درخواست مشاوره رایگان

درخواست صدور دستور موقت ثبت اختراع

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 2 بهمن 1399


درخواست صدور دستور موقت

درخواست صدور دستور موقت ثبت اختراع

علاوه براقامه دعوی ماهوی علیه متجاوز به حق اختراع، ذی حق می تواند در صورت ضرورت، از دادگاه ،دادرسی فوری وصدور دستور موقت مبنی برجلوگیری از تجاوز متجاوز نسبت به حقوق ناشی از اختراع را ،خواستار شود.

در این گونه موارد، دادگاه،وارد رسیدگی در ماهیت دعوی نمی شود، بلکه به علت فوریت امر وضرورت جلوگیری از تجاوز، به درخواست ذی نفع، با رعایت ضوابط خاص مندرج در مواد 310 تا 325 قانون آئین دادرسی مدنی، اقدام به صدور دستور موقت خواهد کرد.

داردسی فوری وصدور دستور موقت، در اصطلاح حقوقی به مفهوم رسیدگی به امری،در خارج از وقت یا نوبت رسیدگی عادی، صدور دستورقضایی در موضوع یا امر خاصی است.

ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه چنین مقرر داشته است:«در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع، برابر موارد زیر دستور موقت صادر می کند»

دستور موقت به معنای فرمان غیردائمی است ودر اصطلاح حقوقی عبارت است از قرار قضایی دایر برانجام فوری عملی یا ترک عملی یا توقیف مالی به صورت موقت.

قرار مزبور با توجه به اهمیت وفوریت امر، فوراً وبدون تاخیر اجرا خواهد شد.

موضوع دستور موقت در زمینه نقض حقوق صاحب گواهی نامه اختراع وسایر افراد ذی نفع و جلوگیری فوری از ساخت، تولید و فروش کالاهای تولیدی بدون اخذ مجوز قانونی و قراردادی وامثال آن است، بدون آن که دادگاه وارد رسیدگی درماهیت دعوی اصلی موضوع ادعای خواهان گردد.

گاهی خصوصیات موضوع دعوی اقتضاء دارد که قبل از رسیدگی درماهیت موضوع، به طور موقت از اقدامات خوانده جلوگیری به عمل آید تا خواهان از لطمات و ضررهای ناشی از تطویل دادرسی ماهوی مصون بماند.

درخواست رسیدگی فوری ممکن است ضمن دادخواست و دعوی اصلی یا به طور جداگانه صورت گیرد ویا قبل از اقامه دعوی اصلی، ذینفع دادخواست دادرسی فوری تقدیم مراجع قضایی نماید.

هرگاه درخواست رسیدگی فوری توام با دعوی اصلی یا ماهوی نباشد، دادگاه صالح رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت، همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد واگر موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوی نباشد، در این صورت، درخواست دستور موقت در همان دادگاهی که مطرح شده رسیدگی ودستور قانونی صادر خواهد شد. اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد( مواد311 و312ق.آ.د.م)

برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه ،خارج از نوبت عادی، روز وساعت مناسبی را تعیین وطرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند، دادگاه می تواند بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیرمحل دادگاه، به امور فوری درخواست شده، رسیدگی و اتخاذ نماید. تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.( مواد 314 و 315ق.آ.د.م)

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلا اقامه دعوی نشده باشد،درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات ادعای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید.در غیراین صورت ، دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف مقابل، از آن رفع اثر خواهد کرد.

دادگاه مکلف است، برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت ،صدور حکم دستور موقت منوط به سپردن تامین تعیین شده، می باشد.( مواد 317 تا 319 ق.آ.د.م)

دستورموقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و نظر به فوریت کار ، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ ، اجرا شود. البته اجرای دستور موقت مستلزم تائید رئیس حوزه قضائی است. در صورتی که طرف دعوی تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.(مواد 320و321 و تبصره1 ماده 325 ق.آ.د.م) توضیح آن که رسیدگی به دعوی اصلی و دستور موقت تجاوز به حقوق صاحب گواهی نامه اختراع وسایر افراد ذی نفع در دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی می شود و نیاز به طرح آن در شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع ماده 59 قانون ثبت اختراعات ندارد. البته از مفاد مقررات آئین نامه اجرایی مصوب 1387 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، چنین استنباط می شود که تمامی اختلافات ناشی از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و نقض حقوق مربوط به آن ها، باید در شعبه یا شعب خاص دادگاه های عمومی تهران به تعیین رئیس قوه قضاییه، رسیدگی گردد ولی به نظر می رسد، جز در موارد خاص قانونی، به رسیدگی به سایر امور در صلاحیت دادگاه های حقوقی و کیفری عمومی و بر اساس مقررات کلی دادرسی خواهد بود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
درخواست صدور دستور موقت ثبت اختراع

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید