مراحل ثبت طرح صنعتی

برمبنای مواد درج شده در آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و نشان تجاری تصویب شده سال1383

الف مراحل ثبت طرح صنعتی به تحویل اظهارنامه به مرجع ثبت نیاز دارد بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی ابتدا می بایست فرم مخصوص در ارتباط با مراحل ثبت طرح صنعتی را کامل کرده و ارسال نمایند.

بمتناظهارنامهمراحلثبت طرح صنعتی میبایست در فرم مخصوص الکترونیکی و به زبان فارسی تنظیم شده و بعد از قید تاریخ ، به واسطه متقاضی یا نماینده قانونی او به امضا برساند

تبصره – در شرایطی كه سندهای پیوست شده متن اظهارنامه و دیگر اسناد درارتباط ، به زبان ديگري جز فارسي باشد، تحویل  اصل مدارك مورد نياز به انضمام ترجمه كامل آنها الزامي میباشد ، بنابراین چنانچه ترجمه كامل اين مدارك جهت متقاضي قابل انجام  نباشد ميتواند چکیده  آنها را به فارسي پیوست نمايداداره ثبت در حالت نیاز می توان در راستای وارسی اظهارنامه مراحل ثبت طرح صنعتی ، ترجمه رسمي مدارك ذکر شده را طلب نمایدچنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحاتفنی میباشد.

جمدارك زير بايد ضميمه  اظهارنامه مراحل ثبت طرح صنعتی شوند:

 • مدارك مثبت شناسایی متقاضي و طراح؛ (حاوی  رونوشت  شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده جهت شخصیت های  حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به شکل صریح وروشن)
 • مدارك نمايندگي، در حالتی  كه متقاضی نماينده قانوني باشد؛
 • در صورتی که  طرح صنعتي دارای دوبعد باشد، پنج نمونه از تصویر يا شکل گرافيكي يا پنج نمونه از طرح مرسم به شکل نمونه؛
 • در صورتی که طرح صنعتي  دارای سه بعد باشد، پنج نمونه از طرح يا شکل گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از همه زوایای طرح؛
 • در طرح صنعتي دارای سه بعد، متولی  ثبت قادر است پیش ساخته ای  از آن را به انضمام اظهارنامه درخواست نمايداندازه پیش ساخته كه تقاضاکننده از مدل طرح خود تحویل ميدهد، بايد حداكثر 20×20 سانتي متر و وزن آن حداكثر 2 كيلوگرم و از مادهاي با استحکام و فاسدنشدنی باشداشکال  گرافيكي و ترسيم شده می بایست حداكثر در اندازه 20×10 سانتي متر بوده و قابلیت نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4  و با جوهر مشكي را دارا باشد.
 • عکس های گرافیکی مورد نظر در مرحله اظهارنامه الکترونیکی میبایست  به شکل اسکن شده از زوایای متفاوت با ویژگی های فنی ذیل باشد، طبیعتا  درحالت  وارسی پرونده و پذیرفتن طرح ذکر شده  پنج نسخه از طرح یا شکل گرافیکی طرح ترسیم شده برای صدور آگهی ضرورت دارد .
 • انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت تأخير انداختن آن بصورت كتبي
 • درخواست كتبي مبني بر نبود ذكر نام طراح، در صورتی که مایل نباشد اسمش ذكر شود؛
 • ارائه فیش مرتبط با پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه حاوی بیش از یک طرح صنعتي باشد، فیش
 • مرتبط با پرداخت هزينههاي اضافي؛ مراحل ثبت طرح صنعتی.
 • مدارك مرتبط با حق تقدم كه میبایست مصادف با تسليم اظهارنامه يا حداكثر طی 15 روز از آن تاريخ تحویل داده شود.
 • تبصره 1- طرح به چاپ رسیده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوعیت موارد 3 و 4 بیان میدارد که، بايد حداكثر در ابعاد 20×20 سانتي متر باشد و در آن دارای رنگ بودن يا نبودن اشكال و تصاوير بیان میگردد

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی مراحل ثبت طرح صنعتی

 • اندازه تصاویر حداکثر A4 باشد.
 • تصاویر می بایست بصورت عمودی اسکن شوند.
 • در تصویر ارسال شده می بایست طرح در یک زمینه ساده، به شکلی که دیدنی و بصری  باشد قرار گیرد.
 • تصویر محصول لزوماً به شکل  رنگی باشد و حداکثر حجم آن 500KB باشد.
 • عکس مدارک هویتی (ترجیحاً پشت و روی کارت ملی و کپی صفحه اول شناسنامه در یک تصویر باشد.)  به رنگ  سیاه و سفید اسکن شده و حداکثر حجم آن 250 کیلوبایت باشد.
 • فایلهای ارسالی با پسوند jpg  ارسال شده باشد.

همانطور که میدانید از نرم افزارهای گرافیکی برای کاهش  حجم فایلهای تصویری به شکلی  که خوانا و یا قابل تمییز دادن باشند میشود استفاده کرد.

تبصره 2- در حالت  تحویل پیش ساخته ای  از مدل طرح، مرجع ثبت ميتواند پیش ساخته ی  مزبور را  مهرکرده و تاريخ بزند و به متقاضي مراحل ثبت طرح صنعتی تحویل  بدهد .

تبصره 3- اگر چنانچه  اظهارنامه شامل طرحهاي صنعتي گوناگون باشد، تصاوير يا اشكال يا مدلها به طور مجزا ارائه شده و توسط شماره از همدیگر تفکیک ميشوند.

دچنانچه متقاضي براساس ماده 9 قانون، تقاضای حق تقدم نموده باشد، زمان درخواست مراحل ثبت طرح صنعتی می بایست درخواست خود را كه گویای چنین  حقی میباشد، به متولی ثبت اعاده نمايدچنین درخواستی میبايست حاوی نكات ذیل باشد:

 • تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
 • طبقهبندي بينالملل مرتبط با اظهارنامه اصلي؛
 • كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا ارائه شده است و در صورتی که  اظهارنامه منطقهاي يا بينالمللي میزان حق تقدم باشد، ذكر مأخذ الزامی ست.

متقاضيمراحل ثبت طرح صنعتی  قادر است پیش از ثبت طرح صنعتي، اظهارنامه خود را ادیت نماید، به این شرط که از حدود اظهارنامه اولیه فراتر نرودتقاضای تصحیح با پرداخت هزينه درج شده در جدول هزينهها انجام ميپذيرد.

متقاضييانمايندهقانونيوی)مثل موسسه ثبت ایلیا) در هر زمان پیش ازثبت طرح صنعتي قادر است علاوه بر تحویل درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را دریافت دارددرصورت دریافت اظهارنامه، هزينههاي پرداختي برگشت داده نخواهد شد.

ز- جابجایی حق مالكيت برگرفته از تحویل اظهارنامه يا اعطاي انواع مجوز بهره‌ برداري از آن می بایست به درخواست كتبي هر شخص ذينفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط قید شود.اعمال اين تغيير بسته به پرداخت هزينه درج در جدول هزينهها خواهد بود.

بررسی اظهارنامه و مراحل ثبت طرح صنعتی

الف- متولی  ثبت طی 60 روز از تاريخ دریافت، اظهارنامه و ضمائم آن را از نظر رعايت جوانب  شكلي و دیگر ضوابط درج شده در قانون و اين مقرر نامه و همچنين انطباق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقهبندي بينالمللي، مورد بررسي قرار ميدهد.

   در صورتی که  بعد  از وارسی ، نواقصي درمتن  اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده گردد، متولی ثبت مراتب را به شکل کتبی و با درج جزييات به متقاضي مراحل ثبت طرح صنعتی بیان تا طی زمان مقرر در اين آيين نامه به رفع نقص آن اقدام نمايد.

درشکلی که درخواست کننده  در زمان تعیین شده قانوني به هر دلیلی  قادر نباشد نقص های  اعلامي را برطرف نمايد، متولی ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را به شکل کتبی با ذكر علت  رد به متقاضي ثبت بیان خواهد كرد.

تبصره - زمان برطرف کردن نواقص براي متقاضایان مراحل ثبت طرح صنعتی تبعه ی ایران  30 روز و براي متقاضيان مراحل ثبت طرح صنعتی مقيم خارج از كشور تا 60 روز از تاريخ ابلاغ پیش بینی می شود.  

توجه1: شایان ذکر است که باعنایت  به اینکه مراحل ثبت طرح صنعتی به شکل اختصاصی  به صورت الکترونیکییا به می باشد بنابراین پس از وارسی متن اظهارنامه در صورتی که  پرونده منجر به صدور اخطار اعم از (رفع نقص ، رد اظهارنامهبشود  مراتب به شکل  ایمیل یا از راه پیامک  برای درخواست کننده ارسال شده و در مهلت معین  قانونی رفع نقص یا اعتراض به رد اظهارنامه به شکل ایمیل  ممکن می باشد.

توجه2: در صورتی که  برطرف کردن  نقص تحویل مشابه  کالا باشد درخواست کننده بعد از انجام مراحل الکترونیکی و  مکاتبات اداری باتوجه به تبصره 2 بندماده 73 باید یک نمونه از محصول یا ماکت از مدل طراحی شده را به این اداره ارائه نمایدهمچنین می بایست  همه ی مدارک و مستنداتی را که به شکل الکترونیکی به این اداره فرستاده  شده ، به شکل کاغذی نیز تهیه و بعد از تایید نهایی به واسطه دارنده یا نماینده قانونی به این اداره اعاده گردد.

ب- هرزمان درخواست ثبت طرح صنعتي مورد تایید متولی ثبت قرار بگيرد، مراتب به  شکل  پست الکترونیکی  یا از راه پیامک  به درخواست کننده اعلام شده و او می بایست طی 30 روز بعد از تاريخ اعلامی، برای  پرداخت هزينههاي مربوط به ثبت طرح صنعتي و منتشر کردن آگهي موضوع ماده 86 اين آييننامه اعلام نمايدچنانچه  پرداخت نکردن هزينهها در مهلت معین شده فوق الذکر باشد، اظهارنامه بی اعتبار تلقي میشوداين زمان براي متقاضيان مقيم خارج از كشور به 60 روز افزایش می یابد.

شایان توجه  است که پس از بیان پذیرش مراحل بعدی پرداخت هزینه های مرتبط بصورت الکترونیکی می باشد. (متقاضیان قادرند رسید  پرداختی هزینه های مرتبط را بعد از اسکن به اظهارنامه پیوست و سپس ارسال نمایند.

 • در پایان از اینکه مطالب سایت مجتمع ثبت شرکت ایلیا را جهت مطالعه انتخاب نمودید سپاس گذاریم.