مطابق ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت ثبت شرکتها، کلیه مجامع عمومی در شرکت های سهامی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. درصورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها، جزو دستورجلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.

هیات رئیسه مجامع عمومی شرکت های سهامی

  • هیات رئیسه مجامع عمومی شرکت های سهامی

با تشریح مقررات مذکور معمولا رئیس هیات رئیسه و دو ناظر می بایستی از بین سهامداران انتخاب گردد و منشی می تواند سهامدار و یا غیرسهامدار باشد. البته ممکن است رئیس جلسه مجمع، رئیس هیات مدیره باشد و شخص مذکور نماینده شخص حقوقی بوده که خود اصالتا سهامدار نباشد. یکی از مشکلات اصلی در خصوص چگونگی انتخاب و احراز هیات رئیسه در شرکت های است که تعداد سهامداران آن اندک، به طور مثال 3نفر می باشد که در صورتی که یک نفر از آن اعضا با هر میزان از سهام در مجمع شرکت نمایند، مقررات ماده 101 محقق نمی گردد و موجب نقص و یا رد صورتجلسه مجامع عمومی توسط ادارات ثبتی می گردد. لذا شرکت ها جهت برون رفت از این مشکل، قبل از تشکیل مجمع عمومی در ابتدا به واگذاری سهام خود به شخص ثالث جهت رسیدن به حداقل سه شخص به عنوان هیات رئیسه اقدام و پس از آن نسبت به تشریفات مربوط به مراحل تشکیل شرکت مبادرت می ورزند.
برطبق ماده 102 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل و یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد. لذا در قوانین تجاری حضور چند نماینده سهامدار(شخص حقوقی) پیش بینی شده است موارد ابهام در این که آیا در هیات رئیسه مجامع عمومی نیز سهامدار شخص حقوقی می تواند دو نماینده داشته باشد یا خیر، مراتب در خصوص چگونگی حضور نمایندگان اشخاص حقوقی در هیات رئیسه مجامع عمومی شرکت های سهامی از دفتر حقوقی سازمان 19/11/1393 از دفتر مذکور بیان گردید(با توجه به ماده102 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت حضور نماینده ویا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم بوده. لذا حضور نمایندگان شخصیت حقوقی هیات رئیسه در مجامع عمومی با توجه به نمایندگی اعطای از سوی سهامداران شخص حقوقی در اجرای ماده 101 و102 لایحه اصلاحی قانون تجارت ثبت شرکت بلامانع می باشد).

پل ارتباطی ما:

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها )  و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی  کلیه دادگاه های ) سراسر ایران