لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر


در اینجا به مقررات برخی از کشورهایی که حقوق آنها مورد مطالعه تطبیقی ماست اشاره می کنیم :

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر

در کشور عراق، نقل مالکیت اسم تجاری در اتاق تجارت عراق مطابق تشریفات آتی صورت می گیرد

در مورد تقاضای انتقال مالکیت نام تجاری امر بستگی دارد به اینکه آیا این نام قبل از تاریخ 1984/10/2ثبت شده یا بعد از آن. اگر قبل از آن باشد و صاحب اسم تجاری که تمایل به ترک کار و فروش مؤسسه یا مکان یا فروش مشروع - پروژه - را دارد باید تشریفات آتی را انجام دهد.

1- هنگامی که اسم تجاری برای محل یا پروژه به اسم سه گانه تاجر (نام - نام پدر- نام خانوادگی) یا نام یا نام خانوادگی وی باشد اتاق مربوطه اقدام به موارد ذیل می کند:

الف - هدایت و راهنمائی صاحب اسم تجاری به تقدیم درخواست برای زودودن اسم تجاری و توضیحات ثبت شده، مطابق نمونه تهیه شده. این بخاطر عدم جواز تشریفات اصلاح اسم مدنی می باشد.

ب – ابلاغ به صاحب اسم و دوائر معينه و زودودن اسم تجاری

ج - راهنمائی به مالک جدید موسسه به ارائه درخواست ثبت و تسجيل اسم تجاری به اسم سه گانه با اسم یا لقب وی یا اسم ابتکاری .

۲- در صورتیکه اسم تجاری که درخواست انتقال مالکیت آن شده است ابتکاری باشد، از صاحب اسم تجاری خواسته می شود که در خواست نقل مالکیت اسم تجاری ارائه دهد و این با در نظر گرفتن انتقال مالکیت مؤسسه صورت می گیرد. اما چنانچه اسم تجاری که قصد انتقال مالکیت آن را صاحب آن دارد بعد از تاریخ1984/10/2به ثبت رسیده باشد با عنایت به اینکه بایستی مالکیت مؤسسه هم انتقال یابد بایستی تشریفات آتی صورت گیرد:

الف - صاحب اسم تجاری ابتکاری درخواستی مبنی بر انتقال مالکیت اسم تجاری تقدیم می کند که در آن اسم و امضای واگذار شونده آمده است.

ب - مالک جدید اسم تجاری درخواستی برای ثبت اسم و قید اطلاعات آن در اداره ثبت تجاری به نام وی تقدیم می کند.

بعد از اتمام تشریفات، نام تجاری در ثبت تجاری قید می شود و مالک جدید باید اسم را در سر در مؤسسه تجاری قرار دهد و بر سر برگها و اوراق مربوط به معاملات مؤسسه تجاری قید کند.

کما اینکه می تواند که تحت نام تجاری اقامه دعوی می کند.

قانون معاملات تجاری کشور امارات تصریح بر وجوب اقدام تاجر به انجام تشریفات معاملات تجاری وی به اسم تجاری اش دارد. و در حالاتی که استعمال اسم تجاری ای که شخص دیگری قبلا آن را بکار برده جایز باشد، استعمال و بکار بردن آن باید موافق با قواعد عرف و امانت باشد. چنانچه آنرا در اعمال تجاری غیر قانونی و غیر مشروع بکار ببرد مالک سابق حق دارد که اگر استعمال نام تجاری موجب بد نامی وی می گردد از محکمه درخواست کند که مبادرت به وضع قيودی برای کیفیت استعمال اسم نماید و یا منع وی از استفاده از اسم را بخواهد.

شایان ذکر است که قانون امارات از بقیه قوانینی که مورد مطالعه تطبیقی ما است مناسب تر می باشد و بایستی تأکید کرد که قانون معاملات تجاری دارای مقررات تفصیلی در مورد بهره برداری و تصرف در اسم تجاری و انچه که بر این تصرف از التزامات و حقوق متوجه طرفین است می باشد. به همین دلیل ما به تفصیل به آن می پردازیم :

قانونگذار اماراتی تصرف در نام تجاری به دلیل فروش و معامله مؤسسه تجاری مربوط به آن را تجویز نمی کند و تصرف در مؤسسه تجاری را فقط بدون اسم تجاری جایز می شمرد. زیرا به فروشنده حق می دهد که اسم تجاری را در مالکیت خودش نگه دارد. در ماده ۲ / ۱۹ این مطلب توضیح داده شده: "اگر صاحب مؤسسه تجاری اقدام به معامله آن کند این معامله شامل اسم تجاری نمی گردد مگر اینکه به صراحت یا ضمنا به آن اشاره شده باشد.

بنابراین اگر عقد بیع اشاره به اسم تجاری بالصراحه يا ضمنا نداشته باشد، اسم تجاری در فروش مؤسسه تجاری داخل نمی شود. در این حالت از کسی که ملکیت مؤسسه تجاری بدون اسم تجاری بوی منتقل شده از التزامات گذشته سؤال نمی شود مگر اینکه دو طرف خلاف آن توافق کرده باشند و این توافق را در ثبت تجاری به ثبت رسانیده باشد.

اما اگر در عقد بیع بر انتقال اسم تجاری به مشتری بطور صریح توافق کرده باشند، چنین مشتری در جميع التزامات و حقوقی که تحت این اسم مترتب است، جانشین بایع می گردد. در بند ۱ ماده 13 قانون معاملات تجاری این کشور آمده است : هر شخصی که مالکیت اسم تجاری به تبع انتقال مالکیت مؤسسه تجاری بوی منتقل می شود، کلیه حقوق و تعهداتی که مترتب بر این اسم است از سلف خود ( بایع یا منتقل کننده ) به وی منتقل می گردد. هر توافقی بر خلاف این موضوع در حق شخص غیر بی اثر است، مگر اینکه این موضوع در ثبت تجاری قید شده و به اشخاص ذینفع اخطار شده باشد.
کما اینکه فقره دوم از این ماده بر مرور زمان کوتاه بر دعاوی طرح شده بر قائم مقام (خلف) التزامات گذشته به منظور حمایت چنین شخصی از دائنين گذشته و سابق تصریح دارد. آنجا که می گوید: "در هنگام انکار و عدم وجود عذر شرعی دعوی مسئولیت در قبال التزامات سابق با گذشت ۵ سال از تاریخ انتقال مالکیت مؤسسه تجاری، مسموع نیست ".

و لكن بند ۱ ماده ۹۲ قانون معاملات تجاری دولت امارات عربی متحده مقرر می دارد که "جایز نیست که شخصی که مالکیت مؤسسه تجاری بوی انتقال یافته است اسم تجاری ای که سلف وی استعمال می کرده است بکار ببرد، مگر هنگامی که این اسم به او منتقل شده باشد یا از سلف خود اذن گرفته باشد که بر اسم مطلبی که مبنی بر انتقال مالکیت برند است اضافه کند."

یکی از شراح قانون تجاری امارات می گوید اینکه ذکر شده اذن متنازل و انتقال دهنده در استعمال اسم تجاری باید باشد، تعبير صحیحی نیست، زیرا توافق طرفین برشمول بيع مؤسسه تجاری بر اسم تجاری و تصریح بر آن در عقد بیع صراحتا یاضمنا ضرورتی برای نیاز به اذن خاص بایع در بکار بردن اسم قرار نمی دهد.

شایان ذکر است که قانون معاملات تجاری دولت امارات عربی متحده معامله و تصرف در اسم تجاری را تابع شرط قید آن در ثبت تجاری نمی کند که خلاف قوانین دیگر است. در قوانین دیگر برای حمایت اسم تجاری و مصون ماندن از اعتداء اشخاص ثالث، درج و قید نام تجاری در ثبت تجاری را لازم می دانند.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی - ثبت اختراع .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم و برند در فرانسه - حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممکن است به علتی ساقط و زایل گردد. سقوط این حق می تواند ارادی یا قانونی و قضایی باشد.1. سقوط ارادی حق – در سقوط ارادی، صاحب حق با اراده ویا میل خود از آن صرف نظر می کند.

ثبت برند تولید سنگ گرانیت

اگر به دنبال کارگروهی مجرب برای ثبت برند تولید سنگ گرانیت خود می گردید دیگرنگران نباشیدوباخیال راحت این کار مهم را به کارگروه ثبت برند ایلیا واگذار نمایید.

ثبت برند تولید آب معدنی

کارشناسنان و وکلای مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا اماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت مشاوره کاملا رایگان و ثبت برند تولید آب معدنی شما می باشند .

مفاد حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس

مواد مربوط به حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس - در کنوانسیون پاریس مورخ 20مارس 1883 و اصلاحات سال های 1900و1911 و1925و1934و1958و1967و1979 راجع به حمایت از حقوق ناشی از علائم مبدا تولید یا نشانه های جغرافیایی محصولات، ضوابطی به شرح زیر مورد توافق کشورها قرار گرفته است:

نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی

عقاید و نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی - عده ای با توجه به خصوصیات و اوصاف مالکیت مادی، خصوصاً وصف دائمی آن، امتیازات ناشی از اختراعات و اکتشافات و علائم صنعتی و تجاری را حق مالکیت ندانسته اند هرچند در دارا بودن امتیاز و آثار حقوقی آن تردید نکرده اند.

ثبت برند تولید درب چوبی

جهت مشاوره و راهنمایی های لازم در خصوص ثبت برند تولید درب چوبی خودفرصت را از دست ندهید و همین حالا با کارشناسان مجتمع ثبت برندایلیاجهت مشاوره تماس بگیرید.

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید )

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید ) - ١- بستن راه هرگونه سوء استفاده از علامت ۲-افزایش ارزش نام و علامت شرکت٣- کسب اعتبار بین المللی با قرار دادن علامت مخصوص :registered: بالای نام تجاری، پس از ثبت۴-جلوگیری از سرقت و سوء استفاده از طرح و ایده خود

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری - در خصوص مارک ها و علائم تجاری، تولیدی و خدماتی، کنوانسیون پاریس در مواد مختلف خود، ضوابطی را به عنوان حمایت و ایجاد هماهنگی مقررات کشورهای عضو اتحادیه پاریس ، پیش بینی کرده است که به موارد مهم آن ذیلاً اشاره می شود.

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه - اظهارنامه ثبت مارک یا علامت تجاری، علاوه بر مشخصات متقاضی و مشخصات نماینده قانونی متقاضی در صورتی که نماینده قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه کرده باشد باید حاوی مطالبی در خصوص موضوع علامت، از جمله اوصاف کالاها و تولیدات یا نوع خدمات و طبقه ای که محصولات یا

ثبت برند تولید صابون

اگر به دنبال راهکاری مناسب و سریع برای مشاوره رایگان و در نهایت ثبت برند تولید صابون خود هستید همین حالا با کارشناسان ثبت برند ایلیا در ارتباط باشید .

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید