موسسه غیر تجاری

موسسه غیرتجاری شخصیت حقوقی است که با توجه به نامش جهت انجام امور غیر تجاری تشکیل و ثبت می شود و خود بر دو قسم است:

موسسه غیر تجاری انتفاعی یعنی موسسه ای که هر چند موضوع فعالیت آن غیر تجاریست لیکن برای اعضا و موسسبنش سود و منفعت به همراه دارد مثل موسسه آموزشی موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی موسسه ایست که علاوه بر موضوع غیر تجاری نفعی نیز برای اعضایش در پی ندارد مانند موسسه خیریه ثبت موسسات غیر تجاری نیز مانند شرکتهای تجاری در ایران تابع مقررات مخصوصی است. مثلا"  اغلب موسسات غیرتجاری جهت موضوع فعالیت خود پیش از آغاز به کار نیازمند اخذ مجوز می باشند . همانطور کحه قبلا" ذکر شد در موضوع موسسات غیر تجاری فعالیتهایی مثل خرید و فروش ، صادرات و واردات ، بسته بندی و توزیع ، بازاریابی و... موضوعاتی از این دست ذکر نمی شود و این نوع شخصیت حقوقی مخصوص فعالیتهایی مثل فعالیتهای آموزشی ، علمی ، ادبی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و ... می باشد .

میزان سرمایه در ثبت  موسسه

جهت ثبت هر شخصیت حقوقی سرمایه ای باید در نظر گرفته شود که این سرمایه برای موسسات غیرتجاری حداقل یک میلیون ریال است  و سرمایه اولیه تنها در اوراق ذکر شده و نیازی به واریز آن نمی باشد .  سایر شرایط ثبتی موسسه نیز مانند سرمایه اولیه آن بی شباهت به شرکت با مسئولیت محدو نیست به این معنا که برای ثبت با حداقل دونفر شریک یا موسس قابل ثبت می باشد . احتیاج به آدرس ثابت و اقامتگاه مشخص دارد .برای ثبت موسسات غیرتجاری  مثل شرکتهای تجاری باید 5 اسم با سه سبلاب فارسی در نظر گرفته شود که نهایتا" یک اسم به عنوان اسم موسسه تایید شده و در اوراق ثبتی موسسه ( اساسنامه ، صورتجلسه موسسین و... ) قید می شود. موسسات غیر تجاری نیز مانند شرکتهای تجاری پس از ثبت شخصیت حقوقی یافته و مودی مالیاتی  محسوب می شوند ، لذا باید مانند شرکتها دفاتر پلمپ اخذ کرده و پس از تعیین حوزه مالیاتی کد اقتصادی دریافت کنند.