موضوع فعالیت ثبت شرکت

تعیین موضوع شرکت گام اول برای تاسیس شرکت است موضوع فعالیت هر یک از شرکت ها که در بند 2 اساسنامه انها اخذ می شود نشان دهنده هویت و اهدافی است که شرکت باان هدف تاسیس می شود اشخاص حقوقی فقط در مورد موضوعاتی می توانند کارهای خود را انجام دهند که در موضوع شرکت ثبت شده اند .

.ضرورت و نحوه تعیین موضوع فعالیت شرکت

هریک از شرکا امکانات و شرایط بازار خویش را مورد ارزیابی قرارداده و ممکن است طبق ان موضوع محدودی را برای شرکت تجاری خود انتخاب نمایند مثلا موضوع شرکت را تولید پارچه قرار دهند این بدان معناست که شرکا برای انجام همین غعالیت اقتصادی اورده خویش را در معرض خطر قرار داده اند همچنین این امکان وجود دارد که شرکا فعالیت معینی را مدنظر نداشته و مو ضوع فعالیت شرکت را انجام هر گونه فعالیت شرکت همین معنارا اراده کنند بنابراین تعیین موضوعی مثل انجام هرگونه فعالیت سود آور را نمی توان منشا ضرر زیان به اشخاص ثالث دانست چراکه انچه برای اشخاص ثالث مورد اهمیت است صلاحیت شخص برای انجام فعالیت معین می باشد .

.مطالعه قانون راجع به موضوع فعالیت شرکت

در مورد نحوه انتخاب موضوع فعالیت شرکت قانون تجارت حکمی صادر نکرده اما در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده 8 انتخاب موضوع شرکت به طور روان و منجز را از الزامات طرح اساسنامه شرکت سهامی عام محسوس کرده است .

در شرکت های سهامی عام اعمال این قانون به این جهت است احتیاط نسبت به حفظ حقوق پذیره نویسان می باشد که همیشه سرمایه های اندکشان را به خطر می اندازند بنابراین انتخاب موضوع روشن و روان شرکت همواره مورد پذیرش قانون می باشد .

لیکن روشن است که تحلیل وتفسیر مرجع ثبت شرکت ها جز این است و به وجود آورندگان هریک از انواع شرکت تظاهر به محدود بودن موضوع فعالیت شرکت می نمایند ولی در بسیاری از موارد خواسته مشترک هر یک از شرکا انجام فعالیت سود اور می باشد .

آیا موضوع شرکت محدود به معاملات تجاری است ؟

شرکت های تجاری برای انجام هر گونه فعالیت های سود اور تولیدی یا خدماتی مناسب ترند اگرچه این فعالیت ها تجارت محسوب نشوند مانند خدمات پزشکی یا فعالیت کشاورزی ...

  • مطالعه قانون

طبق ماده 2 قانون تجارت شرکت های سهامی شرکت بازر گانی محسوب می شوند چنانچه موضوع کارشان امور بازر گانی نباشد دراین ماده درمی یابیم که محدودیت موضوع فعالیت شرکت های سهامی به عمل احصا شده است در این ماده انجام هر گونه فعالیت های مفید را مورد پذیرش قرار داده اند یا برای مثال در ماده 94 قانون تجارت آمده است شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای انجام امور تجاری بین چند نفر تشکیل می شود این حکم این مطلب را می رساند که از نگاه قانون تجارت اغلب شرکت تجاری فقط برای انجام امور تجاری است .

برای بهره مندی از تجارب متخصصان توانمند ما در موسسه حقوقی ایلیا می توانید با ما تماس یا حضورا از راهنمایی هایشان بهره مند شوید .