فروش موفق

اندیشه های شما قادر است ،آینده ،چگونگی زندگی و میزان موفقیت های فروش امروز شما را معین نماید.چگونگی اندیشه های شما بر چگونگی زندگی شما اثر مثبت ومستقیم دارد.چنین مطلبی بخش انسانی مراوادات کاری را با مولفه های فروش حرفه ای یکسان و هم ردیف می نماید و یکسانی آنها را معین میدارد.روش های سنتی فروش ،فروشنده را به یک روبات مبدل می کند حال آنکه یک فروشنده با افرادی مواجه است که احساسات و عواطف متفاوتی دارند. در بین اقوام و ملل گوناگون ،فروشنده های ایرانی با مشتریان بااحساسات و عواطف قویتری مو اجهند.دیدگاه مثبت فر وشنده ها میتواند به خلق یک رویکرد مثبت و تحقق فروش حرفه ای بیانجامد.

  • دلایل عمده خرید یا عدم خرید ،تمایل به کسب سود یا ترس از ضرر کردن می باشد.
  • بعضی از مردم با احساسشان تصمیم می گیرند و سپس با منطق شان تصمیم را توجیه می نمایند.
  • بیاد داشته باشید که برای مشتری اهمیتی ندارد که کالا و خدمات شما چیست و چه میکند!برای مشتریان این مهم است که کالا یا خدمات شما برای آنها چه کار انجام می دهد!
  • یک فروش تخصصی با تحلیل نیازها آغاز می گردد.
  • همیشه در فروش سعی کنید دوست مشتری باشید و منافع اورا در نظر بگیرید.
  • انتظار بیجایی ست که منتظر تماس مشتری باشید!
  • همیشه به یاد داشته باشید که نه شنیدن از مشتری احتمالیتان نه به شخص شما نیست!تنها یک مقاومت اولیه است نسبت به فروش شما!
  • اولین و مهمترین سوال مشتری از شما این است که:آیا به من علاقه و توجه داری؟!سعی کنید در چند ثانیه ی اول به این سوال پاسخ دهید!
  • اکثریت فروش ها نیاز به 5بار پیگیری دارند وخیل عظیمی از فروشندگان بعد از 1بار پیگیری قید فروش را می زنند!
  • همیشه بخاطر داشته باشید که رابطه ای مستقیم بین نوع فروش و تصور شما از فروشتان وجود دارد.