لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر


در اینجا به مقررات برخی از کشورهایی که حقوق آنها مورد مطالعه تطبیقی ماست اشاره می کنیم :

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر

در کشور عراق، نقل مالکیت اسم تجاری در اتاق تجارت عراق مطابق تشریفات آتی صورت می گیرد

در مورد تقاضای انتقال مالکیت نام تجاری امر بستگی دارد به اینکه آیا این نام قبل از تاریخ 1984/10/2ثبت شده یا بعد از آن. اگر قبل از آن باشد و صاحب اسم تجاری که تمایل به ترک کار و فروش مؤسسه یا مکان یا فروش مشروع - پروژه - را دارد باید تشریفات آتی را انجام دهد.

1- هنگامی که اسم تجاری برای محل یا پروژه به اسم سه گانه تاجر (نام - نام پدر- نام خانوادگی) یا نام یا نام خانوادگی وی باشد اتاق مربوطه اقدام به موارد ذیل می کند:

الف - هدایت و راهنمائی صاحب اسم تجاری به تقدیم درخواست برای زودودن اسم تجاری و توضیحات ثبت شده، مطابق نمونه تهیه شده. این بخاطر عدم جواز تشریفات اصلاح اسم مدنی می باشد.

ب – ابلاغ به صاحب اسم و دوائر معينه و زودودن اسم تجاری

ج - راهنمائی به مالک جدید موسسه به ارائه درخواست ثبت و تسجيل اسم تجاری به اسم سه گانه با اسم یا لقب وی یا اسم ابتکاری .

۲- در صورتیکه اسم تجاری که درخواست انتقال مالکیت آن شده است ابتکاری باشد، از صاحب اسم تجاری خواسته می شود که در خواست نقل مالکیت اسم تجاری ارائه دهد و این با در نظر گرفتن انتقال مالکیت مؤسسه صورت می گیرد. اما چنانچه اسم تجاری که قصد انتقال مالکیت آن را صاحب آن دارد بعد از تاریخ1984/10/2به ثبت رسیده باشد با عنایت به اینکه بایستی مالکیت مؤسسه هم انتقال یابد بایستی تشریفات آتی صورت گیرد:

الف - صاحب اسم تجاری ابتکاری درخواستی مبنی بر انتقال مالکیت اسم تجاری تقدیم می کند که در آن اسم و امضای واگذار شونده آمده است.

ب - مالک جدید اسم تجاری درخواستی برای ثبت اسم و قید اطلاعات آن در اداره ثبت تجاری به نام وی تقدیم می کند.

بعد از اتمام تشریفات، نام تجاری در ثبت تجاری قید می شود و مالک جدید باید اسم را در سر در مؤسسه تجاری قرار دهد و بر سر برگها و اوراق مربوط به معاملات مؤسسه تجاری قید کند.

کما اینکه می تواند که تحت نام تجاری اقامه دعوی می کند.

قانون معاملات تجاری کشور امارات تصریح بر وجوب اقدام تاجر به انجام تشریفات معاملات تجاری وی به اسم تجاری اش دارد. و در حالاتی که استعمال اسم تجاری ای که شخص دیگری قبلا آن را بکار برده جایز باشد، استعمال و بکار بردن آن باید موافق با قواعد عرف و امانت باشد. چنانچه آنرا در اعمال تجاری غیر قانونی و غیر مشروع بکار ببرد مالک سابق حق دارد که اگر استعمال نام تجاری موجب بد نامی وی می گردد از محکمه درخواست کند که مبادرت به وضع قيودی برای کیفیت استعمال اسم نماید و یا منع وی از استفاده از اسم را بخواهد.

شایان ذکر است که قانون امارات از بقیه قوانینی که مورد مطالعه تطبیقی ما است مناسب تر می باشد و بایستی تأکید کرد که قانون معاملات تجاری دارای مقررات تفصیلی در مورد بهره برداری و تصرف در اسم تجاری و انچه که بر این تصرف از التزامات و حقوق متوجه طرفین است می باشد. به همین دلیل ما به تفصیل به آن می پردازیم :

قانونگذار اماراتی تصرف در نام تجاری به دلیل فروش و معامله مؤسسه تجاری مربوط به آن را تجویز نمی کند و تصرف در مؤسسه تجاری را فقط بدون اسم تجاری جایز می شمرد. زیرا به فروشنده حق می دهد که اسم تجاری را در مالکیت خودش نگه دارد. در ماده ۲ / ۱۹ این مطلب توضیح داده شده: "اگر صاحب مؤسسه تجاری اقدام به معامله آن کند این معامله شامل اسم تجاری نمی گردد مگر اینکه به صراحت یا ضمنا به آن اشاره شده باشد.

بنابراین اگر عقد بیع اشاره به اسم تجاری بالصراحه يا ضمنا نداشته باشد، اسم تجاری در فروش مؤسسه تجاری داخل نمی شود. در این حالت از کسی که ملکیت مؤسسه تجاری بدون اسم تجاری بوی منتقل شده از التزامات گذشته سؤال نمی شود مگر اینکه دو طرف خلاف آن توافق کرده باشند و این توافق را در ثبت تجاری به ثبت رسانیده باشد.

اما اگر در عقد بیع بر انتقال اسم تجاری به مشتری بطور صریح توافق کرده باشند، چنین مشتری در جميع التزامات و حقوقی که تحت این اسم مترتب است، جانشین بایع می گردد. در بند ۱ ماده 13 قانون معاملات تجاری این کشور آمده است : هر شخصی که مالکیت اسم تجاری به تبع انتقال مالکیت مؤسسه تجاری بوی منتقل می شود، کلیه حقوق و تعهداتی که مترتب بر این اسم است از سلف خود ( بایع یا منتقل کننده ) به وی منتقل می گردد. هر توافقی بر خلاف این موضوع در حق شخص غیر بی اثر است، مگر اینکه این موضوع در ثبت تجاری قید شده و به اشخاص ذینفع اخطار شده باشد.
کما اینکه فقره دوم از این ماده بر مرور زمان کوتاه بر دعاوی طرح شده بر قائم مقام (خلف) التزامات گذشته به منظور حمایت چنین شخصی از دائنين گذشته و سابق تصریح دارد. آنجا که می گوید: "در هنگام انکار و عدم وجود عذر شرعی دعوی مسئولیت در قبال التزامات سابق با گذشت ۵ سال از تاریخ انتقال مالکیت مؤسسه تجاری، مسموع نیست ".

و لكن بند ۱ ماده ۹۲ قانون معاملات تجاری دولت امارات عربی متحده مقرر می دارد که "جایز نیست که شخصی که مالکیت مؤسسه تجاری بوی انتقال یافته است اسم تجاری ای که سلف وی استعمال می کرده است بکار ببرد، مگر هنگامی که این اسم به او منتقل شده باشد یا از سلف خود اذن گرفته باشد که بر اسم مطلبی که مبنی بر انتقال مالکیت برند است اضافه کند."

یکی از شراح قانون تجاری امارات می گوید اینکه ذکر شده اذن متنازل و انتقال دهنده در استعمال اسم تجاری باید باشد، تعبير صحیحی نیست، زیرا توافق طرفین برشمول بيع مؤسسه تجاری بر اسم تجاری و تصریح بر آن در عقد بیع صراحتا یاضمنا ضرورتی برای نیاز به اذن خاص بایع در بکار بردن اسم قرار نمی دهد.

شایان ذکر است که قانون معاملات تجاری دولت امارات عربی متحده معامله و تصرف در اسم تجاری را تابع شرط قید آن در ثبت تجاری نمی کند که خلاف قوانین دیگر است. در قوانین دیگر برای حمایت اسم تجاری و مصون ماندن از اعتداء اشخاص ثالث، درج و قید نام تجاری در ثبت تجاری را لازم می دانند.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی - ثبت اختراع .

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت در فرانسه - با دریافت درخواست ثبت علامت، از طرف سازمان ملی مالکیت صنعتی، روی اظهارنامه یا درخواست ثبت،تاریخ،محل و شمارۀ ترتیب تسلیم اظهارنامه و شمارۀ سازمان ملی ثبت مالکیت صنعتی، درج می شود و رسید وصول اظهارنامه به متقاضی داده خواهد شد.

اصل تقدم در ثبت اسم تجاری

اصل تقدم در ثبت اسم تجاری - حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد ، در این مقاله می توانید اطلاعات مفیدی در مورد اصل تقدم در ثبت اسم تجاری مطالعه نمایید .

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت - امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد وستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است وبه موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند

خصوصیات اظهارنامه بین المللی علامت در نظام حقوقی ایران

خصوصیات اظهارنامه بین المللی علامت، علائم و برند تجاری در نظام حقوقی ایران - درنظام حقوقی ایران اظهارنامه بین المللی باید دارای شرایط و خصوصیات زیرباشد:1. اظهارنامه باید در فرم رسمی تنظیم گرد.2. اظهارنامه باید برحسب مورد به زبان های تعیین شده تنظیم شده باشد.3. اظهارنامه باید در سه نسخه

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم و برند در فرانسه - حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممکن است به علتی ساقط و زایل گردد. سقوط این حق می تواند ارادی یا قانونی و قضایی باشد.1. سقوط ارادی حق – در سقوط ارادی، صاحب حق با اراده ویا میل خود از آن صرف نظر می کند.

ثبت برند تولید ظروف پلاستیکی درب دار

جهت کسب امور بیشتر و مشاوره رایگان و در نهایت ثبت برند تولید ظروف پلاستیکی درب دارهم اکنون با کارشناسان ارشد ایلیا ارتباط برقرار کنیدتا راهنمایی شوید.ایلیا

تقاضای تعقیب کیفری در زمینه حمایت از علامت تجارتی

تقاضای تعقیب کیفری در زمینه حمایت از علامت و برند تجارتی -یکی از عوامل موثر در حراست از حقوق صاحبان علامت تجارتی، وضع قوانین کیفری است. کنوانسیون پاریس در زمینه ی حمایت کیفری از علامت تجارتی مقرراتی ندارد و ساکت است.

تعریف ایران از کنوانسیون پاریس در ارتباط نشانۀ جغرافیایی

در بند ج ماده یک قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران، راجع به کنوانسیون پاریس چنین آمده است: «کنوانسیون پاریس، یعنی مصوبۀ مورخ 1261 هجری شمسی (1883 میلادی) اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تغییرات بعدی آن که به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است.»

رسیدگی بدوی در کمیسیون ثبت علامت و برند تجاری

رسیدگی بدوی در کمیسیون ثبت علامت و برند تجاری - رسیدگی به اعتراض بدواً در کمیسیون مرجع ثبت صورت می گیرد. طبق ماده 58 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 170 آئین نامه اجرایی آن، کمیسیون از افراد زیر تشکیل می شود:1. رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری برحسب مورد 2. نماینده

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند - موافقت نامه مادرید مورخ 4آوریل 1891 و اصلاحات و تجدید نظرهای بعدی مجموعا دارای 26 ماده و راجع است به ثبت بین المللی علائم که بارها به منظور رفع نواقصی در آن بازنگری شده است.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید