لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تنظیم صورتجلسه شرکت✔️


در فرهنگ فارسی معین،صورتجلسه به معنی نوشته ای می باشد که در آن رویدادها و گفتگوهای جلسه در آن ثبت می شودوبه طور معمول صورتجلسه ها شامل تاریخ،محل برگزاری جلسه،مشخصات اعضای شرکت کننده و تصمیم های گرفته شده است.هر جلسه رسمی با گردهمایی ارکان اعم از اعضاء جلسه ، دستور جلسه ، در زمان معین و مکان تحقق پیدا می کند.تنظیم نمودن مطالب در نشست های رسمی توسط دبیر و یا منشی جلسه صورت می گیرد.این امکان وجود دارد که یکی از اعضای جلسه باشد و یا شخص دیگری که به همین عنوان و بدون در برداشتن حق رای در جلسه حاضر شود.متن صورت جلسه باید به صورت کامل و جامع باشد و مطابق نمونه های ارائه شده اداره ثبت شرکت ها تنظیم گردد و پس از آن در سامانه اداره ثبت شرکت ها عینا قید گردد.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت تغییرات شرکت می توانید برروی لینک کلیک نمایید.

صورتجلسه شرکت

هنگامی که جلسه ای برپا می شود در آخر جلسه باید همه تصمیم ها و گفتگوهایی که در جلسه ذکر شده است نوشنه شود که به این امر صورتجلسه شرکت گفته می شود که به منظور رسمیت یافتن الزامی است که ثبت گردد.در صورتجلسه تاریخ،ساعت و حتی محل برگزاری جلسه قید می گردد و هم چنین موارد،تصمیم ها و گفتگوهایی که در جلسه اعضا بیان می نمایند باید قید شود.در جلسات رسمی ارکان اصلی شرکت اعم از اعضا جلسه ، دستور جلسه ، زمان معین ، و مکان گرد هم می آیند.

متن یک صورتجلسه اداری

نام شرکت :…………...............……………… شماره ثبت شرکت : سرمایه ثبت شده :       شناسه ملی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت………با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای…………………………به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی ……………………خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……….. به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار …………………………جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال......................مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ……......…    ناظر جلسه …………    ناظرجلسه………………منشی جلسه

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………   4 ـ ……………………

امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                           بازرس علی البدل:

چند نمونه صورتجلسه

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی .................. سرمایه …………..………… ریال در تاریخ  ………….………… ساعت  ……………………..……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….
به آدرس جدید  ………………….....…………..............……………………………………………………  کدپستی : ............................ انتقال یافت .
آقای/ خانم   ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیئت مدیره        

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی )

نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………... کوچه……………….……… پلاک……………  کدپستی……………………. تلفن……………………………
به (آدرس جدید):  تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی………………...………  تلفن…………………  انتقال یافت در نتیجه ماده  ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ….......................................    امضاء
خانم / آقای ….......................................    امضاء
خانم / آقای ….......................................    امضاء
 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی –  نسبی)

 

نام شرکت …………………………… شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ……………….. ریال  در تاریخ  .............ساعت ....... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……....…. به  ……..…..……….....…. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و... در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای …..................................    امضاء
خانم / آقای …..................................    امضاء
خانم / آقای …..................................    امضاء

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش  سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود  ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت…...............................  شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال   در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص  وضعیت مالی شرکت
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................................... به  ................................... .ریال افزایش و ماده ....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.
به خانم / آقای ...................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر  اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای …..................................    امضاء
خانم / آقای …..................................    امضاء
خانم / آقای …..................................    امضاء
خانم / آقای …..................................    امضاء

تنظیم صورتجلسه چگونه است؟

تنظیم صورتجلسه به‌وسیله دبیر یا منشی جلسه تنظیم می‌گردد. دبیر یا منشی جلسه ممکن است یکی از اعضای اصلی جلسه یا شخص دیگری با همین عنوان -البته بدون حق رای در جلسه- باشد. متن صورت‌ جلسه باید کامل و دقیق و مطابق با نمونه‌های ارائه‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها تنظیم گردد. پس از تنظیم صورتجلسه باید عیناً آن را در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها ثبت کرد.

هر صورتجلسه با توجه به نوع شرکت و موضوع جلسه شامل قسمت‌های مختلفی می‌باشد؛ اما تقریبا تمامی صورتجلسه‌ها می‌بایست شامل موارد ذیل باشند و نکات ذیل به‌صورت کامل می‌بایست قید گردد:

شماره جلسه: شماره جلسه بر مبنای استمرار و یا دوره‌ای بودن جلسه و بر اساس دستورالعمل‌های داخلی شرکت‌ها استخراج و درج می‌گردد.
مشخصات اعضای جلسه: نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از افراد حاضر و غایب در جلسه می‌بایست در قسمت مشخصی در صورتجلسه درج گردد.
دستور جلسه: هدف تشکیل و برگزاری جلسه از ضروریات هر صورتجلسه است و از قبل می‌بایست به اطلاع اعضای جلسه رسیده باشد.
مطالب مطرح‌شده در جلسه: مطالب مهم مطرح شده در جلسه می‌بایست به صورت کامل و با رعایت اصل امانت در صورتجلسه درج گردد و مشخص شود که هر یک از مطالب توسط چه کسی بیان شده است.
تصمیمات اتخاذشده: تصمیمات و مصوبات جلسه می‌بایست در صورت جلسه نوشته شود. گاهی نیز الزامی است که در صورتی که عضوی از جلسه با مصوبات و یا تصمیمات اتخاذ شده مخالف باشند، می‌بایست اسامی آن‌ها به همراه دلایل مخالفت آن‌ها در صورتجلسه درج شود.
زمان جلسه: تاریخ برگزاری جلسه و زمان دقیق شروع و خاتمه جلسه از موارد ضروری همه صورتجلسه‌ها می‌باشد.
مکان جلسه: مکانی که جلسه در آن برگزار می‌شود می‌بایست به صورت شفاف در صورتجلسه درج شود به‌طوری که مکان درج شده برای تمامی اعضای حاضر در جلسه شناخته شده و بدون ابهام باشد.
تکلیف جلسه بعدی: چنانچه اهداف جلسه در یک جلسه محقق نشود و نیل به اهداف نهایی جلسه مستلزم برگزاری جلسه‌ای دیگر باشد، در صورتجلسه می‌بایست زمان، مکان، دستورات و اقدامات لازم‌ اجرا تا جلسه آتی درج گردد.
امضاء شرکت‌کنندگان: تمامی اعضای شرکت‌کننده در جلسه –اعم از دارای حق رای و بدون حق رای- می‌بایست پس از مطالعه دقیق مطالب مندرج در صورتجلسه، آن را امضا نمایند.

انواع صورتجلسه

تقسیم‌بندی بر اساس نوع شرکت:

 • صورتجلسه شرکت‌های با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه شرکت‌های سهامی خاص
 • صورتجلسه شرکت‌های سهامی عام
 • صورتجلسه شرکت‌های تضامنی
 • صورتجلسه شرکت‌های تعاونی
 • صورتجلسه شرکت‌های نسبی
 • صورتجلسه شرکت‌های مختلط سهامی
 • صورتجلسه شرکت‌های مختلط غیر سهامی

تقسیم‌بندی بر اساس مرجعی است که صورتجلسه در آن تنظیم گردیده است:

 • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
 • صورتجلسه مجمع عمومی و فوق‌العاده
 • صورتجلسه هیئت مدیران
 • و …

تقسیم‌بندی بر اساس موضوع جلسه

 • صورتجلسه در خصوص نقل‌وانتقال سهم‌الشرکه
 • صورتجلسه در خصوص تغییر سرمایه شرکت
 • صورتجلسه در خصوص تغییر اساسنامه
 • صورتجلسه در خصوص انتخاب بازرسین

تدوین و تنظیم صورتجلسات شرکتها به چه صورتی است؟

به منظورانجام تغییرات در شرکتها و موسسات تجاری لازم است که اداره ثبت شرکتها را از این تغییرات مطلع سازید ،به همین منظور تغییرات مدنظرو تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه باید طی یک صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد. چنانچه فقط شرکتی نیاز به تنظیم صورتجلسه دارد و خود مسئولیت پیگیری روند اداری کاردرمرجع ثبت شرکتها را برعهده می گیرد ، ثبت ایلیا این خدمت را ارائه می دهد.

اکثر تغییراتی که در شرکتها می تواند انجام شود عبارتند از:

 • افزایش سرمایه اولیه شرکت
 • کاهش سرمایه ( با خروج شریک یا بدون آن )
 • ورود شریک جدید
 • خروج شریک جدید
 • تغیر موضوع کاری شرکت
 • تغییر محل و نشانی شرکت
 • و...

 مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسه

 • فتوکپی مدارک شناسایی هر یک از اعضای هیأت مدیره و بازرسین
 •  فتوکپی آگهی ثبتی تاسیس و روزنامه رسمی و تغییرات پیشین شرکت و اساسنامه شرکت
 • انتخاب نوع تغییرات توسط متقاضی

بازه زمانی لازم برای تدوین صورتجلسات چیست

مدت زمان مورد نیاز جهت تحریر صورتجلسات 2-3 روز کاری پس از جمع آوری و ارائه مدارک توسط متقاضی است.

هزینه تحریر صورتجلسات و نحوه انجام و ارائه خدمات چقدر است؟

هزینه تحریر صورتجلسات توسط مجتمع ثبت ایلیا با توجه به نوع صورتجلسات و نوع تغییرات و نیز تعداد صورتجلسات متفاوت خواهد بود برای کسب اطلاعات بیشتر دریان خصوص می توانید با شماره تلفن های 32137-026 و 26655119-021 تماس حاصل نمایید. 

ضوابط و مراحل برگزاری جلسات هیات مدیره و نحوه تحریر صورتجلسه هیأت مدیره در شرکتهای سهامی

 • به موجب ماده ۵۸۹ قانون تجارت و ماده ۱۱۸این قانون تصمیمات در شرکتهای سهامی با توجه به اساسنامه توسط مقامات ذی صلاح در این شرکتها اتخاذ می گردد. بنابراین اینطور استنباط می شود که به جز موضوعاتی که براساس قانون تجارت اتخاذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام است هیات مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد.
 •  به منظوررسمیت یافتن جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نیمی از اعضاء هیأت مدیره لازم است. تصمیم گیری هیات مدیره باید با اکثریت آراء حضار انجام گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری از این تعداد ( نصف اعضای هیات مدیره ) مقرر شده باشد. لازم به ذکر است که هیات مدیره باید شخصا" در جلسات حضور داشته باشند و حضور نماینده یا وکیل آنها در حد نصاب جلسات تاثیری ندارد.
 • در اساسنامه شرکت تشریفات مربوط به برگزاری جلسات هیات مدیره شامل تعیین مهلت برای حضور در جلسه هیات مدیره و محل حضور و چگونگی دعوت از هیات مدیره مشخص گردیده است. البته پس از دعوت هیات مدیره مهلت حضور تشکیل جلسه باید به گونه ای باشد که عضو هیات مدیره فرصت و امکان کافی داشته باشد تا در جلسه حضور به هم رساند.
 •  تصمیمات اتخاذی هیات مدیره و اقدامات مرتبط با این تصمیمات باید در حدود اختیارات هیات مدیره برای انجام امور شرکت باشد و از این حدود تجاوز نکند .
 • اگر از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره بیش از یک ماه گذشته باشد و رئیس هیات مدیره برای برگزاری جلسه جدید اقدام نکند ، یک سوم اعضای هیات مدیره می توانند با ذکر دستور جلسه، از هیات مدیره دعوت به عمل آورند.
 •  پس ازانتصاب هیات مدیره ، اعضای آن باید از بین خود رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را در اولین جلسه برگزینند. این افراد باید اشخاص حقیقی باشند. براساس قانون تجارت پس از انتخاب این افراد لازم است اسامی آنها طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام شده ودر روزنامه رسمی منتشر گردد.
 • مدیریت جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در نبود او بر عهده نایب رئیس هیات مدیره خواهد بود.
 • پس از برگزاری هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه آن تدوین شده و مشعر به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه هیات مدیره گردد.
 • در صورتجلسه مذکور قید نام و نام خانوادگی و مشخصات مدیران حاضر و غایب در صورتجلسه هیات مدیره الزامی می باشد.
 • صورتجلسه هیات مدیر باید شامل خلاصه ای از مذاکرات مطرح شده در جلسه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده باشد.
 • ذکرتاریخ تشکیل جلسۀ هیأت مدیره درصورتجلسه آن لازم است .
 • در صورت مخالفت عضو یا اعضایی از هیات مدیره با تمام یا برخی از تصمیمات و نظر اکثریت، باید نظر مخالف آنها به قلم و تحریر خودشان در صورتجلسه هیأت مدیره با ذکر موارد و مسائلی که با آن مخالف بوده اند نوشته شده و فقط همان قسمتی که دربردارنده نظر خودشان است بوسیلۀ آنان امضاء شود.
 •  انتخاب مدیرعامل شرکت بایستی توسط هیات مدیره انجام شده و با تنظیم و امضاء صورتجلسه رسمیت یابد.
 • پس از گزینش مدیر عامل چارچوب اختیارات او همراه با مدت تصدی و حق الزحمه وی بایستی با تنظیم و امضاء صورتجلسه بوسیله هیات مدیره مشخص گردد.
 • همانطور که انتخاب مدیرعامل بر عهده هیات مدیره است برکناری او نیز با تنظیم و امضاء صورتجلسه بوسیله هیات مدیره انجام می شود.
 • صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر اعلام مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل ا لزوماً بایستی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد تا پس از ثبت در روزنامه رسمی کشور آگهی شود.
 • هریک ازاعضای هیات مدیره یا مدیر عاملی که در معامله با شرکت ذینفع باشند در جلسه هیات مدیره، از حق رای برخوردار نخواهند بود.
 • هرگه عضوی از اعضای هیات مدیره در جلسه رسمی، مطالبه بخش پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را به سایر اعضا یادآوری کند و به این موضوع توجه نشده و از سوی سایر اعضا ترتیب اثر داده نشود ، وی می تواند با تنظیم اظهارنامه مراتب را رسما" به اطلاع هر یک از اعضا هیات مدیره برساند و بدین ترتیب مسئولیت کیفری ناشی از ماده 246 قانون تجارت را از گردن خود ساقط کند.
 • اگر در اساسنامه شرکت اشاره به دستور جلسه هیات مدیره در دعوتنامه تشکیل جلسه هیات مدیره مقرر شده باشد انجام این امر و اعلام دستور جلسه به اعضا در هنگام دعوت از آنها ضروری است.
 • محل برگزاری جلسۀ هیأت مدیره نیز باید در صورتجلسۀ نوشته شود. محل تشکیل جلسۀ هیأت مدیره معمولا" دفتر مرکزی شرکت است اما اساسنامه می تواند اجازه دهد که تشکیل آن در محل دیگری هم باشد.
 •  در صورتی که مدیران ، معاونان و یا سایر اشخاص با تصویب هیأت مدیره شرکت مأموریت به انجام کاری پیدا کنند ،بایستی مأموریت و کار مورد انتظار از آنان ، مهلت انجام آن ، زمان آغاز و پایان کار و دستمزد انجام ماموریت در صورتجلسه تصریح گردد.
 • تهیه نسخه ای از صورتجلسه برای هر یک از اعضای هیات مدیره و بایگانی یک نسخه از صورتجلسه هریک از جلسات هیات مدیره در شرکت توصیه می گردد. در صورتی که ثبت و انتشار تصمیمات قید شده در صورتجلسه در روزنامه رسمی الزام دارد ، تهیه نسخه سوم از صورتجلسه جهت ارائه به مرجع ثبت شرکتها ضروری می باشد.

چه مواردی موجب رد صورتجلسه تغییرات شرکت از سوی اداره ثبت شرکتها می شود؟

برای ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها رعایت یک سری نکات حقوقی که در بالا به آنها اشاره کردیم لازم است ، به علاوه برخی نکات اجرایی نیز هست که عمل نکردن به آنها موجب عدم پذیرش صورتجلسه تغییرات شرکتها دار اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری می گردد. لذا در هنگام تحریر ، ثبت و ارجاع یک صورتجلسه به اداره ثبت دقت کافی مبذول دارید تا از اتلاف وقت و هزینه اضافه جلوگیری به عمل آید.

پیشنهاد ما سپردن روند کار تنظیم و ثبت صورتجلسه به یک وکیل مجرب در امور ثبتی ا‌ست، با این وجود سعی در اینجا سعی داریم نکاتی را که موجب رد صورتجلسه می شوند ذکر کنیم تا هم از اتلاف وقت و هزینه افرادی که قصد دارند خودشان اقدام به ثبت صورتجلسات کنند بکاهیم و هم شما را با گوشه ای از مشکلاتی که ممکن است در هنگام کار ثبت صورتجلسه پیش آید آشنا کنیم:

 • وقتی شرکتی قصد دارد چند تغییرهمزمان را در شرکت اعمال کند ، (به عنوان مثال ورود و خروج اعضا ، به همراه افزایش یا کاهش سرمایه) باید برای هر یک از تغییرات صورتجلسه جداگانه تنظیم کرده و با توجه به نوع صورتجلسات (مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره و ...) برای هر یک پذیرش اینترنتی جداگانه بگیرد. اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی به همراه صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند به اداره ثبت ارسال گردد صورتجلسه شما رد خواهد شد.
 • انتخاب صحیح نوع و تعداد صورتجلسات با توجه به نوع شرکت و نوع تغییر بسیار با اهمیت و تعیین کننده است. مثلا برای انحلال یک شرکت با مسئولیت محدود حتما باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود و یا برای برای ورود اعضای جدید علاوه بر صورتجلسه مجمع عومی فوق العاده صورت جلسه هیات مدیره مبنی بر انتصاب عضو جدید در هیات مدیره نیز لازم می باشد.
 • متن صورتجلسه را کامل و دقیق و عیناً مانند الگوی ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکتها تدوین نمایید. در ضمن تطابق کامل متن صورتجلسه تایپ شده در سامانه با متن صورتجلسه روی کاغذ که به اداره ثبت شرکتها ارسال می‌گردد بسیار مهم است زیرا در صورت عدم تطابق کامل به رد صورتجلسه منجر می گردد.
 • توجه داشته باشید که باید اصل صورتجلسه امضاء شده توسط اعضا به اداره ثبت شرکتها ارجاع شود و نه کپی یا کپی برابر اصل آن.
 • چنانچه صورتجلسه مورد درخواست شما تغییر نام شرکت است، حتی المقدور برای این منظور صورتجلسه‌ای جداگانه تنظیم و به اداره ثبت ارجاع نمایید. زیرا در صورتی که نام پیشنهادی شما تأیید نشود، بقیه تصمیمات قید شده در صورتجلسه هم همراه با تصمیم مبنی بر تغییر نام رد می شود.
 • هیچگاه انواع متفاوتی از صورتجلسه را در یک صورتجلسه نگنجانید. مثلا" تنظیم عناوین صورتجلسه همچون «مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده» خودداری کنید. چون بدون شک باعث رد پذیرش صورتجلسه شما می‌شود.
 • دقت نمایید که شماره رهگیری صادر شده از سوی سامانه جهت صورتجلسه شما عامل اصلی شناسایی و پذیرش صورتجلسه است. حتما در بالای برگه صورتجلسه شماره رهگیری و بارکد صادر شده درج شود، همچنین یک نسخه از رسید پذیرش حاوی شماره و بارکد رهگیری را روی پاکت ارسال صورتجلسه الصاق نمایید. کمرنگ یا ناخوانا بودن کد رهگیری موجب رد صورتجلسه شما می شود.
 • اگر چندین صورتجلسه همزمان پذیرش کرده‌اید همه صورتجلسه ها را در یک پوشه و پاکت قرارداده و ارسال نمایید و قسمت فوقانی رسیدها را که شماره رهگیری بر روی آن درج شده است جدا کرده و همه را بر روی همان پاکت الصاق کنید.
 • اگر شماره ثبت و یا شناسه ملی شرکت یا مؤسسه شما با آنچه در پذیرش سامانه ای پذیرش سامانه ای مشاهده می کنید ، همخوانی ندارد یا بیش از یک شناسه ملی به شرکت شما تخصیص یافته و به همین دلیل امکان پذیرش صورتجلسه خود را ندارید، قبل از اقدام به زدن دکمه پذیرش نهایی صورتجلسه ،به واحد تعیین نام شناسه ملی مستقر در اداره تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه فرمایید.
 • اگر قصد استفاده از خدمات یک مجتمع ثبتی را دارید، به خاطر داشته باشید که حتما اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه وکیل خود را به پرونده خود پیوست کنید، چرا که پس از پذیرش صورتجلسه و در طی مراحل بعد از ارسال مدارک امکان ضمیمه وکیل و وکالتنامه به پرونده وجود نخواهد داشت.
 • تاریخ صورتجلسه موضوع بسیار مهمی است. دقت نمایید که تاریخ ذکر شده در هر دو صورتجلسه امضا شده در سامانه وبر روی کاغذ منطبق باشد و در صورتی که طی یک جلسه تصمیمات مختلف اتخاذ شده و به تعداد آنها صورتجلسه نوشته شده است تاریخ تمام صورتجلسات یکسان باشد.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با شماره تلفن های 32137-026 و 26655119-021 تماس حاصل نمایید.مشاوران و کارشناسان ما در مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم می باشند.

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی ✔️

اتنظیم صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت توسط متخصص ترین کارشناسان ثبتی و حقوقی در کشور تنها با یک تماس انجام می پذیرد. صورتجلسه مدیران در شرکت تعاونی و تنظیم صورتجلسه در خصوص رسیدگی به امور هیات مدیره در شرکت های تعاونی توسط مجرب ترین افراد صورت خواهد گرفت .

هزینه تغییر آدرس شرکت 🥇【هزینه ثبت تغییرات شرکت ✔️】

هزینه تغییر آدرس شرکت و هزینه ثبت تغییرات شرکت ، تغییرات شرکت تغییرات شرکت ، نحوه ی اعمال تغییرات شرکت ، ثبت صورتجلسات ، هزینه تغییر آدرس شرکت ،ثبت تغییرات ، تغییرات

ثبت تغییرات آدرس 【ثبت تغییرات در شرکت ✔️】

ثبت تغییرات در شرکت ها در کم ترین زمان توسط مجرب ترین کارشناسان حقئقی در کشور . ثبت تغییرات آدرس به جهت نقل مکان به جای بزرگتر و گسترش کسب و کار ناگزیر میباشد و مانند سایر تغییرات نیازمند ثبت صورتجلسه می باشد.

ثبت تغییرات تعیین اعضای هیات مدیره 🥇【تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ✔️】

تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ، ثبت تغییرات تعیین اعضای هیات مدیره ، تغییر هیئت مدیره شرکت ، صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره ، آگهی تغییرات هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

توضیحات کامل و جامع درباره نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

انواع مجامع در تغییرات شرکت ها

ارائه توضیحاتی به صورت کامل و جامع درباره انواع مجامع بورسی و صورتجلسات شرکتها

وظایف مجمع عمومی فوق العاده🥇【کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است؟ ✔️】

مجمع عمومی فوق العاده چیست؟ ، وظایف مجمع عمومی فوق العاده ، کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است؟ ، وظایف مجمع عمومی فوق العاده ، انواع تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

تغییر موضوع فعالیت شرکت🥇【نمونه صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت ✔️】

تغییر موضوع فعالیت شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، نمونه صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت

ثبت تغییرات شرکت آنلاین

ثبت تغییرات شرکت آنلاین در کم ترین زمان-کلیه امور تدوین و تنظیم و ثبت تغییرات شرکت ها به صورت کاملا تخصصی در مجموعه ثبت شرکت ایلیا به روش آنلاین انجام و ثبت می گردد.

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی ✔️

انحلال شرکت تعاونی در کم ترین زمان توسط مجرب ترین کارشناسان حقوقی در کشور . اطلاع از شرایط انحلال شرکتهای تعاونی -پس از آشنایی با مواردی که مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انحلال شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نماید.به شرایطی خواهیم پرداخت که انحلال این گونه شرکت ها پس از تحقق آن­ها امکان پذیر است.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید