مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معین در مالکیت بحش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی میپردازد و طرف معامله واقع میشود . مؤسسه را واحد اقتصادی نیز میگویند.

مدارک تاسیس موسسات غیر تجاری

  • تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها وتکمیل و امضا توسط شرکا "دونسخه.
  • تنظیم اساسنامه جهت ثبت موسسه " دونسخه "و امضا تمام صفحات آن توسط شرکا.
  • تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی موسسین جهت ثبت موسسه حداقل در دونسخه.
  • کپی مدارک هویتی شرکا در صورت مشمول بودن هریک از شرکا ارائه ی کپی پایان خدمتی الزامی می باشد.
  • اخذ مجوز درارتباط با موضوع ثبت موسسه در صورت نیاز.
  1. نکته حضور اقلا دو شریک در ثبت موسسه الزامی می باشد.
  2. نکته میزان سرمایه در ثبت موسسه به هر میزانی که مجاز باشد بایستی قید شود.
  3. نکته امضا مدیر شعبه و کپی شناسنامه و ذکر محل سکونت.

در قسمت ثبت شرکت پیش نویس آگهی تاسیس ثبت موسسه مهیا شده و بعد از پایان مهلت منقضی ریاست ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط متقاضی دوباره به بخش ثبت شرکتها مراجعه و بعد از کسب احراز هویت به واسطه ی مسئول بخش از متقاضی ثبت موسسه پایین دفتر را به شکل اصیل یاوکیل امضا می نماید.بعداز آن یک نسخه از مدارک اساسنامه ،صورتجلسه و تقاضانامه ثبت موسسه که با مهر اداره ثبت شرکت ها مهر شده است را به متقاضی ثبت موسسه تحویل دهد.متقاضی می بایست در این مرحله به دبیرخانه اداره مراجعت و پرونده را تحویل داده و یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل برده و بعداز معین ساختن مبلغ جهت روزنامه کثیرالانتشار به بانک مراجعه و همراه رسید پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می کند.بعداز امضا کردن نسخه تایپی توسط رئیس مرجع ثبت شرکتها در این مرحله آگهی به صدور می رسد و دو نسخه ی تایپ شده به متقاضی ثبت موسسه تحویل داده می شود.یک نسخه برای درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی واقع در خیابان بهشت ضلع جنوبی پارک شهر و نسخه ی دیگر به انضمام رسید پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار داده شود.

ثبت موسسه در این مرحله انجام و مراحل به صورت کامل پایان می یابد.

در پایان لازم است از اینکه وب سایت موسسه ثبت شرکت ایلیا را جهت مطالعه انتخاب نمودید سپاس گذاری نماییم.