اول- مزایا ومعایب شرکت با مسئولیت محدود

 • حداقل نفرات تشکیل دهنده برای شرکت سهامی عام 5 نفر و در شرکت های سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد واین در حالی ست که شرکت با مسئولیت محدود تنها با نفر شریک قابلیت ثبت را دارا می باشد.
 • مزایای حداقل سرمایه در شرکتهای با مسدولیت محدود یک میلیون ریال می باشد ،اما الزام قانونی مبنی بر این رعایت این قانون وجود ندارد.سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اعلامی بوده وتنها اقرا مدیر عامل به این مدعا کفایت دارد و نیازی به گواهی بانکی دال بر دریافت سرمایه وجود ندارد.اما در شرکتهای سهامی خاص حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد بااین تفاوت که الزام قانونی وجود دارد که 35%سرمایه را واریز به بانک کرده و65%درصد مابقی در تعهد سهامداران باقی بماند.
 • مدیر یا مدیران در شرکت های با مسئولیت محدود به شکل موظف یا غیر موظف داخل یا خارج از شرکا برای مدت زمانی محدود یا نامحدود انتخاب می گردند.اما مدیران در شرکتهای سهامی اعم از خاص یا عام می بایست به ترتیت دارای 3و5مدیر باشند.و بازه ی زمانی مدیریتی شان دوساله می باشد. مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
 • گستره ی آگهی ها در شرکت های سهامی پهناورتر از شرکت با مسئولیت محدود میباشد.
 • در شرکت با مسئولیت محدود پذیره نویسی و پرداخت همه ی سهم الشرکه در قالب ورقه های تجارتی قابل انتقال چه با نام وچه بی نام صادر نمی شود.واین از معایب شرکت با مسئولیت محدود محسوب می شود.در صورتی که در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام دارای آزادی می باشد ودر شرکتهای سهامی خاص فرآیند نقل و انتقال امکان دارد که به موافقت مدیران ویا مجامع عمومی منوط گردد.

دوم-مقررات مالیاتی در شرکتهای با مسئولیت محدود

برمبنای ماده ی 105 قانون مالیات های مستقیم تصویب شده در 3/12/1366 مجموع حاصل درآمد شامل مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت بامسئولیت محدود بعداز کم کردن میزان 10%به نسبت کلیه درآمد حاصله تحت عنوان مالیات شرکت حساب می شود و به ترتیب ذیل وصول می گردد:

 • شرکتهای سهامی و مختلط سهامی به شکل نسبت درآمد سهام بدون نام به نرخ ماده 131قانون مالیات های مستقیم با قید اسم و میزان سهم الشرکه ی شرکا ضامن به نرخ ماده 131 همان قانون می گردد.
 • در رابطه با دیگر شخصیت های حقوقی ازجمله مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی که از سود مالیاتی که براساس اساسنامه یا سند شرکتنامه شخص حقوقی به هر کدام از دارندگان سرمایه یا اعضا شخصیت حقوقی متعلق می شود.

شرکتهای سهامی عام در قیاس با شرکتهای با مسئولیت محدود داراری امتیاز می باشند.شرکتهایی که سهامشان از سوی هیئت پذیرش بورس مطابق قانون جهت دادوستد در بازار بورس پذیرش گردیده است ،از سال پذیرندگی تا سالی که فهرست نرخها از بازار بورس محذوف نشود ،از پرداخت ده درصد مقرر مالیاتی شرکت معافیت دارند به این شرط که همه ی نقل و انتقالات سهم های شرکت های نام برده از راه متصدیان بورس صورت پذیرد و در دفاتر به ثبت برسد.

	مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

سوم- حقوق وتعهدات شرکا شرکت محدود

دارندگان سهم الشرکه می توانند میزان سهم الشرکه ی خود را با پیروی از قوانین وضوابط به اشخاص غیر منتقل نموده و در شرایطی که سرمایه ی شان به کمتر از نصف برسد هریک از شرکا قادرند می توانند از دادگاه متقاضی انحلال شرکت گردند.که این فرایند توسط صورتجلسه تغییرات شرکت مشروط براینکه دلایلشان برای دادگاه موجه باشد .سایر شرکا باید با خروج شریکی که سرمایه اش به کمتر از نصف رسیده است ،موافقت نمایند.

حق استفاده از سود شرکت براساس قانون وجود دارد.شیوه ی استفاده از سود شرکت توسط شرکا منوط به اساسنامه یعنی توافق بین شریک ها شده است.اما در صورتی که اساسنامه درباره ی ضرر، قوانین مشخصی را پیش بینی نکرده باشد تقسیم سود و ضرر به میزان و نسبت سهم الشرکه ی شرکا خواهد بود. مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود.

گرفتن سهم الشرکه منوط به توافق شرکا می باشد.به تبع آن تصمیمات درباره ی شرکت می بایستی با دارندگان حداقل نیمی از سرمایه در نخستین دعوت اتخاذ شود.

در صورتی که اکثریت بوجود نیامد همه ی شرکا برای دومین بار دعوت می شوند ودر این حالت کلیه ی تصمیم گیری ها با دارندگان اکثریت عددی گرفته خواهد شد. حق رای از دیگر حقوق شرکا محسوب می شود.هریک از شرکا بسته به میزان سهم الشرکه ی خود در شرکت دارای حق رای هستند مگر آنکه اساسنامه اتفاق دیگری پیش بینی کرده باشد.

در رابطه با میزان تعهدات شرکا باید اینطور نوشت که :هریک از شرکا در برابر تعهدات و قروض شرکت به اندازه ی مبلغ سرمایه گذاری شده اش مسئول ومتعهد می باشد.با این اوصاف در شرایطی که شرکت دچار انحلال گردد و اموال آن تصفیه بشود اشخاص ثالث طلبکار برای وصول طلب هایشان تنها محق هستند که تنها از دارایی شرکت استفاده نمایند و دیگر وحق برداشت مطالبات خود را از دارایی شخصی شرکا را ندارند.

در شرایط سکون شرکت طلبکاران نمی توانند از اموال شخصی شرکا ادای دین نمایند این اتفاق باعث سواستفاده ی شرکا می شود . به این معنا که ممکن است شخص ثالثی در امری معامله انجام دهد ولی شرکت از دادن حق فرد خودداری نماید.دراین راستا طلبکار تنها می تواند به ضوابط مربوط به ورشکستگی استناد نماید.ومالا بخشی از طلب این شخص قابل وصول نمی باشد.

برمبنای ماده 112قانون تجارت شرکا حق ندارندکه شریکی را وادار به افزایش سرمایه نمایند.این موضوع کاملا منطقی ست چراکه تاسیس و ثبت شرکت های بازرگانی کاملا در اختیار اشخاص می باشد و کسانی که قانون وضع می نمایند قصد دارندبااین کار اراده را در اختیار شرکا قرار دهند.

دیگر تعهدات شرکا به ترتیب ذیل می باشد:

 • رقابت خلاف قانون توزیع سود تصور شده
 • تغییر تابعیت شرکت

در شرایطی که مدیران در تنظیم ترازنامه یا با استناد به شکل دارائی سودی را بین شرکا منقسم نماینددر زمره ی کلاهبرداران محسوب می باشند.وطبق قانون با آنها رفتار خواهد شد.

شرکا تنها با اتفاق آرای قادرند که به تغییر تابعیت شرکت بپردازند.

	مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تفاوت و تشابه شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

 • تعداد افراد شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود حداقل 2نفر و در شرکت های سهامی خاص تعداد سهامداران اقلا 3 نفر می باشد.
 • با توجه به قوانین تجارتی کمترین میزان سرمایه در شرکت ها ی با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
 • 35%مبلغ سرمایه در شرکتهای سهامی خاص در حسابی با نام شرکت در شرف تاسیس واریز می شود.و 65%باقی در اظهار نامه محدود سرمایه اعلامی می باشد و اقرار مدیر عامل مبنی بر دریافت سرمایه کفایت می کند و ارائه ی گواهی بانکی لازم نیست.
 • در شرکت های با مسئولیت محدود فرآیند انتخاب بازرس اعم از اصلی یا علی البدل کاملا در اختیار موسسان می باشد در حالی که در شرکتها ی سهامی خاص لزوم قانونی برای این امر وجود دارد.
 • برای مدیران در شرکتهای سهامی خاص بازه ی زمانی دوساله معین شده است درحالی که در شرکت با مسئولیت محدود دوران مدت مدیریتی نامحدود بوده والبته اختیار با خودشان است که مدت مدیریت راتعیین کنند.
 • در شرکت های با مسئولیت محدود انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار امری ست در اختیار شرکت اما در شرکت ها ی سهامی خاص الزام قانونی مبنی بر این موضوع وجود دارد.
 • یک سری شرایطی برای به حد نصاب رسیدن مجامع در شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود وجود دارد که این شرایط در شرکت ها ی با مسئولیت محدود به مراتب آسان تر از شرکت های سهامی خاص می باشد.
 • در شرکتهای سهامی خاص مجامع تحت نظارت هیئت رئیسه و در شرکت های با مسئولیت محدود در صورتی که اعضا بیش از 12 نفر باشند با نظارت مستقیم هیئت ناظر تشکیل می گردد.
 • بالابردن میزان سرمایه در هر دو شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود بطور اختیاری اتفاق می افتد.
 • سهام در شرکت های سهامی خاص شکل تقسیم شده ای ست از سرمایه و حوزه ی تعهدی هریک از سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهامشان می باشد.اما در شرکت ها ی با مسئولیت محدود سرمایه به قطعاتسهام منقسم نمی گردد و مسئولیت شریکان به میزان سرمایه هر یک بستگی دارد. مزایای ث��ت شرکت با مسئولیت محدود.
 • در شرکت ها یسهامی خاص می بایستی مدیران از میان سهامداران برگزیده شوند در حالی که در شرکت ها ی مسئولیت محدود مدیر موظف یا غیر موظف می تواند از شرکا یا غیر شرکا باشد.
 • روش تقسیم کردن سود در شرکت های با مسئولیت محدود به شکل توجه به سرمایه می باشد حال آن که در شرکت های سهامی خاص تعداد سام را مدنظر قرار می دهند.
 • در شرکتهای با مسئولیت محدود هر یک از شرکا با توجه میزان سرمایه ی شان از حق رای بهره مند می گردند در صورتی که در شرکت ها ی سهامی خاص حق رای با توجه به تعداد سهام صورت پذیر می باشد. مزایای ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
 • آورده های غیر نقدی در شرکت های سهامی خاص توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم می گردد در صورتی که در شرکت های با مسئولیت محدود توسط خود شرکا انجام می گردد.

از اینکه وب سایت مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا به عنوان بهترین ثبت شرکت در ایران را جهت مطالعه انتخاب نمودید سپاس گذار هستیم.

در این مجموعه کلیه فرایند و خدمات ثبت شرکت در کرج ، تهران و دیگر نقاط ایران به صورت تخصصی و با کمترین هزینه انجام میگردد.