ثبت صورتجلسات تغييرات در شرکتهای  سهامی خاص

شرکت‌ها متشکل از دو نهاد تصمیم گیرنده و اداره کننده هستند: 1-مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی و 2- جلسه هیأت مدیره.

تغییرات در شرکت سهامی خاص با عنایت به نوع تغییر در حیطه مسئولیت هریک از این نهاد ها می باشد.

•    مجمع عمومی فوق العاده

ایجاد تغییردر نام شرکت، تغییر محل و مکان،تغییر در متن اساسنامه، الحاق به موضوع فعالیت  و تغییر در موضوع شرکت، ورود و خروج  سهامداران ، ادغام و انحلال شرکت در حوزه  صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

•    مجمع عمومی عادی

تنظیم صورت حسابها و بیلان مالی و مالیاتی و انتخاب  و انتصاب اعضای هیات مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است.

•    جلسه هیات مدیره

اعمال هر گونه تغییر در تعداد یا سمت اعضای هیأت مدیره، انتخاب و تغییر مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای شرکت درصلاحیت جلسات هیأت مدیره است.

برای اعمال هرگونه تغییر در شرکت سهامی خاص لازم است صورتجلسه تنظیم شده برای تغییرات مربوط به همراه روزنامه  رسم�� تأسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت به انضمام فتوکپی کارت ملی کلیه اعضای شرکت به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.

برای انجام برخی از این تغییرات لازم است به طورهمزمان دو یا چند صورتجلسه‌ که مکمل یکدیگر هستند تنظیم گردد. به عنوان مثال هنگام خروج سهامدار شرکتی که از 3 نفر اعضا تشکیل شده است ، ابتدا باید عضو جدیدی وارد شود تا تعداد نفرات شرکت از حد  نصاب قانونی کمتر نشود. بنابراین ابتدا صورتجلسه ورود عضو جدید تنظیم و ثبت شده و سپس صورتجلسه خروج تنظیم و ثبت می گردد. در این حالت تنظیم و ارجاع صورتجلسه خروج نفر اول بدون تنظیم صورتجلسه ورود نفر جدید امکانپذیر نخواهد بود.

ثبت و انجام تغییرات مفوق  الذکر توسط  مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا ظرف حدود 20 روز کاری انجام می‌گیرد.

تغییرات در شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص می توان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از:

 • 1-تغییر اسم  شرکت
 • 2-تغییر موضوع فعالیت  شرکت
 • 3-تغییر مکان شرکت
 • 4-نقل و انتقال سهام (در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد)
 • 5-نقل و انتقال سهام (در صورتی که  طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد)
 • 6- برگزاری  مجمع عمومی عادی سالانه
 • 7-انجام انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

در ذیل به  هر یک از موارد فوق  جداگانه خواهیم  پرداخت :

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص

برای تغییر نام شرکت سهامی خاص مدارک ذیل لازم است:

الف-قبل از  امضا صورت جلسه تغییر نام، متقاضی باید  برای پرداخت حق الثبت نام  اقدام  کرده و سپس به واحد تعیین نام در اداره ثبت شرکتها ، جهت اخذ و ثبت ، اسم جدید  برای شرکت  مراجعه نماید.

ب-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تدوین  صورت جلسه آن  به همراه امضاء هیات رئیسه در ذیل آن

ج-رعایت   ملزومات اداری دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت

د-بعد از تنظیم صورت جلسه ، اصل صورت جلسه و  فهرست سهامداران حاضر در جلسه که صورتجلسه را امضاء  نموده اند ، فیش بانکی واریز مبلغ  حق الثبت جهت تغییر نام و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت از مجمع و مجوز اخذ شده  به ثبت شرکت  ارائه خواهد شد ، و بعد از تحویل کلیه  مدارک و قبول و تائید نام جدید ، به وسیله مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تغییر نام میسر خواهد بود.

ثبت صورتجلسه تغییرموضوع شرکت سهامی خاص

برای تغییر موضوع شرکت سهامی باید مراحلی را طی و شرایطی را فراهم نمود که عبارتند از :

الف- برگزاری جلسه  مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه  مشعر بر امضاء هیات رئیسه

ب-اخذ مجوز  برای موضوع جدید اعلامی در صورت نیاز( بنا بر نظر کارشناس)

ج-پس  از تدوین  صورت جلسه اصل صورت جلسه و اسامی سهامداران حاضر در جلسه که به صورتجلسه را امضا نموده اند ، و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت از مجمع و مجوز اخذ شده جهت موضوع جدید به اداره ثبت شرکتها  تحویل داده خواهد شد.

ثبت صورتجلسه تغییر مکان  یا آدرس شرکت سهامی خاص

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تغییرآدرس شرکت سهامی:

الف-برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به همراه  امضاء هیات رئیسه

ب-رعایت تشریفات  اداری دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت . قابل ذکراست هر گاه وفق اساسنامه هیات مدیره شرکت درتغییر مکان شرکت مخیر باشد ، قادر است  با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام نماید . و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، ( تغییر شماره ثبتی نیاز باشد ) باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با تقاضای  هیات مدیره به همراه  تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام ،در صورتی که در اساسنامه این امر بر عهده هیات مدیره باشد

مراحل و مدارک لازم  جهت نقل و انتقال سهام در این روش به شرح ذیل است :

الف- تشکیل جلسه هیات مدیره با عنایت به  مفاد اساسنامه در خصوص حد نصاب اکثریت اعضاء

ب- تدوین  صورت جلسه که امضاء اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان در ذیل آن درج شده باشد.

ج- رونوشت از  شناسنامه صاحبان سهام  جدید الورود.

د-اخذ برگ مفاصا حساب و گواهی انتقال سهم از اداره دارایی .

ط - لیست اسامی  صاحبان جدید و پیشین سهام .

 ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام ،در صورتی که  در اساسنامه این مهم  بر عهده مجمع عمومی فوق العاده  گذاشته شده باشد

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام  در این شرایط عبارتند از :

الف-برگزاری  مجمع عمومی فوق العاده  بدین منظور و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فرشنده سهام رسیده باشد.

ب-فتوکپی از مدارک احراز هویت سهامدار یا سهامداران جدید.

ج- اخذ گواهی تقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور.( گواهی مفاصا حساب)

د-فهرست اسامی سهامداران  قبل و بعد از نقل و انتقال

ط-فهرست جداگانه ای از  صاحبان سهام پس از انجام  نقل و انتقال. در تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال باید تاریخ  برگزاری جلسه ، نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام  منتقل شده  درج گردیده و به امضای همگی آنها رسیده باشد.

ه- در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت صاحبان سهام به حد نصاب  رسیده  باشد، روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن منتشرشده است باید همراه با صورتجلسه تنظیم شده  و سایر مدارک فوق الذکر توسط وکیل  قانونی شرکت  به اداره ثبت شرکتها ارائه  شده و بعد از ثبت صورت جلسه ذیل دفاتر ثبت امضاء شود.

ثبت صورتجلسه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تهیه  گزارش هیات مدیره ، ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی و گزینش هیات مدیره جدید تشکیل می شود . جهت ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مدارک مورد نیاز ذیل باید تهیه و مراحل ذیل رعایت شود.

الف-تشکیل مجمع عمومی عادی  و تنظیم صورت جلسه آن  با امضای هیات رئیسه.

ب-تنطیم لیستی از  سهامداران حاضر  در مجمع که به امضای سهامداران حاضر رسیده باشد.

ج-کپی از  شناسنامه بازرسین در صورتی که جدیدا گزین شده اند.

د-در صورتی که مجمع عمومی عادی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد، تحویل  اصل روزنامه، دعوتنامه و انجام سایر تشریفات مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت ضروری  است.

ی-نماینده شرکت بعد از تنظیم صورت جلسه،آن را به همر��ه  سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تحویل داده  و با پرداخت هزینه های قانونی ، ذیل دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود.

ثبت صورتجلسه انتخاب داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

برای برگزار ی انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص بدین ترتیب عمل می گردد:

الف- برگزاری  جلسه و تنظیم صورت جلسه  آن که به امضا ی کلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد.

ب-اگر جلسه با حضور اکثریت تشکیل شود دعوت با عنایت به  اساسنامه شرکت و قانون تجارت صورت گرفته و بایستی مدارک مثبته آن به  صورت جلسه الصاق  شود.

ج-مدارک به اداره ثبت شرکتها تحویل و ثبت خواهد شد و ذیل دفاتر ثبت توسط نماینده شرکت امضاء خواهد شد.

د-اگر قرار باشد که یک نفر ببا تصمیم مجمع ریاست هیات مدیره و  سمت مدیر عاملی را تصدی نماید باید این موضوع در مجمع عمومی عادی با رعایت ماده 124 قانون تجارت به تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع برسد. ماده 124 قانون تجارت مقرر میدارد: هیات مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی رابه مدیریت عامل شرکت برگزیند و چارچوب اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را مشخص سازد . در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره  نیز باشد دوره مدیریت عامل او برابر با  مدت عضویت او در هیات مدیره خواهد بود. مدیر عامل شکت نمیتواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره : هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را برکنارنماید.

توضیحات تکمیلی دیگردر خصوص تغییرات شرکت سهامی خاص

جهت انجام هر گونه تغییرات در شرکت پس از ثبت شدن آن نیاز است که پس از تصویب اعضای هیأت مدیره تغییرات  در صورتجلسه قید و به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد تا پس از انجام  تغییرات توسط اداره  ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه شرکت  اعلام گردد و به معنای دیگر تغییرات به صورت قانونی انجام می شود.

اکثر تغییراتی که در شرکت سهامی خاص می تواند انجام شود عبارتند از:

*افزایش سرمایه

*کاهش سرمایه

*ورود شریک جدید

*خروج شریک

*تغییر موضوع شرکت

*تغییر محل

*و...

 • 1-مدارک مورد نیاز جهت تغییرات شرکت سهامی خاص
 • 2-بازه زمانی تغییرات شرکت سهامی خاص
 • 3-هزینه تغییرات شرکت سهامی خاص و نحوه انجام و ارائه خدمات توسط ثبت شرکت ایلیا

که مطالب فوق جداگانه  توضیح داده می شود.

 • مدارک مورد نیاز جهت تغییرات شرکت سهامی خاص:

الف) رونوشت از مدارک مثبت هویت  هر یک از اعضای هیأت مدیره

ب) آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و تغییرات سابق  شرکت و اساسنامه آن

ج) اگر شخص جدیدی قصد ورود به شرکت را دارد باید نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه  کیفری اقدام کند.

 • بازه زمانی تغییرات شرکت سهامی خاص:

مدت زمان  انجام تغییرات 17-20 روز کاری پس از تکمیل مدارک است.

 • هزینه انجام تغییرات توسط مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا با توجه به نوع تغییرات و نوع صورتجلسه و تعداد آن در نوسان می باشد لذا جهت اطلاع دقیقتر از مکیزان هزینه ها با کارشناسان مجتمع ثبت ایلیا تماس حال نمایید.

در پایان از اینکه وبسایت مجموعه ثبت شرکت ایلیا را انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم.