شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود، اگر دارایی شرکت برای تأدیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

تضامن در لغت به معنای کفیل و ضامن یکدیگر شدن آمده است. تضامن نوعی شرکت یا تعهد است بین چند تن که بستانکار می باشند و صاحب حق می تواند تمام طلب یا حق خود را از هر یک از آن ها که خواسته باشد مطالبه و دریافت کند.

از نظر تاریخی این شرکت دارای سابقه طولانی است که از حقوق روم اقتباس شده به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی رواج یافته و تقریبا در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد.شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکاء مناسب نیست همچنین در این شرکت همه شرکاء در قبال کلیه دیون شرکت مسئول هستند بنابراین برای شرکاء قالب مطمئنی نیست اما برای معامله کنندگان یا شرکت مطمئن ترین قالب است.

در این شرکت ها دوخصیصه قابل توجه است اول این که حدود مسئولیت شرکاء از میزان سرمایه آنها فراتر می رود ثانیا شرکاء در صورت ناتوانی شرکت های تضامنی از پرداخت دیون خود محکوم به تأدیه بدهکاری های شرکت از محل دارایی شخص خویش خواهند گردید.

با این استدلال شاید چنان استنباط شود که با وجود دسترسی طلبکاران به اموال شخصی شرکاء ویا مسئولیت شرکاء به میزان بیشتر از سرمایه خود واین که شرکت تضامنی از جمله شرکت های شخصی است که در مبنا تشکیل آن در نظریه قراردادی به نسبت شرکت های سرمایه پر رنگ است پس نظریه وجود شخصیت حقوقی را بتوان نادیده گرفت.

این برداشت درست به نظر نمی رسد و به صرف دسترسی طلبکاران به اموال شرکاء شرکت تضامنی نمی توان ادعا نمود شخصیت حقوقی در این شرکت ها بی اثر و بی فایده است بلکه دسترسی به اموال شخصی شرکاء دارای اصول و قواعدی است و مادام که شخصیت حقوقی شرکت باقی است دسترسی به اموال شخصی شرکاء محدودیت دارد بنابراین نهاد شخصیت حقوقی مانع از دسترسی طلبکار به اموال شخصی شرکاء است مگر این که شخصیت حقوقی زائل گردد که در این صورت شرکاء ملزم به پرداخت دیون به طلبکاران حتی از اموال شخصی  و بیش از سرمایه خود می باشند.

پس مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض باید از خود شرکت به عمل آید. یعنی با وجود شخصیت حقوقی اصل بر عدم امکان دسترسی طلبکاران به اموال شخصی شرکاء است مگر این که با انحلال شرکت تضامنی به موجب یکی از اسباب انحلال شخصیت حقوقی شرکت زائل گردد که در این صورت چون مانعی بین طلبکاران و شرکاء شرکت منحل شده به نام شخصیت حقوقی وجود ندارد طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکاء سابق شرکت تضامنی منحل شده رجوع نمایند.

شرکت تضامنی کامل ترین نوع از شرکت های اشخاص است و کلیه اشخاص مسئول تعهدات شرکت می باشند چه در انجام معامله شخصا مداخله نداشته باشند یا نداشته باشند بنابراین این نوع شرکت بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر آشنایی کامل داشته و یا از یک خانواده باشند.

  • ماده 116 قانون تجارت مصوب 1311
  • عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم،1381،ص692
  • اسکینی،ربیعا، حقوق تجارت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ هجدهم، 1392، جلد اول ص175
  • توکلی، محمد مهدی،مختصر حقوق تجارت، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ سوم،1393،ص392
  • پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت های تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ نهم،1393،ص392
  • ماده 124 قانون تجارت مصوب 1311
  • ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد اول، تهران، انتشارات  دادگستر، چاپ سی و پنجم، 1394،ص221

شرکت تضامنی چیست؟

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند  و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )