• ثبت موسسات غیر تجاری

مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معین در مالکیت بحش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی میپردازد و طرف معامله واقع میشود . مؤسسه را واحد اقتصادی نیز میگویند.

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری

 • تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها وتکمیل و امضا توسط شرکا "دونسخه
 • تنظیم اساسنامه جهت ثبت موسسه " دونسخه "و امضا تمام صفحات آن توسط شرکا
 • تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی موسسین جهت ثبت موسسه حداقل در دونسخه
 • کپی مدارک هویتی شرکا در صورت مشمول بودن هریک از شرکا ارائه ی کپی پایان خدمتی الزامی می باشد.
 • اخذ مجوز درارتباط با موضوع ثبت موسسه در صورت نیاز
 1. نکته حضور اقلا دو شریک در ثبت موسسه الزامی می باشد.
 2. نکته میزان سرمایه در ثبت موسسه به هر میزانی که مجاز باشد بایستی قید شود.
 3. نکته امضا مدیر شعبه و کپی شناسنامه و ذکر محل سکونت

مراحل ثبت موسسات غیرتجاری

 • تکمیل فرم تقاضانامه ثبت موسسه وامضا توسط کلیه ی شرکا.
 • تکمیل فرم صورت جلسه موسسین و امضا توسط کلیه ی شرکا
 • تنظیم و تدوین کلیه ی صفحات اساسنامه توسط شرکا
 • چند نام را بصورت پیشنهادی انتخاب می نماییم وتحویل متصدی تعیین نام در اداره ثبت شرکتها میدهیم.نام انتخابی می بایست کاملا فارسی سه سیلابی و مطابق شئون انقلابی باشد.بعد از بررسی ها مسئول مربوطه گواهی لازم را جهت انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید.
 • بعداز اینکه یکی از نامها برگزیده شد متصدی مربوطه بعداز توجهات لازم به موضوعیت ثبت موسسه واخذ مجوز در صورت احتیاج به مرجع مرتبط ارجاع داده می شود.
 • بعداز وصول و در اختیار گذاشتن مجوز های لازم در ارتباط با موضوع ثبت موسسه متصدی مرجع ثبت شرکتها مشروط براینکه نواقصی در مدارک وجود نداشته باشد .متقاضی را به بخش حسابداری راهنمایی می نماید.و برعهده ی مسئول حسابداری است که باتوجه به میزان سرمایه ی ثبت موسسه ومعین ساختن مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت مبلغ حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت و بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر و ارائه ی فیش پرداختی به حسابداری ،حسابدار اقدام به مهر کردن تقاضانامه متقاضی می نماید. متصدی مربوطه دستور ثبت را صادر می نماید و متقاضی ثبت موسسه به واحد ثبت شرکت مراجعت می نماید.
 • در قسمت ثبت شرکت پیش نویس آگهی تاسیس ثبت موسسه مهیا شده و بعد از پایان مهلت منقضی ریاست ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط متقاضی دوباره به بخش ثبت شرکتها مراجعه و بعد از کسب احراز هویت به واسطه ی مسئول بخش از متقاضی ثبت موسسه پایین دفتر را به شکل اصیل یاوکیل امضا می نماید.بعداز آن یک نسخه از مدارک اساسنامه ،صورتجلسه و تقاضانامه ثبت موسسه که با مهر اداره ثبت شرکت ها مهر شده است را به متقاضی ثبت موسسه تحویل دهد.متقاضی می بایست در این مرحله به دبیرخانه اداره مراجعت و پرونده را تحویل داده و یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل برده و بعداز معین ساختن مبلغ جهت روزنامه کثیرالانتشار به بانک مراجعه و همراه رسید پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می کند.بعداز امضا کردن نسخه تایپی توسط رئیس مرجع ثبت شرکتها در این مرحله آگهی به صدور می رسد و دو نسخه ی تایپ شده به متقاضی ثبت موسسه تحویل داده می شود.یک نسخه برای درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی واقع در خیابان بهشت ضلع جنوبی پارک شهر و نسخه ی دیگر به انضمام رسید پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار داده شود.
 • ثبت موسسه در این مرحله انجام و مراحل به صورت کامل پایان می یابد.

نمونه صورتجلسه ی مجمع عمومی شرکا و موسسین در موسسات

بسمه تعالی

در ساعت .......روز.........شمسی اولین جلسه مجمع عمومی شرکا وموسسین موسسه مذکور با حضور کلیه ی شرکا در محل موسسه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا مرد تصویب قرار گرفت:

 1. اساسنامه ثبت موسسه مشتمل بر ............ماده تنظیم و به تصویب کلیه ی شرکا موسسه رسید.
 2. تقاضانامه ثبت موسسه به امضا کلیه شرکا رسید.
 3. جهت انتخاب اعضا هیئت مدیره و دارندگان حق امضا اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

امضا کلیه ی اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک،سفته،برات،قراردادها،عقود اسلامی ،همراه مهر موسسه معتبر می باشد.

 1. هریک از اعضا هیئت مدیره به امضا ذیل صورتجلسه قبول سمت نموده اند.
 2. مبلغ.........ریال سرمایه ثبت موسسه که از طرف کلیه ی شرکا پرداخت گردیده ودر تحویل واختیار.......موسسه قرار گرفت و.............به امضا ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.
 3. به...........وکالت واختیار تام وتمام داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وپرداخت حق الثبت و آگهی های مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت موسسه در اداره ثبت شرکتها امضا نماید.
 • در پایان لازم است از اینکه وب سایت موسسه ثبت شرکت ایلیا را جهت مطالعه انتخاب نمودید سپاس گذاری نماییم.