شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

ماده 94 قانون تجارت با مسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است:

شرکت سهامی خاص

شرکت با مسئولیت محدود

« شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است»

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل با دو نفر علاقه مند به تاسیس شرکت که قصد آن ها انجام امور تجاری باشد پس ازطی تشریفات تشکیل می گردد یعنی پس از تادیه آورده نقدی و تسلیم آورده غیرنقدی تشکیل می گردد از آن پس آورده های آن ها سرمایه شرکت تلقی می گردد که این سرمایه به صورت سهام یا قطعات سهام نمی باشد و مسئولیت شرکا تا میزان سرمایه آن ها در شرکت است و نسبت به قروض مازاد برسهم الشرکه خود مسئولیتی ندارند.

عیلرغم اینکه در حال حاضر استقبال بیشتری به تشکیل این نوع شرکت می شود قانون تجارت به صورت جزئی به مانند سایر شرکت های سرمایه به ابعاد شرکت های با مسئولیت محدود نپرداخته است و گاه مقررات آن مبهم است. شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بهره مند است تا جایی که نهاد اداره شرکت محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیات مدیره انجام وظیفه می نماید.

لایحه اخیر التصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1392 که به تائید شورای تگهبان نرسیده است از شرکت با مسئولیت محدود تعریف جدیدتری ارائه نموده است.

بدین تعریف که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود وسرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست  وهریک از شرکاء آن به جز آن چه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون تعهدات شرکت ندارد که در قانون اخیر التصویب برخلاف قانون 1311 تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را با یک نفر هم ممکن داشته است.

در قانون تجارت 1311 که حداقل شرکاء را دو نفر پیش بینی کرده است نکته ای قابل تامل است این که محدود بودن مسئولیت شرکاء به اندازه سرمایه آن ها در شرکت گاه مورد سوء استفاده افرادسودجو قرار می گیرد به این صورت که اینگونه افراد با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود خود را از عواقب ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت بدهی های شرکت رها می سازند. به نظر می رسد امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به مانند قانون تجارت اخیر التصویب احتمال هر گونه سوء استفاده به نحو یاد شده را از بین می برد.بنابراین در این شرکت، میزان سرمایه هر شریک براساس سهم الشرکه تعیین می گردد یا به عبارتی حاصل جمع تقویم سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی سرمایه شرکت تلقی می شود که هر شریک به میزان سهم الشرکه داشته باشد به همان میزان در سرمایه سهم دارد وبه همان میزان دارای حقوق و تکالیف  ومسئولیت می باشد.

  • پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت های تجاری، تهران، انتشارات سمت، چاپ نهم، 1393،ص312
  • دمرچپلی/حاتمی/قرائی/محمد/علی/محسن، قانون تجارت در نظم حق.قی کنونی، تهران، انتشارات خلیج فارس ،چاپ اول،1380،ص234

شرکت سهامی خاص

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

 ( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

شعبه کرج: 137 32 – 026
شعبه تهران :119 55 266 – 021
سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند  و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع )  همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور )  و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی  کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.