لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

اثر حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی


اثر حکم در شرکتهای تجارتی

اثر حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی

بموجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی ممکن الصدور است و بر حسب ماده ۲۰ همان قانون شرکتهای تجارتی بر هفت نوع می باشند:

۱- شرکت سهامی.

۲ - شرکت با مسئولیت محدود

۳ - شرکت تضامنی

۴- شرکت مختلط غیر سهامی

۵ - شرکت مختلط سهامی

۶- شرکت نسبی

۷ - شرکت تعاونی تولید و مصرف.

این شرکتها را از نظر تقسیم بندی به چهار دسته می توان تقسیم نمود: دسته اول شرکتهائی هستند که براساس اعتبار و شخصیت شرکاء بنا نهاده شده اند که مسئولیت شرکاء از میزان آورد؛ آنها به شرکت فراتر می رود. مانند شرکت تضامنی (م. ۱۱۶ ق.ت. و بعد) و شرکت نسبی (م. ۱۸۳ ق.ت. و بعد) که به این نوع شرکتها اصطلاحا شرکتهای شخص گفته می شود. دسته دوم شرکتهائی هستند که مسئولیت مالی هر یک از شرکاء به على الاصول - تا حد آورده آنها در شرکت می باشد. مانند شرکت سهامی (م.۱ ل. اصلاحی ۴۷) و شرکت با مسئولیت محدود (م. ۹۴ و بعد ق.ت.) این نوع شرکتها را اصطلاح شرکتهای سرمایه می نامند. دسته سوم شرکتهائی هستند که از اجتماع شرکای ضامن و شرکای سهامی و یا شرکای ضامن و شرکای با مسئولیت محدود تشکیل می شوند مانند شرکت مختلط سهامی (م. ۱۶۲ و بعد ق.ت.) و شرکت مختلط غیر سهامی (م. ۱۴۱ و بعد ق.ت.) که به این گروه، شرکت های مختلط می گویند و بالاخره دسته چهارم شرکتهای کمیتی می باشند که در این نوع شرکتها، اهمیت شرکت بستگی به تعداد شرکای شرکت دارد، شرکت های تعاونی تولید و مصرف (بند ۷ م. ۲۰ ق.ت.، مواد ۱۹۰ لغایت ۱۹۴ ق.ت.، قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰؛ قانون بخش تعاونی.... مصوب ۱۳۷۰) از این سنخ محسوب می شوند.

در این بررسی، از میان چهار گروه شرکتهای مذکور در فوق به چگونگی تأثیر حکم ورشکستگی در شرکتهای سرمایه شرکت سهامی، با مسولیت محدود و تعاونی) و همچنین تأثیر آن در یکی از شرکتهای شخص (شرکت تضامنی) پرداخته و عند الزوم به سایر انواع شرکتها نیز اشاراتی می گردد.

اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای سرمایه

جز در مورد تأثیر حکم ورشکستگی نسبت به انحلال شرکتهای سهامی (بند ۳ م. ۱۹۹ ل. اصلاحی ۴۷)، با مسئولیت محدود (بند الف م. ۱۱۴ ق.ت.) و تعاونی بند ۶ م. ۵۴ قانون تعاونی... مصوب ۷۰) على الأصول در این نوع شرکتها، نه ورشکستگی شریک در شرکت اثر می گذارد و نه این که ورشکستگی شرکت در وضع شریک مؤثر واقع می شود. معذلک حکم ورشکستگی، در وضعیت بعضی از اشخاص بی تأثیر نیست. زیرا اشخاص ورشکسته نمی توانند به عنوان مدیر، مدیر عامل و یا بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند. همچنین حکم ورشکستگی شرکت در وضع مدیران با مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات آنها می باشد ممکن التأثیر است.

لازم به ذکر است که مقررات ناظر به شرکت سهامی ۔ خصوصا از لحاظ جزائی که نیاز به نص است . در مورد شرکت با مسولیت محدود قابل تسری نیست.

همچنین به موجب ماده ۵۳ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که به علت ارتکاب به جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر سابقه محکومیت دارد نمی تواند سمت عضویت در هیأت مدیره و بازرس و مدیر عامل شرکت را داشته باشد و مطابق بند ۲ ماده ۹ قانون تعاون... مصوب ۷۰ ورشکستگی به تقصیر از موجبات محرومیت از عضویت در شرکتهای تعاونی است..

اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای شخص

در شرکتهای شخص - على القاعده - ورشکستگی شرکت و یا ورشکستگی شریک تأثیری در یکدیگر ندارند. دراین مورد ماده ۱۲۸ قانون تجارت راجع به شرکت تضامنی مقرر می دارد «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمۂ قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد» مع هذا مواردی وجود دارد که هم حکم ورشکستگی شریک می تواند ورشکستگی شرکت تضامنی را بهمراه داشته باشد و هم، احتمالا ورشکستگی شرکت ممکن است موجبات ورشکستگی شریک ضامن را به شرح زیر فراهم آورد.

اولا - موضوع ماده ۱۲۸ قانون تجارت فقط معطوف به موردی است که بعضی از شرکاء شرکت تضامنی ورشکست شوند و مفهوم مخالف آن این است که اگرکلیه شرکاء چنین شرکتی ورشکست شوند شرکت نیز ورشکسته و در نتیجه منحل (م. ۱۳۸ ق.ت.) می گردد.

ثانیة - بنا بر بنده ماده ۱۳۶ قانون تجارت اگر یکی از شرکای شرکت تضامنی - که در خارج از شرکت فعالیت تجارتی دارد - ورشکست شود و مدیر تصفیه به این علت کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و با گذشت شش ماه، شرکت مدیر تصفیه را از این تقاضا منصرف نکرده باشد، شرکت منحل اعلام می گردد. در عین حال، بموجب ماده ۱۳۱ قانون تجارت در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء ... سایر شرکاء می توانند سهم آن شریک را از دارائی شرکت نقدأ تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند)

ثالثا . بنابر ماده ۴۳۹ قانون تجارت در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر این که حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا بموجب حکم جداگانه صادر شده باشد». در مورد تفسیر این ماده بین حقوقدانها اتفاق نظر وجود ندارد به طوری که: بنظر بعضی، شریک ضامن به صرف این که در شرکت های مذکور در ماده ۴۳۹ شریک می باشد بحکم قانون تاجر محسوب می شود. ولی بنظر بعضی دیگر، صدور حکم ورشکستگی نسبت به شرکای ضامن شرکتهای مذکور در ماده ۴۳۹ زمانی میسر است که شریک مزبور در امر تجارتی که در خارج از شرکت انجام می دهد دچار مشکل مالی گردیده و متوقف از تأدیه بدهی شده باشد.

بهر صورت ۔ قطع نظر از ورود در ماهیت این موضوع نظری ۔ چنانچه دائر مدار امر بر تأیید نظر اول - مبنی بر بار کردن صفت تاجر بر شریک ضامن شرکتهای مذکور در ماده ۴۳۹ قانون تجارت - قرار گیرد، لاجرم باید پذیرفت که یکی از آثار حکم ورشکستگی شرکتهای مذکور در ماده ۴۳۹ نسبت به شریک ضامن این نوع شرکتها نیز احتمال ظهور دارد؛ چه آنکه در صورت ورشکستگی شرکت . ممکن است ۔ حکم ورشکستگی شریک ضامن نیز صادر گردد.

خلاصه مطالب اثر حکم ورشکستگی در مورد شرکت تجارتی

۱- برای سهولت در تشخیص اثر حکم ورشکستگی در شرکتهای تجارتی هفتگانه مذکور در ماده ۲۰ ق.ت.، عمدتا آنها را به شرکتهای سرمایه و شرکتهای شخص می توان تقسیم کرد.

۲- علیرغم عدم تأثیر ورشکستگی شرکت در وضع شریک و بالعکس در شرکتهای سرمایه، استثنائ: اولا - اشخاص ورشکسته نمی توانند مدیر، مدیر عامل و یا بازرس شرکت سهامی باشند (مواد ۱۱۱، ۱۲۶ و ۱۴۷ ل. اصلاحی ۴۷) ثانیة - اگر ورشکستگی شرکت سهامی معلول تخلفات مدیران با مدیر عامل باشد، دادگاه می تواند آنها را بر طبق ضوابط مذکور در ماده ۱۴۳ ل. اصلاحی ۴۷ محکوم نماید.

٣- با توجه به ماده ۲۹۹ ل. اصلاحی ۴۷. مقررات ناظر به شرکت سهامی - خصوصا در امور جزائی - در مورد شرکت با مسئولیت محدود قابل اعمال نیستند.

۴- کسی که به ورشکستگی به تقصیر محکوم شده و همچنین محکومین به جنایت . از جمله محکومین به ورشکستگی به تقلب - نمی توانند عضو هئیت مدیره، مدیر عامل و یا بازرس شرکت تعاونی باشند (م. ۵۳ قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰، بند ۲ م. ۹ قانون تعاونی... مصوب ۷۰

۵- بنابر مفاد ماده ۱۲۸ ق.ت. نه ورشکستگی شرکت باعث ورشکستگی شرکاء می شود و نه ورشکستگی «بعضی از شرکاء موجبات ورشکستگی شرکت را فراهم می آورد.

۶- با تأکید بر عدم تأثیر ورشکستگی بعضی از شرکاء شرکت . نسبت به شرکت . در شرکت تضامنی (م. ۱۲۸ ق.ت.) این نتیجه حاصل می شود که ورشکستگی کلیه» شرکاء شرکت تضامنی موجب ورشکستگی و انحلال شرکت مذکور می گردد.

۷- علیرغم حكم م. ۱۲۸ ق.ت. مواردی که حکم ورشکستگی شریک در شرکت شخص - از جمله شرکت تضامنی - و بالعکس ممکنست مؤثر واقع شوند عبارتنداز:

الف - بند ه ماده ۱۳۶ ق.ت

ب - ماده ۴۳۹ ق.ت.، بنا به تعبیری که بموجب آن وجود شریک در شرکت تضامنی نتیجه قهری انصاف وی به صفت تاجر است (تاجر حکمی)

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا : 32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا : WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا INFO@ ELIYA.IR :

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت )، و ثبت انحلال شرکت خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ثبت شرکت در کرج | ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انواع چک و مندرجات الزامی چک

انواع چک و مندرجات الزامی چک - چک عادی و چکهای تضمین شده - مندرجات الزامی چک1- دستور پرداخت مبلغ چک که باید بدون قید و شرط باشد و آوردن هر گونه قيد و شرط در آن كأن لم يكن محسوب می شود.۲- مبلغ چک: اگر مبلغ در چک قید نشود چک فاقد اعتبار است.

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان -در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری قانونگذار کشورمان در ماده ۶ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ی ۶ مقرر می دارد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آماده باشد و کار یکایک آنها جدا ومتمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی

دارایی های مشاع فکری در قوانین

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان -در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری قانونگذار کشورمان در ماده ۶ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ی ۶ مقرر می دارد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آماده باشد و کار یکایک آنها جدا ومتمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

مجازات اشخاص دیگر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به مجازات سایر اشخاص مواردی به شرح زیر پیش بینی شده است.

تنظیم قرارداد حقوقی

تهیه و تنظیم تخصصی قراردادها - اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، (تنظیم قرارداد) است. برای تنظیم یک قرارداد نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد.

مندرجات قانونی برات

مندرجات قانونی برات - الف) صورت برات - *در حال حاضر برات به صورت چاپی توسط وزارت دارایی تنظیم و در اختیار افراد قرار داده می شود.*پر کردن جاهای خالی برات، به وسیله دست یا تایپ را قانون الزامی نمی داند و نوشتن برات توسط خود براتكش نیز لازم نیست.

مراحل درخواست مالک برای توقیف کالاهایی که مخالف حقوق شخص باشد

نحوه درخواست مالک برای توقیف کالاهایی که مخالف حقوق وی می باشد - طبق ماده ۱۸۲ آیین نامه، مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی بر حسب مورد می تواند به موجب امر، نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا، در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران - حمایت قضایی از صاحب حق اختراع یا دارنده مجوز بهربرداری از آن ایجاب می کند تا علاوه بر اعطای حق اقامه دعوا عليه ناقض این حقوق، اقدامات تامینی لازم در حاشیه دادرسی نیز جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع به عمل آید.

کلیات ورشکستگی در حقوق کامن لا

کلیات ورشکستگی در حقوق کامن لا - مقررات ورشکستگی در کشورهایی که پیرو حقوق کامن لا هستند از لحاظ اصول به یکدیگر شباهت دارند و تنها از جهت بعضی موارد فرعی تفاوتهایی میان آنها بچشم می خورد. از نظر آشنایی بیشتر با این سیستم در امر ورشکستگی باختصار، ولی به نحو جداگانه، به مباحث موجود اشاره خواهیم کرد.

حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس

حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس و اسناد حقوق بشری - مالکیت صنعتی در اسناد مختلفی مورد حمایت قرار گرفته است. در این بین حمایت از این آثار در ایران مد نظر است. از این رو ابتدا اسناد بین المللی مربوطه بیان می گردد تا چارچوب و اصول مورد نیاز مشخص شود، سپس قانون ۱۳۸۶ مطرح می شود تا روشن شود

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید