توضیحاتی در خصوص ارائه مصوبه مجمع عمومی موسسین

 ارائه مصوبه مجمع عمومی موسسین


مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه ثبت شرکت معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
در شرکت های سهامی مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی موسس صرفا در خصوص شرکت های سهامی عام به طور کامل پیش بینی شده است و تسری آن به سایر انواع شرکت ها عرفی می باشد.

 

صلاحیت مجمع عمومی موسس شرکتها

  • نخست: تصویب طرح اساسنامه شامل نام و موضوع و محل و سرمایه و ارکان شرکت و نحوه انحلال و غیره
  • دوم: تصویب سرمایه شرکت و همچنین تایید واریز نقدی و تصویب سرمایه غیر نقدی
  • سوم: انتخاب اولین اعضای هیات مدیره
  • چهارم: انتخاب اولین بازرسین بازرس اصلی و علی البدل
  • پنجم: انتخاب اولین روزنامه کثیر الانتشار شرکت

با توجه به این که در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس باستناد ماده82 لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی نمی باشد. لذا اولین مجمع تشکیل شده از لحاظ عرفی و ثبتی مجمع عمومی موسس تلقی می گردد.
صورتجلسات مجمع عمومی موسسین بایستی با رعایت اصول کلی مرتبط با مجامع عمومی تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران حاضر برسد از طرفی چنان چه تعداد سهامداران حاضر در جلسه زیاد بوده که عملا امکان امضاء تمامی صفحات صورتجلسه توسط حاضرین امکان پذیر نباشد، امضاء صورتجلسه توسط هیات رئیسه وبه همراه امضاء لیست حاضرین جهت انجام امور ثبتی کفایت می نماید.
متاسفانه یکی از مشکلات اصلی در حوزه ثبت شرکت ها، عدم آشنایی مدیران و ارکان تشکیل دهنده مجامع عمومی شرکت ها از نظام حقوقی و ثبت رسمی و تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی می بشاد. این امر یک بحث جدی در ثبت شرکت ها می باشد که به عنوان آسیب شناسی می توان مورد پیگیری واقع گردد.
در واقع باید آموزش حقوقی مدیران ، صاحبان شرکت یا ارکان مجامع حقوقی شرکت های تجارتی در رابطه با تنظیمات قانونی صورتجلسات صورت پذیرد و ارکان تشکیل دهنده مجامع عمومی از جمله هیات رئیسه و هیات مدیره از وظایف و مسئولیت های خود، شناخت کافی داشته باشند.

 

مصوبه مجمع عمومی موسسین زمان ثبت شرکت
 

برابر سوابق موجود تمام اطلاعات مجامع عمومی در سامانه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به صورت الکترونیکی در حال حاضر ثبت می گردد و بیش از 50 درصد صورتجلسات ابرازی دارای ایرادات شکلی و فاقد چارچوب های صلاحیتی می باشد و این درصد بالایی است که اگر بتوانیم نظام ساختاری مجامع عمومی را آموزش دهیم با این همه صورتجلسات مجامع به صورت ناقص مواجه نخواهیم شد.
عدم  آشنایی مسئولین و ارکان تشکیل دهنده مجامع عمومی از جمله رئیس مجامع و ناظرین و منشی و همچنین گزارشات ناقص بازرسان در زمان مجمع از جمله مواردی است که موجبات تنظیم ناقص صورتجلسات را در پی خواهد داشت.
اگر بدون اولویت بندی مشکلات و نواقص صورتجلسات مجامع عمومی را دسته بندی نماییم، مشخص می گردد ، عدم رعایت اساسنامه شرکت، حد نصاب سهامداران و موضوع فعالیت از بیشترین عوامل، موجبات نقص و ابهام در صورتجلسات مجامع عمومی باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت مربوط به شرایط مدیران مبنی برعدم داشتن محدودیت های مندرج در قانون در رویه کنونی ثبت شرکت ها، در انتهای صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بایستی عبارت( کلیه اعضای هیات مدیره و بازرسان تعهد و اقرار می نمایند که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قسثمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدین وسیله قبولی خود را اعلام می دارند) درج گردد.
 البته پیشنهاد می گردد با درج عبارت های تضمینی از جمله قبول مسئولیت مندرجات و مفاد صورتجلسات تغییرات شرکت و همچنین احراز شرایط ماهیتی و شکلی شرکت در متن صورتجلسات به نحوی قبولی مسئولیت توسط ارکان شرکت در نظر گرفته شود و مراجع ثبتی مطابق قوانین صرفا اعلامات ارائه شده را ثبت نماید.
در شرکت های سهامی عام با توجه به دو مرحله بودن مراحل تشکیل و تاسیس شرکت و لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که به امضاء کلیه موسسین می رسد و اصل مجوز اولیه( مجوز انتشار طرح اعلامیه) و ثانویه (مجوز ثبت) از سازمان بورس و اوراق بهادار می بایستی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.
گفتار نهم:ارائه مصوبه هیات مدیره 
رکن اجرایی هر شرکت تجاری، هیات مدیره و یا مدیر آن می باشد. در برخی شرکت های تجارتی از جمله شرکت های سهامی، لزوم وجود هیات مدیره در قانون پیش بینی شده است.

در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی با کارشناسان مجتمع ثبت شرکت ایلیا تماس حاصل نمایید.