• اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
 • 1- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه 50.000 150.000
 • هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه 20.000 60.000
 • 2-حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول 450.000 1.350.000
 • حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول 100.000 300.000
 • 3-حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم 900.000 2.700.000
 • حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم 200.000 600.000
 • 4- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم 450.000 1.350.000
 • حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم 100.000 300.000
 • 5-جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله ی دوم 200.000 600.000
 • 6-جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله ی سوم 100.000 300.000
 • 7-هزینه استعلام برای انتقال،اجازه بهره برداری یا اعراض 50.000 150.000
 • 8-حق ثبت انتقال قراردادی و قهری 300.000 900.000
 • 9-حق فسخ مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن(نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری) نصف هزینه انتقال قراردای و قهری
 • 10-هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن 25.000 75.000
 • 11-حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن 50.000 150.000
 • 12-حق ثبت تغییرات( غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری) 50.000 150.000
 • 13-هزینه صدور گواهی المثنی 100.000 300.000
 • 14-هزینه رونوشت مصدق 5.000 15.000
 • 15-هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه طرح صنعتی15.000 45.000
 • 16-هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت 500.000 75.000
 • 17-هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت 1.500.000 3.000.000
 • 18-ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه 3.000.000 4.500.000
 • 19-هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا 50.000 150.000

توضیحات تکمیلی در خصوص هزینه و تعرفه قیمتهای طرح صنعتی

در قانون مصوب 1386 و آیین نامه مربوط ، برای ثبت طرح صنعتی با توجه به مراحل و فرآیند ثبت طرح، هزینه های جداگانه ای تعیین و دریافت می گردد و در صورتی که متقاضی اقدام به استرداد اظهارنامه تا مرحله قبل از ثبت طرح صنعتی نماید، نیز هزینه های پرداختی مسترد نمی گردد.
بر اساس ماده 63 قانون مصوب 1386، با پیش بینی در قانون بودجه سالانه پنجاه درصد (50%) از درآمد ارزی ناشی از مفاد کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد. پس از تایید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابر تعرفه های مذکور در کنوانسیون ها و مقررات بین المللی با نرخ رسمی تامین نماید.
قانونگذار سال 1386 همچنین تعرفه هزینه های مربوط به اظهارنامه و تمدید ثبت و جرائم تاخیر و غیره را به عهده آیین نامه گذاشته است.
با توجه به ماده 64 قانون ، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب ، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. در آیین نامه مذکور به ویژه باید تعرفه های هزینه های مربوط به اظهارنامه های ثبت اختراعات و طرح های صنعتی، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آن ها و جرائم تاخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیون های مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آن ها را پذیرفته است ، تعیین شود و در صورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر است.
با توجه به قانون 1386 و آیین نامه مربوط و همچنین جدول هزینه های ضمیمه آیین نامه، انواع و مقدار این هزینه ها به شرح ذیل است :
1- حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه برای شخص حقیقی 50.000 ریال و برای شخص حقوقی 150.000 ریال است. هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه برای شخص حقیقی20.000 ریال و برای شخص حقوقی 60.000 ریال است.
2- حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول 450.000 ریال برای شخص حقیقی و 1.350.000 ریال برای شخص حقوقی است و حق ثبت هر طبقه اضافی نیز برای پنج سال اول برای شخص حقیقی 100.000 ریال و برای شخص حقوقی 300.000 ریال است.
3- حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم و برای شخص حقیقی 900.000 ریال و برای شخص حقوقی 2.700.000 ریال است. حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم و برای شخص حقیقی 200.000 ریال و برای شخص حقوقی 600.000 ریال است.
4- حق ثبت به ازاء یک برای پنج سال سوم و برای شخص حقیقی 450.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 1.350.000 ریال است و حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال سوم و برای شخص حقیقی 100.000 ریال و برای شخص حقوقی 300.000 ریال است.
5- جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله دوم برای اشخاص حقیقی 200.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 600.000 ریال است.
6- جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم برای شخص حقیقی 100.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 300.000 ریال است.
7- هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن برای شخص حقیقی 25.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 75.000 ریال است.
8- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت برای اشخاص حقیقی 500.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 750.000 ریال است.
9- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت برای اشخاص حقیقی 1.500.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 3.000.000 ریال است.
سازمان در اجرای ماده 60 قانون هر ساله باید حداکثر تا 50 درصد معادل ریالی عواید حاصل از اجرای مفاد کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را در بودجه کل کشور در ردیف های هزینه ای جداگانه پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید. وجوه مذکور به تشخیص مدیر کل اداره مالکیت صنعتی صرف ارتقاء و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی، استفاده از مشاوره های تخصصی، اطلاع رسانی و ارتقاء کیفی آن از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی، استفاده از مشاوره های تخصصی، اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و انتشار کتب و نشریات و سایر اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی در این خصوص خواهد شد.