لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مرحله پیش از ثبت برند، نام و علائم تجاری


در حوزه علائم تجاری

مرحله پیش از ثبت برند، نام و علائم تجاری

آغاز فرایند ثبت علائم تجاری از طریق تقدیم اظهارنامه به اداره ثبت علائم تجاری صورت می گیرد. بدیهی است اظهارنامه ارائه شده نیازمند بررسی است تا مشخص گردد حاوی شرایط پیش بینی شده در قانون می باشد یا خیر. به موجب مواد 36 قانون مصوب 1386 و ماده118 آئین نامه آن ، اداره ثبت علائم، پس از انطباق اظهارنامه با شرایط و مقررات مندرج در قانون موصوف، چنانچه علامت مورد تقاضا را عین یا مشابه علامت تجاری ثبت شده یابند، آن را رد می نمایند، در غیراین صورت اظهارنامه را پذیرفته و اجازه ی انتشار آگهی را صادر می نماید. آگهی به افراد ذینفع این امکان را می دهد که در صورت تعارض احتمالی از حیث دارا بودن حقوق مکتسبه باوجود حق متقدم فرصت و امکان دفاع پیدا کنند. بدین نحو که ذینفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده ی 37 قانون 1386 درخواست اعتراض خود را به اداره مالکیت صنعتی تقدیم کند. پیش بینی چنین امکانی این فرصت را به اشخاص ثالث می دهد که مانع ثبت علائم متعارض می شوند و این گونه اشخاص ثالث اطلاعات اضافه ای را که اداره ثبت نداشته و می تواند مانع ثبت علامت گردد، در اختیار اداره مذکور قرار دهند. همچنین از جمله مواردی که کارشناسان اداره ثبت علائم به آن توجه دارند توجه به ادعای حق تقدم اظهارنامه های واصله ثبت علائم تجاری است.

طریقه توجه کارشناسان اداره ثبت علائم نسبت به حقوق مکتسبه ناشی از ثبت علائم اشخاص ثالث، از طریق مراجعه به بانک اطلاعاتی مربوطه میسر است به عبارت دیگر مراجعه به بانک اطلاعاتی جهت احراز عین و مشابهت آن وفق شرایط مندرج در قانون مصوب 1386 به معنای در نظر گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص واجد علائم ثبت شده است. در واقع یکی از شایع ترین دغدغه های کارشناس حین بررسی، مشابهت میان علامت مورد تقاضا با علائم مقدم می باشد که دو نکته به موجب آن باید احراز گردد:1- دو علامت مشابهت گمراه کننده دارند یا خیر 2- کالا یا خدمت زمانی که دو علامت برای آنها استعمال می گردد،مشابهت گمراه کننده می یابند یا خیر. در خصوص ملاک تشخیص کارشناسان در احراز مشابهت می توان به ماده 121 آئین نامه استناد جست که مقرر می دارد«در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون، مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را کتباً به متقاضی ابلاغ نماید. وفق مواد اشاره شده، در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می گردد که علامت مذکور قبلاً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت ویا سایر ویژگی ها با علامت دیگری که قبلاً ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد. متقاضی می تواند ظرف مهلت مقرر، نسبت به رد اظهارنامه، اعتراض خود را در دو نسخه وبا پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آئین نامه تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد».

متاسفانه اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی اداره ثبت علائم با سایر اداراتی نظیر اداره ثبت طرح های صنعتی متصل نیست و از این حیث امکان بروز برخی سوء استفاده ها می باشد. به عنوان نمونه ممکن است تقاضای ثبت طرح صنعتی صورت پذیرد که سابقاً شکل مربوطه در اداره ثبت علائم تجاری ثبت رسیده باشد. در واقع علی رغم وجود اختلافات و تمایزات میان علائم تجاری و طرح های صنعتی، مشاهده می گردد در برخی موضوعات آن چنان اختلاط مبحثی، به جهت ظرافت و نزدیکی میان آن ها به میان می آید که اهمیت توجه به حقوق مکتسبه هریک از صاحبان علائم ویا طرح صنعتی را بیشتر می نماید. از جمله این موارد می توان در خصوص علائم تجاری و طرح های صنعتی با اشکال سه بعدی مشاهده نمود. در توضیح بیشتر آنکه مطابق مواد بند 4 ماده 73 و بند 12 ماده 108 آئین نامه قانون مصوب 1386 مشاهده می گردد اشکال سه بعدی قابلیت حمایت دو گانه از طریق علائم تجاری و طرح های صنعتی را خواهند داشت که ثبت از طریق یکی از آن ها، به معنای حمایت از طریق شکل دیگر نخواهد بود.

به طور غالب مبنای طرح اعتراض از جانب اشخاص ثالث نسبت به تقاضای ثبت علائم تجاری، عمدتاً دایر بر وجود حقوق مکتسبه در حق آنان ناشی می گردد. در این خصوص ماده 125 آئین نامه صراحتاً به مبانی اعتراضی اشخاص ثالث پرداخته و اشعار می دارد « هرگاه اعتراض معترض مبنی برادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آئین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده124این آئین نامه، ظرف مهلت10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد، برطبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب راظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آئین نامه نماید. همچنین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبتی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیراز مالکیت، نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر این که علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده172 این آئین نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است».

همچنین ممکن است مبنای اعتراض ثالث وجود حق مکتسبه ناشی از اعمال حق تقدم منعکس در کنوانسیون پاریس ویا به عبارتی راجع به حق تقدم ناشی از اظهارنامه مقدم باشد؛ بدین نحو که قانونگذار وفق مواد 9و34 قانون مصوب 1386 و مواد112 و113 آئین نامه مربوطه و همگی ناظربرماده 4کنوانسیون پاریس، برای اظهارنامه های ثبت شده مقدم، حق اولویتی به رسمیت شناخته و آنها را مورد حمایت قرار داده اند. ماده 4کنوانسیون پاریس اشعار می دارد« الف-1-کسی که با رعایت مقررات معموله در یکی از ممالک عضو اتحادیه تقاضای ورقه اختراع یا ثبت یک نمونه وسایل رفع احتیاجات یک طرح یا نمونه صنعتی یک علامت کارخانه یا تجارت را کرده باشد خودش یا ذی حق او برای تسلیم اظهارنامه در سایر ممالک اتحادیه در مهلت های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد بود. 2- حق تقدم تقاضاهایی شناخته می شود که به موجب قانون داخلی هر مملکت اتحادیه یا عهدنامه های بین المللی منعقده بین چند مملکت اتحادیه ارزش یک تقاضای قانونی را داشته باشد. ب- در نتیجه به اعتبار تسلیم موخر اظهارنامه در یکی دیگر از ممالک اتحادیه قبل از انقضای این مهلت ها به وسیله اعمالی که در این فواصل انجام می شود مخصوصاً به وسیله تسلیم اظهارنامه دیگر به وسیله انتشار اختراع یا بهره برداری آن به وسیله در معرض فروش گذاشتن نسخه های طرح یا نمونه به وسیله استعمال علامت لطمه ای وارد نخواهد شد و این اعمال نمی تواند هیچ گونه حقی به نفع شخص ثالث یا حق تصرف شخصی به وجود بیاورد. حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولین تقاضایی که پایه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانین داخلی هر یک از ممالک اتحادیه محفوظ است.ج) 1- مهلت های حق تقدم مذکور در فوق برای ورقه های اختراع و نمونه های وسایل رفع احتیاج دوازده ماه و برای طرح یا نمونه های صنعتی و علائم کارخانه یا تجارت شش ماه است. 2- این مهلت ها از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه جاری می شود روز تسلیم اظهارنامه در این مهلت به حساب نمی آید....».در کنار علائمی که دارای حق تقدم ناشی از اظهارنامه مقدم می باشند، دسته ای از علائم هستند که علی رغم عدم سابقه ثبت، به جهت سابقه استفاده مستمر از علامت مورد حمایت اند تا آن جا که علائمی که عین یا شبیه آن ها باشند، از قابلیت ثبت برخوردار نخواهند شد. مورد اخیر که به تفصیل در مورد آن بحث گردید و مورد اختلاف پاره ای از دکترین نیز می باشد ، یکی از چالش برانگیزترین مسائل قانون مصوب سال 1386 درباب علائم تجاری می باشد که قانونگذار نیز با عدم درج مقرره ای دایر برشناسایی این جنبه از حق مکتسبه در قانون موصوف و اندراج مقرره ای ضمنی در آئین نامه مربوطه مصوب هیات وزیران، بیش از پیش موجبات ابهام در به رسمیت شناخته شدن این جنبه از حقوق مکتسبه را فراهم آورده است که لازم است در قانون دائمی مالکیت صنعتی، صراحتاً نسبت به آن تعیین تکلیف گردد.

علی ایحال پس از طرح اعتراض وفق شرایط مربوطه، مراتب جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده 170 آئین نامه ارجاع می گردد. اصولاً اعتراضات و اختلافات واصله به این کمیسیون از دو جنبه قابل بررسی، پیگیری و مورد طرح می باشد.

1- اعتراض به اخطار رد تقاضای ثبت علامت توسط متقاضی، به نظر کارشناس اداره ثبت علائم تجاری است که در این رسیدگی، کمیسیون با یک معترض روبرو است.(طبق ماده121 آئین نامه)

2- اعتراض به آگهی تقاضای ثبت علامت توسط هر شخص ذینفعی است، که علامت مورد تقاضا جهت ثبت با حقوق مکتسبه وی در تعارض است. در این رسیدگی، کمیسیون با معترض و متقاضی ثبت علامت روبرو می باشد(طبق ماده 125 آئین نامه)

البته لازم به ذکر است اگر شخص متوجه ثبت اظهارنامه علامتی شود که معارض با حق اوست تا قبل از اینکه در روزنامه رسمی، آگهی تقاضای ثبت علامت منتشر نشده، حق طرح اعتراض را ندارد؛ همان گونه که طرح اعتراض بعد از انقضای مهلت 30 روزه پذیرفته نخواهد شد.

در این خصوص مصاحبه ای با ریاست محترم اداره ثبت علائم تجاری در خصوص رسیدگی کمیسیون به مراتب حق مکتسبه ناشی از استعمال مقدم و مستمر صورت پذیرفت که ایشان بیان فرمودند که کمیسیون ماده 170 وارد مسائل ماهوی از حیث رسیدگی به دلایل استعمال مستمر از علائم تجاری می گردد منتها دلایل موصوف بایستی آن چنان قوی باشد که نظر کمیسیون را به خود جلب نماید. ایشان در احصای دلایل استعمال مقدم علامت تجاری آن را غیرقابل حصر دانسته و مواردی نظیر کارت بازرگانی بسته به مورد، آگهی و بروشورهای تبلیغاتی، ورود اجناس به عرصه بازار با علائم ادعایی و...را موثر در پذیرش استعمال مستمر دانسته اند که در هرحال کمیسیون صلاحیت و اختیاری برابطال علائم تجاری را نداشته و در این خصوص اقدام به رد اظهارنامه متقاضی ثبت علامت متعارض می نماید. همچنین وفق مصاحبه دیگر با یکی دیگر از اعضای شرکت کننده در کمیسیون ماده170 آئین نامه ملاحظه گردید یکی از مسائل مبتلا به کمیسیون ، تعارض میان نام تجاری تجار با علائم مورد تقاضای ثبت است.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

استعلام آنلاین ثبت علامت تجاری

استعلام آنلاین ثبت علامت تجاری - با ما در خصوص ثبت علامت تجاری مشاوره نمایید.ایلیا همواره همراه شماست.

انتقال ارادی حقوق علائم، برند و علامت تجاری

انتقال ارادی قسمتی از حقوق مربوط به علائم، برند و علامت تجاری - ممکن است مالک علامت ثبت شده ، تمامی حقوق ناشی ازعلامت را به دیگری انتقال دهد یا قسمتی از حقوق ناشی از موضوع علامت را واگذار کند. در این صورت خروج موضوع مورد انتقال از مالکیت اولیۀ علامت، به صورت مشخّص در پی علامت ثبت شده در دفتر

ثبت علامت تجاری شرکتی

ثبت علامت تجاری شرکتی - در ابتدای بحث لازم به توضیح است که تأکیدی که برند شرکتی و به تبع علامت شرکتی می شود و استدلالاتی که در جهت حائز اهمیت بودن آنها در بازار ارائه می شود در نهایت بر این امر دلالت دارند که اگر قرار باشد از علامت تجاری شرکتی حمایت شود، باید از علامت در سایر بازارها نیز حمایت شود

راهنمای گام به گام ثبت برند ( علامت تجاری )

برند ( علامت تجاری ) نام یا نمادی است که با هدف فروش کالاها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. ثبت برند ( Brand )

انتقال و سقوط حقوق ناشی از مالکیت مارک یا علامت

انتقال و سقوط حقوق ناشی از مالکیت مارک یا علامت - حقوق مربوط به یک مارک یا علامت صنعتی، تجارتی یا خدمات، جزء حقوق مادی و مالی محسوب می شود .بنابراین حقوق مالی هر علامت تجاری یا صنعتی و خدماتی بعد از فوت مالک قهراً به ورثه انتقال پیدا می کند.در زمان حیات مالک نیز علامت یا مارک، قابلیت انتقال

راهنمای استعلام علامت تجاری

راهنمای استعلام علامت تجاری

اعتراض افراد ذینفع ثبت مارک و علائم تجارتی

چگونگی اعتراض و اعلام نظر افراد ذینفع ثبت مارک و علائم و برند تجارتی - متعاقب انتشار درخواست ثبت مارک فابریک و علائم تجارتی، هر شخص ذینفع و معترض حق دارد ظرف مدت 2 ماه نظر خود را نسبت به علامت یا مارک مورد تقاضای ثبت به مدیر مؤسسه ملی مالکیت صنعتی اعلام دارد. همچنین هر شخصی که مالک یک مارک شده باشد

اظهارنامه ثبت علامت تجاری

اظهارنامه ثبت علامت تجاری یکی از انواع اظهارنامه است که جهت ثبت برند لازم است جهت تکمیل اظهارنامه ثبت علامت و کسب اطلاع در خصوص ان با مجتمع ایلیا تماس بگی

استعلام برند، علائم، نشان و علامت تجاری

با استعلام برند و علائم تجاری قبل از ثبت سبب می شود که از ارسال برند تکراری و غیرقابل ثبت خود داری کنید و برای ثبت برند خود دوبرابر هزینه و زمان نگذارید .

انتقال حق مالکیت علامت یا برند تجاری

انتقال حق مالکیت علامت یا برند تجاری - انتقال حق مالکیت علامت ممکن است ارادی یا قهری باشد. یک – انتقال ارادی - صاحب علامت و یا مارک ثبت شده مالک آن محسوب می شود و مالک هر ملکی می تواند در محدودۀ قانون هر گونه تصرفی در آن بنماید. ممکن است علامت را به دیگری تملیک کند، یا اجازۀ بهره برداری از آن را به

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
تبریزی
سلام من تبریزیمی باشم هستم و از اصفهان مزاحمتون میشم . درخواست من در مورد موضوع این مقاله سایتتون همین صفحه که در مورد مرحله پیش از ثبت برند، نام و علائم تجاری هست من رو راهنمایی کنید.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما موکل گرامی سرکار خانم تبریزی با توجه به اینکه موضوع مطرح شده از جانب شما به صورت کلی می باشد ممنون میشم در خواست دقیقی را که در مورد مقاله (مرحله پیش از ثبت برند، نام و علائم تجاری) دارد مجددا اعلام نمایید، باتشکر از شما.
پاسخ
ایرانی
سلام من ایرانی ام نیاز به راهنمایی در مورد مرحله پیش از ثبت برند، نام و علائم تجاری دارم.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب اقای ایرانی جهت اطلاع در خصوص موضوع ( مرحله پیش از ثبت برند، نام و علائم تجاری ) و همچنین موارد حقوقی ثبت برند، علائم ، نشان و نام تجاری با کارشناس حقوقی و ثبتی مجتمع ایلیا با شماره 32137 تماس حاصل نمایید.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟