درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

ضمانت در برات

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 4 مرداد 1400


ضمانت در برات

یعنی شخص ثالثی یک یا چند نفر از مسئولین برات را ضمانت می کند (براتکش، ظهرنویس ها و براتگیر ) که ضمانت در برات جنبه تضامنی دارد.

ضمانت در برات

ضامن ممکن است شخص ثالثی یا یکی از امضاء کنندگان برات باشد.

امضاء ضامن باید با قید برای ضمانت اعتبار دارد یا چیزی مشابه، همراه باشد.

ضامن باید تعیین کند که ضامن چه کسی شده و در صورت عدم تعیین مانند این است که برای براتکش ضمانت کرده.

وقتی که ضامن برات را پرداخت کرد کلیه حقوقی که از برات حاصل می شود به او منتقل می گردد.

ضمانت یا در خود برات صورت می گیرد یا در سند جداگانه ای.

ضمانت حتما باید با امضاء ضامن باشد و مهر او کافی نیست.

دکتر اسکینی می گوید اگر ضامن قیدی که دلالت بر ضمانت باشد همراه امضایش نیاورد این امضاء ظهرنویسی تلقی خواهد شد.

قید تاریخ ضمانت شرط صحت آن نیست اما در مواردی مفید است مثلا زمانی که ضامن امضاء کرده اهلیت داشته یا ورشکسته نبوده.

اگر تاریخ امضاء ضامن به هیچ وجهی مشخص نشد آن تاریخ را از هنگام صدور برات تلقی خواهیم کرد.

قانون متحدالشکل ژنو ضمانت در برگهای جداگانه را به عهده قوانین کشورها واگذار کرده است.

  • دکتر اسکینی: این نوع ضمانت را تابع حقوق مدنی می داند مگر اینکه به تضامنی بودن آن اشاره شده باشد.

اگر براتگیر برات را قبول کرده باشد و از ظهر نویسان ضمانت کند این ضمانت بی فایده است.

ضمانت توسط براتكش از یکی ظهرنویس ها در براتی که توسط برانگیر قبول نشده مفید نیست اما ضمانت او از ضامن مفید است.

ضمانت پرداخت در برات متضمن ضمانت قبولی نیز می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ضامن تا حدودی که به مقتضای ذات عقد ضمانت، خدشه ای وارد نشود می تواند ضمانت خود را محدود کند. مثلا ضمانت قسمتی از وجه برات یا ضمانت از یک نفر.

ضامن می تواند ضمانت خود را مشروط کند.

آثار ضمانت

پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد به پرداخت وجه به دارنده برات می شود بدون اینکه مضمون عنه بری شود.
ضامنی که وجه برات را پرداخت کرده هم می تواند به مضمون عنه مراجعه کند هم به مسئولین دیگر برات.
ضمانت ضامن تضامنی است، یعنی اگر از براتی پنج نفر ضمانت کنند دارنده می تواند به هر کدام مراجعه کند و تمام وجه برات را دریافت کند.
ضامنی که وجه برات را پرداخت می کند می تواند به ضامن های دیگر مراجعه کند و از هر کدام به قدر سهمشان بگیرد.
تعهد ضامن همان وسعتی را دارد که تعهد مضمون عنه دارد و دقیقا مثل این است که ضامن جای مضمون عنه نشسته است.
اگر دین مضمون عنه به نحوی ساقط شود ضامن نیز بری خواهد شد بنابراین اگر دارند برات مضمون عنه را ابراء کند ضامن نیز بری می شود.
هر گاه مسئولیت مضمون عنه به سبب عدم اهلیت منتفی شود مسئولیت ضامن منتفی نمی شود.
ضمانت ضامن با مضمون عنه تضامنی است ولی اگر دارنده برات ضامن را ابراء کند ضمانت مضمون عنه سر جای خود باقی است.
ضامن پس از پرداخت برات می تواند به مضمون عنه مراجعه کند در این جا حق مراجعه او به مضمون عنه بر اساس برات است که ضامن، دارنده برات محسوب می شود و اگرضامن در مهلت های قانونی نتوانست به او مراجعه کند باید از مقررات قانون مدنی در باب ضمان استفاده کند.

اگر ضامنی وجه برات را پرداخت کند می تواند بر علیه براتگیری که برات را قبول کرده یا صادر کننده و یا ظهرنویس های قبل از خود اقامه دعوی کند و وجهش را دریافت کند.

هر گاه ضامن به حساب براتکش ضمانت کند و مبلغ برات را بپردازد به دلیل اینکه صاحب برات شده می تواند به برانگیر که برات را قبول کرده مراجعه کند و وجه برات را دریافت کند.

هر گاه براتگیری که وجه برات نزد او نیست برات را پرداخت کند حق رجوع به ضامن براتكش را دارد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

)به لبخندتان برترینیم (

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید