لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

صدور پروانه اجباری و بدون موافقت مالک ثبت اختراع


صدور پروانه اجباری بهره برداری ممکن است به درخواست دولت یا مالک اختراع موخر باشد.

صدور پروانه اجباری و بدون موافقت مالک ثبت اختراع

صدور پروانه اجباری و بدون موافقت مالک ثبت اختراع

الف- صدورپروانه اجباری ثبت اختراع به درخواست دولت

در نظام حقوقی ایران، دولت یا شخص مجاز از طرف دولت، می تواند بدون موافقت صاحب گواهی نامه اختراع وبدون کسب مجوز از وی، تحت شرایط قانونی، از یک ثبت اختراع بهره برداری کند.

در این گونه موارد، پروانه بهره برداری یا مجوز اجباری از طرف مرجع صالح صادر خواهد شد.

طبق ماده 17قانون جدید ثبت اختراعات ،برای صدور مجوز اجباری تحقق شرایط ورعایت ترتیبات زیر ضروری است.

  • 1. اقتضاء منافع عمومی

طبق بند الف ماده 17 در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام ذی ربط، منافع عمومی، مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث به نمایندگی دولت از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک اختراع یا شخص مجاز از سوی او، مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره برداری اجباری از اختراع رافع مشکل باشد.

  • 2. تصویب کمیسیون خاص

درخواست صدور مجوز بهره برداری اجباری باید به تصویب کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه،دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین دستگاه ذی ربط برسد.

  • 3. بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و مرجع ثبت ،مجوز بهره برداری آن را براساس مصوبه کمیسیون صادر کرده باشد.
  • 4. پرداخت مبلغ مناسب با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی موضوع مجوز اجباری بابت حقوق مادی به مالک اختراع

البته به منظور رعایت عدالت و انصاف بهتر است مبلغ مزبور با جلب نظر کارشناس معین گردد.

  • 5.ارائه دلائل و اسناد مبین امتناع غیرموجه مالک اختراع از اعطاء مجوز بهره برداری به دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف سازمان های عمومی

توضیح آن که باید دستگاه یا شخص متقاضی صدور جواز اجباری بهره بهره برداری ازموضوع ثبت اختراع، مدارکی به کمیسیون رسیدگی کننده به درخواست، ارائه و ثابت کند که برای کسب اجازه بهره برداری به مالک اختراع مراجعه کرده ولی موفق به اخذ اجازه از وی با شرایط معقول وظرف مدت زمان متعارف نشده است مگر این که موضوع از نظر مصالح ملی آنچنان فوریت داشته باشد که به تشخیص کمیسیون، مراجعه متقاضی به مالک اختراع نیاز نباشد، که در این قبیل موارد تصمیم کمیسیون بلافاصله اجراء می شود و مالک اختراع باید در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون، مطلع گردد.

  • 6. بهره برداری از اختراع با مجوز اجباری ،اختصاص به عرضه تولیدات در بازار ایران دارد(بند و ماده 17قانون)
  • 7.صدور اجازه از طرف کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادی ها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است.
  • 8. نحوه رسیدگی

دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری بهره برداری،پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره برداری ،ظرف ده روز موضوع را به ملک اختراع ابلاغ می کند. مالک اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی که مجوز قراردادی بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند،اطلاع دهد. مخترع و اشخاصی که مجوز اختیاری و قراردادی بهره برداری از اختراع را دارند، باید ظرف مدت 30روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند کتباً به دبیرخانه ارائه نمایند. لایحه تقدیمی، ثبت دفتر مخصوص کمیسیون می شود وپرونده جهت تصمیم گیری در اختیار کمیسیون قرار می گیرد،که اصولاً رئیس کمیسیون دستور تعیین وقت رسیدگی خواهد داد. باید وقت رسیدگی کمیسیون را حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به متقاضی صدور پروانه اجباری و مالک اختراع واشخاص ذی نفع اطلاع دهد.یعنی فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی و جلسه رسیدگی، باید حداقل 10 روز باشد و اگر این فاصله کمتر از 10روز باشد، جلسه رسیدگی قانونی نبوده وباید تجدید وقت گردد.

اشخاص مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون پس از استماع اظهارات آن ها، تصمیم مقتضی اتخاذ ومراتب را اعلام خواهد کرد. البته عدم حضور طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

در صورت موافقت به اعطای پروانه اجباری، کمیسیون مکلف است شرایط بهره برداری، نام سازمان دولتی بهره بردار یا شخص مجاز از طرف آن سازمان، مدت بهره برداری، مبلغ قابل پرداخت به مالک اختراع به تشخیص کارشناس رسمی، حدود اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار،محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً در صورتجلسه تنظیمی درج و مشخص نماید.

پرداخت هزینه های ثبت اختراع و کارشناسی برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به مالک اختراع، به عهده بهره بردار است و مالک اختراع در این زمینه، تعهدی نخواهد داشت.

تصمیم کمیسون مبنی براعطاء پروانه اجباری بهره برداری باید در دفتر ثبت اختراع، ثبت شود و به هزینه متقاضی ثبت اختراع در روزنامه رسمی کشور منتشر و به مالک اختراع وسایر اشخاص ذینفع ابلاغ گردد.

تصمیم کمیسیون مبنی بر رد درخواست به علت عدم انطباق تقاضا با شرایط مقرر در ماده17 قانون جدید ثبت اختراعات، از طریق دبیرخانه به متقاضی واشخاص ذینفع ومالک اختراع ابلاغ خواهد شد.(مواد 37 تا 41 آئین نامه) تصمیمات کمیسیون ظرف 60روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهد بود و رای دادگاه بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان تهران است.(بند ط ماده 17قانون وماده 44آئین نامه آن)

ماده 42 آئین نامه می گوید:« مالک اختراع یا سازمان دولتی و همین طور شخص ثالثی که بهره برداری برای او صادر شده است،ظرف 20روز پس از دریافت ابلاغ ماده 40 این آئین نامه، می تواند نسبت به تصمیم کمیسیون درخواست بررسی مجدد نماید.

چنانچه کیمسیون درخواست تجدید نظر را قانع کننده تشخیص دهد، جلسه ای را حداکثر ظرف 30روز پس از وصول درخواست، برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدید نظر ودر صورت لزوم(اظهارات) طرف او تشکیل خواهد داد و در مورد شرایط و مدت پروانه اجباری بهره داری، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیراین صورت درخواست مذکور رد( خواهد شد). نحوه تشکیل کمیسیون ، مهلت ها و ابلاغ تصمیمات کمیسیون مطابق با این آئین نامه خواهد بود.» با توجه به بند ط ماده 17 قانون ثبت اختراعات که مقرر داشته:« تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده، در دادگاه قابل اعتراض است».به نظر می آید تجدید نظر تصمیمات کمیسیون در همان کمیسیون، خلاف اصول و ضوابط حقوقی واقدامی است زاید و خارج از وظایف آئین نامه اجرایی ودر واقع نوعی قانون گذاری است.

اصولاً حقوق مادی اختراع، منحصراً به مخترع یا قائم وی تعلق دارد ولی به منظور جلوگیری از سوء استفاده صاحب گواهی نامه اختراع از حقوق انحصاری، که به وی به موجب قانون اعطاء شده است و همچنین به منظور حمایت و حفاظت از منافع و مصالح عمومی هرجامعه، خصوصاً تامین امور و ابزار دفاع ملی، بهبود بهداشت ودرمان و تغذیه یا توسعه اقتصادی ورفاه عمومی وامثال آن به طور استثنایی و تحت شرایط وضوابط خاصی می تواند از طریق صدور مجوز اجباری بهره برداری ،مشکل را مرتفع سازد.

این راه حل مورد توجه کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی نیز قرار گرفته است.

در شق 2بند الف ماده 5قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1883 میلادی چنین مقرر شده است:« درهریک از کشورهای عضو اتحادیه،اختیار دارد که تدابیر قانونی لازم برای اعطای اجباری جواز بهره برداری از اختراع اتخاذ و پیش بینی نماید، تا بدین وسیله از سوء استفاده های ناشی از انحصار حق اختراعی که واگذار شده است و ممکن است به وسیله صاحب اختراع اعمال شود، جلوگیری کردد.

نظیر مسامحه یا عدم اقدام به بهره برداری صاحب گواهی نامه اختراع از اختراع وامثال آن»

در کنوانسیون پاریس، اعطاء مجوز اجباری بهره برداری به طور مطلق پیش بینی شده و استفاده از پروانه اجباری در انحصار و اختیار دولت وسازمان های دولتی یا عمومی و اشخاص مجوز از طرف آن ها نیست و ممکن است پروانه اجباری برای هرشخص حقیقی یاحقوقی صادر گردد. درحالی که نظام حقوقی ایران، استفاده از پروانه اجباری بهره برداری را در اختیار دولت وسازمان های دولتی یا عمومی قرار داده است.

در مواد 7و8 موافقت نامه تریپس در خصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی، چنین مقرر شده است که حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی، باید به نحوی باشد که به توسعه ابداعات فکری و تکنولوژیک وانتقال و گسترش فناوری واستفاده متقابل تولید کنندگان وبه کارگیری دانش فنی جامعه کمک کرده، رفاه اقتصادی و اجتماعی را با رعایت حقوق صاحبان حقوق مالکیت صنعتی ،به دنبال داشته باشد وبه منظور جلوگیری از سوء استفاده صاحبان حق مالکیت فکری و صنعتی انحصاری با رعایت مقررات این موافقت نامه، در صورت لزوم در قوانین ملی کشورها» تدابیری در جهت صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع بدون موافقت صاحب گواهی نامه اختراع، اتخاذ گردد.

در این موافقت نامه نیز صدور پروانه اجباری برای بهره برداری منحصراً برای دولت وسازمان های دولتی در نظر گرفته نشده است.

در کشورهای مختلف جهان، از جمله سوئیس، ژاپن، امریکا و انگلیس وبسیاری از کشورهای دیگر، صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع با تفاوت های جزئی هماهنگ با مفاد معاهدات بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری و صنعتی و موافقت نامه تریپس، پذیرفته شده است.

تدابیر متخذه در نظام حقوقی ایران ، برای صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع که منحصراً به درخواست وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی و عمومی یا اشخاص مجاز از طرف آنها صدور پروانه اجباری امکان پذیر است فاقد اشکال نیست؛ زیرا اولاً ممکن است از این حق با شیوه فعلی، سوء استفاده شود و امتیاز انحصاری صاحب گواهی نامه اختراع به بهانه حمایت از منافع عمومی در معرض مخاطره قرار گیرد.

ثانیاً-رسیدگی به موضوع لزوم صدور مجوز اجباری بهره برداری از موضوع اختراع، در کمیسیونی ، که اکثریت اعضاء آن را ماموران دولت تشکیل می دهند، چندان مناسب به نظر نمی رسد و اگر رسیدگی به این امر به دادگاه های عمومی قوه قضائیه واگذار گردد، به عدالت نزدیک تر خواهد بود؛ زیرا قاضی دادگستری در اکثر کشورهای جهان استقلال رای دارد و کمتر تحت تاثیر عوامل مختلف، خصوصاً عوامل سیاسی قرار خواهد گرفت.

ثالثاً-روشی را که نظام حقوقی ایران در مورد صدور مجوز اجباری بهره برداری از موضوع اختراع انتخاب کرده است ممکن است رنگ سیاسی پیدا کند و درنتیجه، مخترعان و مبتکران را دلسرد نماید.

درحالی که درتمامی جوامع پیشرفته و صنعتی، تلاش حکومت ها براین است که از طریق حمایت از مخترعان به رشد صنعت و اقتصاد کشور کمک کنند ودر موارد کاملاً استثنایی تحت شرایطی خاص با رعایت دقیق مقررات و حفظ حقوق مالک گواهی نامه اختراع، حقوق مادی را از وی سلب خواهند کرد.

بنابراین شایسته است رسیدگی به صدور مجوز اجباری بهره برداری از اختراع به مراجع قضایی محول گردد و اگر عنوان شود رسیدگی به موضوع در دادگستری موجب طولانی شدن دادرسی خواهد شد، در پاسخ می توان گفت، صحیح نیست ونباید که به بهانه طولانی بودن دادرسی، موجبات تضییع حقوق افراد فراهم گردد. ودر صورت لزوم با توسل به دادرسی فوری، می توان مشکل تطویل دادرسی را حل کرد.

رابعاً- بهتر است صدور مجوز اجباری بهره برداری از موضوع اختراع به طور انحصاری برپایه درخواست دولت وسازمان های دولتی و عمومی نباشد، بلکه مانند بسیاری از کشورها از جمله کشور فرانسه،هرشخص حقوقی یا حقیقی با رعایت مقررات بتواند متقاضی صدور پروانه اجباری از مراجع صلاحیت دار باشد. البته اختراعات مربوط به دفاع و امنیت ملی را می توان از این قاعده مستثنی کرد. همان طور که در بسیاری از کشورها این گونه اختراعات قابل بهره برداری از طرف افراد و اشخاص خصوصی نخواهد بود.

خامساً- با توجه به شق چهارم بند الف ماده 5کنوانسیون پاریس که ایران عضو این کنوانسیون است، پس از انقضاء مدت 3سال از تاریخ اخذ گواهی نامه یا پس از انقضاء 4سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و امتناع بدون عذر قانونی مالک اختراع از بهره برداری یکی از علل صدور پروانه اجباری برای شخص ثالث باشد تا به توسعه صنعت در ایران کمک گردد.

ب- پروانه اجباری غیردولتی در اختراعات پیوسته

طبق بند ج ماده 17 قانون جدیدالتصویب ثبت اختراعات، در موارد زیر تحت شرایطی، صدور پروانه بهره برداری از یک اختراع، بدون موافقت مالک آن امکان پذیر است:

1. درصورتی که در یک گواهی نامه اختراع عنوان شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست. و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم متضمن پیشرفت مهم فنی ودارای اهمیت اقتصادی قابل توجه است.

2. متقابلاً به درخواست مالک اختراع مقدم، صدور پروانه بهره برداری از اختراع موخر بدون موافقت مالک آن امکان پذیر است

3. حدود و کاربرد پروانه درخواستی باید مشخص باشد.

4. پرداخت مبلغ مناسب به مالک اختراع ذی ربط وشرایط پرداخت آن باید مشخص گردد.

5. انتقال پروانه بهره برداری اجباری به دیگری بدون انتقال اختراع مقدم یا موخر مجاز نیست.

6.پرداخت هزینه صدور پروانه اجباری،ضروری است

7.بهره برداری از اختراع مقدم ومتقابلاًبهره برداری از اختراع موخر، محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز صادره مندرج است.

مرجع رسیدگی به درخواست مالک اختراع موخر و متقابلا مرجع رسیدگی به درخواست، مالک اختراع مقدم وصدور پروانه اجباری، کمیسیون اداره مالکیت صنعتی است نه کمیسیون خاص مذکور در بند الف ماده17قانون جدید التصویب

طبق شق 1بند ج ماده 17 قانون مذکور، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر و همچنین به درخواست مالک اختراع مقدم رسیدگی کرده ودر صورت انطباق داشتن درخواست با مقررات و ضوابط قانونی قسمت اول شق 1بند ج ماده 17 اشاره شده، پروانه بهره برداری از اختراع مقدم یا اختراع موخر را در حد ضرورت، بدون موافقت مالک آن صادر خواهد کرد.

طبق ماده 46 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، در زمینه صدور پروانه بند ج ماده17 قانون می گوید:« مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری، موضوع بند ج ماده 17قانون ،باید آن را در دفتر مخصوص ثبت وظرف 10 روز

از زمان دریافت( درخواست) همراه با دلایل و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا موخر ابلاغ نماید. دارنده حق اختراع مقدم یا موخر باید نظارت و دلایل و مدارک خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید.مرجع ثبت، مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم، تسلیم کمیسیون مذکور در ماده 170 این آئین نامه خواهد کرد.کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین، در مورد اعطای پروانه اجباری بهره برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کارشناس رسمی یا رد درخواست، تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون، تاقبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه،دراین مورد پروانه اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیته(کمیسیون) معلق خواهد بود.

تبصره- چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا موخر مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دوبرابر افزایش می یابد»

کمیسیون ماده170 آئین نامه اجرایی با کمیسیون بند الف ماده17قانون جدیدالتصویب ثبت اختراعات، تفاوت دارد. کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی، کمیسیونی کاملاً اداری است و از قوه قضائیه کسی در این کمیسیون عضویت ندارد.

کمیسیون ماده170 آئین نامه از رئیس اداره ثبت اختراعات، نماینده ای از جانب مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی ویک کارشناس یا متخصص، که در صورت لزوم کارشناس می تواند خارج از سازمان باشد، تشکیل می شود. تصمیم کمیسیون مذکور، ظرف60روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض درشعب یا شعبه خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران است، که رئیس قوه قضائیه تعیین کرده باشد.( ماده 172 آئین نامه)

تصمیم دادگاه بدوی، طبق قسمت اخیر ماده 59قانون جدیدالتصویب ،قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است و نحوه رسیدگی آن، تابع مقررات آئین داردسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی [email protected] ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اختراع کاربردی

ثبت اختراع کاربردی - اختراع کاربردی عبارت است از اختراع ناشی از تلاش فکری برای به کاربردن ابزار شناخته شده و موجود برای به دست آوردن محصولی که حتی ممکن است نوع آن محصول نیز وجود داشته باشد، با کارایی جدید و ابتکاری ،به طور مثال به کارگرفتن یک پمپ در یک دستگاه سرد کننده نوشابه ساز به صورت ابتکاری

ابطال گواهی نامه ثبت اختراع

شرایط و مراحل ابطال گواهی نامه ثبت اختراع -طبق ماده18 قانون جدید التصویب، هر ذینفع می تواند ابطال گواهی نامه اختراعی را از دادگاه درخواست کند.در موارد زیر گواهی نامه اختراع قابل ابطال است:1. پدیده ای که به ثبت رسیده است اختراع نیست وبا مفاد ماده1 قانون ثبت اختراعات انطباق ندارد. یعنی پدیده مزبور

ثبت اختراعات تکمیلی

ثبت اختراعات تکمیلی - امروزه بسیاری از اختراعات قابل ثبت در دنیا، متشکل از مجموعه و تلفیقی از ابزارهای معمولاً شناخته شده و براساس ترکیبی از اختراعات به ثبت رسیده از قبل می باشد که از آن به عنوان اختراعات تکمیلی در دکترین حقوقی، کنوانسیون های بین المللی نظیر معاهده پاریس( کشورمان در سال 1337 به آن

آثار حقوقی پروانه اجباری بهره برداری ثبت اختراع

آثار حقوقی پروانه اجباری بهره برداری ثبت اختراع -پروانه یا مجوز اجباری بهره برداری از یک اختراع آثار حقوقی زیر را در بردارد:1. دارنده مجوز اجباری حق بهره برداری از موضوع اختراع را دارد.2. حقوق دارنده مجوز اجباری بهره برداری از یک اختراع محدود است به محدودی که در مجوز پیش بینی شده است.

درخواست صدور دستور موقت ثبت اختراع

درخواست صدور دستور موقت ثبت اختراع -علاوه براقامه دعوی ماهوی علیه متجاوز به حق اختراع، ذی حق می تواند در صورت ضرورت، از دادگاه ،دادرسی فوری وصدور دستور موقت مبنی برجلوگیری از تجاوز متجاوز نسبت به حقوق ناشی از اختراع را ،خواستار شود.

ثبت ایده

ایده از تفکر و تراوش ذهنی بدست می آید . ثبت ایده زمانی که برای راه حل یک مشکل نیاز به تفکر بر روی آن مسأله می باشد و در ذهن یک راه حل و یا ایده برای حل آن به فکر می رسد و از این ایده می توان به درستی برای حل مسأله استفاده کرد .

صدور پروانه بهره برداری ثبت اختراع

صدور پروانه بهره برداری اختراع ثبت شده - الف- اختراعات غیرمرتبط با دستگاه یا دستگاه های مشخص ب-اختراعات مرتبط با دستگاه یا دستگاه های مشخص - در نظام حقوقی ایران، طبق ماده19 قانون ثبت اختراعات مصوب 1386، بهره برداری از حقوق مادی اختراعی که ثبت شده است، نیاز به صدور پروانه خاص دارد ماده مزبور در این

ثبت اختراع

ثبت اختراع-برمبنای ماده ی شماره 6 قانون ضمائم اظهارنامه ثبت اختراع به شرح فوق می باشد:1.توصیف اختراع 2. ادعا یا ادعاهای اختراع .موسسه حقوقی ثبت ایلیا.

صدور پروانه اجباری بدون موافقت مالک ثبت اختراع

صدور پروانه اجباری و بدون موافقت مالک ثبت اختراع -صدور پروانه اجباری بهره برداری ممکن است به درخواست دولت یا مالک اختراع موخر باشد. پروانه اجباری به درخواست دولت در نظام حقوقی ایران، دولت یا شخص مجاز از طرف دولت، می تواند بدون موافقت صاحب گواهی نامه اختراع وبدون کسب مجوز از وی، تحت شرایط قانون

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع - هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به تقاضای ثبت اختراع، معترض باشد،باید اعتراض نامه خود را در دو نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم کند. اعتراض نامه در دفتر آن مرجع ثبت و نسخه دوم آن را با قید تاریخ و شماره ثبت یا وصول اعتراض، به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
جمالی
با سلام . من جمالی ام از تبریز در خصوص ثبت اختراع که مرتبط با مقاله سایت شما در خصوص صدور پروانه اجباری و بدون موافقت مالک ثبت اختراع بود راهنمایی و مشاوره نیاز دارم . سپاسگذارم که در این مورد با من تماس بگیرید.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب آقای جمالی با توجه به درخواست جنابعالی در مورد موضوع ( صدور پروانه اجباری و بدون موافقت مالک ثبت اختراع ) کارشناسان ثبت اختراع مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا تا یک ساعت آینده با شما تماس خواهند گرفت .موفق و پیروز باشید.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟