مراحل ثبت طرح صنعتی

برمبنای مواد درج شده در آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و نشان تجاری تصویب شده سال 1383

الف - مراحل ثبتطرحصنعتی به تحویل اظهارنامه به مرجع ثبت نیاز دارد بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی ابتدا می بایست فرم مخصوص در ارتباط با مراحل ثبتطرحصنعتی را کامل کرده و ارسال نمایند .

بمتناظهارنامهمراحلثبتطرحصنعتی میبایست در فرم مخصوص الکترونیکی و به زبان فارسی تنظیم شده و بعد از قید تاریخ ، به واسطه متقاضی یا نماینده قانونی او به امضا برساند

تبصره – در شرایطی كه سندهای پیوست شده متن اظهارنامه و دیگر اسناد درارتباط ، به زبان ديگري جز فارسي باشد، تحویل اصل مدارك مورد نياز به انضمام ترجمه كامل آن ‌ ها الزامي میباشد ، بنابراین چنانچه ترجمه كامل اين مدارك جهت متقاضي قابل انجام نباشد مي ‌ تواند چکیده آن ‌ ها را به فارسي پیوست نمايد . اداره ثبت در حالت نیاز می توان در راستای وارسی اظهارنامه مراحل ثبتطرحصنعتی ، ترجمه رسمي مدارك ذکر شده را طلب نماید . چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحاتفنی میباشد .

ج - مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه مراحل ثبتطرحصنعتی شوند :

 • مدارك مثبت شناسایی متقاضي و طراح؛ ( حاوی رونوشت شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده جهت شخصیت های حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به شکل صریح وروشن )
 • مدارك نمايندگي، در حالتی كه متقاضی نماينده قانوني باشد؛
 • در صورتی که طرح صنعتي دارای دوبعد باشد، پنج نمونه از تصویر يا شکل گرافيكي يا پنج نمونه از طرح مرسم به شکل نمونه؛
 • در صورتی که طرح صنعتي دارای سه بعد باشد، پنج نمونه از طرح يا شکل گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از همه زوایای طرح؛
 • در طرح صنعتي دارای سه بعد، متولی ثبت قادر است پیش ساخته ای از آن را به انضمام اظهارنامه درخواست نمايد . اندازه پیش ساخته كه تقاضاکننده از مدل طرح خود تحویل مي ‌ دهد، بايد حداكثر 20×20 سانتي متر و وزن آن حداكثر 2 كيلوگرم و از ماده ‌ اي با استحکام و فاسدنشدنی باشد . اشکال گرافيكي و ترسيم شده می بایست حداكثر در اندازه 20×10 سانتي متر بوده و قابلیت نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشكي را دارا باشد .
 • عکس های گرافیکی مورد نظر در مرحله اظهارنامه الکترونیکی میبایست به شکل اسکن شده از زوایای متفاوت با ویژگی های فنی ذیل باشد، طبیعتا درحالت وارسی پرونده و پذیرفتن طرح ذکر شده پنج نسخه از طرح یا شکل گرافیکی طرح ترسیم شده برای صدور آگهی ضرورت دارد .
 • انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت تأخير انداختن آن بصورت كتبي
 • درخواست كتبي مبني بر نبود ذكر نام طراح، در صورتی که مایل نباشد اسمش ذكر شود؛
 • ارائه فیش مرتبط با پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه حاوی بیش از یک طرح صنعتي باشد، فیش
 • مرتبط با پرداخت هزينه ‌ هاي اضافي؛ مراحل ثبتطرحصنعتی.
 • مدارك مرتبط با حق تقدم كه میبایست مصادف با تسليم اظهارنامه يا حداكثر طی 15 روز از آن تاريخ تحویل داده شود .
 • تبصره 1- طرح به چاپ رسیده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوعیت موارد 3 و 4 بیان میدارد که، بايد حداكثر در ابعاد 20×20 سانتي متر باشد و در آن دارای رنگ بودن يا نبودن اشكال و تصاوير بیان میگردد

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی مراحل ثبت طرح صنعتی

 • اندازه تصاویر حداکثر A4 باشد.
 • تصاویر می بایست بصورت عمودی اسکن شوند .
 • در تصویر ارسال شده می بایست طرح در یک زمینه ساده، به شکلی که دیدنی و بصری باشد قرار گیرد .
 • تصویر محصول لزوماً به شکل رنگی باشد و حداکثر حجم آن 500 KB باشد .
 • عکس مدارک هویتی ( ترجیحاً پشت و روی کارت ملی و کپی صفحه اول شناسنامه در یک تصویر باشد .) به رنگ سیاه و سفید اسکن شده و حداکثر حجم آن 250 کیلوبایت باشد .
 • فایلهای ارسالی با پسوند jpg ارسال شده باشد .

همانطور که میدانید از نرم افزارهای گرافیکی برای کاهش حجم فایلهای تصویری به شکلی که خوانا و یا قابل تمییز دادن باشند میشود استفاده کرد .

تبصره 2- در حالت تحویل پیش ساخته ای از مدل طرح، مرجع ثبت مي ‌ تواند پیش ساخته ی مزبور را مهرکرده و تاريخ بزند و به متقاضي مراحل ثبتطرحصنعتی تحویل بدهد .

تبصره 3- اگر چنانچه اظهارنامه شامل طرح ‌ هاي صنعتي گوناگون باشد، تصاوير يا اشكال يا مدل ‌ ها به طور مجزا ارائه شده و توسط شماره از همدیگر تفکیک ميشوند .

د - چنانچه متقاضي براساس ماده 9 قانون، تقاضای حق تقدم نموده باشد، زمان درخواست مراحل ثبتطرحصنعتی می بایست درخواست خود را كه گویای چنین حقی میباشد، به متولی ثبت اعاده نمايد . چنین درخواستی میبايست حاوی نكات ذیل باشد :

 • تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
 • طبقه ‌ بندي بين ‌ الملل مرتبط با اظهارنامه اصلي؛
 • كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا ارائه شده است و در صورتی که اظهارنامه منطقه ‌ اي يا بين ‌ المللي میزان حق تقدم باشد، ذكر مأخذ الزامی ست .

متقاضيمراحل ثبتطرحصنعتی قادر است پیش از ثبت طرح صنعتي، اظهارنامه خود را ادیت نماید، به این شرط که از حدود اظهارنامه اولیه فراتر نرود . تقاضای تصحیح با پرداخت هزينه درج شده در جدول هزينه ‌ ها انجام مي ‌ پذيرد .

متقاضييانمايندهقانونيوی )مثل موسسه ثبت ایلیا) در هر زمان پیش ازثبت طرح صنعتي قادر است علاوه بر تحویل درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را دریافت دارد . درصورت دریافت اظهارنامه، هزينه ‌ هاي پرداختي برگشت داده نخواهد شد .

ز - جابجایی حق مالكيت برگرفته از تحویل اظهارنامه يا اعطاي انواع مجوز بهره ‌ برداري از آن می بایست به درخواست كتبي هر شخص ذي ‌ نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط قید شود . اعمال اين تغيير بسته به پرداخت هزينه درج در جدول هزينه ‌ ها خواهد بود .

بررسی اظهارنامه و مراحل ثبت طرح صنعتی

الف - متولی ثبت طی 60 روز از تاريخ دریافت، اظهارنامه و ضمائم آن را از نظر رعايت جوانب شكلي و دیگر ضوابط درج شده در قانون و اين مقرر نامه و همچنين انطباق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه ‌ بندي بين ‌ المللي، مورد بررسي قرار مي ‌ دهد .

در صورتی که بعد از وارسی ، نواقصي درمتن اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده گردد، متولی ثبت مراتب را به شکل کتبی و با درج جزييات به متقاضي مراحل ثبتطرحصنعتی بیان تا طی زمان مقرر در اين آيين نامه به رفع نقص آن اقدام نمايد .

درشکلی که درخواست کننده در زمان تعیین شده قانوني به هر دلیلی قادر نباشد نقص های اعلامي را برطرف نمايد، متولی ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را به شکل کتبی با ذكر علت رد به متقاضي ثبت بیان خواهد كرد .

تبصره - زمان برطرف کردن نواقص براي متقاضایان مراحل ثبتطرحصنعتی تبعه ی ایران 30 روز و براي متقاضيان مراحل ثبتطرحصنعتی مقيم خارج از كشور تا 60 روز از تاريخ ابلاغ پیش بینی می شود .

توجه 1: شایان ذکر است که باعنایت به اینکه مراحل ثبتطرحصنعتی به شکل اختصاصی به صورت الکترونیکی , یا به می باشد بنابراین پس از وارسی متن اظهارنامه در صورتی که پرونده منجر به صدور اخطار اعم از ( رفع نقص ، رد اظهارنامه ) بشود مراتب به شکل ایمیل یا از راه پیامک برای درخواست کننده ارسال شده و در مهلت معین قانونی رفع نقص یا اعتراض به رد اظهارنامه به شکل ایمیل ممکن می باشد .

توجه 2: در صورتی که برطرف کردن نقص تحویل مشابه کالا باشد درخواست کننده بعد از انجام مراحل الکترونیکی و مکاتبات اداری باتوجه به تبصره 2 بند 9 ماده 73 باید یک نمونه از محصول یا ماکت از مدل طراحی شده را به این اداره ارائه نماید . همچنین می بایست همه ی مدارک و مستنداتی را که به شکل الکترونیکی به این اداره فرستاده شده ، به شکل کاغذی نیز تهیه و بعد از تایید نهایی به واسطه دارنده یا نماینده قانونی به این اداره اعاده گردد .

ب - هرزمان درخواست ثبت طرح صنعتي مورد تایید متولی ثبت قرار بگيرد، مراتب به شکل پست الکترونیکی یا از راه پیامک به درخواست کننده اعلام شده و او می بایست طی 30 روز بعد از تاريخ اعلامی، برای پرداخت هزينه ‌ هاي مربوط به ثبت طرح صنعتي و منتشر کردن آگهي موضوع ماده 86 اين آيين ‌ نامه اعلام نمايد . چنانچه پرداخت نکردن هزينه ‌ ها در مهلت معین شده فوق الذکر باشد، اظهارنامه بی اعتبار تلقي میشود . اين زمان براي متقاضيان مقيم خارج از كشور به 60 روز افزایش می یابد .

شایان توجه است که پس از بیان پذیرش مراحل بعدی پرداخت هزینه های مرتبط بصورت الکترونیکی می باشد . ( متقاضیان قادرند رسید پرداختی هزینه های مرتبط را بعد از اسکن به اظهارنامه پیوست و سپس ارسال نمایند .

 • در پایان از اینکه مطالب سایت مجتمع ثبت شرکت ایلیا را جهت مطالعه انتخاب نمودید سپاس گذاریم.