درخواست مشاوره رایگان

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     جمعه، 3 بهمن 1399


اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده

اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده

طبق مواد 44 و 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مواد 141 به بعد آئین نامه اجرایی آن، مالک علامت ثبت شده می تواند اجازه بهره برداری از علامت خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است:

1. قرارداد اعطاء مجوز بهره برداری ممکن است در قالب یکی از عقود معین نظیر عقد اجاره یا عقد صلح یا به صورت واگذاری حق انتفاع و یا در قالب مادۀ 10 قانون مدنی ایران تنظیم گردد. به تعبیر دیگر قرارداد اعطاء جواز بهره برداری از موضوعات علامت ثبت شده با تراضی طرفین تنظیم خواهد شد و تابع تشریفات خاصی نیست.

2- در قرارداد مجوز بهره برداری باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازۀ اعطایی صورت انحصاری دارد یا این که صاحب اصلی علامت و یا دیگران نیز حق بهره برداری از آن ها را خواهند داشت تا در عمل و در مقام اجراء ، قرارداد دچار اشکال و ابهامی نگرددد.

3- اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن اجازۀ بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نگردد هر مجوز بهره برداری که به ثبت برسد، غیر انحصاری محسوب است.

4- شرط واگذاری مجوز بهره برداری به دیگری به وسیلۀ دارندۀ مجوز با توجه به مفاد مادۀ 44 ق . ث . ا . ط . ع که می گوید:« قرارداد بهره برداری از ثبت اظهار نامه ثبت علامت، باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد، در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازۀ بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

چنین استنباط می شود که دارندۀ مجوز، حق اعطای اجازه به دیگری را نخواهد داشت مگر این که صاحب علامت در قرارداد واگذاری اجازه بهره برداری از علامت، این حق را صریحاً به صاحب مجوز داده باشد و به تعبیر دیگر در صورت مسکوت ماندن این موضوع، نمی توان صاحب مجوز را به علت نداشتن سلطه بر مزایای ناشی از علامت و داشتن حق بهره برداری، مجاز به اعطای اجازه به دیگری دانست و اگر صاحب علامت چنین حقی را به صاحب مجوز واگذار کرده باشد، به طور مسلم لازم است در ضمن قرارداد و تفویض جواز به دیگری شرط شود که دارندۀ مجوز اولیه مکلف است به طور مؤثر بر کیفیت مرغوبیت کالا و کیفیت مطلوب ارائه خدمات اعمال کنترل کند تا اعطاء مجوز بعدی اعتبار قانونی داشته باشد.

ثبت اجازۀ بهره برداری از علامت و یا اظهارنامۀ ثبت شده.

اعطاء اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده از طرف مالک علامت، طبق ماده 142 و 143 آئین نامه اجرایی باید در ادارۀ مالکیت صنعتی به ثبت برسد.

درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت، به مرجع ثبت تقدیم گردد.

درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید حاوی نکات زیر باشد:

1- نام و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی درصورت وجودنماینده.

2 – بیان و تصریح به این که اجازه بهره برداری چه نوع کالا یا چه نوع امور خدماتی اجازه گیرنده، اعطاء شده است، چنانچه اجازه، فقط نسبت به بخشی یا بعضی از کالا یا خدمات داده شده باشد.

3- پیوست کردن مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است به درخواست ثبت مجوز.

4- پیوست کردن مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است به درخواست ثبت مجوز.

4- پیوست کردن اصل آخرین گواهی نامۀ معتبر علامت ثبت شده.

5- پیوست مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود نمایندگی.

6- پیوست رسید مربوط به پرداخت هزینه ها که طبق بند 7 جدول شمارۀ 3 ضمیمۀ شمارۀ یک جدول هزینه ها.

حق ثبت مجوز بهره برداری از علامت ثبت شده برای شخص حقیقی به ازاء هر طبقۀ کالا یا خدمات مبلغ 000/100 و به ازاء هر طبقه اضافی 000/50 ریال و برای شخص حقوقی دو برابر مبالغ مذکور تعیین شده است و حق ثبت اجازۀ بهره برداری از اظهارنامه، برابر بند 9 جدول مذکور برای شخص حقیقی 000/50 ریال و برای شخص حقوقی 000/100 ریال در نظر گرفته شده است ولی در این بند، نامی از طبقه یا طبقات اضافی برده نشده است که ممکن است درعمل سبب اشکال و بروز اختلاف گردد.

پیوست کردن مدارک لازم مبنی بر تعهد اجازه دهنده به کنترل مؤثر در کیفیت و مرغوبیت کالا یا ارائه خدمات از طرف اجازه گیرنده. یعنی صاحب مجوز، که ممکن است در ضمن قرارداد اعطاء مجوز یا در قرارداد جداگانه، تعهد وشرایط آن پیش بینی شده باشد.

مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت تولید کالا ها یا ارائه خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند. در غیر این صورت و درخواست ثبت مجوز بهره برداری قابلیت ثبت نخواهد داشت.

مرجع ثبت پس از بررسی درخواست و مدارک پیوست،چنانچه درخواست را قابل ثبت دانست آن را در دفتر مربوط به ثبت علامت و در صفحه مخصوص نقل و انتقالات ثبت می کند و مراتب را در هر گواهی نامۀ اصلی علامت درج و بر هزینه ذینفع ظرف 20 روز از تاریخ ثبت، در روزنامۀ رسمی مراتب را آگهی خواهد کرد و در صورت درخواست، گواهی نامۀ ثبت مجوز بهره برداری را با ذکر خصوصیات و شرایط بهره برداری صادر و به اجازه گیرنده تسلیم خواهد کرد. طبق مادۀ 50 ق.ث.ا.ط.ع، مرجع ثبت باید مفاد قرارداد مجوز را به صورت محرمانه حفظ کند.

تأثیر این گونه قرارداد ها نسبت به اشخاص، مشروط به تسلیم قرارداد اجازه بهره برداری به ادارۀ مالکیت صنعتی و ثبت آن و نشر آگهی مربوط به آن خواهد بود.

8- مدت مجوز بهره برداری باید مشخص باشد (استفاده از مادۀ 145 آئین نامه) قراداد مجوز بهره برداری با توجه به ماده 219 ق.م. لازم الاتباع است مگر به علت قانونی فسخ یا به اعتراض، اقاله گردد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت ظزح صنعتی و اختراع و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
اجازه بهره برداری از علامت و برند ثبت شده

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید