جدول مقایسه بین انجام ثبت شرکت توسط ثبت شرکت ایلیا و متقاضی ثبت

ثبت شرکت

در صورتی که ثبت شرکت ایلیا شرکت را ثبت کند

در صورتی که متقاضی اقدام به ثبت شرکت کنید

تنظیم مدارک

کارشناسان مجرب ثبت شرکت ایلیا کلیه اوراق شرکت را با توجه به نوع قالب آن تنظیم و تدوین می نمایند

تدوین و تنظیم این مدارک امری بسیار تخصصی می باشد در صورت اشتباه منجر به رد پرونده می گردد

ثبت نان اینترنتی

ثبت سامانه ای شرکت از طرق ساماه اداره ثبت شرکتها و پیگیری از کارشناس پرونده

ثبت اینترنتی شرکت

تایید نام شرکت

با گذشت 3 الی 4 روز تایید نام شرکت اعلام میگردد در صورت رد نام سریعا رفع نقص می گردد

تکمیل ثبت نام اینترنتی و دریافت رسید پذیرش برای اطلاع از تایید نام

چاپ مدارک

پرینت کلیه اوراق شرکت و اطلاع به کلیه اعضا شرکت جهت امضا

در صورت تایید نام اوراق پرینت گرفته و امضا می کنید

پست مدارک

تکمیل کلیه مدارک به ترتیب آنچه که خواسته شده و ارسال به اداره ثبت شرکتها

تکمیل کلیه مدارک به ترتیب آنچه که خواسته شده و ارسال به اداره ثبت شرکتها

ثبت شماره مرسوله در صورتی که به نقص نخورد

درج شماره مرسوله ارسال شده در سیستم

درج شماره مرسوله ارسال شده در سیستم

صدور آگهی

پیش نویس آگهی تاسیس به وکیل پرونده ارائه می گردد با مراجعه به اداره ثبت شرکتها کلیه اوراق تحویل گرفته می شود

مراجعه به اداره ثبت شرکتها و دریافت آگهی تاسیس

تحویل اوراق ثبتی

با دریافت پرونده از وکیل کلیه اوراق به متقاضی ارائه می گردد

متقاضی ثبت شخصا اقدام به دربافت پرونده ثبتی خود می کند