لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

کنوانسیون مالکیت صنعتی اتحادیۀ پاریس 1883


کنوانسیون اتحادیۀ پاریس 1883.

کنوانسیون اتحادیه پاریس و اصلاحات بعدی آن که اصول کلی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی را پایه گذاری کرده است، علاوه بر این که طبق بررسی های به عمل آمده تا سال 2003 میلادی 164 کشور جهان را دور هم جمع کرده و در واقع اتحادیۀ بزرگی را به وجود آورده است. این اتحادیه دو اصل اساسی و مهم را در جهت حمایت از مالکیت صنعتی بنیان نهاد است که عبارتند از:

اصل نخست: ایجاد رویه واحد برخورداری از حق حمایت از مالکیت صنعتی برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه و رفع تبعیض در این زمینه است.

به موجب این اصل، اتباع هر یک از کشورهای عضو اتحادیه پاریس، بدون وجود مانع از جهت قلمرو سیاسی و نوع حکومت این کشورها، به طور یکنواخت و یکسان از ضوابط حمایتی فعلی و آتی و امتیازات پذیرفته شده در قوانین داخلی هر کشوری از کشورهای عضو اتحادیه استفاده خواهند کرد، بدون اینکه لازم باشد تبعه هر کشوری در کشورهای دیگر عضو اتحادیه استفاده خواهند کرد. بدون این که لازم باشد تبعه هر کشوری در کشورهای دیگر عضو اتحادیه، اقامتگاه قانونی داشته یا این که در آن کشورها تأسیساتی ایجاد کرده باشد.

ماده 2 قرارداد پاریس در این زمینه مقرر داشته است:

1. در مورد حمایت مالکیت صنعتی، اتباع هر یک از کشورهای عضو اتحادیه، درسایر کشورهای اتحادیه، از مزایای قانونی فعلی و جاری یا آتی که به اتباع داخلی داده شده است یا بعداً داده شود، برخوردار خواهند شد، بدون آن که به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش بینی شده است، لطمه ای وارد آید. بنابراین اتباع کشورهای عضو اتحادیه از همان حمایتی بهره مند می شوند که اتباع داخلی بهره مند خواهند شد و همانند آنان می توانند علیه هر نوع تضییع حق، به شرط رعایت مقررات و تشریفات ناظر بر اتباع داخلی، به مراجع صالحه آن کشور مراجعه و اقامۀ دعوی نمایند.

2. همچنین در کشوری که در خواست حمایت می شود، استفاده از حقوق و مزایای مالکیت صنعتی، برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه موکول و مشروط به توقف یا اقامت در آن کشور نخواهد بود.

3.مقررات قانونی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه در امر صلاحیت رسیدگی قضایی و اداری و انتخاب اقامتگاه و مقررات مربوط به تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده است، لازم الرعایه می باشد.

اصل دوم عبارت است از اصل شناسایی حق تقدم امتیاز مالکیت صنعتی اتباع یک کشور، در سایر کشورهای عضو اتحادیه پاریس است.

به موجب این اصل، اتباع هر یک از کشورهای عضو اتحادیه حق دارد در خواست های متعدد و متوالی برای دریافت امتیازات مربوط به گواهی اختراع یا علائم صنعتی خود را در کشور متبوع و برابر مقررات آن کشور، لطمه ای به حق وی در سایر کشورهای عضو اتحادیه وارد کند، مشروط بر این که مهلت های مقرر در ماده 4 کنوانسیون (مهلت 12 ماهه تقدیم درخواست مربوط به حق اختراع و مدل های اشیاء مصرفی و مهلت 6 ماهه برای طرح ها و نقش های صنعتی و علائم تجاری) رعایت شود. در این صورت متقاضی از مزایای گواهی کشورهای عضو اتحادیه استفاده خواهد کرد. به تعبیر دیگر، درخواست ثبت اولیۀ تقدیمی به کشورمتبوع متقاضی، پایه و زمینه برای تقدیم در خواست مزبور در سایر کشورهای عضو اتحادیه خواهد بود. به طور مثال اگر یک فرانسوی اولین درخواست ثبت و صدور گواهی اختراع خود را به مرجع صالح در فرانسه تقدیم نماید، می تواند ظرف مدت 12 ماه از تاریخ درخواست به کشور فرانسه، در خواست صدور گواهی اختراع به ایالات متحده یا سایر کشورهای عضو اتحادیه تسلیم نموده از مزایای گواهی نامه صادره از این کشور ها استفاده کند و انتشار موضوع اختراع در کشور فرانسه مانع پذیرش در خواست و صدور گواهی نامه اختراع در سایر کشورهای عضو اتحادیه نیست. ماده 4 کنوانسیون پاریس در این زمینه چنین مقرر کرده است:

الف-

1- هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه،اظهارنامۀ مربوط به تقاضای ثبت و صدور ورقۀ اختراع یا ثبت مدل اشیاء مصرفی یا طرح ها و نمونه های صنعتی یا علامت کارخانه و یا علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد، در مورد تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد شد.

2. تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهدنامه های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای عضو اتحادیه معتبر شناخته شده باشد ،موجد حق تقدم می گردد.

3. مفهوم تسلیم درخواست قانونی که طبق مقررات داخلی تقدیم می گردد، عبارت است از تسلیم کلیه درخواست هایی است که برای تعیین تاریخ آن در کشور مربوطه کفایت داشته است بدون آن که نتایج بعدی درخواست مورد نظر باشد.

ب-

بنابراین درخواست های بعدی اشخاص ثالث، که قبل از انقضاء مواعد مذکور در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به عمل آید، به وسیله اعمالی که در این فاصله انجام خواهد گرفت، از اعتبار نخواهد افتاد، خواه مخصوصاً به موجب تسلیم درخواست دیگر یا انتشار اختراع یا بهره برداری از آن یا فروش نسخه هایی از طرح و نمونه صنعتی یا استعمال علامت باشد، که در هرحال، این اعمال موجد هیچ گونه حق مالکیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود.

حقوق اکتسابی اشخاص ثالث، قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هریک از کشورهای اتحادیه، محفوظ است.

ج-

1. مهلت های حق تقدم مذکور فوق، برای ورقه های اختراع و مدل های اشیاء مصرفی، 12 ماه و برای اشکال و نقوش و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی ،6 ماه خواهد بود.

2. این مواعد از تاریخ تسلیم اولین درخواست،آغاز می شود و روز تسلیم درخواست جزء مدت محسوب نخواهد شد.

3. اگر آخرین روز موعد تعطیل باشد یا مصادف با روزی باشد که دفتر دریافت تقاضا در کشوری که از آن کشور درخواست حمایت می شود

4. نخستین درخواست،درخواستی است که تاریخ تسلیم آن مبدا حق تقدم است و درخواستی که بعدا تسلیم می شود، در صورتی در حکم نخستین درخواست است که موضوع درخواست بعدی و درخواست سابق به مفهوم بند 2مذکور در بالا باشد و نیز در همان کشور عضو اتحادیه، تسلیم شده باشد، مشروط برآن که درخواست سابق، در تاریخ تسلیم درخواست لاحق مسترد شده یا از آن اعراض شده و یا رد گردیده ،بدون آن که در معرض افکار عمومی قرار گیرد یا موجد بقای حقی گردد، در چنین صورتی درخواست قبلی منشاً مطالبه حق تقدم نخواهد شد.

د-

1. هرکس بخواهد در مورد یک اظهارنامه ارسالی قبلی، برای خود حق تقدم قائل شود، ملزم است ضمن اعلامیه ای تاریخ و نام کشور دریافت کننده اظهارنامه را متذکر گردد. هریک از کشورها، آخرین مهلت انتشار این نوع اعلامیه را تعیین خواهند کرد.

2. این مشخصات در انتشارات اداره ی ذی صلاحیت منعکس خواهد گردید. علی الخصوص مواردی که مربوط به گواهی نامه های اختراع و توصیفات مربوطه می باشد.

3. کشورهای عضو اتحادیه، می توانند از کسی که به حق تقدم استناد می کند، ارائه رونوشت تقاضانامه ای را که قبلا تسلیم کرده بود و مربوط به مشخصات و نقشه های اختراع و مدل و غیره است، مطالبه نمایند. رونوشت مزبور اگر از طرف اداره ای که درخواست را دریافت داشته است ، گواهی شده باشد از کلیه تشریفات مربوط به تسجیل و تصدیق معاف خواهد بود ودر هر حال می توان آن را بدون دریافت هزینه، در هر موقع تا3 ماه از تاریخ درخواست بعدی تسلیم نمود.

ممکن است به ضمیمه رونوشت مزبور، گواهی نامه تاریخ تسلیم درخواست که از طرف همین اداره صادره شده باشد با ترجمه آن مطالبه گردد.

4.برای اعلام حق تقدم هنگام تسلیم درخواست ،تشریفات دیگری لازم نیست.

هریک از کشورهای عضو اتحادیه نتایج غفلت در انجام تشریفات مقرر در این ماده را معین خواهند کرد، بدون این که از نتایح حدود محرومیت از حق تقدم تجاوز کند.

5. بعداً مدارک دیگری ممکن است مطالبه شود.

هرکس مدعی حق تقدم نسبت به اظهار نامه قبلی باشد، باید شماره این اظهارنامه را مشخص کند.

هـ -

1. هرگاه در کشوری به موجب حق تقدمی که برپایه تسلیم درخواست ثبت نمونه اشیای مصرفی استوار است، درخواست ثبت نقشه یا طرح های صنعتی به عمل آید، مهلت حق تقدم همان است که برای طرح ها و نمونه های صنعتی مقرر است.

2. به علاوه، در هریک از کشورهای عضو اتحادیه به استناد حق تقدم ناشی از درخواست ثبت اختراع، می توان درخواست ثبت مدل اشیای مصرفی را کرد و عکس آن هم جایز است.

و-

هیچ کشور عضو اتحادیه، نمی تواند حق تقدم یا درخواست گواهی نامه اختراع را به علت این که متقاضی، تقاضای چند حق تقدم می کند ،ولو این که حق تقدم های مذکور از کشورهای مختلف، ناشی شده باشد و نیز هیچ کشور عضو اتحادیه،نمی تواند به علت این که درخواست تسلیم شده مشتمل بر یک یا چند حق تقدمی است که متضمن یک یا چند عنصری است که در تقاضا یا درخواست هایی که حق تقدم آن ها مورد مطالبه است، نپذیرد، به شرط این که در هر دو مورد به مفهوم قانون در آن کشور وحدت اختراع وجود داشته باشد .اما راجع به عناصر خارج از درخواست ودرخواست هایی که حق تقدم آن مورد ادعا است تسلیم درخواست لاحق موجد حق تقدم در شرایط عادی می گردد.

ز-

1. اگر بعد از رسیدگی معلوم شود که تقاضای ثبت، مرکب است ،متقاضی حق دارد آن را به چند تقاضا تجزیه کند و تاریخ هر تقاضا، همان تاریخ تقاضای اولی است و می تواند از حق تقدمی که مقرر است بهره مند شود.

2. متقاضی نیز می تواند به ابتکار خود درخواست گواهی نامه اختراع را تقسیم کند و تاریخ هر درخواست تقسیمی را همان تاریخ درخواست اولی بگذارد و در صورت اقتضاء از حق تقدم استفاده کند.

هر کشور اتحادیه می تواند شرایط اجازه این تقسیم را تعیین کند

ح-

حق تقدم را نمی توان به علت این که بعضی از عناصر اختراع در کشور مبدا ذکر نگردیده رد نموده، به شرط آن که مجموع اوراق تقاضا، عناصر را به طور واضح آشکار سازد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تجدید کمیسیون در دادگاه حقوقی برند و علامت

تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم کمیسیون در دادگاه حقوقی خاص - طبق قسمت اخیر ماده 59 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، تصمیمات اداره مالکیت صنعتی و کمیسیون آن، توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .دادخواست تجدید نظر خواهی باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم و یا اطلاع

اصل تقدم در ثبت اسم تجاری

اصل تقدم در ثبت اسم تجاری - حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد ، در این مقاله می توانید اطلاعات مفیدی در مورد اصل تقدم در ثبت اسم تجاری مطالعه نمایید .

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه - اظهارنامه ثبت مارک یا علامت تجاری، علاوه بر مشخصات متقاضی و مشخصات نماینده قانونی متقاضی در صورتی که نماینده قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه کرده باشد باید حاوی مطالبی در خصوص موضوع علامت، از جمله اوصاف کالاها و تولیدات یا نوع خدمات و طبقه ای که محصولات یا

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری - در خصوص مارک ها و علائم تجاری، تولیدی و خدماتی، کنوانسیون پاریس در مواد مختلف خود، ضوابطی را به عنوان حمایت و ایجاد هماهنگی مقررات کشورهای عضو اتحادیه پاریس ، پیش بینی کرده است که به موارد مهم آن ذیلاً اشاره می شود.

عوامل مشابهت در ثبت برند و علائم تجاری

عوامل مشابهت در ثبت برند و علائم تجاری -در اینجا هدف بررسی عواملی است که موجب، مشابه محسوب شدن علایم تجارتی است و نه عواملی که موجب مشابه دانستن کالاها یا خدمات است. چرا که در خصوص مورد اخیر عامل خاصی را نمی توان موجب مشابه دانستن کالاهایا خدمات دانست و تشابه دراین مورد عرفی بوده و قاضی رسیدگی

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم و برند در فرانسه - حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممکن است به علتی ساقط و زایل گردد. سقوط این حق می تواند ارادی یا قانونی و قضایی باشد.1. سقوط ارادی حق – در سقوط ارادی، صاحب حق با اراده ویا میل خود از آن صرف نظر می کند.

تقاضای تعقیب کیفری در زمینه حمایت از علامت تجارتی

تقاضای تعقیب کیفری در زمینه حمایت از علامت و برند تجارتی -یکی از عوامل موثر در حراست از حقوق صاحبان علامت تجارتی، وضع قوانین کیفری است. کنوانسیون پاریس در زمینه ی حمایت کیفری از علامت تجارتی مقرراتی ندارد و ساکت است.

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر - در اینجا به مقررات انتقال مالکیت اسم تجاری برخی از کشورهایی که حقوق آنها مورد مطالعه تطبیقی ماست اشاره می کنیم لطفا مطالعه نمایید

ثبت برند تولید درب چوبی

جهت مشاوره و راهنمایی های لازم در خصوص ثبت برند تولید درب چوبی خودفرصت را از دست ندهید و همین حالا با کارشناسان مجتمع ثبت برندایلیاجهت مشاوره تماس بگیرید.

ثبت برند تولید آب معدنی فوری ✔️

کارشناسان و وکلای مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا اماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت مشاوره کاملا رایگان و ثبت برند تولید آب معدنی در کمترین زمان می باشند

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید