جهت انجام کلیه امور مربوط به اخذ کارت بازرگانی قبل از اقدامات قانونی مقاله ذیل را به دقت مطالعه نمایید. در صورت نیاز به ارائه اطلاعات دیگر در خصوص اخذکارت بازرگانی و مراحل صدور در اتاق بازرگانی می توانید از مشاوران و وکلای مجرب مجتمع ایلیا به صورت رایگان مشاوره دریافت نمایید .

توضیح در خصوص کارت بازرگانی

مقدمات صادر شدن و اخذ كارت بازرگانی در اداره ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام میپذیرد.در ابتدا مراحل و مداركی که به آنها نیاز است در اداره ثبت شركت ها قید و در مرحله دوم مراحل و مدارک مورد نیاز دراتاق بازرگانی تشریح میشود .

مراحل دریافت کارت بازرگانی

سه نسخه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری را از گستره ی فروش اوراق بهادار استقرار یافته در اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی خریداری کرده و براساس فرم پیوست شده آن را کامل کرده و به امضا برسانید .

اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بازرگان می باشند باید دفاتر قانونی متعلق به خودشان را دارا باشند. دفاتر قانونی براساس قانون تجارت شامل " دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارایی و دفتر كپیه "می باشد. با وجود دستگاههای فتوكپی، فاكس و مانند اینها دفتر كپیه ضرورت دیروز خود را از دست داده است. دفاتر در مرجع ثبت شركت ها پلمپ می شوند و بازرگانان مطابق مقررات صورت حسابهای خود را قید مینمایند. این دفاتر زمانی سندیت می یابند كه در اداره ثبت شركتها ثبت و پلمپ اخذ گردد .

جهت اخذ کارت بازرگانی شخصیت های حقوقی و حقیقی باید دفاتر قانونی خاصه روزنامه وکل را دارا باشند. در نتیجه با عنایت به تعداد معاملات خود نسبت به دریافت دفتر با تعداد صفحات مشخص وبنا به نیازشان ٥٠ برگی، ١٠٠ برگی٢٠٠برگی و یا بالاتر تهیه و در قسمت پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه وبعد از پلمپ دفاتر جهت تدوین وکامل نمودن آن تلاشهای مورد نیاز را مبذول دارید .

اگر متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی حقیقی باشد ،ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضرورت دارد .

چنانچه متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت به انضمام آخرین تغییرات در شركت ضرورت دارد .

اگر کارهای اخذ کارت بازرگانی بواسطه ی وكیل انجام بشود ارائه وكالت نامه رسمی نیز الزام قانونی دارد .

بعد از فراهم آوردن مدارك فوق الذکربه واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی رفته ومتصدی مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتررادراظهارنامه قید و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید بعد از آن یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در پیشینه ضبط و دیگر نسخ را به متقاضی تحویل بدهد .

در این مرحله دیگر انجام كار در اداره ثبت شركتها تمام میشود و باید با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد .

رعایت نكات زیر جهت صدور كارت بازرگانی الزامی است :

امضا کردن دونسخه اظهارنامه پلمپ دفاتر و سه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و اگر شركتی در کار بود ،زدن مهر شركت روی آن .

امضا وكالت نامه وكیل مربوطه به واسطه ی شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل

ارائه كپی شناسنامه برای كارت شخصی وارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت .

بعد از کامل کردن مدارك فوق الذکرجهت اخذ کارت بازرگانی وتحویل آن به مجتمعایلیا3 روز بعد مجددا به شركت مراجعه كرده و ضمن دریافت اسنادو مدارك که در بالا گفته شد به صورت زیر عمل می نماییم .

نخست با در دست داشتن دو قطعه عكس و مدارك تهیه شده از جانب مجتمع ثبت شرکت ایلیا به اتاق بازرگانی مراجعت نموده و متصدی مربوطه را ملاقات کرده و با تحویل مدارك درخواست معرفی نامه به اداره سو پیشینه و اخذ فرمهای خاص كارت بازرگانی را می نمایید .

بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیكترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعت نموده تا از شما انگشت نگاری به عمل آید .

فرمهای مخصوص اخذ کارت بازرگانی را تایپ وتدوین کرده وبه موسسه ایلیا تحویل می دهید و در باره ی مراحل آتی مشورت می نمایید .

از بین فرمها یك فرم به نام ) فرم الف( مختص ارائه به بانك جهت اخذ استعلام خوش حسابی برای شركت شما و یا شخص شما می باشد كه همزمان با عملیات انگشت نگاری قادرید باهمراهداشتن فرم الف به بانك مرتبط مراجعه و فرم را تحویل بگیرید و چنانچه شركت تازه تاسیس باشد باید از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در حالت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتی گذاشته باشد .

فرم د را از اوراق مجزا کرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شركتی بودن امضا و مهر و در صورت شخصی بودن تنها امضا را گواهی نمایید .

در زمینه ی كارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال کار بازرگانی كه دارای كارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینكه متقاضی دارای مدرك لیسانس باشد كه ارائه معرفین در ) فرم ج( صورت می گیرد .

مهمترین مرحله اگر سند مالكیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی كارت باشد مشكلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالكیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد .

پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر :

فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور كامل كه توسط ثبت ایلیا صورت گرفته است .

اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت

اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از كارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت كارت بازرگانی

اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت در دفترخانه

مدارك به ثبت رسیده توسط شركت و گواهی پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است .

اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص

چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات

اصل و دو سری كپی از شناسنامه و كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی

اصل ودو سری كپی از سند مالكیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن

و به همراه مبلغ مورد نیاز جهت مراحل اداری کارت به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تكمیل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگانی نمایید .

ابطال كارت بازرگانی

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد .

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني ويژه اشخاص حقوقی

  • تقاضانامه ی شركت در ٢ نسخه
  • گواهی تسویه حساب دارایی آخرین سال مالیاتی اعم از اصل و كپی آن
  • اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی در ٢ نسخه اصل

صورتجلسه مجمع عمومی جهت شركتهای سهامی عام،خاص، تعاونی ها وصورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبتنی برتصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت

اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذكر : کلیه ی شخصیتها اعم از حقیقی و حقوقی جهت باطل کردن كارت خود قادرند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تحویل بدهند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت .

تذكر: كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.نکته: در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار كافی است .

یادآوری: اگر كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی سرقت بشود ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و مثل آن كافی می باشد .

در پایان لازم است سپاس خود و همکاران مجتمع ثبتی ایلیا را از مطالعه و انتخاب این وب سایت اعلام داریم .