لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مراحل حقوقی اسرار فنی یا تجاری موسسه یا شرکت


مراحل حقوقی اسرار فنی یا تجاری موسسه یا شرکت

مراحل حقوقی اسرار فنی یا تجاری موسسه یا شرکت

مساله قابل توجه این است که اسرار فنی یا تجاری موسسه ای مورد دستبرد قرار گرفته باشد و مسئولان موسسه، اقدام به افشاء اسرار نکرده باشند و این اسرار به وسیله اشخاص دیگری افشاء و بهره برداری قرار گیرد و به صاحب یا مالک اسرار خسارت وارد گردد، تکلیف چیست و خسارات وارده چگونه باید جبران گردد؟

در پاسخ به این مساله با توجه به شقوق و حالات مختلف زیر، می توان گفت:

حالت نخست- اگر صاحب اسرار در حفاظت آن کوتاهی کرده باشد و کارکنان موسسه در مخفی نگاه داشتن اسرار مسامحه نکرده باشند، در این زمینه کارکنان موسسه مسئولیتی نخواهند داشت.

حالت دوم- در صورت مسامحه یا بی احتیاطی کارکنان موسسه وبه سرقت رفتن اسرار،مسئولیت ورود زیان برعهده کارکنانی است که در انجام وظیفه کوتاهی کرده باشند.

حالت سوم- ممکن است که صاحب اسرار و کارکنان برای حفاظت از اسرار صنعتی یا تجاری اقدامات لازم به عمل آورده باشند ولی از طریق سرقت یا جاسوسی، اسرار فاش گردد. یعنی ممکن است رازهای فن آوری و صنعتی را کسی از طریق فرستادن افرادی به شکل نفوذی به شکل یک موسسه صنعتی، به دست آورد و همچنین ممکن است کسی یا سازمانی از طریق تلاش های پنهانی و از راه سرقت و راه های غیرقانونی دیگری نظیر غصب و تصرفات غیرقانونی، رازهای فنی صاحبان صنایع، تولید گران و عرضه کنندگان محصولات را بدون جلب رضایت آنان به دست آورد.

در هر صورت وقتی اسرار و رمز و راز محرمانه صاحب حق بدون موافقت وی افشاء گردد وبا نقض حقوق و تجاوز به حریم مزبور، لطمه و ضرر مادی یا معنوی به مالک آن وارد گردد، متضرر می تواند طبق قاعده لاضرر، با اقامه دعوی ، خسارات وارده را از زیان زننده مطالبه کند اما همان طور که اشاره شد مطالبه ضرر فرع بروجود حق است و اگر وجود حق، مسلم نباشد و یا حق، تحقق پیدا نکند، اقامه دعوی مفهومی نخواهد داشت.

بنابراین شایسته است که به موجب قانون، حق مالکیت اسرار صنعتی و تجاری به طور مطلق نه به شکل مقید شناخته شود ولی متاسفانه در نظام حقوقی ایران ضوابطی در این زمینه وجود ندارد و آنچه در مواد 64 و 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی با عنوان حمایت از اسرار تجاری و تأکید بر تجارت و مبادلات الکترونیکی آمده است قانون خاص تلقی می شود و در سایر موارد یعنی در مورد حمایت از اسرار صنعتی یا تجاری به طور مطلق قابل استناد نیست و اگر تصور شود که به کمک وحدت ملاک، می توان در همه موارد، دعوی حقوقی نقض اسرار تجاری و صنعتی را به منظور مطالبه خسارات وارده پذیرفت، به طور مسلم در زمینه کیفری از این ضابطه حقوقی نمی توان استفاده کرد و متخلفان را مجازات کرد، زیرا در امور کیفری طبق اصل 36 قانون اساسی ایران:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد.»

وطبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ایران :« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ، جرم محسوب می شود».

با این ترتیب اولاً لازم است از حقوق مالکیت اسرار صنعتی و تجاری، صریحاً و دقیقاً حمایت به عمل آید. ثانیاً برای نیل به این مقصود در ایران، نیاز به وضع قانون دارد تا این حقوق بدون تردید در نظام حقوقی ایران پذیرفته شود و همچنین وضع مقررات کیفری به منظور مجرم دانستن متجاوزان ونقض کنندگان حقوق اشاره شده و تعیین کیفر برای این گونه افراد با توجه به وضع کنونی جهان برای کشور ایران کاملاً ضروری خواهد بود.

البته ممکن است اسرار صنعتی یا تجاری را کسی افشاء نکرده باشد یا از طریق سرقت یا غصب و تجاوز یا جاسوسی، رمزی مکشوف نشده باشد بلکه از طریق خرید محصول و بررسی اجزاء ترکیبی آن، صاحبان حرفه ها و فنون به اسرارساخت پی ببرند و یا از طریق حرکات و رفتار تاجر، به رمز کار تجارت واقف گردند. به طور مثال از طریق تجزیه یک مایع نوشیدنی نظیر نوشابه کوکاکولا ، متخصصان به فرمول ترکیب آن پی ببرند. در این صورت نه جرمی به وقوع می پیوندد و نه خسارتی قابل مطالبه است؛ زیرا در این گونه موارد، آنچه به عنوان فرمول در ساخت و تولید کالا یا آلیاژ یک فلز استفاده شده، آنچنان آشکار بوده که متخصصان توانسته اند به ماهیت و رمز ساخت پی ببرند و در واقع این امورجزء اسرار محسوب نخواهد شد و یا اگر سازنده در مخفی نگاه داشتن اسرار ساخت، اقدامات متعارف به عمل نیاورده باشد، رقیب یا رقیبان تولیدگر در به کارگیری فرمول یا آلیاژ مزبور، برای ساخت و تولید کالا، مسئولیتی اعم از حقوقی یا کیفری نخواهند داشت.

در کشورهای صنعتی جهان همان طور که اشاره شد توجه فراوانی به موضوع اسرار ساخت و مدیریت یا رمز تجارت وحمایت از صاحبان و مالکان آن، مبذول داشته و از صاحبان صنایع و حرف به موجب قوانین و مقررات مختلف اعم از حقوقی و کیفری به نحو شایسته و موثر پشتیبانی و حمایت کرده اند و تجاوز به اسرار مزبور را جرم دانسته، برای متجاوز مجازات متناسب در نظر گرفته اند و زمینه های لازم را برای جلوگیری از ورود ضرر و جبران خسارات وارده به صاحبان حرف و تجارت فراهم ساخته اند. البته حقوق دانان نیز در این زمینه نظرات اصولی و منطقی مناسب و مستدلی را ارائه کرده اند.

ماده 39 موافقت نامه ADPICیا موافقت نامه تریپس ، اطلاعات محرمانه و افشاء نشده را در ردیف گواهی نامه اختراع، طرح ها، مدل های صنعتی، علائم جغرافیایی، مارک ها یا علائم صنعتی و امثال آن ها مورد حمایت قرارداده و تصریح کرده است که دولت های عضو این موافقت نامه اطلاعات محرمانه به منظور جلوگیری از رقابت های مکارانه و غیرقانونی، از طریق ممنوع کردن افشاء آن حمایت خواهند کرد.

در نظام حقوقی کشور فرانسه با توجه به موافقت نامه مزبور که فرانسه در آن عضویت دارد، اسرار و اطلاعات محرمانه ، با دو عنوان مجزا به اسامی اسرار ساخت و اسرار دانش فنی و نوهاو مورد حمایت قرار گرفته است.

چگونگی حمایت از اسرارساخت در ماده L621-1 مجموعه قانون مالکیت فکری و صنعتی و ماده L152-7 مجموعه قانون کار و ماده131-26 مجموعه قوانین جزائی آن کشور پیش بینی شده است و از دانش و مهارت های فنی و تجربی به موجب ماده 544 مجموعه قوانین مدنی و ماده 379 مجموعه قوانین کیفری، در فرانسه حمایت شده است. البته تحقق جرم و وقوع تقصیر و ورود خسارت و جبران آن، تحت شرایط خاصی امکان

پذیر است.به عبارتی دیگر اسراردانش فنی و تجربی به طور غیرمستقیم در فرانسه مورد حمایت قرار گرفته و در این زمینه ضابطه ی صریح و مستقیمی که متضرر بتواند برای مطالبه خسارات وارده به استناد آن اقامه دعوی کند، وجود ندارد.

به طور مثال به طور مستقیم عنوانی به نام سرقت و ربودن اسرار دانش فنی در قوانین کیفری فرانسه نمی توان یافت ولی به دست آوردن متقلبانه کپی اسناد مربوط به اطلاعات فنی و تجربی محرمانه نوعی تجاوز به اسرار حرفه ای تلقی می شود که این اقدام برابر ماده 177 قانون مجازات فرانسه، جرم تلقی شده و قابل مجازات است و این گونه تقصیر ها و تخلفات پایه مسئولیت مدنی خواهد بود ، هرچند طبق رویه قضایی فرانسه دست یافتن به اطلاعات یا ربودن اسرار دانش فنی یا تجربی با توجه به ماده ، هرچند طبق رویه قضایی فرانسه دست یافتن به اطلاعات یا ربودن اسرار دانش فنی یا تجربی با توجه به ماده 379 قانون مجازات فرانسه، جرم سرقت محسوب نخواهد شد.

تجاوز به اسرار ساخت یا رمز و راز تولیدات صنعتی چون طبق ماده L621-1 قانون مالکیت صنعتی و فکری مصوب 1992 و ماده L152-7قانون کار جرم تلقی می شود و افشا کنندگان این اسرار مجرم و قابل مجازات هستند، ضرر و زیان ناشی از این جرم نیز قابل مطالبه است و زیان دیده علیه زیان زننده حق اقامه دعوی خواهد داشت.

مطالبه خسارت ممکن است علاوه براقامه دعوی مستقل، در ضمن شکایت کیفری و درجریان رسیدگی به امر کیفری نیز صورت گیرد، که در این صورت دادگاه کیفری ضمن صدور رای کیفری یا متعاقب آن رای برجبران ضرر و زیان به نفع متقاضی نیز صادر خواهد کرد.

دادرسی فوری یا دستور موقت در خصوص افشایاسرار فنی یا تجاری

همان طور که قبلاً عنوان شد ، علاوه براقامه دعوی ماهوی به طرفیت اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از تجاوز به حقوق زیان دیده و یا به منظور جلوگیری از ورود زیان یا جلوگیری از ادامه ورود ضرر و زیان مجدد،صاحبان حقوق می توانند در صورت ضرورت، از مراجع صالح قضایی، دادرسی فوری و صدور دستور موقت را نیز درخواست کنند.

دادرسی فوری به معنای رسیدگی در ماهیت و اتخاذ تصمیم در زمینه اصل خواسته و صدور رای بر حقانیت یا عدم حقانیت خواهان نیست بلکه گاهی اقتضاء دارد قبل از رسیدگی ماهوی به طور موقت از تحرکات یا تبدلات موضوع دعوی یا شکایت جلوگیری شود تا بهره برداری از اسرار ساخت یا به کارگیری مدیریت خاص تجاری یا استفاده از اطلاعات فنی و تجربی تا پایان رسیدگی درماهیت دعوی، خودداری شود و فنون خاص تولید، ساخت محصول یا اعمال مدیریت محرمانه اقدامات تجاری، به مرحله اجرا و افشا نرسد. یعنی اگر اسرار ساخت و رمز و راز تجاری و فنی افشا گردد. دیگر وصف سر یا رمز خود را از دست می دهد که در این صورت، جلوگیری از ادامه ورود ضرر، امکان پذیر نخواهد بو1379د. بنابراین دادرسی فوری و صدور دستور موقت مبنی بر منع افشا اسرار یا بهره برداری از فنون صنعتی و تجاری از جهت حمایتی بسیار موثر خواهد بود.

در نظام حقوقی ایران طبق ماده 310 به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذینفع یا رعایت شرایط قانونی، دستور موقت صادر خواهد کرد تا از ورود ضرر و یا ادامه دعوی ورود خسارت به طور موقت جلوگیری شود و خواهان بتواند در فرصت کافی قانونی در زمینه ماهیت موضوع اقامه دعوی کند.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

موسسات غیرتجاری چیست؟

موسسات غیرتجاری چیست؟ماده 584 قانون تجارت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی را چنین توصیف نموده است:«تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند»

تقاضانامه موسسه

تقاضانامه موسسه جهت ثبت و رسمیت یافتن موسسه به همراه سایر اوراق ثبتی موسسه لازم می باشد.

ثبت موسسه

ثبت موسسه - ثبت موسسات - روش ثبت موسسه - مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معیین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی قرار دارد و جهت تاسیس ان با ید مراحل ثبت در

ثبت موسسه فوری و سریع

ثبت موسسه - زمانیکه دونفر یا بیشتر قصد انجام هرگونه اعمال غیر بازرگانی را داشته باشند می توانند موسسه ای به ثبت برسانند. ثبت شرکت ایلیا راه گشای شماست.

تقاضانامه ثبت موسسه

تقاضانامه ثبت موسسه از مدارک لازم برای ثبت موسسه غیر تجاری است. مجتمع ثبت ایلیا ارائه مشاوره وثبت انواع موسسات در کلیه نقاط ایران را به انجام می رساند.

میزان سرمایه در ثبت موسسه

میزان سرمایه در ثبت موسسه حداقل یک میلیون ریال است و تنها در تعهد موسسین بوده و نیازی به واریز آن نیست

اساسنامه جهت ثبت موسسه

اساسنامه جهت ثبت موسسه اساسنامه دستور العمل کاری موسسه است و خلاصه ای از مقررات مربوط به اداره موسسه یا شرکت در آن ذکر می شود.

با سابقه ترین موسسه ثبت شرکت

ایلیا با دارا بودن بیش از 17 سال سابقه بهترین راهنما در کلیه ی امور ثبت شرکت ها،علائم تجاري و اختراعات ثبت نام و علائم تجاري ، طراحي علامت و ثبت می باشد.

تعریف موسسات غیر تجاری

جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی و ادبی یا امور خیریه یا خدماتی پیش بینی نموده است موسسه نهادی می باشد که به انجام این امور می پردازد و نوع فعالیت آن غیر تجاری می باشد که در این مقاله به توضیحات بیشتر می پردازیم لطفا مطالعه نمایید

مراحل حقوقی اسرار فنی یا تجاری موسسه یا شرکت

مساله قابل توجه این است که اسرار فنی یا تجاری موسسه ای مورد دستبرد قرار گرفته باشد و مسئولان موسسه، اقدام به افشاء اسرار نکرده باشند و این اسرار به وسیله اشخاص دیگری افشاء و بهره برداری قرار گیرد و به صاحب یا مالک اسرار خسارت وارد گردد، تکلیف چیست و خسارات وارده چگونه باید جبران گردد؟

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟