرح واگذار شود.

همچنین مالک موافقت دارد تا مشاور طرح بتوان بنابرصلاحدید خود در راستای حفظ کیفیت های مورد نظر در پروژه، به سرمایه گذاران جذب شده برای زیرپروژه های موضوع این قرارداد ، خدمات طراحی یا اجرایی ارائه نماید.

10. ارائه به موقع و کامل اسناد و مدارک مثبته مورد نظر مراجع قانونی (نظیر سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری)

11. تحویل زمین جهت بررسی های کارشناسی تهیه طرح و پس از اخذ مجوز جهت شروع عملیات اجرایی

قرارداد جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری 

حق الزحمه مشاور طرح در قرارداد مشارکت گردشگری

حق الزحمه مشاور طرح نسبت به اراضی مختلف به قرار زیر توافق گردید:

1. حق الزحمه مشاور طرح در مورد اراضی که مالک، اسناد مالکیت آن را دارا بوده و بدون معارض می باشد به میزان……% ارزش های استحصالی از آنها

2. حق الزحمه مشاور طرح در مورد اراضی که مالک، اسناد مالکیت آن را دارا بوده ولی احتمالا اراضی دارای معارض هستند به میزان……..% ارزش های استحصالی از آنها

3. حق الزحمه مشاور طرح در مورد اراضی که مالک، اسناد مالکیت آن را دارا نیست لکن ازطریق تهیه طرح و تصویب و اخذ مجوزهای مربوطه و عملیات بعدی به شرح این قرارداد، واجد ارزش افزوده های تدریجی می گردد،به مأخذ …………….% ارزش های استحصالی از آنها

4. حق الزحمه مشاور طرح در مورد اراضی دولتی و منابع طبیعی که با تهیه طرح و پیگیری مشاور طرح در طراحی پروژه موضوع این قرارداد قرار می گیرد به میزان ……..% ارزش های استحصالی از آن ها

نحوه پرداخت حق الزحمه مشاور طرح

حق الزحمه بابت انجام خدمات موضوع این قرارداد از محل ارزش های استحصالی از خود پروژه وفق حق الزحمه مشاور طرح موضوع ماده7 به طریق زیر محاسبه و پرداخت می شود:

1. مالک بابت خدمات مشاور طرح وجهی به او پرداخت نمی نماید.

2.در صورت حصول فضاها و بناهای انتفاعی، حق الزحمه مشاور طرح از محل بناها و فضاهای پروژه محاسبه و مشخص و توافق می شود.

3. در صورت حصول منافع ریالی از فعالیت های مختلف( مثل فروش زمین هر پروژه، اخذ ورودیه، درآمدهای خدمات مدیریت بهره برداری و نگهداری ) حق الزحمه مشاور طرح به صورت ریالی محاسبه و مشخص و پرداخت می گردد.

تبصره1. طرفین توافق کردند که به خدمات مشاور طرح به شرح بندهای 1تا6 ماده………معادل………….% حق الزحمه وبه خدمات او بابت سایر بندها نیز معادل……..% مابقی حق الزحمه تعلق می گیرد.

تبصره2. در هر مرحله از حصول منافع به شرح بندهای 2و3 این ماده، حق الزحمه مشاور طرح مشخص و به وی پرداخت می گردد.

تبصره3. تفکیک عادلانه سهم طرفین از فضاها و بناهای انتفاعی(بند2بالا) ازطریق مصالحه با توافق هیات کارشناسی منتخب طرفین قرارداد انجام می شود.

سایر مسائل مالی قرارداد

قرارداد مشاوره فنی و مهندسی در جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری در اراضی و مستحدثات پلاک ثبتی

1. هزینه های قانونی مرتبط براین قرارداد(مثلا ریاست ابتیاع زمین از منابع طبیعی با عوارض شهرداری و ادارات دولتی و سازمان های مرتبط ) و هزینه های اجرایی احداث پروژه در هر مرحله یا توسط مالک تعهد می شود ویا در صورت تمایل مالک وبا مشاوره مشاور طرح به ایشان و بررسی واریانت های مختلف به سه صورت زیر اقدام می گردد:

الف) با سرمایه شخص ثالث که از طریق جذب سرمایه گذارتوسط مشاور وبه عنوان آورده سرمایه گذار تامین می گردد که با انعقاد قرارداد سه جانبه(مالک و مشاورطرح و سرمایه گذار)برای هر قسمت از کارپروژه جداگانه توسط مشاور تهیه و تنظیم می گردد وبین سه طرف مربوطه بعد از توافق اجرا می گردد.

ب) با پیش فروش مستحدثات مربوطه به افراد حقیقی وحقوقی

ج)برای پرداخت هزینه های تصویب طرح و اخذ جواز در ادارات دولتی و نهادها و شهرداری ویا اخذ سرمایه از بانک ها ازطریق توافقات و قراردادهای سه جانبه فیمابین مشابه بند الف که متن آن توسط مشاور طرح تهیه و تنظیم می گردد اقدام می شود.

2. مشاور طرح متعهد است تا با طراحی و پیشنهاد مدل های مناسب سرمایه گذاری حتی الامکان هزینه های اجرای طرح از داخل خود پروژه و منافع و عواید آن قابل پرداخت باشد.

3. متناسب با شرایط و مناسبات مالی این قرارداد، ساز و کار و سازمان مناسب مالی برای تحقق طرح، پیش بینی و طراحی می گردد تا حقوق کلیه طرفین ذیربط قرارداد شفاف باشد.

4. حقوق مالی دولتی مربوط به این قرارداد در صورت تحقق آن، طبق ضوابط قانونی مربوطه رسیدگی می شود.

مدت زمان قرارداد

قرارداد مشاوره فنی و مهندسی در جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری در اراضی و مستحدثات پلاک ثبتی

زمان های مورد تفاهم در این قرارداد به شرح زیر می باشد.

1. انجام مطالعات و تهیه طرح گردشگری و جداول سطح وسطوح اولیه به منظور اخذ موافقت اصولی از ارگان ها وسازمان های مربوطه حداکثر………..ماه از زمان مبادله قرارداد و اخذ اطلاعات نقشه برداری مسطحاتی از مالک

2. انجام اصلاحات طرح و رفع اشکالات مورد نظر مراجع قانونی، عملیات نقشه برداری تکمیلی، اصلاح و جانمایی طرح و اخذ نهایی موافقت اصولی حداکثر ………..ماه از زمان بند یک بالا

3. تهیه جدول فازبندی پروژه ها وزمان بندی عملیات اجرایی حداکثر ……..ماه از زمان بند دو بالا

4.برنامه ریزی جذب سرمایه گذار براساس جدول فازبندی وطراحی گونه های مختلف همکاری و انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران حداکثر……ماه از تاریخ بند سه بالا

5. اقدامات اجرایی برای جذب سرمایه گذار(شناسایی، دعوت، مذاکره، تفاهم، انعقاد قرارداد) و سپس آغاز عملیات اجرایی و مدیریت و نظارت برآن، حداکثر…….ماه پس از زمان بند چهار بالا.

تبصره1. با توجه به گستردگی پروژه در سطح و حجم بالای عملیات، احجام و تامین مالی مورد نیاز،افق نهایی شدن پروژه حدود…..سال توافق گردید.

تبصره2. مشاورطرح متعهد است پس از تحقق بند2(صدور موافقت اصولی) برنامه ریزی لازم و تبلیغات و دعوت از سرمایه گذاران برای جذب سرمایه و سرمایه گذار را هدف گذاری نماید به گونه ای که حداکثر از ابتدای سال دوم قرارداد عملیات اجرایی آغاز شود.

تبصره3. طرفین توافق دارند تا طراحی فعالیت و بهره برداری از فضاها، زیربناها، احجام و زیرساخت های آماده موجود در محل پروژه را در اولویت قراردهند.

سایر توافقات

قرارداد مشاوره فنی و مهندسی در جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری در اراضی و مستحدثات پلاک ثبتی

1. آدرس طرفین قرارداد به شرح زیر می باشد و کلیه مکاتبه های ارسالی از طریق پست سفارشی به آدرس طرفین به منزله ابلاغ و تحویل رسمی تلقی می شود. در صورت تغییر آدرس هریک ازطرفین، مراتب باید رسما به طرف دیگر اعلام گردد.

آدرس مالک:……………

آدرس مشاور طرح:……

2. در صورت ایجاد شرایط فورس ماژور، طبق تعریف قانونی آن مدت زمان فورس ماژور به زمان بندی های قرارداد اضافه می شود. مسکوت ماندن غیرطبیعی پاسخ و بررسی دستگاه های دولتی و عمومی، علی الخصوص در رابطه با بند 2ماده 10 از مصادیق فورس ماژور تلقی می شود.

3. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع به ترتیب از طریق گفت و گو، مصالحه، حکمیت یا پیگیری از طریق مجاری قانونی به نتیجه می رسد.

در صورت پیگیری های مربوط به رفع اختلافات، طرفین وظیفه دارند مسئولیت ها و وظایف خود را به شرح مفاد این قرارداد دنبال نمایند.

4. اعلام فسخ قرارداد از سوی مالک در صورت بروز هریک از حالت های زیر امکان پذیر می باشد:

– در صورت عدم موافقت مراجع قانونی با صدور مجوز گردشگری و عدم امکان رفع موانع قانونی مورد نظر سازمان های ذیربط، به مجری حق الزحمه ای تعلق نمی گیرد. بنابراین کلیه حقوق مادی و معنوی طرح ها و مطالعات مشاور طرح متعلق به وی می باشد.

– با موافقت مراجع قانونی با صدور مجوز طرح گردشگری و یا سایر طرح های مصوب قانونی و پیرو آن در صورت تاخیرات بدون دلیل در انجام و ارائه خدمات بعدی وفق مفاد قرارداد که ناشی از اهمال یا ناتوانی مشاور طرح در انجام و ارانه خدمات و تعهدات موضوع قرارداد باشد.

اعلام یک طرفه فسخ قرارداد از سوی مالک، در رابطه با موارد بالا، وفق بند 3 این ماده در صورت عدم تفاهم بین مالک و مشاور طرح در حین اجرای کار به گونه ای که فسخ قرارداد اجتناب ناپذیر شود، حق الزحمه مشاور طرح تا زمان اعلام فسخ از سوی مالک، متناسب با مفاد این قرارداد و به میزان پیشرفت کار حاصله و به علاوه درصد ارضی اضافه شده در ارائه طرح گردشگری یا سایر طرح ها و تصویب آن در سازمان های ذیربط حاصل گردیده است می بایست توسط مالک ظرف مدت…….ماه به صورت ریالی یا با تهاتر اسناد بخشی از اراضی موضوع قرارداد به مشاور طرح پرداخت می شود.

5. مالک اقرار دارد که آن قسمت از اراضی موضوع قرارداد که برای آن سند دارد، در ید و قبض او می باشد و در مورد سایر اراضی معرفی شده در محدوده اراضی که جزء طرح پروژه قرار می گیرد همکاری لازم برای مذاکرات و حصول تفاهم با مالک را به همراه مشاور طرح دنبالا می نماید.

6. مسائل پیش بینی نشده از طریق مذاکره و در نهایت براساس قوانین و مقررات جاری کشور حل و رفع می گردد.

7. این قرارداد براساس مواد 10 و 219 قانون مدنی مورد توافق طرفین قرار گرفت.

ماده12.فسخ قرارداد

قرارداد مشاوره فنی و مهندسی در جذب سرمایه گذار و تهیه و اجرای طرح گردشگری در اراضی و مستحدثات پلاک ثبتی

این قرارداد در…………..ماده و در……………نسخه تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله گردید و همه نسخ از اعتبار یکسان برخودار می باشند.

مالک مشاور طرح

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها