لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ضوابط ثبت شرکت در کرج


ثبت تمامی شرکت های مندرج در قانون تجارت مطابق ماده 195 قانون تجارت در کرج الزامی است. تمامی شرکت های در کرج مطابق ماده 2 قانون ثبت شرکت ها باید ثبت شوند و درصورت عدم ثبت شرکت، اشخاص ذینفع مجاز هستند از دادگاه درخواست انحلال شرکت را نمایند، و از آنجا که طبق ماده 220 قانون تجارت شرکاء این شرکت ها به منزله شرکای شرکت های تضامنی قلمداد می شوند و از طرفی طبق ماده 2 قانون ثبت شرکت ها امکان محکومیت مدیران شرکت های متخلف بنا به درخواست به دادستان به یک هزار تا ده هزار ریال جزای نقدی وجود دارد ، دادگاه در صورت وصول درخواست دادستان می تواند حکم انحلال شرکت را صادر نماید.

ضوابط ثبت شرکت در کرج

مرجع ثبت شرکت های ، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است که زیرمجموعه یکی از ادارات اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشد و طبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها که در تاریخ 1311 به تصویب رسید، شرکت های ایرانی که در خارج از کشور تاسیس شده اند باید در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند. چنانچه در مناطقی اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد وجود نداشته نباشد ، آنگاه مرجع ثبت در دفتر اسناد رسمی بوده و درصورت عدم وجود  دفتر اسناد رسمی، مرجع ثبت به ترتیب دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش خواهد بود، فرصت شرکت جهت ثبت شرکت در اداره یا شعبه ثبت اسناد محل خود،  3 ماه از تاریخ تاسیس شرکت می باشد.

تاسیس تمامی شرکت ها در کرج مندرج در قانون تجارت منوط به تنظیم شرکتنامه رسمی می باشد. در ماده 2 آیین نامه اجرای قانون شرکت ها که در مورخ 1311 به تصویب رسیده اینگونه تصریح می شود که در مناطقی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی وجود دارد و محل تاسیس شرکت های تجاری در آن محل می باشد، تدوین شرکتنامه رسمی الزامی است و مطابق بند 2 ماده 47 قانون ثبت نیز، ثبت شرکتنامه اجباری و الزامی می باشد . لیکن هزینه ثبت شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی  مجزا از سایر هزینه ها است که موجب افزایش هزینه شرکت در بدو تاسیس می گردد. از آنجا که دفاتر ثبت شرکت ها مستقر در اداره ثبت شرکت ها از جمله دفاتر رسمی قلمداد می شوند به منظور مرتفع ساختن چنین هزینه های مازادی آنها برگه های چاپی را در دسترس موسسین شرکت های تجاری قرار داده اند تا آنها شرکتنامه را روی این اوراق تنظیم و امضا نموده و همان اوراق را در دفاتر ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. پس از باطل کردن تمبر حق الثبت شرکت ها، شرکتنامه به منزله اسناد رسمی محسوب شده و به این ترتیب از واریز شدن دو حق الثبت به ترتیب  یکی برای ثبت شرکتنامه و یکی برای ثبت اجتناب خواهد شد.

تنظیم شرکتنامه

مندرجات اوراق شرکتنامه ارائه شده توسط  اداره ثبت شرکت ها عبارتند از:

 1. اسم شرکت ؛
 2. نوع شرکت ؛
 3. موضوع شرکت ؛
 4. محل اصلی و آدرس کامل آن ؛
 5. اسامی شرکاء یا موسسان و مدارک شناسایی و محل سکونت آن ها ؛
 6. تاریخ آغاز تاسیس شرکت و مدت آن ؛
 7. درج مبلغ سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی ؛
 8. تعیین میزان سهم الشرکه یا سهام شرکاء در شرکت سهامی ؛
 9. اسامی مدیران شرکت و محدوده اختیارات آن ها و اشخاصی که دارای حق امضاء می باشند؛
 10. موعد رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت ؛
 11. انحلال شرکت مطابق ماده 93 قانون ؛
 12. محل شعب فعلی شرکت ؛
 13. شرایط دیگر ( مواد مختلفه )

مسئول امور شرکت که همان مدیر شرکت است باید تقاضای ثبت شرکت را ارائه دهد. بدین منظور اداره ثبت شرکت ها، نمونه اوراق چاپی را فراهم نموده و در دسترس شرکت قرار داده است. مندرجات آن عبارتند از:  

 1. اسم کامل شرکت ؛
 2. نوع شرکت ؛
 3. موضوع شرکت ؛
 4. محل اصلی و آدرس درست و دقیق آن ؛
 5. اسامی شرکاء یا موسسان ؛
 6. تاریخ تاسیس شرکت و مدت آن ؛
 7. مقدارسرمایه شرکت ؛
 8. درج مقدار سهام هر یک از شرکاء ؛
 9. اسامی مدیر یا مدیران شرکت و اشخاصی که دارای حق امضاء می باشند؛
 10. نحوه تقسیم سود شرکت ؛
 11. موعد رسیدگی به حساب ؛
 12. انحلال شرکت مطابق ماده 93 قانون بازرگانی ؛
 13. محل شعب شرکت ؛
 14. بازرس شرکت.

لازم به ذکر نیست جای مواردی که ارتباطی با نوع شرکتی که تقاضای ثبت آن شده است ندارد، در شرکتنامه و تقاضانامه ثبت سفید می ماند.

تنظیم شرکتنامه و ارائه تقاضانامه ثبت شرکت در کرج به منظور به ثبت رساندن کلیه شرکت ها الزامی و اجباری است و این مدارک پس از اینکه به امضای موسسان و مدیران رسید تحویل اداره ثبت شرکت ها می گردد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در کرج

از آنجا که قانون، برای ثبت شدن هر نوع شرکتی  در کرج ، مدارک خاصی را مقرر داشته لذا آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها که در مورخ 1311 به تصویب رسید به تعیین مدارکی پرداخت که هر یک از شرکت های تجاری باید به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند که در قسمت پایین بدان ها می پردازیم:

الف –مدارک برای شرکت های سهامی در کرج

 1. یک نسخه اصل از شرکتنامه ؛
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت ؛
 3. تعهدنامه امضا شده توسط مدیر شرکت مبنی بر تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی دست کم یک سوم آن ؛
 4. ذکر اسامی شرکاء با مشخصات اسم و اسم خانوادگی و تعداد سهام هر یک از آن ها ؛
 5. سواد مصدق مرتبط با تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مندرج در مواد 40 و 41 و 44 قانون تجارت.

ب-مدارک برای شرکت های بامسئولیت محدود در کرج

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ؛
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه (درصورت وجود) ؛
 3. اسامی شریک یا شرکای منتصب شده جهت اداره شرکت
 4.  مدرکی دال بر پرداخت کل سرمایه نقدی و تادیه کل سرمایه غیر نقدی با ذکر قیمت حصه های غیر نقدی که مدیر شرکت امضا کرده است

ج- مدارک برای شرکت های تضامنی در کرج

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ؛
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت (درصورت وجود ) ؛
 3. مدرکی دال بر پرداخت کل سرمایه نقدی و تادیه کل سرمایه غیر نقدی با ذکر قیمت حصه های غیر نقدی که مدیر شرکت امضا کرده است
 4. اسامی شریک یا شرکای انتخاب شده جهت مدیریت  شرکت

د- مدارک برای شرکت های مختلط غیرسهامی در کرج

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ؛
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه (در صورت وجود) ؛
 3. اسامی شریک یا شرکاء ضامن که به عنوان مدیر انتخاب شده اند

ه- مدارک برای شرکت های مختلط سهامی در کرج

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ؛
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ؛
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت ؛
 4. تعهدنامه ای مبنی بر پرداخت کل سرمایه سهامی و واریز دست کم یک سوم از سرمایه که مدیر شرکت امضا کرده است.
 5. سواد مصدق مرتبط با تصمیمات مجمع عمومی در موارد مندرج در مواد 40، 41 و 44؛
 6. مدرکی دال بر پرداخت کل سرمایه نقدی و تادیه کل سرمایه غیر نقدی با ذکر قیمت حصه های غیر نقدی که مدیر شرکت امضا کرده است

و –مدارک برای شرکت های نسبی در کرج 

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ؛
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه (درصورت وجود) ؛
 3. اسامی مدیر و یا مدیران شرکت ؛
 4. مدرکی دال بر پرداخت کل سرمایه نقدی و تادیه کل سرمایه غیر نقدی با ذکر قیمت حصه های غیر نقدی که مدیر شرکت امضا کرده است

ز- مدارک برای شرکت های تعاونی در کرج

 1. یک نسخه مصدق از شرکتنامه ؛
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه (درصورت وجود)

اداره ثبت شرکت ها پس از دریافت مدارک ثبت اقدام به بررسی آنها می نماید تا از انطباق آنها با مقررات قنون تجارت یا عدم انطباق اطمینان حاصل شود و درصورت مشاهده نقصی در مدارک، اداره ثبت شرکت ها آن را به اطلاع مسئولان شرکت می رساند تا آنها را مرتفع کنند و درصورت کامل بودن مدارک ، پس از اخذ هزینه حق الثبت ، نسبت به ثبت مفاد شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت های داخلی که زیر مجموعه دفتر رسمی است اقدام می کند و در نهایت آگهی حاوی خلاصه آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت منتشر می گردد و بدین ترتیب تاسیس شرکت به شکل رسمی  اعلام می شود.

به موجب ماده 5 آئین نامه قانون ثبت شرکت ها که در مورخ 16/3/1310 به تصویب رسیده اداره ثبت ملزم می شود پس از اجرای مراحل ثبت شرکت و چاپ آگهی مربوطه ، یک نسخه از تقاضانامه حاوی موارد ضروری را که به امضای متقاضی رسیده بهمراه سایر مدارک پیوستی، ضبط کرده و در دفاتر ثبت شرکت ثبت نماید و باید نسخه المثنی تقاضانامه را که تاریخ و نمره ثبت در آن درج شده و به امضا و به مهر اداره مذکور رسیده را به متقاضی تحویل دهد و این مدرک ثبت شرکت محسوب خواهد شد.

ثبت شرکت ها در ایران تابع روش اعلامی است منظور از آن این است که گرچه اداره ثبت شرکت ها مدارک ارائه شده شرکت را مورد بررسی اجمالی قرار می دهد ، به هیچ وجه مسئولیتی در قبال صحت مدارک مذکور و صحت اظهارات متقاضیان ثبت شرکت به عهده ندارد و درصورت تاسیس شرکت مغایر با قانون یا درصورت وجود مواردی جهت انحلال شرکت ، دادستان و اشخاص ذینفع مجاز هستند از دادگاه درخواست ابطال ثبت شرکت را نمایند.

بخاطر داشته باشید که پس از ثبت شدن شرکت ، اداره ثبت شرکت ها قادر نیست ثبت شرکت را باطل کند و درصورت مشاهده تخلفاتی در رابطه با تشکیل یا ثبت شرکت ، باید از دادگاه درخواست ابطال ثبت شرکت را نماید.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تقسیم بندی حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم بندی می شود که در این مقاله آن را بیان می کنیم لطفا مطالعه نمایید

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده چیست ؟

شرکت ها دارای سه نوع مجمع عمومی هستند که در این مقاله به شرح سه مجمع پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

وظایف هیئت موسس

تشکیل هیئت موسس برای شرکتهای سهامی الزامی می باشد در واقع جهت تشکیل این هیئت الزامی است که کاندیدهای آن دارای شرایط قانونی باشند

حوزه های محصولات نشان حلال

از نشانه هایی که بر روی محصولات غذایی قرار می گیرد نشان حلال می باشد . در واقع این نام را از معانی غذاهای حلال در دین اسلام انتخاب شده است در این مقاله به حوزه های مختلف نشان حلال پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

انواع دفاتر تاجر

تاجران جهت ثبت نمودن امور مالی و معاملات دفاتر را باید تهیه نمایند تاجر باید پس از ختم هر سال دفاتر تجاری خود را به مدت ده سال نگه داری کند.

سامانه ثبت شرکت دانش بنیان

اساسا شرکت دانش بنیان به شرکت دانش محوری گفته می شود که به منظور اجرای طرح های پژوهشی علمی و ارائه سرویس های مشاوره با هدف کارآفرینی تاسیس شده باشد و دانشگاه یا واحد تحقیقاتی یا اعضای هیات علمی تامین کننده مقداری از سهام آن باشند.

معنی دانش بنیان

شرکتها و مؤسساتی که در حوزه توسعه و کاربرد اختراع و نوآوری ها و تجاری سازی ماحصل تحقیق و توسعه از قبیل طراحی و تولید کالا و خدمات در زمینه تکنولوژی برتر دارای ارزش افزوده فراوان مشغول فعالیت می باشند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان اطلاق می شود.

معاهده ی همکاری در مورد گواهی نامه های اختراع

این معاهده موافقت نامه ای برای همکاری بین المللی در زمینه ی گواهی نامه های حق اختراع بوده و اغلب عقیده بر آن است که از زمان تصویب کنوانسیون پاریس تاکنون، مهمترین پیشرفت در همکاری بین المللی در راستای حق اختراع می باشد.

اساسنامه شرکت تعاونی

داشتن اساسنامه برای هر شرکت تعاونی ضروری است در این مقاله می توانید نکات مهمی در مورد قوانین اساسنامه شرکت تعاونی مطالعه نمایید .

چگونگی تاسیس شرکت

شرکت هنگامی تاسیس می شود که هدف دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند این در حالی است که از نظر مقررات و ضوابط اداری باید مراحل لازم جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه گذرانده شود تا این شرکت به شکل رسمی و مکتوب در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟