علامت تجاری چیست ؟

نمادی جهت جدا کردن و معرفی کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط افرادحقیقی  حقوقی (نهادها، مؤسسات و شرکت ها)

الف) علامت : هر آرم دیداری و گرافیکی، معرف و تعیین کننده کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از همدیگر

ب) علامت جمعی یا اشتراکی : هر علامت قابل رؤیت و تصویری - معرفی در اظهارنامه ثبت - معرف اجناس و خدمات اعضای اتحادیه، کانون، صنف، گروه یا انجمن خاص – بیانگر خصوصیات مشترک مانند کیفیت و ماهیت کالاها یا خدمات اعضای این گروه ها

ج) نام تجارتی : اسم یا عنوانی جهت معرفی شخص حقیقی یا حقوقی

هر تولیدکننده برای ارائه محصول خود در بازار میتواند علامت تجارتی منحصر به فرد و مخصوصی با شرط اینکه آن علامت طبق قانون در اداره ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات ثبت شده باشد، برای آن شرکت داشته باشد. علامت تجاری به دوشکل حقیقی و حقوقی قابل ثبت است.

ماده 40 قانون ثبت علامت تجاری

ماده 40 قانون ثبت علامت تجاری

ماده 40 قانون ثبت علامت تجاری در خصوص حقوقی است که پس از ثبت علامت تجاری برای مالک آن لحاظ می گردد و دولت و اداره مالکیت صنعتی در حدود آن از علامت ثبت شده و مالک آن حمایت می کندو نیز مدت زمان اعمال این حمایت و پشتیبانی نیز در این ماده ذکر شده است  ، ماده 40 بیان می دارد که :

حقوق ناشی از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:

‎‎‎الف - استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علامت‌، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

‎‎‎ب - مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.

‎‎‎ج - حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.

‎‎‎د - مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.